Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om passagerfartøjer, der udelukkende er i fart i havneområder eller på indsøer m.v.1)

I medfør af §§ 3-5, § 17, stk. 5, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 251 af 30. marts 2011, lov nr. 457 af 18. maj 2011 og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for alle passagerfartøjer med en længde under 24 m, der udelukkende er i fart i havneområder eller på indsøer m.v., med mindre andet er anført i de enkelte regler i bilaget til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for:

1) fartøjer, der ikke er maskinelt fremdrevne,

2) træfartøjer af primitiv konstruktion,

3) originale og kopierede historiske fartøjer, der er konstrueret før 1965 og fortrinsvis er bygget af de oprindelige materialer og

4) fritidsfartøjer, medmindre de er eller bliver bemandet og befordrer mere end 12 passagerer i erhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 3. Passagerfartøjer omfattet af denne forskrift skal opfylde de nærmere regler om bygning og udstyr m.v., der er optrykt som bilag til bekendtgørelsen.

§ 2. Følgende definitioner finder anvendelse i denne bekendtgørelse:

1) Bredde: Fartøjets største bredde, således som denne fremgår af fartøjets målebrev.

2) Eksisterende fartøj: Et fartøj, der ikke er et nyt fartøj.

3) Fribord: Den lodrette afstand målt midtskibs på klædningen fra dybeste nedlastningsvandlinie til overkant af fribordsdækket i borde. På åbne fartøjer måles fribordet til det punkt, hvor vand kan trænge ind i fartøjet.

4) Fribordsdæk: Normalt det øverste komplette dæk, der er udsat for vejr og sø, og som har faste midler til lukning af alle åbninger i de udsatte dele af dækket, og under hvilket alle åbninger i skibssiden er forsynet med faste vandtætte lukkemidler, jf. den internationale lastelinjekonvention.

5) Havneområde: Et område, som ikke er et havområde, og som strækker sig ud til de fjernest beliggende faste anlægsdele, som udgør en integreret del af havnen, eller til grænser defineret ud fra naturlige geografiske karakteristika, som beskytter en flodmunding eller et lignende afskærmet område. I Danmark og Grønland begrænses havneområder almindeligvis af havnemolerne.

6) Indsø: Vandmasse, der forekommer i en naturlig, til alle sider lukket lavning i terrænet, og som ikke har direkte forbindelse til havet.

7) Lukket fartøj: Et fartøj, der er heldækket eller overbygget. Det vil sige, at det over vandlinien ved dybeste nedlastningsvandlinie er forsynet med et gennemgående vandtæt dæk med forsvarlige, vejrtætte lukkemidler for alle åbninger.

8) Længde: Længden fra stævnens forside til rorstammens akse på vandlinjen, dog mindst 96 Pct. af den totale længde på en vandlinje ved 85 Pct. af den mindste sidehøjde fra kølens overkant målt fra toppen af kølen, medmindre andet er angivet udtrykkeligt. Er fartøjet konstrueret med styrlastighed, skal den vandlinje, hvorpå dette måles, være parallel med konstruktionsvandlinjen.

9) Nyt fartøj: Et fartøj, hvis køl er lagt, eller som befinder sig på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den 1. august 2003. Et tilsvarende konstruktionsstadium betyder det stadium, hvor: konstruktion, der kan identificeres med et bestemt skib/fartøj, er påbegyndt, og samling af dette skib/fartøj er påbegyndt og omfatter mindst 50 tons eller 3 Pct. af den anslåede samlede skrogmasse, hvad der end er mindst.

10) Passager: Enhver person, bortset fra skibsføreren og besætningsmedlemmerne eller andre personer, der er forhyret eller beskæftiget i en hvilken som helst egenskab om bord på et fartøj, og børn under 1 år.

11) Passagerfartøj: Et fartøj, som befordrer flere end 12 passagerer.

12) Vandtæt: I stand til at forhindre, at vand trænger igennem strukturen i nogen retning under et vandtryk svarende til det, den omgivende struktur er beregnet til.

13) Vejrtæt: Vand må ikke under nogen sø- og vejrforhold kunne trænge ind i fartøjet.

14) Åbent fartøj: Et fartøj, der ikke er et lukket fartøj. Et åbent fartøj kan være delvis overbygget, men overbygningen opfylder i så fald ikke betingelserne for vejrtæt lukning. Et åbent fartøj må ikke være forsynet med lænseporte.

