Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 06.2012 af 25. oktober 2012 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev modtaget i Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 28. juni 2012 klaget over en afgørelse truffet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 25. juni 2012, hvorefter A ikke kan godkendes som praktikvirksomhed for 2 elever til uddannelsen med specialet IT-supporter, men i stedet godkendes til 2 elever til uddannelsen Frontline PC-supporter i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at A den 6. marts 2012 ansøgte om at blive godkendt til at uddanne 4 elever til IT-supportere. Virksomheden blev besigtiget den 2. april 2012, hvorefter der blev givet afslag på ansøgningen. Herefter søgte A den 1. maj 2012 på ny om godkendelse til 2 elever til IT-supporter. Metalindustriens Uddannelsesudvalg gav afslag på ansøgningen den 25. juni 2012, men godkendte A til at uddanne 2 elever til Frontline PC-supportere.

Metalindustriens Uddannelsesudvalgs afslag begrundes i, at A ikke har nok opgaver indenfor netværk og serverteknologi til at elever kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens praktikregler vedr. IT-supporter. Udvalget godkender i stedet A til at uddanne 2 elever indenfor Frontline PC-Supporter.

Udvalget begrunder godkendelsen af 2 elever med, at der ikke er nok faglig personale til at kunne uddanne 4 elever til Frontline PC-supporter.

Udvalget anfører, at såfremt virksomhedens opgaver på et senere tidspunkt ændrer sig, så der er tilstrækkelige opgaver indenfor serverteknologi og netværk, vil der kunne opnås godkendelse til den fulde uddannelse med specialet IT-supporter. Endvidere anfører udvalget, at såfremt der ansættes yderligere personale med relevante faglige kompetencer, så kan en ansøgning om 4 elever godkendes.

De klager ved brev modtaget i sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 28. juni 2012 over Metalindustriens Uddannelsesudvalgs afgørelse under henvisning til, at Deres virksomhed arbejder med serveropsætning, som på nuværende tidspunkt mest foregår på Deres interne private server. De oplyser, at den læreransvarlige har meget erfaring med forskellig server arbejde. De anfører endvidere, at der grundet situationen i øjeblikket bliver brugt mest tid på online og offline support og at De forventer snarest at have flere opgaver inden for serveretablering og konfiguration.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet hjemviser det faglige udvalgs afgørelse til fornyet behandling.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at det faglige udvalgs sagsbehandling er behæftet med væsentlige mangler, da afgørelsen ikke er ledsaget af en begrundelse og vejledning som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder.

Når det faglige udvalg vurderer, at A ikke har nok opgaver indenfor netværk og serverteknologi til at elever kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens praktikregler vedrørende IT-supporter skal det faglige udvalg samtidig vurdere om en begrænset eller betinget godkendelse via en supplerende uddannelsesaftale kan etableres på skole eller i anden virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 3.

En afgørelse om, at virksomheden ikke kan godkendes skal ledsages af en begrundelse og vejledning til virksomheden om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 5.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it.

Bekendtgørelse nr. § 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.