Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Overordnede rammer, prioritering m.v.
Kapitel 3
Kapitel 4 Energibesparelser i offentlige institutioner m.v.
Kapitel 5
Kapitel 6 Omkostningsfordeling for elektricitet, naturgas og fjernvarme
Kapitel 7 Klager, oplysningspligt og straf m.v.
Kapitel 8 Ikrafttræden, ændringsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Herved bekendtgøres lov om fremme af besparelser i energiforbruget jf. lovbekendtgørelse nr. 1326 af 1. december 2010, med de ændringer, der følger af § 28 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 og § 1 i lov nr. 574 af 18. juni 2012.

Kapitel 1

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Loven skal fremme energibesparelser og energieffektivisering hos forbrugerne i overensstemmelse med klima- og miljømæssige hensyn og hensyn til forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi.

Stk. 2. Loven skal inden for den i stk. 1 nævnte målsætning særligt

1) sikre prioriteringen af energibesparelsesaktiviteter,

2) fremme samarbejde og koordinering om udførelsen af aktiviteterne og

3) fremme en effektiv anvendelse af energi gennem kampagner, markedsintroduktion og information.

§ 2. Loven finder anvendelse på effektivisering og reduktion af energianvendelsen i produkter, anlæg, processer og bygninger, herunder anlæg til bygningers egen forsyning med energi, og på information til forbrugerne om energibevidst adfærd.

§ 3. Ved kollektive energiforsyningsvirksomheder forstås i denne lov el-, naturgas- og fjernvarmeforsyningsvirksomheder, som ved lov er pålagt at give information om energibesparelser til forbrugerne og sikre realisering af energibesparelser i overensstemmelse med forpligtelser fastsat ved lov og regler fastsat i medfør af lov.

Kapitel 2

Overordnede rammer, prioritering m.v.

§ 4. Klima-, energi- og bygningsministeren varetager en samlet koordinering af energibesparelsesaktiviteter i forhold til alle samfundets sektorer og omfattende alle aktører og virkemidler. Koordineringen skal sikre, at indsatsen for at fremme energibesparelser er sammenhængende og effektiv, og at indsatsen bliver prioriteret i overensstemmelse med de formål, som er nævnt i § 1.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren udarbejder periodiske redegørelser for koordineringen som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter målsætninger for gennemførelsen af energibesparelser og vurderer, om der er behov for nye initiativer til fremme af energibesparelser for at opnå de nævnte målsætninger.

§ 5. Klima-, energi- og bygningsministeren holder et af Folketinget udpeget udvalg underrettet om alle væsentlige forhold vedrørende udviklingen i landets energiforbrug.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren nedsætter et uafhængigt rådgivende Energispareråd, som skal bidrage til at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den samlede energispareindsats. Ministeren udpeger formanden og medlemmerne og fastsætter udvalgets forretningsorden. Medlemmerne skal repræsentere aktører, interessenter og sagkyndige vedrørende energibesparelser.

§ 6. Klima-, energi- og bygningsministeren skal sikre, at energibesparelsesaktiviteterne bliver koordineret og gennemført så effektivt som muligt i overensstemmelse med lovens formål. Til opfyldelse heraf kan ministeren

1) iværksætte uvildige evalueringer af energibesparelsesaktiviteter,

2) sikre oprettelsen af videnscentre, databaser og lign. om energibesparelser og

3) fremme indgåelsen af aftaler mellem erhvervsvirksomheder, forbrugere eller sammenslutninger af disse om udvikling, markedsføring eller indførelse af energieffektive produkter, anlæg eller processer.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at kollektive energiforsyningsvirksomheder i et rimeligt omfang skal medvirke ved aktiviteter som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2. Ministeren kan tillige påbyde kollektive energiforsyningsvirksomheder at medvirke som nævnt i 1. pkt.

Kapitel 3

(Ophævet)

Kapitel 4

Energibesparelser i offentlige institutioner m.v.