§ 3. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 3, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 2. De konstruktionsmæssige krav i de hidtidige bestemmelser gælder fortsat for eksisterende fartøjer, medmindre andet bestemmes i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Teknisk forskrift af 13. november 2000 om sikker drift af passagerskibe (ISM-koden) der udelukkende anvendes til sejlads i havneområder, på indsøer m.v., ophæves.

Stk. 4. Teknisk forskrift af 10. marts 2003 om passagerfartøjer, der udelukkende er i fart i havneområder, ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 25. oktober 2012

Per Sønderstrup

/ Steen Møller Nielsen


Bilag 1

Regel 1 Syn

1 Et fartøj omfattet af denne forskrift skal underkastes følgende syn:

1.1 Et første syn, før fartøjet sættes i fart.

1.2 Et fornyelsessyn én gang hver 12. måned.

1.3 Yderligere syn efter behov.

2 De ovennævnte syn skal udføres på følgende måde:

2.1 Første syn skal omfatte en fuldstændig inspektion af fartøjets konstruktion, maskineri og udrustning, herunder fartøjets udvendige bund. Dette syn skal udføres således, at det giver sikkerhed for, at indretninger, materiale og materialedimensioner af konstruktion, kedler og andre trykbeholdere med tilbehør, hoved- og hjælpemaskineri, elektriske anlæg, radioanlæg, herunder dem der anvendes i redningsmidler, brandbeskyttelse, brandsikkerhedssystemer og slukningsanlæg, redningsmidler og –foranstaltninger, skibsnavigationsudstyr, nautiske publikationer og andet udstyr fuldt ud opfylder kravene i disse forskrifter og i de love, anordninger, bekendtgørelser og administrative forskrifter, som Administrationen har udstedt for fartøjer, der anvendes i den fart, de er bestemt for. Synet skal ligeledes give sikkerhed for, at den håndværksmæssige udførelse af alle dele af fartøjet og dets udrustning er tilfredsstillende i enhver henseende, og at fartøjet er udstyret med de lanterner, signalfigurer, midler til afgivelse af lydsignaler og nødsignaler, som kræves ifølge bestemmelserne i disse regler og de gældende internationale søvejsregler.

2.2 Fornyelsessynet skal omfatte inspektion af konstruktion, kedler og andre trykbeholdere, maskineri og udrustning, herunder fartøjets udvendige bund. Synet skal udføres således, at det giver sikkerhed for, at fartøjet, hvad angår konstruktion, kedler og andre trykbeholdere med tilbehør, hoved- og hjælpemaskineri, elektriske anlæg, radioanlæg, herunder de der anvendes i redningsmidler, brandbeskyttelse, brandsikkerhedssystemer og slukningsanlæg, redningsmidler og -foranstaltninger, skibsnavigationsudstyr, nautiske publikationer og anden udrustning, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, det er bestemt for, samt at det opfylder kravene i disse regler og i de love, anordninger, bekendtgørelser og administrative forskrifter, som Administrationen har udstedt. De lanterner, signalfigurer og midler til afgivelse af lydsignaler og nødsignaler, som fartøjet fører, er ligeledes undergivet det nævnte syn for at sikre, at de opfylder kravene i disse regler og i de gældende internationale søvejsregler.

2.3 Et yderligere syn, enten et fornyelsessyn eller et delvist syn alt efter omstændighederne, skal foretages efter større reparationer eller fornyelser. Synet skal foretages på en sådan måde, at det giver sikkerhed for, at de nødvendige reparationer eller fornyelser er udført effektivt, at de anvendte materialer og den håndværksmæssige udførelse af sådanne reparationer og fornyelser er tilfredsstillende på alle punkter, og at fartøjet i enhver henseende opfylder bestemmelserne i disse regler samt i de love, anordninger, bekendtgørelser og administrative forskrifter, som Administrationen har udstedt.

Regel 2 Certifikater

1 Efter et afsluttet førstesyn eller fornyelsessyn udstedes en »Tilladelse til sejlads med passagerer« for et tidsrum af højst 12 måneder. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets fartsområde, størst tilladte passagerantal samt seneste dato for næste fornyelsessyn. Tilladelsens gyldighed ophører på sidstnævnte dato.

2 Når et fornyelsessyn er foretaget indenfor 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 12 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato.

3 Når et fornyelsessyn er foretaget mere end 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 12 måneder efter den dag, hvor fornyelsessynet blev foretaget.

4 Når et fornyelsessyn er foretaget efter den eksisterende tilladelses udløbsdato, f.eks. hvis skibet har været oplagt, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 12 måneder efter den dag, hvor fornyelsessynet blev foretaget.

5 Tilladelsen udstedes i 2 eksemplarer, af hvilke det ene skal være anbragt på et for passagererne iøjnefaldende sted om bord, mens det andet skal opbevares sammen med fartøjets tilsynsbog.

6 Intet fartøj må gå i fart uden den i stk. 1 nævnte tilladelse eller udenfor det i tilladelsen nævnte fartsområde eller med flere passagerer end angivet deri.

7 Fartøjet må ikke anvendes til sejlads med passager, medmindre det er ISM-certificeret i henhold til bestemmelserne i regel 12.

Regel 3 Konstruktion

1 Denne regel gælder kun for nye fartøjer.

2 Skroget kan være udført af stål, aluminium, GRP eller træ. Skrogkonstruktioner udført af andet materiale vil kræve en særlig vurdering og eventuel godkendelse af Søfartsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

3 Styrken og konstruktionen af skrog, overbygninger, dækshuse, motorrumscasinger, og nedgange, samt af skibsudstyr skal være tilstrækkelig til at modstå alle forudseelige forhold under fartøjets planlagte anvendelse.

4 Fartøjer skal være konstrueret, bygget og vedligeholdt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i reglerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F eller i reglerne fra en anerkendt organisation2), med hensyn til skrogkonstruktion, styrke, materialedimensioner, ankre, kæder, fortøjninger, maskineri, kedelanlæg og elektriske installationer.

5 Hvor der anvendes glasfiberarmeret polyester (GRP), skal polyesteren være af en svært antændelig type.

6 Fartøjer, der skal anvendes i grønlandske farvande, må ikke være udført af træ.

7 Fartøjer, der skal anvendes til sejlads i is i områder og i perioder, hvor der normalt kan forekomme is, skal være isforstærket i overensstemmelse med kravene til isforstærkning i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, eller som minimum opfylde en anerkendt organisations laveste isklasse.

8 Der skal være indbygget et forpeakskot, og maskinrummet skal adskilles fra andre rum med vandtætte skotter. I træfartøjer skal der tilstræbes en så effektiv tæthed af skotterne som muligt.

Regel 4 Stabilitet og flydeevne

1 Fartøjer skal konstrueres og bygges således, at bestemmelserne i regel 4.2 kan opfyldes i de i regel 4.3 beskrevne konditioner. Beregninger af kurverne for den oprettende arm skal udføres i henhold til anerkendte standarder herfor.

2 Følgende minimumsstabilitetskriterier skal være opfyldt:

2.1 Metacenterhøjden GM må ikke være mindre end 350 mm.

2.2 Når alle passagerer anbringes så langt ude i den ene side som muligt, må krængningen ikke blive større end 12°. Ved denne krængning må fribordet ikke blive mindre end 150 mm.

2.3 Åbne fartøjer skal i vandfyldt tilstand med det maksimalt tilladte antal passagerer om bord kunne flyde uden væsentligt trim, uden at kæntre, og med et fribord på mindst 50 mm. Flydeevnen kan eventuelt opnås ved indbygning af opdriftsmidler med et volumen i dm3 svarende til fartøjets letvægt i kg, forøget med 25 dm3 pr. person, som fartøjet er beregnet til at befordre. Opdriftsmidlet skal være fastgjort og skal være beskyttet mod fysiske påvirkninger. Opdriftsvoluminet i skrog af træ eller GRP kan tillades indregnet i den krævede opdrift.

2.4 Nye lukkede fartøjer skal efter en skade være i stand til at opfylde kravene i regel 4.2.3 efter endelig fyldning af et hvilken som helst hovedrum. Skadens langskibs udstrækning antages at være 3 m + 3 Pct. af fartøjets længde, dens tværskibs udstrækning antages at være 1/5 af fartøjets bredde, og dens højskibs udstrækning antages at gå fra basislinjen og opefter uden begrænsning.

3 Antallet og typen af de konditioner, der skal tages i betragtning, skal mindst omfatte følgende:

3.1 Letskib.

3.2 Afgang med personer og 100 Pct. stores, bunkers etc.

3.3 Ankomst med personer og 10 Pct. stores, bunkers etc.

4 Ethvert fartøj skal, når det er færdigbygget, underkastes en krængningsprøve, og det faktiske deplacement og beliggenheden af tyngdepunktet bestemmes for letskibs kondition.

5 Hvis der i et fartøj foretages forandringer, der påvirker dets letskibs kondition og beliggenheden af tyngdepunktet, skal fartøjet, hvis Søfartsstyrelsen anser det for nødvendigt, underkastes en ny krængningsprøve, og stabilitetsoplysningerne revideres.

6 Søfartsstyrelsen kan tillade, at krængningsprøve for et bestemt fartøj undlades, når der foreligger stabilitetsoplysninger fra en krængningsprøve foretaget med et søsterfartøj, og det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at pålidelige stabilitetsoplysninger for det undtagne fartøj kan udledes af disse oplysninger.

7 Krængningsprøven og fastlæggelsen af letskibs kondition, skal foretages mindst hvert femte år.

8 Søfartsstyrelsen kan, når der ikke findes en anvendelig opmåling af skroget, tillade, at krængningsprøve for et bestemt fartøj undlades, når der foreligger resultater fra en såkaldt dynamometerprøve, og det godtgøres over for Søfartsstyrelsen, at pålidelige stabilitetsoplysninger for det undtagne fartøj kan udledes af disse resultater, samt at stabilitetskriterierne er opfyldt i den værste i praksis forekommende driftskondition.

9 Passende stabilitetsoplysninger skal udarbejdes på dansk for at sætte skibsføreren i stand til let og sikkert at bedømme fartøjets stabilitet i forskellige driftskonditioner. Oplysningerne skal omfatte særlige instruktioner til skibsføreren, der advarer om de driftskonditioner, som på uheldig måde kan påvirke fartøjets stabilitet eller trim. Stabilitetsoplysningerne skal fremsendes til Søfartsstyrelsen med henblik på godkendelse.

10 De godkendte stabilitetsoplysninger skal opbevares om bord. De skal til enhver tid være let tilgængelige, og de skal inspiceres ved syn af fartøjet for at sikre, at de er godkendt for den faktiske anvendelse af fartøjet.

11 Såfremt der foretages ændringer ved et fartøj, der påvirker dets stabilitet, skal reviderede stabilitetsberegninger foretages og fremsendes til Søfartsstyrelsen med henblik på godkendelse. Hvis Søfartsstyrelsen finder, at stabilitetsoplysningerne skal revideres, skal de nye oplysninger udleveres til skibsføreren, og de tidligere oplysninger fjernes.

Regel 5 Fribordsforhold og påmærkning

1 Denne regel gælder kun for nye fartøjer.

2 Generelt er bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, kapitel II, gældende med hensyn til de fribordsmæssige forhold, herunder vejrtæthed, døre, luger, karmhøjder, motorrumsåbninger, ventilatorer, luftrør, koøjer, vinduer, lænseporte m.v. Dog kan Søfartsstyrelsen acceptere, at bestemte fartøjer fritages for fuldt ud at opfylde kravene til tærskel- og karmhøjder m.v., under hensyntagen til det konkrete fartsområde.

3 På alle steder, hvor personer normalt har adgang, skal der arrangeres skanseklædning eller gelænder med en højde på min. 1000 mm. I områder, hvor passagerer har adgang, skal gelænder udføres med lodrette stænger som anført i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel II-1 B, regel 24. Gelændere i områder, hvor kun besætningen har adgang, kan udføres med vandrette stænger, jf. den internationale lasteliniekonvention af 1966.

4 På heldækkede fartøjer skal minimumsfribordet ansættes på basis af, at fartøjet skal opretholde et sikkerhedsniveau som i princippet svarer til kriterierne i lasteliniekonventionen, men uden kravet om minimumsbovhøjden. Fribord tildeles af Søfartsstyrelsen, under hensynstagen til fartøjets skrogstyrke, stabilitet, flydeevne og fartsområde.

5 Fribordet må på lukkede fartøjer ikke være mindre end 300 mm. Fribordet på åbne fartøjer må ikke være mindre end 250 mm.

6 Fribordsmærker skal påmærkes skibssiderne midtskibs. Der påmærkes dækslinie og fribordsmærke som angivet i lasteliniekonventionen, men uden bogstaverne D-L. Fribordsmærket kan udføres med en udvendig diameter på 200 mm på små fartøjer.

7 Fribordet og de fribordsmæssige forhold er godkendt af Søfartsstyrelsen, når det ved et tilfredsstillende syn er sikret, at nærværende bestemmelser er overholdt. Det tildelte fribord skal indføres i tilsynsbogens afsnit II og skal desuden påføres »Tilladelse til sejlads med passagerer.«

8 For- og agterstævn skal forsynes med dybgangsmærker i decimeter på begge sider. Mærkerne placeres så tæt ved perpendikulærerne som muligt.

9 Det fastsatte passagertal skal være påmærket begge sider af boven under fartøjets kontrolnummer. Højden af bogstaver og tal skal være mindst 100 mm. Alle påmærkninger skal males med hvid farve på mørk grund eller sort på lys grund.

