Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00319

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Station 2 Classic” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

På baggrund af Retten i Aalborgs dom af 12. april 2012 i sagen, Anklagemyndigheden mod [Klager], lægges det til grund, at klager ved byretten erklærede sig skyldig og blev dømt for at have udgivet sig for at være fra kriminalpolitiet (overtrædelse af straffelovens § 130), men efterfølgende ankede dommen til landsretten.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.

Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at have sløret klager yderligere i udsendelsen. Nævnet har lagt vægt på, at dommen efter det oplyste i overensstemmelse med retsplejeloven blev behandlet i offentlighed. Hertil kommer, at alene personer med forudgående kendskab til sagen vil være i stand til at identificere klager ud fra oplysningerne og billederne i indslaget, og at klager som ansvarlig for hjemmesiden [hjemmeside].dk offentligt deltager i samfundsdebatten. Nævnet udtaler ikke kritik vedrørende sløringen.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres tilkendegivelser om, at en sigtet er skyldig. Ved omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om sigtede har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket, jf. punkterne A.1, A.3 og C.5.

I udsendelsen af 10. september 2012 fremstår det som om, den refererede dom er endelig, og klager er fængslet. Dette er ikke korrekt. Dommen er efter det oplyste anket og derved ikke endelig, ligesom klager ikke var fængslet. Nævnet udtaler derfor kritik af TV 2 for ikke at kontrollere oplysningerne yderligere inden offentliggørelse, hvorved offentliggørelsen af de forkerte oplysninger kunne være undgået.

Da TV 2 ved genudsendelsen den 12. september 2012 havde rettet udsendelsen for nye seere, og tv-stationen den 24. september 2012 berigtigede de kritiserede forhold med mulighed for, at de oprindelige seere blev gjort bekendt med rettelsen, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 10. september 2012, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Forløbet forud for offentliggørelsen

Den 12. april 2012 blev [Klager] ved Retten i Aalborg dømt for ved to lejligheder at have udgivet sig for at være fra politiet (overtrædelse af straffelovens § 130). Af de i alt 26 tiltaleforhold havde klager blandt andet erklæret sig skyldig i de to forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 130.

Klager blev desuden fundet skyldig i bedrageri (overtrædelse af straffelovens § 279 og 286) og idømt to års fængsel og pålagt at betale sagens omkostninger samt erstatning til en række personer og selskaber.

TV 2 rettede ved e-mail af 11. juni 2012 henvendelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen og anmodede direktoratet om at formidle kontakt til [Klager]. På grund af tavshedspligten kunne direktoratet hverken be- eller afkræfte, hvorvidt klager var indsat.

Den påklagede udsendelse

TV 2 sendte den 10. september 2012 programmet ”Station 2 Classic”. Udsendelsen indeholdt et indslag, hvor en person udgav sig for at være betjent. Af dette indslag fremgik følgende:

”Speak: [Person A] på 15 blev sidste år stoppet af en falsk betjent.

[Person A]: Jeg kommer kørende hernedefra med min veninde bagpå her, og han holder så herovre, hvor han går ud midt på vejen og laver stoptegn til os. Så stopper jeg jo selvfølgelig, og han fortæller så, at man må ikke sidde to på en scooter.

Speak: Manden identificerede sig som politibetjent og truede pigerne med at give dem en bøde.

[Person A]: Han sagde jo han var fra Aalborg Politi, eller Nordjyllands Politi, så det håber jeg da på, det er rigtigt, når folk de siger sådan noget.

Speak: Og han nøjedes ikke med at give pigerne en opsang, han ringede også hjem til [Person A]s far og bad ham tage en alvorlig snak med sin datter.

Speak: Den falske betjent, der stoppede [Person A], var denne mand [Klager ses gående over en gangbro, ansigtet er sløret, så hverken hår eller andet fra halsen op fremstår tydeligt]. Det viste sig senere, at han i en spøg også fik udleveret en 14-årig pige på en skole blot ved at sige, han var politimand, og at pigen skulle med til afhøring. Han er nu dømt i begge tilfælde og sidder i fængsel.”

[Klager] klagede den 11. september 2012 til TV 2. Udsendelsen blev til brug for genudsendelsen den 12. september 2012 ændret til følgende:

”Speak: … Det viste sig senere, at han i en spøg også havde fået udleveret en 14-årig pige på en skole blot ved at sige, han var politimand, og at pigen skulle med til afhøring. Han er dømt i begge tilfælde, men har anket dommen til landsretten.”

TV 2 sendte den 24. september 2012 et program i udsendelsesrækken ”Station 2 Classic”. I slutningen af dette program fremgik følgende:

”Studievært: I vores indslag om falske betjente i sidste udgave af Station 2, fortalte vi om en sag, hvor en mand er dømt for to gange at have udgivet sig for at have været fra politiet. Vi fortalte, at han i øjeblikket afsoner sin straf. Det har vist sig at være forkert. Han har anket dommen, som altså ikke er endelig, og han afsoner ikke i øjeblikket. Vi beklager fejlen”.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at TV 2 har handlet i strid med god presseskik ved ikke at kontakte ham forud for offentliggørelsen af udsendelsen samt ved ikke at sløre klager tilstrækkeligt i udsendelsen.

