Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forvaring af ydelser, der er deponeret i henhold til lov nr. 29 af 16. februar 1932

§ 1

I bekendtgørelse nr. 288 af 12. november 1932 om forvaring af ydelser, der er deponeret i henhold til lov nr. 29 af 16. februar 1932, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Nationalbanken skal modtage til forvaring enhver ydelse, der består af penge eller værdipapirer. 1. pkt. gælder tillige for øvrige pengeinstitutter med tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed, når det pågældende institut fungerer som deponeringssted.«

2. I § 2, 3. pkt., ændres »er godkendt som gyldigt Forvaringssted« til: »fungerer som deponeringssted, og som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed«.

3. I § 2, 5. pkt., udgår »godkendt«, og efter »Pengeinstitut,« indsættes: »jf. § 1,«.

4. § 8, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Justitsministeriet, den 18. december 2012

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen