Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0075
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af fyringsanlæg, jf. § 3
Bilag 2 Egenkontrol
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6, 8 og 9, § 7 a, stk. 1, § 35, stk. 2, § 39, stk. 3, § 80, stk. 1, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover placeret på platforme på havet. Bekendtgørelsen supplerer reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastlægger endvidere krav om måling af emission af NOx fra fyringsanlæg med en nominel termisk indfyret effekt større end 30 MW, for stempelmotorer og turbiner dog 10 MW, placeret på platforme på havet, og som ikke indgår i fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke fyringsanlæg, der anvendes til kraner, nødgeneratorer og brandvandspumper, placeret på platforme på havet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fyringsanlæg: En teknisk indretning, hvori brændsel oxyderes med henblik på anvendelse af den således frembragte varme.

2) Fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover: Fyringsanlæg, der er permanent installeret på en platform på havet, og som i sig selv eller sammen med andre fyringsanlæg installeret på samme platform har en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover.

3) Platform på havet:

a) Installationer hvorfra der udføres efterforskning eller produktion af kulbrinter fra undergrunden under havbunden.

b) Installationer, der anvendes til indkvartering af personer beskæftiget på eller ved de i litra a) nævnte installationer.

c) Andre anlæg på havet, der anvendes i forbindelse med efterforskning eller produktion af kulbrinter, herunder lagrings- og lastningsfaciliteter.

d) Andre anlæg på havet som f.eks. vindmølleanlæg.

4) Driftstimer: Det tidsrum udtrykt i timer, hvor fyringsanlægget er helt eller delvis i drift og udleder emissioner i luften, bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder.

5) Emission: Udledning til luften af stoffer fra fyringsanlæg.

6) Brændsel: Ethvert fast, flydende eller gasformigt brændbart stof, som føder fyringsanlægget. Brændsel omfatter ikke affald.

7) Skorsten: En struktur med én eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften.

8) PEMS: Prædiktivt Emissions Måle System.

9) AMS: Automatisk Målende System.

Stk. 2. Platforme, der er indbyrdes broforbundne, anses for at være én platform.

§ 3. Ansøgning om godkendelse af fyringsanlæg på platforme omfattet af § 1, stk. 1, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1.

§ 4. Miljøstyrelsen fastsætter i godkendelsen efter lovens § 33, stk. 1, vilkår for den maksimale emission af NOx til luften.

§ 5. Virksomheden gennemfører egenkontrol af fyringsanlæg omfattet af § 1, stk. 1, efter reglerne i bilag 2. Miljøstyrelsen kan i godkendelsen fastlægge yderligere vilkår om den egenkontrol, der skal gennemføres.

§ 6. Virksomheden gennemfører målinger af emissioner fra fyringsanlæg, der er omfattet af § 1, stk. 2, efter reglerne i bilag 2.

§ 7. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse bliver overholdt.

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) overtræder § 5, § 6 eller § 9, stk. 3, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 4 eller § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. januar 2013.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af § 1, stk. 1, og som er etableret inden den 7. januar 2013, skal ansøge om godkendelse efter kapitel 5 i loven senest den 1. juli 2013.

Stk. 3. Målinger på fyringsanlæg omfattet af § 1, stk. 2, og som er etableret inden den 7. januar 2013, skal være gennemført inden den 1. juli 2013.

Miljøministeriet, den 20. december 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling


Bilag 1

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af fyringsanlæg, jf. § 3

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold
1)
Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
2)
Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.
3)
Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.
   
B. Oplysninger om virksomhedens art
4)
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om et bestående fyringsanlæg, om driftsmæssige udvidelser/ændringer af et bestående fyringsanlæg eller et nyanlæg. Hvis der er tale om udvidelse af et ikke tidligere godkendt fyringsanlæg, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele fyringsanlægget incl. udvidelsen.
5)
Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.
   
C. Oplysninger om etablering
6)
Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver konstruktionsmæssige ændringer på platformen.
7)
Forventede tidspunkter for start og afslutning af konstruktionsarbejder og for start af fyringsanlæggets drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.
   
D. Oplysninger om fyringsanlæggets beliggenhed og driftstid
8)
Navnet på platformen, oversigtskort i passende målestok (f.eks. 1:500.000) med angivelse af platformens placering angivet med koordinater samt angivelse af koordinaternes referencesystem. Kortet forsynes med en nordpil.
9)
Den årlige driftstid for de enkelte fyringsanlæg, der indgår i det samlede fyringsanlæg.
   
E. Tegninger over fyringsanlæggets indretning
10)
Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:
 
– placeringen på platformen af de enkelte fyringsanlæg, der indgår i det samlede fyringsanlæg
 
– placeringen af skorstene.
 
Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.
   
F. Beskrivelse af fyringsanlæggets produktion
11)
Oplysninger om fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt (MW) og den nominelle indfyrede termiske effekt (MW) af de enkelte fyringsanlæg, som indgår i det samlede fyringsanlæg, og om art og forbrug af brændsel i alt og på de enkelte fyringsanlæg, som indgår i det samlede anlæg.
12)
Beskrivelse af anlægstype og anvendelse af de enkelte fyringsanlæg der indgår i det samlede fyringsanlæg.
13)
Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.
14)
Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.
   
G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)
15)
Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, eller hvis dette ikke er muligt, at begrænse emissionen af NOx fra fyringsanlægget, herunder en begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen skal gå ud fra de kriterier, der er nævnt i bilag 5 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.
 
Desuden skal redegørelsen indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt.
   
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
16)
Massestrømmen af NOx fra det samlede fyringsanlæg og de enkelte fyringsanlæg der indgår heri, samt emissionskoncentrationen i skorstene fra disse angives. For anlæg, der er etableret inden den 7. januar 2013, skal der indsendes resultater af AMS- eller PEMS-målinger for en repræsentativ periode på mindst en måned. Målinger af emissionerne fra et anlæg kan repræsentere emissionerne fra tilsvarende anlæg, hvis operatøren kan dokumentere, at anlæggets konstruktion og anvendelse, herunder det indfyrede brændsel, er så ens, at det må antages, at emissionerne også vil være ens under identiske driftsforhold.
 
Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.
17)
Oplysninger om fyringsanlæggets emissioner fra diffuse kilder.
18)
Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.
   
I. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld
19)
Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 13 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.
20)
Beskrivelse af de foranstaltninger der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.
21)
Beskrivelse af de foranstaltninger der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af de under punkt 13 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.
   
J. Ikke-teknisk resume
22)
Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume.


Bilag 2

Egenkontrol

Automatisk kontrol af O2 og AMS eller tilsvarende kontrol af NOx emissionen

1. De enkelte fyringsanlæg, der indgår i et fyringsanlæg omfattet af § 1, stk.1, skal være forsynet med måleudstyr for O2 og med AMS-måleudstyr for NOx, eller foretage måling ved en anden metode (f.eks. PEMS), der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx, regnet som NO2-ækvivalenter, bliver som ved AMS-målingen.

2. Fyringsanlæg omfattet af § 1, stk. 2, skal være forsynet med måleudstyr for O2 og med AMS-måleudstyr for NOx, eller foretage måling ved en anden metode (f.eks. PEMS), der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx, regnet som NO2-ækvivalenter, bliver som ved AMS-målingen.

3. Kontinuert måling af NOx og af driftsparametre samt kvalitetssikring af de automatiske målesystemer og referencemålemetoderne, som benyttes til kalibrering af disse systemer, skal gennemføres i overensstemmelse med CEN’s standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, finder ISO-standarder, nationale eller andre internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes informationer af tilsvarende videnskabelig kvalitet, anvendelse. Kvalitetssikringen skal gennemføres hvert 5. år.

4. Kontrollen med PEMS skal ske én gang årligt i henhold til DS/EN 14181, i det omfang det er teknisk muligt. Målingerne skal gennemføres af et laboratorium, der er akkrediteret til målinger af NOx og andre parametre, der er nødvendige for at kunne validere PEMS resultaterne. På dual-fuel turbiner, der anvender gas som primær brændselskilde og diesel i kortvarige backup-perioder, kan emissionerne, når der anvendes diesel, fastlægges til at være den samme som emissionen ville have været ved samme driftstilstand, men med gas som brændsel. Kortvarige backup-perioder er mindre end 500 driftstimer pr. år.

5. Kvalitetssikring af AMS på anlæg omfattet af § 1, stk. 2, skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i EN14181. AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 omfattende 5 parallelle målinger udført over én dag). Derefter underkastes AMS kontrol med parallelle målinger efter referencemetoder (AST omfattende 3 parallelle målinger) hvert 3. år. AMS skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden linearisering). AMS efterses og justeres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3). Alternative metoder (f.eks. PEMS) skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er teknisk muligt.

6. Kvalitetskravet (95% konfidensintervallet) for NOx er 20% af det gyldige kalibreringsinterval for AMS/PEMS eller 20% af en eventuel emmissionsgrænseværdi. Det laveste kvalitetskrav vælges.

7. Den samlede emission af NOx fra et fyringsanlæg omfattet af § 1, stk. 1, og emissionen fra de enkelte fyringsanlæg der indgår heri, opgjort over et kalenderår, skal årligt inden udgangen af februar det efterfølgende år rapporteres til Miljøstyrelsen. Emissioner fra fyringsanlæg omfattet af § 1, stk. 2, opgjort over et kalenderår, skal årligt inden udgangen af februar det efterfølgende år rapporteres til Miljøstyrelsen.

8. Resultaterne af målingerne nævnt i nr. 3 og 4 skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest 2 måneder efter, de er gennemført, for AMS sammen med opdaterede kalibreringskurver, for PEMS sammen med kurver, der viser målte og forudsagte emissioner for de enkelte anlæg ved forskellige belastninger af anlæggene.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.