Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse om dispensation fra ligebehandlingsloven ved ansættelse af BPA-hjælpere

(Social- og Integrationsministeriets afgørelse af 29. oktober 2012)

Resumé: Social- og Integrationsministeriet har efter ligebehandlingslovens § 13, stk. 1, givet dispensation til, at det ved stillingsopslag til BPA-hjælper, jf. servicelovens §§ 95 eller 96, kan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Lovgivning afgørelsen vedrører

§ 13, stk. 1, i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven) (lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011)

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer søgte om dispensation fra ligebehandlingsloven, således at det bliver muligt at opslå stillinger som BPA-hjælpere, jf. servicelovens §§ 95 eller 96, med henvisning til et ønske om at modtage ansøgninger fra enten mænd eller kvinder. I ansøgningen blev det påpeget, at arbejdet som BPA-hjælper ofte omfatter meget intim støtte, hvor det kan være grænseoverskridende at skulle bede andre om hjælp, og at der i den konkrete situation ikke er mulighed for at vælge en anden til at udføre nogle bestemte opgaver, da der ikke er mere end en BPA-hjælper på arbejde ad gangen.

Ligebehandlingsloven indeholder et forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Det fremgår af § 6, at det ved annoncering ikke må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Loven tager dog højde for, at der er situationer, hvor forskelsbehandling kan være velbegrundet. Af lovens § 13, stk. 1, fremgår det således, at hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, og dette krav står i rimeligt forhold til den pågældende erhvervsaktivitet, kan vedkommende minister fravige bestemmelserne i lovens §§ 2-6.

Afgørelse

Social- og Integrationsministeriet gav dispensation til, at det ved stillingsopslag til BPA-hjælper, jf. servicelovens §§ 95 eller 96, kan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.