10 De fribordsmæssige forhold synes i forbindelse afholdelsen af fornyelsessyn.

Regel 6 Brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning

1 Denne regel gælder kun for nye fartøjer.

2 Generelt er bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, kapitel V gældende med undtagelse af regel 4, stk. 2, samt at brandisolationsklasse B-15 skal erstattes med brandisolering svarende til A-30.

3 Garnering, lofter og beklædning samt evt. opdelingsskotter i opholdsrum skal være udført af et ikke-brændbart materiale, og hvis skrog og overbygning er udført af GRP, træ eller aluminium, skal det være indvendigt beklædt med samme materiale (ikke-brændbart). Alle de synlige ubeskyttede overflader i gange og trapperum samt overflader af skotter og loftsgarneringer i opholdsrum og i styrehus skal have lav flammespredningsevne3).

4 Der må ikke indrettes kabys (rum med koge/stegeindretninger med en samlet effekt over 5 kW) om bord. Hvis der indrettes pantry med koge/stegeindretninger med en samlet effekt på 5 kW og derunder, er det ikke nødvendigt at indskotte arrangementet, men overflader, der vender mod varmekilden, skal beklædes med rustfrit stål eller lignende ikke-brændbart materiale, til en afstand på mindst 750 mm fra varmekilden.

5 Bredden af gange, der tjener som adgang til opholdsrum, skal have en fri passage (gangbredde) på mindst 800 mm, målt mellem begrænsningsskotterne. Trapper skal i almindelighed have en bredde mellem begrænsningsskotterne på 800 mm og mindst 700 i fri bredde, når det er trapper, der anvendes i evakueringsveje/flugtveje. Trapper skal have en passende stigning og en håndliste mindst på den ene side. Døre i flugtvejene må ikke være mindre end 750 mm i fri bredde.

6 Der skal være mindst 2 udgangsmuligheder fra alle rum, hvor personer normalt opholder sig. Den ene udgang kan, alt efter forholdene, udføres som en nødudgang med en fri lysning på minimum 600x600 mm med afrundede hjørner.

7 Hvis adgangen fra apteringen til nødudgangen foregår gennem separate rum (styremaskinrum, kammer eller lign.), må døre til sådanne rum ikke kunne aflåses, medmindre de er udstyret med sparkelem, som kan fjernes i flugtretningen. Der skal monteres nødvendige lejdere, trin og håndbøjler for at lette adgangen gennem nødudgangen.

8 Lukkede passagerrum skal være beskyttet af et åbent sprinkleranlæg, som skal betjenes fra styrepladsen. Anlægget kan være sektionsopdelt.

Regel 7 Maskin- og elinstallationer

1 Denne regel gælder kun for nye fartøjer.

2 Bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, kapitel IV er gældende, dog skal håndbetjente lænsepumper erstattes med mekanisk betjente.

Regel 8 Opholdsområder og opholdsrum

1 Denne regel gælder kun for nye fartøjer.

2 I åbne fartøjer skal der være siddeplads til alle ombordværende.

3 For lukkede fartøjer skal der være dæksly eller andet beskyttet opholdsrum med siddeplads til alle passagerer.

4 Det maksimale antal personer i et lukket rum for passagerer skal fastsættes således, at der er minimum 0,85 m2 frit dørkareal pr. person.

5 I tiden fra 1. maj til 30. september kan det, udover det i lukkede rum tilladte antal passagerer, yderligere tillades at befordre passagerer på frit dæk, hvor der mindst skal beregnes 0,55 m2 dæksareal for hver passager. Ved beregning af dette passagerantal skal fradrages den plads, der er nødvendig for fartøjets navigation m.v., herunder også håndtering af og indskibning i redningsmidler, samt de dele af dækket, hvor passagerer ikke bekvemt kan sidde eller stå. Der skal altid som minimum findes lukkede rum for 1/6 af det samlede antal passagerer.

6 Siddepladser i både åbne og lukkede fartøjer skal have en bredde på minimum 0,5 m, benplads på 0,75 m regnet fra ryglænet og siddehøjden skal være minimum 0,9 m målt fra overkant af sæde.

7 I lukkede fartøjer skal der være 1 toilet med håndvask for hver påbegyndt 50 passagerer. Endvidere skal bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel XXV om behandling og opbevaring af kloakspildevand være opfyldt.

8 Alle lukkede rum, hvor der kan opholde sig personer, skal kunne ventileres effektivt.

9 Opholdsrum skal ventileres således, at der er tilstrækkelig tilgang og afgang af luft, når døre, koøjer, skylights og lignende er lukkede.

