Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00290

Resumé

Klagerne – et selskab og to personer – klagede over artiklerne ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre”, ”Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted” og Kommune smider skandaleduoen på porten” på Avisen.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Overforbrug

En forvaltningsrevision af 2. juni 2008 konkluderede, at der i Arbejdsmarkedsservice, som [Klager 1] og [Klager 2] var henholdsvis direktør og jobcenterchef for, ikke var ekstravagante udgifter vedrørende restaurationsbesøg. Det var dog kritisabelt, at der ikke var anført formål og deltagere til disse udgifter, ligesom der generelt manglede styring af vinindkøb og forbrug heraf. Det fremgår ligeledes, at [Klager 1] og [Klager 2] i forbindelse med to arrangementer havde overnattet på et hotel på Haderslev Kommunes regning, selvom overnatning i forbindelse med arrangementerne burde have været en privat sag.

Af Haderslev Kommunes Arbejdsmarkedsudvalgs mødereferat af 16. juni 2008 vedrørende en budgetkontrol for 2008 fremgår det, at der i Arbejdsmarkedsservice forventes et overforbrug på ca. 37 millioner kroner. Overforbruget skyldes blandt andet uregelmæssigheder i lønforbruget, enkeltbevillinger og overførsel af sidste års driftsresultat.

Haderslev Kommune blev ved Retten i Sønderborgs dom af 8. april 2011 i sagen, [Klager 1] mod Haderslev Kommune, pålagt at betale [Klager 1] en fratrædelsesgodtgørelse. Det skyldes, at der allerede ved indgåelsen af godtgørelsesaftalen i maj 2008 var mistanke om en mulig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra [Klager 1]s side.

Da kommunen havde valgt at indgå aftalen, var de forpligtede til at betale godtgørelsen. Haderslev Kommune (ikke Retten i Sønderborg) anslog, at [Klager 1]s dispositioner førte til 80 afskedigelser i Arbejdsmarkedsservice samt betaling af cirka 35 millioner kroner.

Ifølge retten vedrørte uregelmæssighederne navnlig omkontering af udgifter til virksomhedskonsulenter, overførelse af 129 personer fra passive til aktive, betaling til en erhvervsejendomsmægler, [Klager 1]s indsats i forbindelse med anvendelse af midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til projekter, som klart lå uden for lovens formål, samt konteringen af henholdsvis udgifterne og tilskuddet og endelig [Klager 1]s benyttelse af en tjenestebil og hans forsøg på at dække over dette, da bilen blev beskadiget.

Pressenævnet finder, at artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” giver indtryk af, at det omtalte overforbrug mellem ”25 og 38 millioner kroner” navnlig vedrørte ”rødvin, middage og hoteller”. Det er ikke dokumenteret og understøttes heller ikke af de øvrige oplysninger i Pressenævnets sag. I avisartiklen er [Klager 1] citeret for, at overforbruget i Haderslev Kommune skyldes kommunalreformen og kommunaldirektøren, men er ikke i øvrigt præciseret. Nævnetudtaler kritik af Avisen.dk for ikke at kontrollere oplysningerne yderligere inden offentliggørelse, således at de væsentlige oplysninger om overforbrugets poster kunne være medtaget. Det bemærkes, at sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt overforbruget – som anført af Haderslev Kommune – var årsagen til medarbejdernes afskedigelse.

Beskæftigelsesankenævnets afgørelser

Efter det oplyste indgik [Selskabet] den 1. september 2010 aftale med Syddjurs Kommune og den 1. april 2011 aftale med Hedensted Kommune om behandling af sygedagpengesager for kommunen.

Beskæftigelsesankenævnet traf i februar og maj 2012 afgørelse vedrørende [Selskabet]s behandling af sager i henholdsvis Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune.

Lektor John Klausens udtalelse ”Det giver anledning til megen undren, at firmaet fortsætter med en lignende praksis, når nu de allerede er blevet underkendt i en anden kommune” giver indtryk af, at kommunen og [Selskabet] efter at have modtaget Beskæftigelsesankenævnets afgørelse vedrørende Syddjurs Kommune fortsatte sagsbehandlingen i Hedensted Kommune. Det er ikke dokumenteret, og nævnet udtaler kritik af Avisen.dk for ikke at kontrollere kronologien inden offentliggørelse.

Ifølge oplysningerne i artiklerne var [Selskabet] efter Beskæftigelsesankenævnets opfattelse ikke at betragte som en vikar, der må træffe afgørelse, men som anden aktør, der ikke må træffe afgørelse. Ifølge ankenævnet var praksis i strid med sygedagpengeloven (§ 68 i dagældende lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge), ligesom lektor John Klausen på baggrund af ordlyden af kontrakten mellem kommunen og [Selskabet] anser praksis for ulovlig.

Nævnet finder på denne baggrund ikke anledning til at kritisere Avisen.dks beskrivelse af kommunens kontrakt med [Selskabet] om behandling af sygedagpengesagerne som ulovlig.

Overskrifter

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6

På baggrund af Beskæftigelsesankenævnets afgørelser besluttede kommunerne at lade alle sager, [Selskabet] havde behandlet, gå om, 137 sager behandlet i Syddjurs Kommune og 77 sager i Hedensted Kommune. Efter det oplyste vurderede ankenævnet ikke, hvorvidt behandlingen var korrekt, men bad kommunen vurdere sagerne (sagerne blev hjemvist til fornyet behandling).

Nævnet finder, at mellemrubrikkens formulering ”Underkendt i 137 sager” fejlagtigt kan give indtryk af, at [Selskabet]s afgørelser blev underkendt af Beskæftigelsesankenævnet. Det fremgik imidlertid af artiklen, at Beskæftigelsesankenævnet hjemviste sagerne som følge af, at [Selskabet] var at betragte som et privat firma. Mellemrubrikken blev ændret til ”137 sager skal gå om”. Nævnet finder herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Avisen.dk.

Pressenævnet finder, at overskriften ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” er Avisen.dks vurdering på baggrund af de i artiklerne beskrevne aktiviteter. Nævnet udtaler ikke kritik af overskriftens formulering.

Nævnet finder derimod, at overskriften ”Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted” ved brug af ordet ”fuske” giver indtryk af, at klagerne har tilsidesat deres kontraktmæssige forpligtelser med kommunen. Det er ikke dokumenteret. Beskæftigelsesankenævnet tog ikke stilling til den konkrete sagsbehandling. Nævnet udtaler kritik derfor af overskriftens formulering.

Overskriften ”Kommune smider skandale-duoen på porten” kan fejlagtigt give indtryk af, at kommunen har foretaget en aktiv handling for at afbryde kontraktforholdet. Det var ikke tilfældet, da kontrakten udløb og ikke blev fornyet. Under hensyn til, at parterne tidligere har fornyet kontrakten, og opgaven stadig påhviler kommunen, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for at kritisere mediets vurdering i overskriften.

