Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1380 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 1206 af 2. december 2008, bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2009, bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 434 af 23. april 2010, bekendtgørelse nr. 685 af 21. juni 2010, bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010, bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2010, bekendtgørelse nr. 1640 af 17. december 2010, bekendtgørelse nr. 274 af 23. marts 2011, bekendtgørelse nr. 794 af 29. juni 2011, bekendtgørelse nr. 1312 af 15. december 2011 og bekendtgørelse nr. 745 af 28. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I Indledningen indsættes efter »§ 73 a, stk. 3«: », § 78, stk. 2«.

2. Efter § 39 c indsættes:

»Skiltning på byggepladser på privat grund

§ 39 d. Den eller de virksomheder, der udfører arbejde på byggepladser på privat grund, skal skilte med oplysninger efter stk. 2-4, jf. lovens § 78, stk. 1, medmindre

1) leverancen eller entreprisesummen for den enkelte virksomhed højst udgør 50.000 kr. inklusive afgift,

2) arbejdet udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag, eller

3) arbejdet udføres, hvor skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet foregår på en bygge- plads for etagebyggeri i et tæt bebygget område.

Stk. 2. Skiltningen skal ske, når der arbejdes på stedet. Skiltet skal placeres i en højde og på en sådan måde, at oplysningerne på skiltet efter stk. 3 er synlige og letlæselige fra offentligt tilgængelig vej.

Stk. 3. Skiltet skal oplyse CVR-nummer og navn for den virksomhed, der udfører arbejde på stedet. Hvis arbejdet udføres af en virksomhed, der er hjemmehørende i udlandet, skal skiltet endvidere oplyse den udenlandske virksomheds nummer i RUT-registret.

Stk. 4. Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne opsætte et fælles skilt med oplysningerne efter stk. 2 og 3. Den eller de virksomheder, der udfører arbejdet på stedet, har ansvar for, hvis der ikke er skiltning efter stk. 2 og 3.«

3. I § 47, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 52, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 52 a, stk. 3, 2. pkt.«

4. Efter § 64 indsættes:

»Digital betaling m.v.

§ 64 a. Ved betaling via et pengeinstitut eller betalingsinstitut efter lovens § 46, stk. 10, forstås betaling fra konto til konto eller betaling på anden måde til modtagerens konto, herunder ved anvendelse af betalingskort, hvorved der sikres en entydig elektronisk identifikation af betaler og betalingsmodtager. Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut sidestilles med digital betaling.

Stk. 2. Betaling, der sker ved byttehandel, modregning eller via mellemregningskonti, sidestilles med digital betaling. Dog skal betaling af byttesum, betaling af restbeløb efter modregning eller betaling ved udligning af mellemregningskonti sidestilles med kontant betaling i forhold til beløbsgrænsen efter lovens § 46, stk. 10. Indberetning af disse betalinger efter lovens § 46, stk. 12, skal ske senest 14 dage efter betalingen, hvis der ikke betales digitalt.«

5. I § 100, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 39 a, stk. 3«: », § 39 d, stk. 1, 2 eller 3«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 4, træder i kraft den 15. november 2012 og har virkning for betalinger, der foretages fra og med den 15. november 2012.

Skatteministeriet, den 7. november 2012

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas