Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 04.2012 af 25. oktober 2012 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev modtaget i Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 31. maj 2012 klaget over en afgørelse truffet af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug den 10. august 2011 hvorefter A’s virksomhed ikke kan godkendes som praktikplads for elever i landbrugsuddannelsen, landbrugsassistent (trin 1) og Landmand, Planter.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at A’s virksomhed blev besigtiget den 7. juli 2011.

Det fremgår endvidere af sagen, at virksomheden indtil den 31. december 2010 var godkendt som praktiksted.

Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrugs afslag af den 10. august 2011 begrundes i, at gården ved besigtigelsen den 7. juli 2011 fremstår med nedslidte bygninger og produktionsapparat. Disse er mangelfulgt vedligeholdt, hvilket påvirker såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø. Udvalget vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke kan tilbydes et tilfredsstillende oplæringsforhold. Udvalget oplyser, at udvalget vil overveje en fornyet godkendelse, når ombygning, nybygning og renovering er gennemført.

De klager ved brev modtaget i sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 31. maj 2012 over udannelsesudvalgets afgørelse under henvisning til Deres praktiske og erfaringsmæssige baggrund og tidligere godkendelse som praktikvirksomhed.

De beskriver, at De driver en kombineret bedrift med ca. 220 ha jord i omdrift, 10 ha skov og en slagtesvineproduktion på ca. 14.000 svin. De beskriver de forskellige afgrøder i sædskiftet samt arbejdsgange for markarbejde, høst og tørring. Endvidere beskriver De vedligeholdelse af maskiner mv.

I forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø lægger De vægt på, at der over de sidste 6 år har været en del kontrol af Deres virksomhed på baggrund af, at virksomheden har været udsat for brand 4 gange og at De er sat på ”stand-by” af Deres bank i 3 år for at finde en løsning på overførsel af brandforsikringssummen, således at renovering af de bestående stalde og opstartet byggeri kan færdiggøres.

På baggrund af anken meddeler udvalget den 8. juni 2012, at udvalget vil foretage en fornyet besigtigelse af virksomheden den 12. juni 2012, hvor 2 nye repræsentanter fra udvalget bliver udpeget. På baggrund af denne besigtigelse oplyser udvalget, at der er sket en markant forbedring af produktionsforholdene. Udvalget finder dog, at der fortsat er behov for tid til genopbygning af virksomheden før der er overskud til at forestå en passende oplæring af elever i erhvervsuddannelsen. Dette begrundes i tidligere besøg samt tidligere ansættelsesforhold.

Udvalget anfører, at udvalget på anmodning vil foretage en fornyet vurdering i efteråret 2013.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet hjemviser det faglige udvalgs afgørelse til fornyet behandling.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at det faglige udvalgs sagsbehandling lider af væsentlige mangler, da afgørelsen ikke er ledsaget af en begrundelse og vejledning som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om det faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Det fremgår således ikke af afgørelsen, om det faglige udvalg har vurderet, om en passende oplæring af elever vil kunne opnås ved en begrænset eller betinget godkendelse via en supplerende uddannelsesaftale med en skole eller en anden virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 3.

Hertil kommer, at en afgørelse om, at virksomheden ikke kan godkendes med den begrundelse, at uddannelsesforholdene eller arbejdsmiljøet ikke er i orden, skal ledsages af en begrundelse for manglerne, og en vejledning til virksomheden om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk.5. Afgørelsen indeholder ikke en sådan begrundelse og vejledning.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.