På det foreliggende grundlag lægges det til grund, at Østjyllands Politis efterforskning af den påsatte brand på Syddjurs Jobcenter generelt rettede sig mod utilfredse ledige. Det er ikke over for Pressenævnet dokumenteret, at det var samarbejdet mellem kommunen og [Selskabet], der var motivet bag brandstiftelsen. En sådan sammenhæng fremgår heller ikke af artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre”. Nævnet udtaler ikke kritik af Avisen.dk for at omtale branden.

Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at Avisen.dk har oplyst, at [Klager 2] i Haderslev Kommune brugte navnet [Klager 2], og at han efterfølgende har brugt navnet [Klager 2]. Nævnet har herved lagt vægt på, at læsere med kendskab til emnet gøres opmærksomme på, at der er tale om samme person.

Nævnet finder – ud over de ovenfor kritiserede forhold – ikke i øvrigt, at Avisen.dk har handlet i strid med god presseskik.

Genmæle

I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at sammenkædningen af et overforbrug på et millionbeløb til ”blandt andet rødvin, dyre middage og hotelovernatninger” og afskedigelsen af 89 medarbejdere (klagernes genmæletekst punkt 3 og 4), at ”[Klager 2] og [Klager 1] gik langt over grænsen” ved samarbejdet med kommunen (genmæletekstens punkt 6), og udtalelsen om, at [Selskabet] ”fortsætter med en lignende praksis, når nu de allerede er blevet underkendt i en anden kommune” (genmæletekstens punkt 14) er faktiske forhold, der ikke er dokumenteret som utvivlsomt rigtige. Klagerne er herefter berettiget til at få bragt et genmæle over for disse.

Under henvisning til ovennævnte begrundelse under god presseskik finder nævnet, at der i en række af de påklagede forhold er tale om oplysninger, der ikke er egnede til at påføre klagerne skade af betydning (genmæletekstens punkt 2, 5, 7, 11 og 12), eller faktisk korrekte oplysninger (genmæletekstens punkt 10 og 13). Klagerne er derfor ikke berettiget til et genmæle vedrørende de øvrige forhold. Nævnet har i den forbindelse også tillagt det betydning, at klagernes genmæletekst indeholder kommentarer samt henvisninger til vurderinger (genmæletekstens punkt 1) eller oplysninger, der ikke konkret er bragt i avisen (genmæletekstens punkt 8 og 9).

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Avisen.dk at offentliggøre følgende:

[rubrik]

”Pressenævnet kritiserer omtale af [Selskabet]

[underrubrik]

Nævnet kritiserer omtalen af overforbruget i Haderslev Kommune og [Selskabet]s behandling af sygedagpengesager i Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune.

[brødtekst]

I maj måned beskrev Avisen.dk [Selskabet]s behandling af sygedagpengesager i Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune.

Overforbrug

I relation til Haderslev Kommune omtales et overforbrug på mellem 25 og 38 millioner kroner, der ifølge avisen blandt andet er gået til rødvin, middage og hotelovernatninger. Overforbruget skulle have ført til afskedigelse af 80 medarbejdere.

Over for disse oplysninger fremgår det af Pressenævnets sag, at overforbruget navnlig vedrører uregelmæssigheder i lønforhold og enkeltbevillinger.

Ifølge daværende direktør for Arbejdsmarkedsservice og nuværende direktør for [Selskabet], [Klager 1], skyldes overforbruget også kommunesammenlægningen. Der var allerede før hans tid som direktør udarbejdet planer for at trimme organisationen.

Sygedagpengesager

Artiklerne på Avisen.dk er også kritiske over for [Selskabet]s behandling af sygedagpengesager for kommunerne.

[Selskabet] skulle efter aftale med Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune lave indstillinger til kommunens afgørelser i sygedagpengesager.

Der er ikke oplysninger, der dokumenterer, at [Selskabet] ikke udførte det arbejde, som firmaet havde aftalt med kommunen.

Beskæftigelsesankenævnet – der behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunerne eller jobcentrene – mener imidlertid ikke, at [Selskabet] kan behandle sagerne som sket. Som et privat selskab kan de ikke træffe afgørelse for kommunen i sagerne. Det er afgjort i en kendelse fra ankenævnet.

Ankenævnet tager i kendelsen ikke stilling til, hvorvidt der er truffet den rigtige afgørelse i sagerne. Sagerne skal i stedet behandles i kommunerne igen.

Artiklerne kan opfattes som om, [Selskabet] først indgik aftale med Syddjurs Kommune, og da man ikke kunne fortsætte behandlingen her, indgik man aftale med Hedensted Kommune. Det er ikke korrekt.

[Selskabet] indgik aftale med Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune i henholdsvis 2010 og 2011. Afgørelserne fra Beskæftigelsesankenævnet kom først i 2012.

Hele kendelsen

Pressenævnet har pålagt Avisen.dk at bringe ovennævnte rettelse og kritiseret Avisen.dk for ikke at kontrollere oplysningerne tilstrækkeligt inden offentliggørelse.

Hele kendelsen fra nævnet kan læses på hjemmesiden: www.pressenaevnet.dk.”

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

[Klager 1] har på egne vegne, på vegne af [Selskabet] og i henhold til fuldmagt fra [Klager 2] klaget til Pressenævnet over tre artikler bragt den 2. maj 2012 på Avisen.dk, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

1 Sagsfremstilling

Avisen.dk bragte den 2. maj 2012 artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” med underoverskriften ”Ejer [Klager 1] og direktør [Klager 2] fra jobfirmaet [Selskabet] står bag skandaler i tre jyske kommuner.”

Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Først kørte de Haderslev i sænk. Så kom turen til Syddjurs. Og nu er det Hedensted Kommune, som duoen har kastet sig over.

Makkerparret [Klager 1] og [Klager 2] fra det private jobfirma [Selskabet] er på vej til at køre jobcenter-Jylland i sænk.

Avisen.dk kan i dag afsløre duoens seneste nummer i Hedensted Kommune.

"Det er hverken første eller anden gang, at de bryder reglerne. Det er tredje gang, og så burde hammeren falde. De burde simpelthen ikke have lov til at løse opgaver for kommunerne," siger professor Henning Jørgensen, der forsker i offentlig forvaltning på arbejdsmarkedsområdet ved Aalborg Universitet.

Fra [Klager 1] og [Klager 2] lyder svaret dog, at der ikke er noget at komme efter.

Rødvin, middage og hoteller

I 2008 var [Klager 1] direktør for hele arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune, og [Klager 2] var jobcenterchef samme sted.

Under deres ledelse havde området ifølge kommunen et overforbrug på mellem 25 og 38 millioner kroner. Ifølge de lokale medier dengang [link til artiklen ”Skandale-forvaltning var et ››tag selv bord‹‹” bragt på jv.dk den 21. august 2008] blev der fråset med betaling for blandt andet rødvin, dyre middage og hotelovernatninger.

89 medarbejdere blev efterfølgende fyret for at genoprette økonomien.

Som øverste ansvarlig blev [Klager 1] også fyret, mens [Klager 2] selv valgte at gå.