10 I fartøjer, der benyttes i tiden 1. oktober til 30. april, skal der være et lukket rum beregnet for besætning, som skal kunne opvarmes til mindst 20ºC.

Regel 9 Navigering m.v.

1 Alle fartøjer skal være udstyret med et godkendt magnetisk hovedkompas.

1.1 Der skal ved placeringen af magnetkompasset sikres en tilstrækkelig afstand til magnetisk materiale og genstande som f.eks. højttalere og elektronisk udstyr.

1.2 I små styrehuse kan kompasset placeres på taget, og i stålfartøjer skal magnetkompasset placeres i fartøjets centerlinie.

1.3 Kompassets placering og belysning skal sikre en god aflæsning fra styrepladsen, og fra det sted hvorfra fartøjet navigeres, både om dagen og om natten.

1.4 Kompasset skal være ordentligt rettet, og dets tabel eller kurve over restdeviationer skal til enhver tid være tilgængelig.

1.5 I fartøjer, der er udstyret med en selvstyrer aktiveret af en magnetisk sensor, der ikke viser styrekursen, skal der desuden forefindes en alternativ visning af styrekursen i form af en repeater eller lignende.

Såfremt fartøjets sejlads planlægges således, at det på intet tidspunkt finder sted efter mørkets frembrud eller under dårlige sigtforhold, finder dette krav ikke anvendelse for åbne fartøjer.

2 Der skal forefindes midler til at foretage kompaspejlinger, så vidt muligt hele horisonten rundt over en bue på 360º.

3 Alle fartøjer skal, så vidt som muligt, være forsynet med en godkendt radarreflektor.

4 Fartøjer, der hovedsageligt anvendes om natten, i tåge, i dårligt vejr, eller i is-fyldt farvand, skal udstyres med godkendt radaranlæg.

5 Alle fartøjer skal medføre egnede nautiske instrumenter, fyldestgørende og ajourførte søkort, og relevante sejlhåndbøger4).

6 Fra styrepladsen, eller derfra hvor fartøjet navigeres, skal der være fornødent udsyn forud, agterud og til siderne.

7 Instrumenter, reguleringshåndtag, kontrollamper m.v. skal placeres, så bedst mulig betjeningsfunktion og oversigt opnås. Indretningsdetaljer skal udføres i refleksfrit materiale på manøvrepulten og i synsfeltet.

8 Enhver skibsfører, som i søen modtager et signal fra en hvilken som helst kilde om, at personer er i nød til søs, og som er i stand til at yde assistance, er forpligtet til i største hast at komme dem til undsætning og så vidt som muligt at underrette dem eller eftersøgnings- og redningstjenesten om, at han gør det.

9 Et fartøjs ejer, befragter eller nogen anden person må ikke forhindre skibsføreren i at tage nogen som helst beslutning som, efter hans eget faglige skøn, er nødvendig for sikker sejlads.

10 Ethvert fartøj skal være udrustet med lanterner, signalfigurer og lydsignalapparater i sådant omfang, at det er i stand til at opfylde kravene i de internationale søvejsregler. Lanterner og lydsignalapparater skal være af godkendt type og opfylde bestemmelserne i de internationale søvejsregler.

11 Baggrundsstøjen på lytteposten må ikke overstige 68 dB i det oktavbånd der er centreret omkring 250 Hz og 63 dB i det oktavbånd der er centreret omkring 500 Hz.

Regel 10 Redningsmidler

1 Der skal forefindes to godkendte redningskranse om bord. Den ene redningskrans skal være forsynet med 30 m line, der kan flyde på vandet. Den anden redningskrans skal være forsynet med selvtændende lys.

2 Der skal for hver ombordværende person forefindes en redningsvest af godkendt type. Derudover skal der, medmindre disse redningsveste også kan anvendes af børn, eller særlige forhold gør sig gældende, forefindes redningsveste passende til børn i et antal svarende til 10 Pct. af det største tilladte passagertal. Antallet af redningsveste passende til børn må dog aldrig være mindre end det faktiske antal børn om bord. I åbne fartøjer skal redningsvestene være anbragt under sæderne. Redningsvestene skal være forsynet med godkendte lys, hvis fartøjet har tilladelse til at sejle i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang.

3 Heldækkede passagerfartøjer skal være forsynet med 4 røde faldskærmssignaler og 4 røde håndblus. Sådanne fartøjer, som benyttes ved Grønland, skal være forsynet med 6 røde faldskærmssignaler og 6 røde håndblus. Nødsignalerne skal være af godkendt type.

Regel 11 Radioudstyr mv.

1 Passagerfartøjer i havneområder skal som minimum være udrustet med et godkendt maritimt VHF-DSC radioanlæg af klasse A, B eller D. Radioanlægget skal være installeret i styrehuset og kunne betjenes fra den plads, hvor fartøjet normalt navigeres.

2 Radioanlægget skal kontinuerligt og automatisk forsynes med oplysninger om fartøjets position fra en positionsmodtager.

3 Ved radioanlægget skal der findes en pålidelig nødbelysning, der er uafhængig af lysanlægget for den normale belysning af radioanlægget. Nødbelysningen skal være fast installeret og således, at den på tilfredsstillende måde belyser radioanlægget.

4 Ved radioanlægget skal findes tydeligt opslag med fartøjets radiokaldesignal og det 9-cifrede identifikationsnummer (MMSI).

5 VHF-antennen (antennerne) skal være anbragt så højt som muligt således, at der er fri udstråling i alle retninger.

6 Når fartøjet er i søen, skal der holdes uafbrudt vagt på VHF DSC kanal 70. Der skal endvidere opretholdes uafbrudt lyttevagt på VHF kanal 16, i det omfang det er praktisk muligt.

7 Energikilden skal bestå af akkumulatorbatterier og have tilstrækkelig kapacitet til at drive radioanlæggene uafbrudt i mindst 1 time.

8 Energikilden skal kunne oplades automatisk fra fartøjets elektriske anlæg, og der skal forefindes en lavspændingsalarm.

9 Energikilden må, udover til det foreskrevne radioanlæg, kun benyttes til drift af nødbelysningen ved radioanlægget og den i punkt 3 nævnte positionsmodtager.

10 For fartøjer, der har tilladelse til at befordre passagerer i havneområder i Grønland, fastsættes krav til udrustning med radioanlæg i hvert enkelt tilfælde, hvilket almindeligvis vil sige et traditionelt VHF-radioanlæg.

Regel 12 Sikker drift af passagerfartøjer (ISM-koden)

1 Såvel passagerfartøjer som de rederier der driver sådanne fartøjer er omfattet af denne regel.

2 I denne regel forstås ved:

2.1 ISM-koden: Den Internationale Kode for Sikker Skibsdrift og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management Code) som vedtaget af den Internationale Maritime Organisation (IMO), med senere ændringer.

2.2 Sikkerhedsstyringssystem (Safety Management System (SMS)): Et struktureret og dokumenteret system, som sætter rederiets personale i stand til effektivt at gennemføre rederiets sikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik.

2.3 Auditering: En systematisk og uafhængig gennemgang af sikkerhedsstyringsaktiviteterne og de deraf følgende resultater med henblik på at påvise, at disse foranstaltninger er gennemført på en effektiv måde og egner sig til formålet.

2.4 Afvigelse: En observeret situation, hvor objektive beviser indikerer manglende opfyldelse af et fastlagt krav.

2.5 Grov afvigelse: En identificerbar afvigelse, som udgør en alvorlig trussel for mandskabet, fartøjets sikkerhed eller for miljøet, og som kræver øjeblikkelig afhjælpning; manglen på en effektiv og systematisk indførelse af krav omfattet af ISM-koden, vil ligeledes blive betragtet som en grov afvigelse.

2.6 Overensstemmelsesdokument: Et dokument udstedt til et rederi, som udtryk for, at rederiets landbaserede funktioner udføres i overensstemmelse med det godkendte sikkerhedsstyringssystem. I rederier, hvor der ikke findes egentlige landbaserede rederifunktioner, udstedes der alene et Certifikat for Sikker Skibsdrift til rederiets fartøjer.

2.7 Certifikat for Sikker Skibsdrift: Et certifikat udstedt til et fartøj, som udtryk for, at fartøjet opereres i overensstemmelse med det godkendte sikkerhedsstyringssystem.

2.8 Landbaserede rederifunktioner: Administrative funktioner, som er direkte forbundet med rederiets sikkerhedsstyringssystem, og som udøves fra faciliteter i land.

2.9 Reder«: Ejeren af fartøjet eller en hvilken som helst anden organisation eller person som f.eks. operatøren eller bareboat-befragteren, som har overtaget ansvaret for fartøjets drift fra ejeren af fartøjet, og som ved at have påtaget sig et sådant ansvar, har erklæret sig indforstået med hensyn til overtagelsen af alle pligter og ansvarsområder, som denne forskrift pålægger.