Der er i udsendelsen givet faktisk forkerte oplysninger, idet det bliver nævnt, at [Klager] afsoner sin straf. Klager har anket dommen, og den er dermed ikke endelig. Desuden nævnes det i udsendelsen, at klager har erkendt sig skyldig – klager erkendte sig skyldig i byretten, men har siden erklæret sig ikke-skyldig i landsretten.

Det er ikke tilstrækkeligt, at TV 2 har forsøgt at kontakte klager på to telefonnumre, der ikke har eksisteret siden 2006 samt rettet henvendelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen. TV 2 er bekendt med, at klager er ansvarlig for hjemmesiden [hjemmeside]. På hjemmesiden er klagers e-mailadresse offentliggjort, og TV 2 burde have taget kontakt herigennem. Den videosekvens, [Klager] optræder i med sløret ansigt, stammer fra et indslag på TV 2 FYN, hvor klager fortalte om netop [hjemmeside]. Dette understreger yderligere, at TV 2 burde have været opmærksomme på denne kontaktmulighed.

2.2 TV 2|Danmark A/S’ synspunkter

TV 2 har oplyst, at oplysningerne om, at klager var dømt i henhold til straffelovens § 130, og at han i øjeblikket afsonede sin dom, fremkom fra en kilde, hvis troværdighed Station 2-redaktionen på sædvanlig vis havde vurderet. Domsudskriftet bekræftede, at [Klager] var ved byretten er dømt for en række forhold, herunder overtrædelse af straffelovens § 130. Redaktionen var imidlertid ikke bekendt med, at klager have anket byrettens afgørelse.

Det var ikke muligt at indhente klagers kommentar til indslaget. Da redaktionen havde fået oplyst, at [Klager] afsonede, kontaktede man Direktoratet for Kriminalforsorgen. Derudover forsøgte redaktionen, at kontakte klageren via to forskellige telefonnumre og via den adresse, som klageren var registreret på i Krak.

I udsendelsen er klagers ansigt sløret på en sådan måde, at trækkene slet ikke kan tydes. Dette kombineret med, at klagers påklædning er helt anonym og uden særlige kendetegn, indebærer, at han på ingen måde vil kunne genkendes af en videre kreds.

TV 2|Danmark A/S har beklaget, at det i forbindelse med udsendelsen den 10. september 2012 ikke blev oplyst, at klageren havde anket dommen, og at han som følge heraf heller ikke afsonede. TV 2 berigtigede imidlertid straks oplysningerne, da redaktionen blev bekendt med anken.

TV 2 beklagede over for klageren og i forbindelse med genudsendelsen af ”Station 2 Classic” den 12. september 2012. Det oplystes i speaken, at klageren er ”dømt i begge tilfælde men har anket dommen til landsretten”. I forbindelse med et nyt program af ”Station 2 Classic” den 24. september 2012 blev præciseringen gentaget.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Inger Bach, Lars Lindskov og Karsten Kolding.

På baggrund af Retten i Aalborgs dom af 12. april 2012 i sagen, Anklagemyndigheden mod [Klager], lægges det til grund, at klager ved byretten erklærede sig skyldig og blev dømt for at have udgivet sig for at være fra kriminalpolitiet (overtrædelse af straffelovens § 130), men efterfølgende ankede dommen til landsretten.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.

Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at have sløret klager yderligere i udsendelsen. Nævnet har lagt vægt på, at dommen efter det oplyste i overensstemmelse med retsplejeloven blev behandlet i offentlighed. Hertil kommer, at alene personer med forudgående kendskab til sagen vil være i stand til at identificere klager ud fra oplysningerne og billederne i indslaget, og at klager som ansvarlig for hjemmesiden [hjemmeside].dk offentligt deltager i samfundsdebatten. Nævnet udtaler ikke kritik vedrørende sløringen.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres tilkendegivelser om, at en sigtet er skyldig. Ved omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om sigtede har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket, jf. punkterne A.1, A.3 og C.5.

I udsendelsen af 10. september 2012 fremstår det som om, den refererede dom er endelig, og klager er fængslet. Dette er ikke korrekt. Dommen er efter det oplyste anket og derved ikke endelig, ligesom klager ikke var fængslet. Nævnet udtaler derfor kritik af TV 2 for ikke at kontrollere oplysningerne yderligere inden offentliggørelse, hvorved offentliggørelsen af de forkerte oplysninger kunne være undgået.

Da TV 2 ved genudsendelsen den 12. september 2012 havde rettet udsendelsen for nye seere, og tv-stationen den 24. september 2012 berigtigede de kritiserede forhold med mulighed for, at de oprindelige seere blev gjort bekendt med rettelsen, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49.

Afgjort den 1. november 2012