Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2, nr. 6, og § 4, nr. 1-3, i lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

I medfør af § 20, stk. 2, i lov nr. 462 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning) fastsættes, at lovens § 2, nr. 6, og § 4, nr. 1-3, træder i kraft den 1. januar 2013 og har virkning for indkomstår, som påbegyndes denne dato eller senere.

Skatteministeriet, den 8. november 2012

Holger K. Nielsen

/ K.-H. Ludolph