Startede privat jobfirma efter fyring

[Klager 1] startede det private jobfirma [Selskabet], hvor han er ejer, og [Klager 2] er direktør.

Den første større opgave fik makkerparret i Syddjurs Kommune i sommeren 2010. [efterfølgende blev formuleringen ændret til ”En af de første større opgaver fik makkerparret i Syddjurs Kommune i sommeren 2010.”] [Selskabet] skulle assistere kommunen i behandlingen af en række sygedagpenge-sager.

Underkendt i 137 sager [efterfølgende blev mellemrubrikken ændret til ”137 sager skal gå om”]

Men [Klager 2] og [Klager 1] gik langt over grænsen. Private jobfirmaer må ifølge loven ikke afgøre sager om sygedagpenge, fordi de kan have en økonomisk interesse i et bestemt udfald. Det havde [Selskabet], men alligevel var firmaets konsulenter i Syddjurs med til at afgøre sagerne.

Det har ført til, at 137 sager nu skal gå om, fordi praksis blev underkendt af Beskæftigelsesnævnet.

Samarbejdet mellem Syddjurs Kommune og [Selskabet] førte i januar også til mytteri på jobcentret.

Jobcenter Syddjurs er efterfølgende blevet brændt ned – i en brand, som ifølge Østjyllands Politi var påsat, og hvor efterforskningen retter sig mod utilfredse ledige.

Mens [Klager 2] tilbage i Haderslev-tiden brugte navnet [Klager 2], har han i Syddjurs-æraen og siden da brugt navnet [Klager 2].

Forvrider forvaltningen

Senest er det også lykkedes [Klager 1] og [Klager 2] at få åbnet Hedensted Kommunes kommunekasse.

Her kan Avisen.dk i dag afsløre, at [Selskabet] efter alt at dømme går langt over grænsen.

”Det giver anledning til megen undren, at firmaet fortsætter med en lignende praksis, når nu de allerede er blevet underkendt i en anden kommune,” siger John Klausen, lektor i socialret ved Aalborg Universitet.

[Klager 1]: Ikke noget at komme efter

Ifølge [Klager 1] er kritikken skudt helt ved siden af.

”Der har aldrig været noget at komme efter,” siger han og påpeger, at han aldrig er blevet dømt for noget.

[Klager 1] mener ikke, at der var noget overforbrug i Haderslev Kommune, mens han var direktør. Han skyder i stedet skylden på den daværende kommunaldirektør og kommunalreformen.

Heller ikke i Syddjurs eller Hedensted har hans firma gjort noget galt.

”Vi har prøvet nye ting af, og vi har været ude i nye måder at gøre tingene på, men det har været helt med vilje, og jeg har svært ved at se, hvad der skulle være i vejen med det” siger han.

[Klager 1]s bedste forsvar er tilsyneladende et angreb.

”Det, vi har udført, har en række andre virksomheder også gjort. Der er intet nyt i det. Det er 'business as usual', og vi har ikke lavet noget ekstraordinært,” siger han, men afviser dog at nævne navnene på andre virksomheder, der har lavet noget lignende.”

I artiklen udtalte den daværende formand for Socialrådgiverforeningen og en professor sig kritisk om [Selskabet].

Avisen.dk bragte samme dag artiklen Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted” med underoverskriften ”Det private jobfirma [Selskabet] bryder loven over for sygemeldte borgere i Hedensted Kommune.”

Af artiklen fremgår det, private firmaer ifølge sygedagpengeloven ikke må afgøre, om sygemeldte personer skal fortsætte med at modtage sygedagpenge fra kommunen. Hedensted Kommune havde ladet [Selskabet] foreslå kommunen, hvordan sagerne skulle falde ud (lavet indstillinger til kommunen). Lektor i socialret ved Aalborg Univesitet, John Klausen, er citeret for at sige: ”Kommunen har overladt hele sagsbehandlingen til [Selskabet]. Det er klart ulovligt”. Ifølge artiklen udtaler lektoren sig på baggrund af de dokumenter, Avisen.dk havde fået aktindsigt i fra kommunen, herunder [Selskabet]s kontrakt med kommunen.

Af artiklen fremgår det videre, at:

’Ulovlig konstruktion’

Den opfattelse strider dog imod kommunens kontrakt med [Selskabet]. Her står der:

”Der betales ikke for sager, hvor afgørelse, som indstilles af [Selskabet] hjemvises, omgøres eller kendes ugyldige af Beskæftigelsesnævnet/Ankestyrelsen.”

”Ifølge lektor i socialret John Klausen kan det kun tolkes på én måde:

Det illustrerer, at [Selskabet] har afgørende indflydelse på afgørelsen om retten til sygedagpenge. Ellers ville bestemmelsen ikke give mening. Det underbygger, at der er tale om en ulovlig konstruktion,” siger han.

Det afviser kommunen.

“Vi har som jobcenter stillet krav om, at de sager, [Selskabet] har arbejdet med, også holder i Beskæftigelsesankenævnet, dette som en kvalitetssikring i forhold til vores samarbejde,” skriver Rita Kristensen.

[Selskabet]: Overholder loven

[Selskabet] afviser ligeledes kritikken.

“Vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning,” siger direktør [Klager 2].

Han mener, at det i stedet er vejledningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, den er gal med. Vejledningen er ifølge [Klager 2] så uklar, at det reelt er umuligt at navigere som privat jobfirma på sygedagpenge-området.”

Avisen.dk bragte samme dag artiklen ”Kommune smider skandaleduoen på porten” med underoverskriften ”Der er ikke udsigt til nye ordrer i Hedensted Kommune for udskældt jobfirma.”Af artiklen fremgår det, at kommunen afventer en afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet. Det forventes, at mindst 47 sygedagpengesager skal gå om.

Af artiklen fremgår det videre, at:

”Sikker grund under fødderne

”Der bliver ikke indgået flere aftaler med [Selskabet]. Samarbejdet slutter i denne måned, og de får ikke flere sager. Nu skal vi have helt sikker grund under fødderne,” siger han [Hans Christian Knudsen, beskæftigelseschef i kommunen].

Hans Christian Knudsen forklarer den angiveligt ulovlige konstruktion med, at det er svært at finde rundt i reglerne for samarbejde mellem kommuner og privat jobfirmaer indenfor sygedagpenge-sager.

”Reglerne er svære at gennemskue, men det er selvfølgelig vores ansvar, og hvis vi bliver underkendt, retter vi naturligvis ind,” siger han.”

I de enkelte artikler er der indsat links til anden omtale på Avisen.dk og jv.dk.

Klagerne anmodede den 30. maj 2012 om at få bragt følgende genmæle:

”Genmæle til artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre”

1. … Overfor disse oplysninger [overskriften] meddeles det jf. tal fra Jobindsats.dk, at Haderslev Kommune fra 2005 og frem til [Klager 1] og [Klager 2]s fratrædelse i 2008 har haft konstant faldende ledighedstal. Herefter er ledighedstallene stigende, hvilket de fortsat er.

2. Avisen.dk omtaler, at der har været et overforbrug på mellem 25 og 38 millioner kroner i den periode, hvor [Klager 1] var direktør i Haderslev Kommune. Over for disse oplysninger meddeles det, at [Klager 1], som direktør i Haderslev Kommune i årene 2003, 2004, 2005 og 2006, hvert år har afleveret regnskab med overskud. Regnskab 2007 var ikke afsluttet ved [Klager 1]s fratrædelse, men der har ikke ved budgetkontrollerne i løbet af 2007 været indikationer på overforbrug eller underskud. Det samme gør sig gældende for 2008.

3. Avisen.dk omtaler, at der blev fråset med blandt andet rødvin, dyre middage og hotelovernatninger. Over for disse oplysninger meddeles, at der ikke var tale om frås og at både regler samt kutymer for Haderslev Kommune i [Klager 1]s tid som direktør blev fulgt, hvilket også fremgår at en efterfølgende udarbejdet revisionsrapport.

4. Avisen.dk omtaler, at 89 medarbejdere blev fyret for at genoprette økonomien. Over for disse oplysninger meddeles, at der allerede i [Klager 1]s tid som direktør var udarbejdet planer for at trimme organisationen i forbindelse med kommunesammenlægningen. Dette kunne dog først finde sted senere grundet aftale mellem Haderslev Kommune og de faglige organisationer.

5. Avisen.dk omtaler, at den første større opgave, [Selskabet] fik, var i Syddjurs Kommune. Over for disse oplysninger meddeles, at [Selskabet] allerede i april 2010 indgik sin første større aftale.

6. Avisen.dk omtaler at [Klager 2] og [Klager 1] gik langt over grænsen i forbindelse med, at [Selskabet] skulle assistere Syddjurs Kommune i behandlingen af en række sygedagpengesager. Over for disse oplysninger meddeles, at kontrakten med Syddjurs Kommune er udarbejdet i et tæt samarbejde med kommunes jurister i henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens anbefalinger og gældende praksis på området. Herudfra blev i kontrakten aftalt, at [Selskabet] for Syddjurs Kommune stillede 2 – 4 vikarer til rådighed, som var underlagt Syddjurs Kommunes instruktionsbeføjelse og herudover uden kompetence til at træffe afgørelse, en indskrænkelse af vikarernes kompetence. Dette blev aftalt af hensyn til, at betalingsordningen ingen indflydelse skulle have på vikarernes arbejde.

7. Avisen.dk omtaler, at [Selskabet] er underkendt i 137 sager. Over for disse oplysninger meddeles, at det ikke er sådan, at Syddjurs Kommune er underkendt i 137 sager, men i række enkeltsager, som har været behandlet af Beskæftigelsesankenævnet. Beskæftigelsesankenævnet har vurderet, at [Selskabet] arbejder som anden aktør og ikke som vikar og der herfor ikke kan være underskrift fra såvel Jobcentret som [Selskabet].

Forskellen mellem at arbejde som vikar og anden aktør er, at en vikar godt må træffe afgørelser, men det må en anden aktør ikke.

Beskæftigelsesankenævnet kan kun træffe afgørelser i enkeltsager og ikke afgørelser, der har principiel betydning. Syddjurs Kommune har sammen med [Selskabet] valgt at gennemgå samtlige sager og lade dem gå om. Det betyder ikke, at afgørelsen vil ændre sig, men i langt de fleste sager vil afgørelsen blive fastholdt. Samtidig er der rettet ind i henhold til Beskæftigelsesankenævnets afgørelser.

8. Avisen.dk omtaler, at samarbejdet mellem Syddjurs Kommune og [Selskabet] i januar førte til mytteri på jobcentret. Over for disse oplysninger meddeles, at [Selskabet] ikke har set antydningen af mytteri og at der er opbakning til Servicepartnerskabet fra Syddjurs Kommune - det gælder politisk, ledelsesmæssigt og fra medarbejder side.

9. Avisen.dk omtaler, at Jobcenter Syddjurs efterfølgende er brændt ned og at efterforskningen retter sig mod utilfredse ledige. Over for disse oplysninger meddeles, at [Selskabet] tager afstand fra antydning af en sammenkobling mellem [Selskabet]’ arbejde og branden i Jobcenter Syddjurs.

10. Avisen.dk omtaler, at [Klager 2] i Haderslev tiden brugte navnet [Klager 2], mens han siden har brugt navnet [Klager 2]. Overfor disse oplysninger, meddeles at [Klager 2] i nogle sammenhænge er blevet kaldt [Klager 2], nogle gange [Klager 2], også i Haderslev Kommune og nogle gange [Klager 2]. Der er således ikke tale om navneændring.

Genmæle til artiklen ”Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted”

11. Avisen.dk omtaler, at Hedensted Kommune lader [Selskabet] afgøre borgernes sager i strid med loven. Over for disse oplysninger meddeles, at [Selskabet] ikke træffer afgørelser og [Selskabet] indstiller ej heller. [Selskabet] overholder de til enhver tid gældende regler.

Genmæle til artiklen ”Kommune smider skandale-duoen på porten”

12. Avisen.dk omtaler i overskriften på artiklen, at skandale-duo (det vil sige [Klager 2] og [Klager 1]) smides på porten. Over for disse oplysninger meddeles, at kontrakten, der blev indgået 01.04.2011, helt efter aftalen ophører planlagt med udgangen af maj måned 2012.

13. Avisen.dk omtaler, at mindst 47 sager efter alt at dømme skal gå om i Hedensted Kommune. Over for disse oplysninger meddeles, at enkelte sager, som har været klaget over, er af Beskæftigelsesankenævnet blevet underkendt. Beskæftigelsesankenævnet vurderer, at [Selskabet] arbejder som anden aktør og ikke som vikar ifølge kontrakten, hvorfor der ikke kan være underskrift fra såvel Jobcentret og [Selskabet].

Forskellen mellem at arbejde som vikar og anden aktør er, at en vikar godt må træffe afgørelse, men det må en anden aktør ikke.

Disse sager genbehandles, hvilket ikke betyder at afgørelserne ændres, men for langt de fleste sagers vedkommende at afgørelsen fastholdes.

14. Avisen.dk omtaler, at [Selskabet] laver samme fejl i Hedensted, som Syddjurs. Over for disse oplysninger meddeles, at de første afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet kom i februar 2012 i en række sager i Syddjurs og de første afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet i forhold til Hedensted kom i maj 2012. Der er herefter rettet ind i henhold til disse afgørelser.”

Avisen.dk afviste den 4. juni 2012 at bringe et genmæle.

Yderligere oplysninger

Af referat af møde den 16. juni 2008 i Arbejdsmarkedsudvalget i Haderslev Kommune fremgår bl.a. følgende:

”222. Budgetkontrol 2008

Sagsfremstilling

Det kan konstateres at der [i Arbejdsmarkedsservice] er et forventet overforbrug i forhold til det budgetterede på 36,979 millioner kroner. Dette forbrug er nødvendigt i 2008 for at sikre en stabil drift i resten af året.

Dette skyldes primært store uregelmæssigheder på:

- Lønforbruget

- Ufinansierede projekter

- Parkerede økonomiske udfordringer der ikke er forholdt sig til

- Enkeltbevillinger uden styring

- Overførsel af sidste års driftsresultat

Personalemæssige forhold

Da der er tale om store økonomiske ændringer vil det ikke kunne udelukkes at der skal ske reduktioner i personaleomkostningerne fremadrettet.”

Af Retten i Sønderborgs dom af 8. april 2011 i sagen, [Klager 1] mod Haderslev Kommune, fremgår det, at [Klager 1] i april 2008 blev fritaget for tjeneste. I maj 2008 blev der indgået en fratrædelsesaftale, som bl.a. betød, at [Klager 1] fik en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 18 måneders løn.

Efter indgåelsen af aftalen fremkom der oplysninger om [Klager 1]s arbejdsmæssige forhold, som Haderslev Kommune fandt så kritisable, at der efter kommunens opfattelse var tale om grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Kommunen valgte på denne baggrund at tilbageholde fratrædelsesgodtgørelsen.

Under retssagen havde [Klager 1] nedlagt påstand om, at Haderslev Kommune skulle betale den aftalte fratrædelsesgodtgørelse. Kommunen påstod frifindelse eller betaling af et mindre beløb. Da kommunen allerede på tidspunktet for indgåelsen af fratrædelsesaftalen – men før resultatet af en revision – havde haft en mistanke om et stort forbrug, var Haderslev Kommune bundet af fratrædelsesaftalen og skulle betale godtgørelse til [Klager 1] i overensstemmelse hermed.

Af dommen fremgår blandt andet følgende:

”Det hedder heri [resultatet af 2. juni 2008 af den udvidede forvaltningsrevision] blandt andet:

5.2 Repræsentationskonti

Gennemgangen af de kendte repræsentationskonti giver ikke umiddelbart anledning til bemærkninger med hensyn til regnskabspostens størrelse, men der er i vidt omfang ikke sket overholdelse af de generelle regler om, at bilag skal oplyse om formål og deltagerkreds/modtager.

Direktøren [Klager 1] og en jobcenterchef [Klager 2] har endvidere overnattet på Harmonien den 9.5. og 22.6.2007. Der har den 9.5. været tale om møde omkring strategi og målstyring og den 22.6. var der personalefest på Kløvervænget. Det er umiddelbart vores opfattelse, at overnatning i forbindelse med disse to arrangementer må være en privat sag for kommunens medarbejdere.

I forundersøgelsen til denne udvidede forvaltningsrevision blev det ikke vurderet, at der var tale om ekstravagante udgifter vedrørende restaurationsbesøg, men der er tilsyneladende i Arbejdsmarkedsservice en almindelig praksis, at der af og til afholdes arrangementer for veludført arbejde. Hvorvidt denne form for personalepleje afspejler kommunens praksis på andre direktørområder har vi ikke undersøgt.

Det er dog kritisabelt, at der i forbindelse med de nævnte udgifter hverken er anført formål eller deltagere, ligesom der generelt mangler styring af vinindkøb og forbrug heraf.”

Af dommen fremgår videre følgende:

”[side 44, under Haderslev Kommunes anbringender:]

Det må lægges til grund, at sagsøgerens dispositioner førte til 80 afskedigelser i Arbejdsmarkedsservice og betaling af 35 mill. kroner.

Rettens begrundelse og resultat

Der er i forbindelse med den udvidede forvaltningsrevision afdækket forskellige forhold, som kunne give anledning til at anse ansættelsesforholdet for misligholdt fra sagsøgerens side. Det drejer sig navnlig om omkontering af udgifterne til virksomhedskonsulenter, overførelsen af 129 personer fra passive til aktive, udstedelsen af garantien til og betalingen af fakturaen fra Gaarde/Erhverv, samt kontering af denne betaling, sagsøgerens indsats i forbindelse med anvendelsen af midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til projekter, som klart lå uden for lovens formål, samt konteringen af henholdsvis udgifterne og tilskuddet og endelig sagsøgerens benyttelse af tjenestebilen og hans forsøg på at dække over dette, da bilen blev beskadiget.

Det fremgår af den foreløbige opgavedefinering, som blev fastsat i slutningen af april måned 2008 i forbindelse med beslutningen om den udvidede forvaltningsrevision, at årsagen til beslutningen om at fritage sagsøgeren for tjeneste, var en tiltagende usikkerhed i administrationen af serviceområdet.

Vidnet Henning Schrøder [i 2007-2008 daværende direktør for Intern Service] kunne allerede i forbindelse med budgetopfølgningen vedrørende 2007 se, at der var store afvigelser og et stort forbrug i Arbejdsmarkedsservice.

Under disse omstændigheder, hvor man allerede på aftaletidspunktet [i maj 2008]havde en alvorlig mistanke til sagsøgeren, kan de forhold, som efterfølgende er kommet frem i den udvidede forvaltningsrevision og i ledelsesrapporten ikke begrunde, at sagsøgte kan anse aftalen med DJØF for uforbindende. Sagsøgerens i størrelsesmæssige henseende ubestridte påstand tages herefter til følge.

…”

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagernes synspunkter

Der henvises til klagernes genmæle af 30. maj 2012.

Haderslev Kommune – overforbrug

Klagerne har herudover vedrørende artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” navnlig anført, at [Klager 1] måtte forlade Haderslev Kommune som følge af beskyldninger om budgetoverskridelser og overforbrug. Retten i Sønderborg pålagde imidlertid i april 2011 Haderslev Kommune at udbetale fratrædelsesgodtgørelsen til [Klager 1]. Tildelingen viser, at [Klager 1] ikke handlede uagtsomt eller ansvarspådragende. Det er derfor ikke korrekt at skrive, at [Klager 1] har været ansvarlig for et overforbrug på mellem 25 og 38 millioner kroner. [Klager 1] har ikke tidligere taget til genmæle vedrørende medieomtale, da han blandt andet frem til ultimo september 2008 var underlagt loyalitetsforpligtelse.

Syddjurs Kommune – kontraktmæssige forhold

I artiklen fremstår det fejlagtigt som om, at [Selskabet] efter at have fået afgørelserne fra Beskæftigelsesankenævnet vedrørende Syddjurs Kommune efterfølgende indgik kontrakt i Hedensted Kommune og systematisk gik videre til en anden kommune og begik samme fejl der.

[Selskabet] har på et tidligere tidspunkt haft en lignende kontrakt med Hedensted Kommune, hvor sager også har været behandlet i Beskæftigelsesankenævnet uden, at det gav anledning til bemærkninger.

Kontrakten med Syddjurs Kommune blev udarbejdet i samarbejde med kommunen i henhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens anbefalinger og gældende praksis på området. Ved at undlade Syddjurs Kommune af artiklen gives det indtryk, at [Selskabet] har handlet kontraktstridigt. Det er ikke tilfældet, og det er heller ikke korrekt, at [Klager 2] og [Klager 1] ”gik over stregen”.

