Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og AC har indgået vedlagte protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Protokollatet fraviger AC-overenskomsten og aftalen om chefløn på de punkter, der er nævnt i protokollatets § 3.

Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

PKAT i henhold AC-overenskomsten. LKO 7019 og 3950 i SLS anvendes.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. december 2012.

Moderniseringsstyrelsen, den 2. november 2012

Frank Nielsen


Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

§ 1. Dækningsområde

Protokollatet omfatter udenlandsk videnskabeligt personale, der ansættes tidsbegrænset i stillinger omfattet af

1) Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, for tiden Finansministeriets cirkulære af 13. juni 2007 (Perst. nr. 055-07),

2) Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet, for tiden Finansministeriets cirkulære af 5. marts 1997 (Perst. nr. 019-97),

3) Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet, for tiden Finansministeriets af 10. august 2001 (Perst. nr. 022-01),

4) Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Konservatorskolen under Kulturministeriet, for tiden Finansministeriets cirkulære af 23. juni 2003 (Perst. nr. 056-03).

5) Cirkulære om stillingsstruktur for kunstnerisk/viden-skabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus under Kulturministeriet, for tiden Finansministeriets cirkulære af 25. marts 2011 (Perst. nr. 005-11),

6) Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), for tiden Finansministeriets cirkulære af 5. juli 2010 (Perst. nr. 024-10),

7) Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne, for tiden Finansministeriets cirkulære af 22. september 2010 (Perst. nr. 029-10),

8) Cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen, for tiden Finansministeriets cirkulære af 20. januar 1997 (Fmst. nr. 8/97), samt

9) Stillinger som ph.d-stipendiat på de i nr. 1-8 omfattede institutioner, og som i forbindelse med eller under ansættelsen anmoder om at få det samlede pensionsbidrag efter overenskomsten udbetalt som løn efter fradrag af den i § 3, stk. 2, anførte gruppelivspræmie.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 1:

Ved ”udenlandsk videnskabeligt personale” forstås personer uden dansk statsborgerskab, der er rekrutteret i udlandet og ansættes i tidsbegrænsede stillinger, der er omfattet af de cirkulærer, der er anført i § 1.

Protokollatet finder alene anvendelse, hvis den ansatte anmoder om at få det samlede pensionsbidrag (både arbejdsgiver- og egetbidraget) udbetalt som løn under ansættelsen. Den ansatte kan også senere i løbet af ansættelsen vælge at blive omfattet af protokollatet, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 2. I så fald udbetales pensionsbidraget fra førstkommende mulige lønudbetaling. Allerede indbetalte pensionsbidrag til den overenskomstbestemte pensionsordning kan ikke tilbageføres med henblik på udbetaling til den ansatte.

En ansat, der er omfattet af protokollatet og hidtil har fået pensionsbidrag udbetalt som løn, kan vælge at træde ud af ordningen, hvorefter der for den resterende del af ansættelsen skal ske indbetaling af pensionsbidrag efter de almindelige regler. Indbetaling af pensionsbidrag sker fra førstkommende mulige lønudbetaling.

Det henstilles, at institutionen i forbindelse med ansættelsen gør ansøgeren opmærksom på muligheden for at blive omfattet af protokollatet, således at ansøgeren allerede fra starten af ansættelsen kan blive omfattet af protokollatet.

§ 2. Ansættelse

Det er en betingelse for at være omfattet af protokollatet, at ansættelsen sker for en periode på højst 5 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Protokollatet finder anvendelse for ansættelser på op til 6 år, når dette aftales mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

Cirkulærebemærkninger til § 2:

Ansættelse sker tidsbegrænset og på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til AC-overenskomsten (for tiden Modst. nr. 013-12) og de i § 1 anførte cirkulærer, jf. dog § 3.

Hvis en ansættelse omfattet af protokollatet forlænges, finder protokollatet fortsat anvendelse. Tilsvarende gælder ved stillingsskift eller ved skift fra en institution til en anden, fx fra et universitet til et andet universitet. Den samlede ansættelsetid omfattet af protokollatet kan dog ikke overstige 5, henholdsvis 6 år. Hvis ansættelsen således skal vare ud over 5 år (men højst 6 år), skal der indgås aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation om at protokollatet finder anvendelse, jf. § 2, stk. 2.

Ved fortsat ansættelse ud over 5, henholdsvis 6 år, eller ved overgang til tidsubegrænset ansættelse, indbetales herefter fuldt pensionsbidrag i henhold til overenskomsten, og ansættelsesmyndighedens indbetaling af gruppelivspræmie efter § 3, stk. 2, ophører.

§ 3. Pension mv.

Ansættelsesmyndigheden udbetaler det samlede pensionsbidrag som løn til den ansatte med fradrag af præmie til statens gruppelivsordning, jf. stk. 2, i stedet for at indbetale pensionsbidrag til den pensionsordning, der er angivet i AC-overenskomsten.

Stk. 2. Den ansatte er under ansættelsen omfattet af statens gruppelivsordning. Ansættelsesmyndigheden indbetaler den til enhver tid gældende præmie til gruppelivsforsikringen for statsansatte i Forenede Gruppeliv (aftale 85034).

Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 2:

Der henvises til Finansministeriets cirkulære af 1. november 2011 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. (Perst. nr. 056-11). Den månedlige præmie udgør for tiden 108,35 kr.

§ 4. Øvrige bestemmelser

Den del af lønnen, der svarer til det samlede pensionsbidrag, indgår ikke i grundlaget for beregning af særlig feriegodtgørelse. I grundlaget for beregning af feriegodtgørelse, beregning af kontant godtgørelse for ikke afviklede særlige feriedage samt beregning af den årsløn, der lægges til grund for fastsættelse af merarbejdsbetaling, indgår den del af lønnen, der svarer til den ansattes eget pensionsbidrag, dvs. 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

§ 5. Ikrafttræden mv.

Protokollatet har virkning fra 1. december 2012.

Stk. 2. Protokollatet kan opsiges skriftligt til bortfald med 3 måneders varsel.

Stk. 3. Ved bortfald af protokollatet, fortsætter pensionsfritagelsen efter § 3 som en personlig ordning for allerede ansatte omfattet af protokollatet indtil ansættelsen udløber, dog højst for 5, henholdsvis 6 år.

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 3:

Allerede ansatte, der ved protokollatets ikrafttræden opfylder betingelserne for at få pensionsbidraget udbetalt som løn med fradrag af gruppelivspræmie, kan vælge at blive omfattet af protokollatet for den resterende del af ansættelsen, dog ikke for længere tid end 5, henholdsvis 6 år.

   
København, den 2. november 2012.
 
   
På vegne af organisationer tilknyttet AC
Erik Jylling
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Frank Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 034-12