Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 61 af 25. januar 2012 om rådighed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 203 af 29. februar 2012 og bekendtgørelse nr. 497 af 29. maj 2012, foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 52 f, § 57, stk. 5, § 62, stk. 6, § 62 a, stk. 4, § 62 b, stk. 3, § 63 a, stk. 2, § 65, stk. 6, § 65 a, stk. 7, § 88, stk. 4, og § 100 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:«

2. Efter § 10 indsættes før overskriften før § 11:

»Raskmelding på Jobnet

§ 10 a. Et sygemeldt medlem, der bliver rask, skal melde sig rask på Jobnet for at kunne få dagpenge.«

3. Efter § 11 a indsættes i kapitel 2:

»§ 11 b. Et sygemeldt medlem kan ikke få dagpenge, så længe medlemmet ikke har meldt sig rask på Jobnet, og den manglende raskmelding skyldes medlemmets forhold.

Stk. 2. Medlemmet kan få dagpenge igen, når medlemmet har raskmeldt sig på Jobnet.«

4. I § 26, stk. 5, udgår »eller 6«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. november 2012 og har virkning for medlemmer, der sygemelder sig den 12. november 2012 eller senere.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 6. november 2012

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro