Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (14. november 2012)

Justitsministeren :(Morten Bødskov):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.)

(Lovforslag nr. L 62)

Lovforslaget har til formål at øge sikkerheden for mekanikere og andre servicearbejdere, der udfører bjergning (bortbugsering) af køretøjer, der er havareret på motorvej, eller foretager reparation på stedet.

Det sker jævnligt, at lastbiler, busser og personbiler på grund af havari er nødsaget til at standse i nødsporet eller rabatten på en af landets motorveje. En fjernelse af køretøjet fra motorvejen vil ofte kræve, at køretøjet enten bortbugseres, eller at der på stedet udføres en mindre reparation af køretøjet. Dette arbejde udføres normalt af professionelle autohjælpsvirksomheder eller lignende.

Det er forbundet med betydelig fare at udføre arbejde på motorvej, uanset om der er tale om bjergning eller reparation af et havareret køretøj.

Med lovforslaget foreslås det derfor dels, at det præciseres, hvornår der må iværksættes reparation på stedet af et havareret køretøj på motorvej, dels at der indføres regler om, at iværksættelse af reparation på stedet eller bortbugsering i visse tilfælde forudsætter, at politiet inddrages. Hermed sikres, at politiet får mulighed for at træffe de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, f.eks. at sikre, at der sker afspærring af en eller flere vognbaner, inden reparationsarbejdet påbegyndes.

Endvidere foreslås der indført en bemyndigelse til, at transportministeren efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte regler om brug af tavlevogn og anden afmærkning ved bjergning af et køretøj og ved udførelse af reparation på stedet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.