3 Rederiet skal etablere og opretholde et sikkerhedsstyringssystem (SMS) i rederiets eventuelle landbaserede organisation samt på de enkelte fartøjer i rederiet, med henblik på at opnå sikker drift, forskriftsmæssig vedligehold og for at forebygge forurening.

4 Sikkerhedsstyringssystemet skal være i overensstemmelse med ISM-koden.

5 Efter en tilfredsstillende auditering af rederier hvor der findes landbaserede rederifunktioner, udsteder Søfartsstyrelsen Overensstemmelsesdokument. Dokumentet gælder for fem år ad gangen.

6 Efter tilfredsstillende auditering af et passagerfartøj udsteder Søfartsstyrelsen et Certifikat for Sikker Skibsdrift. Certifikatet gælder for fem år ad gangen.

7 Rederen er ansvarlig for, at rederier omfattet af stk. 5 samt passagerfartøjer omfattet af stk. 6 er i besiddelse af ovennævnte gyldige certifikater.

8 Rederiet skal gennemføre interne auditeringer af sikkerhedsstyringssystemet (SMS) mindst en gang hver 12. måned. Fornøden dokumentation herfor skal kunne forevises for Søfartsstyrelsen.

9 Søfartsstyrelsen skal 1 gang om året tilkaldes for at foretage årlige auditeringer af rederier omfattet af stk. 5. De årlige auditeringer skal så vidt muligt ske med intervaller på 12 måneder, regnet fra udstedelsesdagen for det pågældende Overensstemmelsesdokument.

10 Søfartsstyrelsen skal tilkaldes for at foretage mindst en mellemliggende auditering af passagerfartøjer i løbet af den i stk. 6 nævnte fem års periode. Dette mellemliggende audit skal udføres mellem 24 og 36 måneder efter udstedelsesdagen for det pågældende Certifikat for Sikker Skibsdrift.

11 Søfartsstyrelsen kan, når det skønnes nødvendigt, udføre ekstraordinære auditeringer.

12 For nyetablerede rederier, i forbindelse med væsentlige ændringer af et fartøjs anvendelse, ved større ombygninger, ved indkøb af fartøjer, eller ved levering af nybyggede fartøjer, kan Søfartsstyrelsen, på nærmere angivne vilkår, udstede midlertidige certifikater efter denne forskrift med indtil 6 måneders gyldighed.

13 Et certifikat udstedt i henhold til denne forskrift kan inddrages af Søfartsstyrelsen, hvis der konstateres grov afvigelse fra Sikkerhedsstyringssystemet eller, hvis årlige- eller mellemliggende auditeringer ikke rekvireres.

14 Såfremt et Overensstemmelsesdokument inddrages i henhold til stk. 13, vil Certifikat for Sikker Skibsdrift for rederiets fartøjer samtidigt blive inddraget.

Regel 13 Foranstaltninger mod forurening

1 Fartøjet skal være forsynet med en tank af passende størrelse til opbevaring af olie og olieholdigt vand. Det skal være muligt at tømme tanken til modtageranlæg i land via pumpe og slange, eller ved mulighed for aftapning i dunke.

2 Fartøjerne skal være forsynet med affaldsspande af ubrændbart materiale til opbevaring af fast affald og levnedsmiddelaffald. På synlige steder skal der være opsat et holdbart skilt med en størrelse på mindst 20 cm x 12,5 cm, med følgende tekst i sort på hvid baggrund:

DET ER FORBUDT AT KASTE AFFALD I VANDET

Regel 14 Ækvivalenser

1 Dersom disse forskrifter kræver, at et bestemt tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, skal anbringes eller forefindes i et fartøj, eller at der skal træffes en bestemt foranstaltning, kan Søfartsstyrelsen tillade, at der anbringes eller forefindes et andet tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller at der træffes en anden foranstaltning i fartøjet, hvis den ved afprøvning heraf eller på anden måde finder det godtgjort, at et sådant tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller foranstaltning, er mindst lige så effektiv som det, der kræves efter forskrifterne.

2 Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Regel 15 Dispensationsmuligheder

1 Søfartsstyrelsen kan, hvis den skønner, at anvendelsen af en eller flere bestemmelser i denne bekendtgørelse ville være urimelig eller unødvendig, fritage bestemte fartøjer for at opfylde disse krav.

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.

2) Jf. Søfartsstyrelsens seneste forskrift om anerkendelse af anerkendte organisationer.

3) Dette skal bestemmes i overensstemmelse med IMO’s Fire Test Procedures Code.

4) Den til enhver tid gældende version af Fiskeriårbogen kan i fornødent omfang træde i stedet for en eller flere af de sidstnævnte publikationer.