Beskæftigelsesankenævnets afgørelser

[Selskabet]s fremgangsmåde er sanktioneret af Hedensted Kommune, og firmaet har udelukkende indstillingsret. Det fremgår klart af citatet fra kommunen i artiklen ”Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted”, at kommunen laver sin indstilling selvstændigt, og at [Selskabet]s vurdering ikke er juridisk, men blot en faglig vurdering af en sags holdbarhed. Hedensted Kommune lader således ikke [Selskabet] afgøre borgernes sager i strid med loven. At lektor i socialret, John Klausen, påstår, at konstruktionen er ulovlig, peger både på kommunen og [Selskabet].

Det forhold, at enkelte sager er blevet underkendt af Beskæftigelsesankenævnet, betyder ikke nødvendigvis, at afgørelserne ændres, men at disse sager skal genbehandles.

Det er ikke rimeligt at tale om, at sagerne er ”håndteret ulovligt”. [Selskabet] og kommunen mente, at der var hjemmel i lovgivningen til at indgå aftale om den beskrevne praksis. Da Beskæftigelsesankenævnet ønskede en ændring af praksis, foretog kommunen og [Selskabet] den fornødne ændring, så snart Beskæftigelsesankenævnets afgørelse blev modtaget i kommunen.

Overskrifter

Overskriften ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” er uden dokumentation. Det er ikke korrekt, at [Klager 1] og [Klager 2] først har kørt Haderslev Kommune og Syddjurs Kommune i sænk og siden Hedensted Kommune.

Overskriften ”Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted” er en ringeagtende beskyldning mod klagerne, og der er ikke ført bevis herfor.

Kontrakten med Hedensted Kommune ophørte som planlagt ved udgangen af maj måned 2012. Formuleringen ”smidt på porten” i overskriften ”Kommune smider skandale-duoen på porten” er en overdrivelse og fremstiller kontraktudløbet som noget odiøst og som et pludseligt fravalg fra kommunens side.

2.2 Avisen.dks synspunkter

Haderslev Kommune – overforbrug

Avisen.dk har anført, at Retten i Sønderborgs dom fastslår, at der er ”afdækket forskellige forhold, som kunne give anledning til at anse ansættelsesforholdet misligholdt fra sagsøgerens side”, men angår [Klager 1]s fratrædelsesaftale og ikke selve overforbruget. Retten fastslår, at der var tale om betydelige uregelmæssigheder. Dommen frikender ikke [Klager 1] for at have handlet uagtsomt eller ansvarspådragende i forbindelse med budgetoverskridelserne i Haderslev.

Fratrædelsesgodtgørelsen ændrer ikke ved, at der var et overforbrug på mellem 25 og 38 millioner kroner i den periode, hvor [Klager 1] var direktør i kommunen. Med reference til mødet den 16. juni 2008 i kommunens Arbejdsmarkedsudvalg skrev Avisen.dk i artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre”, at der var et overforbrug, da [Klager 1] var direktør. Avisen.dk har ikke skrevet, at [Klager 1] personligt har fråset med kommunens midler.

Det oplyses i artiklen, at der var anklager om uregelmæssigheder i Arbejdsmarkedsservice, som [Klager 1] var direktør for. Det skete på baggrund af udtalelser og artikler, som der linkes til. Disse har ifølge Avisen.dks oplysninger ikke ført til krav om genmæle eller klage til Pressenævnet.

Der er ingen modstrid mellem formuleringen om, at ”89 medarbejdere blev efterfølgende fyret for at genoprette økonomien”, og det forhold, at der allerede i [Klager 1]s tid som direktør var udarbejdet planer for at trimme organisationen i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der henvises til JydskeVestkystens artikel ”89 fyres efter skandale i Arbejdsmarkedsservice” af 18. december 2008. Af Retten i Sønderborgs dom fremgår det, at Haderslev Kommune selv lagde til grund, at det var [Klager 1]s dispositioner, som førte til afskedigelser i Arbejdsmarkedsservice.

Syddjurs Kommune – kontraktmæssige forhold

Avisen.dk har beklaget, at det fejlagtigt fremgik, at [Selskabet]s første større opgave var for Syddjurs Kommune i sommeren 2010. Fejlen er rettet.

Avisen.dk har ikke udeladt oplysninger om samarbejdet med Syddjurs Kommune og kommunens medansvar. Det er beskrevet i en række artikler, hvor Avisen.dk har refereret kritik af Syddjurs Kommune om kommunens samarbejde med to private jobfirmaer, herunder [Selskabet]. Der er i artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre”links til de tidligere artikler, som viser, at kommunen ikke går fri af Avisen.dks dækning.

Det er udbredt praksis blandt netmedier, at direkte links bruges til at give læseren overblik og indsigt i forskellige aspekter af en sag. Der er således ikke tale om at undlade relevante oplysninger. Da artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” særligt handler om [Klager 1] og [Klager 2], har Avisen.dk valgt ikke at spørge Syddjurs Kommune endnu en gang. Kommunens rolle ændrer ikke ved, at [Klager 1] og [Klager 2] har behandlet sygedagpengesager på en måde, der er i strid med deres rolle som anden aktør – hvilket de har et direkte ansvar for.

Det er Avisen.dks vurdering, at der er dækning for at skrive, at [Klager 1] og [Klager 2] er gået langt over grænsen. En af landets førende eksperter har på baggrund af en omfattende aktindsigt vurderet, at samarbejdet mellem [Selskabet] og Syddjurs Kommune var ulovligt. Beskæftigelsesankenævnet har også underkendt praksis.

Beskæftigelsesankenævnets afgørelser

Det er i overensstemmelse med de faktiske forhold, når det af artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” fremgår, at 137 sager nu skal gå om, fordi praksis blev underkendt af Beskæftigelsesankenævnet. Ankenævnet har kun taget stilling til enkelte sager, men kommunen har herefter selv valgt at genåbne 137 lignende sager. Dermed underkender kommunen selv den fremgangsmåde, der er valgt i behandlingen af sagerne. At sagerne ikke nødvendigvis får et nyt resultat er i overensstemmelse med avisens beskrivelse af, at sagerne ”skal gå om”.

Da mellemrubrikken ”Underkendt i 137 sager” kan lede læseren til at tro, at Beskæftigelsesankenævnet har taget stilling i alle de 137 sager, er rubrikken ændret.

Det fremgår af de dokumenter, som Avisen.dk har fået aktindsigt i, at [Selskabet] har 'indstillingsret'. På baggrund af kontrakten mellem [Selskabet] og Hedensted Kommune konkluderede lektoren i socialret ved Aalborg Universitet i artiklen ”Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted”, at: ”det illustrerer, at [Selskabet] har afgørende indflydelse på afgørelsen om retten til sygedagpenge.” Artiklen skal ses i sammenhæng med artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” og de udtalelser, som avisens kilder der kommer med.

Hedensted Kommune oplyste, at mindst 47 sager sandsynligvis skulle gå om. Siden da har Beskæftigelsesankenævnet underkendt praksis, og det ifølge kommunen har det vist sig, at der er 77 sager, der er håndteret ulovligt. Når Beskæftigelsesankenævnet underkender praksis, betyder det, at de pågældende sager er håndteret i strid med loven om sygedagpenge. Derfor er der dækning for at skrive, at sager er blevet håndteret ulovligt.

Overskrifter

Artiklens formuleringer ”Skandale-duo hæger jyske jobcentre” og ”Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted” dækker over [Klager 1]s og [Klager 2]s fremgangsmåde i de tre kommuner, herunder budgetoverskridelsen i Haderslev Kommune, at 137 sager skal gå om i Syddjurs Kommune samt ulovlig praksis i Hedensted Kommune. Formuleringen støttes af udtalelser fra en række uvildige kilder med indsigt i sagerne.

Der er dækning for overskriften ”Kommune smider skandale-duoen på porten” i artiklen. Det fremgår, at der er tale om et fravalg fra kommunens side. Aftalen mellem parterne er tidligere blevet forlænget.

Når det af artiklen ”Skandale duo hærger jyske jobcentre” fremgik, at samarbejdet mellem [Selskabet] og Syddjurs Kommune i januar 2012 førte til mytteri på jobcentret, er det en henvisning til artiklen ”Mytteri i kommunen: Vildt oprør over jobfirma” bragt på Avisen.dk den 23. januar 2012.

Østjyllands Politis oplyste, at efterforskningen af den påsatte brand rettede sig mod utilfredse ledige, og lavede dermed en sammenkobling, som var relevant at nævne.

Avisen.dk har ikke skrevet, at [Klager 2] har taget navneforandring, og det er for avisens aktører inden for arbejdsmarkedssektoren relevant at nævne, at han har anvendt forskellige navne.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Inger Bach, Lars Lindskov og Karsten Kolding.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, der kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Overforbrug

En forvaltningsrevision af 2. juni 2008 konkluderede, at der i Arbejdsmarkedsservice, som [Klager 1] og [Klager 2] var henholdsvis direktør og jobcenterchef for, ikke var ekstravagante udgifter vedrørende restaurationsbesøg. Det var dog kritisabelt, at der ikke var anført formål og deltagere til disse udgifter, ligesom der generelt manglede styring af vinindkøb og forbrug heraf. Det fremgår ligeledes, at [Klager 1] og [Klager 2] i forbindelse med to arrangementer havde overnattet på et hotel på Haderslev Kommunes regning, selvom overnatning i forbindelse med arrangementerne burde have været en privat sag.

Af Haderslev Kommunes Arbejdsmarkedsudvalgs mødereferat af 16. juni 2008 vedrørende en budgetkontrol for 2008 fremgår det, at der i Arbejdsmarkedsservice forventes et overforbrug på ca. 37 millioner kroner. Overforbruget skyldes blandt andet uregelmæssigheder i lønforbruget, enkeltbevillinger og overførsel af sidste års driftsresultat.

Haderslev Kommune blev ved Retten i Sønderborgs dom af 8. april 2011 i sagen, [Klager 1] mod Haderslev Kommune, pålagt at betale [Klager 1] en fratrædelsesgodtgørelse. Det skyldes, at der allerede ved indgåelsen af godtgørelsesaftalen i maj 2008 var mistanke om en mulig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra [Klager 1]s side.

Da kommunen havde valgt at indgå aftalen, var de forpligtede til at betale godtgørelsen. Haderslev Kommune (ikke Retten i Sønderborg) anslog, at [Klager 1]s dispositioner førte til 80 afskedigelser i Arbejdsmarkedsservice samt betaling af cirka 35 millioner kroner.

Ifølge retten vedrørte uregelmæssighederne navnlig omkontering af udgifter til virksomhedskonsulenter, overførelse af 129 personer fra passive til aktive, betaling til en erhvervsejendomsmægler, [Klager 1]s indsats i forbindelse med anvendelse af midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til projekter, som klart lå uden for lovens formål, samt konteringen af henholdsvis udgifterne og tilskuddet og endelig [Klager 1]s benyttelse af en tjenestebil og hans forsøg på at dække over dette, da bilen blev beskadiget.

Pressenævnet finder, at artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” giver indtryk af, at det omtalte overforbrug mellem ”25 og 38 millioner kroner” navnlig vedrørte ”rødvin, middage og hoteller”. Det er ikke dokumenteret og understøttes heller ikke af de øvrige oplysninger i Pressenævnets sag. I avisartiklen er [Klager 1] citeret for, at overforbruget i Haderslev Kommune skyldes kommunalreformen og kommunaldirektøren, men er ikke i øvrigt præciseret. Nævnetudtaler kritik af Avisen.dk for ikke at kontrollere oplysningerne yderligere inden offentliggørelse, således at de væsentlige oplysninger om overforbrugets poster kunne være medtaget. Det bemærkes, at sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt overforbruget – som anført af Haderslev Kommune – var årsagen til medarbejdernes afskedigelse.

Beskæftigelsesankenævnets afgørelser

Efter det oplyste indgik [Selskabet] den 1. september 2010 aftale med Syddjurs Kommune og den 1. april 2011 aftale med Hedensted Kommune om behandling af sygedagpengesager for kommunen.

Beskæftigelsesankenævnet traf i februar og maj 2012 afgørelse vedrørende [Selskabet]s behandling af sager i henholdsvis Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune.

Lektor John Klausens udtalelse ”Det giver anledning til megen undren, at firmaet fortsætter med en lignende praksis, når nu de allerede er blevet underkendt i en anden kommune” giver indtryk af, at kommunen og [Selskabet] efter at have modtaget Beskæftigelsesankenævnets afgørelse vedrørende Syddjurs Kommune fortsatte sagsbehandlingen i Hedensted Kommune. Det er ikke dokumenteret, og nævnet udtaler kritik af Avisen.dk for ikke at kontrollere kronologien inden offentliggørelse.

Ifølge oplysningerne i artiklerne var [Selskabet] efter Beskæftigelsesankenævnets opfattelse ikke at betragte som en vikar, der må træffe afgørelse, men som anden aktør, der ikke må træffe afgørelse. Ifølge ankenævnet var praksis i strid med sygedagpengeloven (§ 68 i dagældende lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge), ligesom lektor John Klausen på baggrund af ordlyden af kontrakten mellem kommunen og [Selskabet] anser praksis for ulovlig.

Nævnet finder på denne baggrund ikke anledning til at kritisere Avisen.dks beskrivelse af kommunens kontrakt med [Selskabet] om behandling af sygedagpengesagerne som ulovlig.

Overskrifter

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6

På baggrund af Beskæftigelsesankenævnets afgørelser besluttede kommunerne at lade alle sager, [Selskabet] havde behandlet, gå om, 137 sager behandlet i Syddjurs Kommune og 77 sager i Hedensted Kommune. Efter det oplyste vurderede ankenævnet ikke, hvorvidt behandlingen var korrekt, men bad kommunen vurdere sagerne (sagerne blev hjemvist til fornyet behandling).

Nævnet finder, at mellemrubrikkens formulering ”Underkendt i 137 sager” fejlagtigt kan give indtryk af, at [Selskabet]s afgørelser blev underkendt af Beskæftigelsesankenævnet. Det fremgik imidlertid af artiklen, at Beskæftigelsesankenævnet hjemviste sagerne som følge af, at [Selskabet] var at betragte som et privat firma. Mellemrubrikken blev ændret til ”137 sager skal gå om”. Nævnet finder herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Avisen.dk.

Pressenævnet finder, at overskriften ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre” er Avisen.dks vurdering på baggrund af de i artiklerne beskrevne aktiviteter. Nævnet udtaler ikke kritik af overskriftens formulering.

Nævnet finder derimod, at overskriften ”Sådan fusker [Klager 1] og [Klager 2] i Hedensted” ved brug af ordet ”fuske” giver indtryk af, at klagerne har tilsidesat deres kontraktmæssige forpligtelser med kommunen. Det er ikke dokumenteret. Beskæftigelsesankenævnet tog ikke stilling til den konkrete sagsbehandling. Nævnet udtaler kritik derfor af overskriftens formulering.

Overskriften ”Kommune smider skandale-duoen på porten” kan fejlagtigt give indtryk af, at kommunen har foretaget en aktiv handling for at afbryde kontraktforholdet. Det var ikke tilfældet, da kontrakten udløb og ikke blev fornyet. Under hensyn til, at parterne tidligere har fornyet kontrakten, og opgaven stadig påhviler kommunen, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for at kritisere mediets vurdering i overskriften.

På det foreliggende grundlag lægges det til grund, at Østjyllands Politis efterforskning af den påsatte brand på Syddjurs Jobcenter generelt rettede sig mod utilfredse ledige. Det er ikke over for Pressenævnet dokumenteret, at det var samarbejdet mellem kommunen og [Selskabet], der var motivet bag brandstiftelsen. En sådan sammenhæng fremgår heller ikke af artiklen ”Skandale-duo hærger jyske jobcentre”. Nævnet udtaler ikke kritik af Avisen.dk for at omtale branden.

Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at Avisen.dk har oplyst, at [Klager 2] i Haderslev Kommune brugte navnet [Klager 2], og at han efterfølgende har brugt navnet [Klager 2]. Nævnet har herved lagt vægt på, at læsere med kendskab til emnet gøres opmærksomme på, at der er tale om samme person.

Nævnet finder – ud over de ovenfor kritiserede forhold – ikke i øvrigt, at Avisen.dk har handlet i strid med god presseskik.

Genmæle

I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at sammenkædningen af et overforbrug på et millionbeløb til ”blandt andet rødvin, dyre middage og hotelovernatninger” og afskedigelsen af 89 medarbejdere (klagernes genmæletekst punkt 3 og 4), at ”[Klager 2] og [Klager 1] gik langt over grænsen” ved samarbejdet med kommunen (genmæletekstens punkt 6), og udtalelsen om, at [Selskabet] ”fortsætter med en lignende praksis, når nu de allerede er blevet underkendt i en anden kommune” (genmæletekstens punkt 14) er faktiske forhold, der ikke er dokumenteret som utvivlsomt rigtige. Klagerne er herefter berettiget til at få bragt et genmæle over for disse.

Under henvisning til ovennævnte begrundelse under god presseskik finder nævnet, at der i en række af de påklagede forhold er tale om oplysninger, der ikke er egnede til at påføre klagerne skade af betydning (genmæletekstens punkt 2, 5, 7, 11 og 12), eller faktisk korrekte oplysninger (genmæletekstens punkt 10 og 13). Klagerne er derfor ikke berettiget til et genmæle vedrørende de øvrige forhold. Nævnet har i den forbindelse også tillagt det betydning, at klagernes genmæletekst indeholder kommentarer samt henvisninger til vurderinger (genmæletekstens punkt 1) eller oplysninger, der ikke konkret er bragt i avisen (genmæletekstens punkt 8 og 9).

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Avisen.dk at offentliggøre følgende:

[rubrik]

”Pressenævnet kritiserer omtale af [Selskabet]

[underrubrik]

Nævnet kritiserer omtalen af overforbruget i Haderslev Kommune og [Selskabet]s behandling af sygedagpengesager i Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune.

[brødtekst]

I maj måned beskrev Avisen.dk [Selskabet]s behandling af sygedagpengesager i Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune.

Overforbrug

I relation til Haderslev Kommune omtales et overforbrug på mellem 25 og 38 millioner kroner, der ifølge avisen blandt andet er gået til rødvin, middage og hotelovernatninger. Overforbruget skulle have ført til afskedigelse af 80 medarbejdere.

Over for disse oplysninger fremgår det af Pressenævnets sag, at overforbruget navnlig vedrører uregelmæssigheder i lønforhold og enkeltbevillinger.

Ifølge daværende direktør for Arbejdsmarkedsservice og nuværende direktør for [Selskabet], [Klager 1], skyldes overforbruget også kommunesammenlægningen. Der var allerede før hans tid som direktør udarbejdet planer for at trimme organisationen.

Sygedagpengesager

Artiklerne på Avisen.dk er også kritiske over for [Selskabet]s behandling af sygedagpengesager for kommunerne.

[Selskabet] skulle efter aftale med Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune lave indstillinger til kommunens afgørelser i sygedagpengesager.

Der er ikke oplysninger, der dokumenterer, at [Selskabet] ikke udførte det arbejde, som firmaet havde aftalt med kommunen.

Beskæftigelsesankenævnet – der behandler klager over afgørelser, der er truffet af kommunerne eller jobcentrene – mener imidlertid ikke, at [Selskabet] kan behandle sagerne som sket. Som et privat selskab kan de ikke træffe afgørelse for kommunen i sagerne. Det er afgjort i en kendelse fra ankenævnet.

Ankenævnet tager i kendelsen ikke stilling til, hvorvidt der er truffet den rigtige afgørelse i sagerne. Sagerne skal i stedet behandles i kommunerne igen.

Artiklerne kan opfattes som om, [Selskabet] først indgik aftale med Syddjurs Kommune, og da man ikke kunne fortsætte behandlingen her, indgik man aftale med Hedensted Kommune. Det er ikke korrekt.

[Selskabet] indgik aftale med Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune i henholdsvis 2010 og 2011. Afgørelserne fra Beskæftigelsesankenævnet kom først i 2012.

Hele kendelsen

Pressenævnet har pålagt Avisen.dk at bringe ovennævnte rettelse og kritiseret Avisen.dk for ikke at kontrollere oplysningerne tilstrækkeligt inden offentliggørelse.

Hele kendelsen fra nævnet kan læses på hjemmesiden: www.pressenaevnet.dk.”

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 1. november 2012