Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

 

I medfør af § 7 b, stk. 4, i arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001, fastsættes:

§ 1. Efter arvelovens § 7 b, stk. 3, reguleres den i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløbsgrænse med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

    Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2003 udgør 1,5, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 673 af 12. august 2002 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2003.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2003 - 31. december 2003 udgør det i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløb 190.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

Justitsministeriet, den 13. december 2002

Lene Espersen

/Anne Tønnes