§ 13. Klima-, energi- og bygningsministeren kan forhandle med de i § 14 nævnte offentlige institutioner m.v. eller organisationer, der repræsenterer de nævnte institutioner, om energibesparelsesaktiviteter og fastsættelsen af målsætninger for gennemførelsen af energibesparelser i bygninger, anlæg, udstyr og lign., som institutionerne ejer eller lejer.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at de i § 14 nævnte offentlige institutioner m.v. skal udføre følgende energibesparelsesaktiviteter for bygninger, anlæg, udstyr og lign., som de ejer eller lejer:

1) Udarbejde grønne energiregnskaber indeholdende en kortlægning af energiforbruget, dokumentation for gennemførte energibesparelser og handlingsplan for energibesparelser,

2) udarbejde kalkulationer og planer for gennemførelse af energibesparelser,

3) fremme energibesparelser i forbindelse med indkøb, projektering og vedligeholdelse og

4) gennemføre energibesparelsesaktiviteter, når de udgifter, som er forbundet med aktiviteten, forventes at blive modsvaret af driftsbesparelser inden for kortere tid.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at de nævnte institutioner m.v. skal indsende grønne energiregnskaber til ministeren og tage initiativ til at offentliggøre de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger.

§ 14. § 13 gælder for den offentlige forvaltning og for selskaber, institutioner, foreninger m.v., såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller såfremt de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelse på statens, en regions eller en kommunes vegne.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forhandling med finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren fastsætte regler om, at § 13 tillige gælder for virksomheder, der ejes af staten, regioner eller kommuner, eller hvor staten, regioner eller kommuner har bestemmende indflydelse.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra bestemmelserne i § 13.

Kapitel 5

(Ophævet)

Kapitel 6

Omkostningsfordeling for elektricitet, naturgas og fjernvarme

§ 18. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne kollektive energiforsyningsvirksomheder ved fastsættelse af deres priser skal fordele deres omkostninger mellem faste og variable tariffer under hensyntagen til at fremme energibesparelser.

Stk. 2. Hvis Energitilsynet finder, at priser må anses for at være i strid med bestemmelserne i regler fastsat i henhold til stk. 1, kan tilsynet give påbud om ændring af pågældende priser.

Stk. 3. Udgifterne til varetagelsen af Energitilsynets opgaver efter ovenstående bestemmelser betales af de virksomheder, som Energitilsynet fører tilsyn med. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Energitilsynets afgørelser kan påklages til Energiklagenævnet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 20.

Kapitel 7

Klager, oplysningspligt og straf m.v.

§ 18 a. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, indretninger og produkter, som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysninger om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

§ 19. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution, en anden myndighed, en virksomhed eller en anden sagkyndig institution eller organisationer til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 20. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og bygningsministeren efter loven og efter regler udstedt i medfør af loven. Klima-, energi- og bygningsministerens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end det nævnte Energiklagenævn.

Stk. 2. Afgørelser som nævnt i stk. 1 kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 3. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om

1) adgangen til at klage over de afgørelser, som er nævnt i stk. 1, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet, og

2) at afgørelser truffet af en institution under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet eller en anden myndighed, som ministeren i medfør af § 19, stk. 1, har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om Energiklagenævnets sammensætning ved behandling af klager over afgørelser som nævnt i stk. 1 og om betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

§ 21. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energiklagenævnet kan pålægge kollektive energiforsyningsvirksomheder, virksomheder, institutioner eller organisationer, som er nævnt i § 19, at udarbejde og meddele alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de opgaver, som er nævnt i loven, herunder til afgørelse af, om et forhold er omfattet af loven.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke kategorier af oplysninger der omfattes af stk. 1, og hvorledes oplysningerne skal meddeles.

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) meddeler klima-, energi- og bygningsministeren, Center for Energibesparelser eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger som omhandlet i § 21 eller

2) undlader at efterkomme et påbud efter § 6, stk. 2, eller § 18, stk. 2.

Stk. 2. I regler, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår og påbud udstedt i henhold til reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden, ændringsbestemmelser

§ 23. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 224 af 28. maj 1982 om mærkning og oplysningspligt vedrørende forbrug af energi.

Stk. 3. (Udelades)

§ 24. (Udelades)

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 584 af 24. juni 2005 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om Elsparefonden og lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, hvis § 1 angår § 7, stk. 1, 3 og 5, § 8, stk. 2, og § 14, stk. 1 og 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.


Lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, hvis § 17 angår § 17 a og § 19, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.1)

Stk. 2-3. (Udelades)


Lov nr. 1400 af 27. december 2008 om ændring af forskellige love på Klima- og Energiministeriets område, hvis § 6 angår l § 18 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.


Lov nr. 1516 af 27. december 2009 om ændring af lov om fremme af energibesparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden, hvis § 1 angår § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, § 3, overskriften til kapitel 2, § 4, stk. 1 og 2, § 5, stk. 2, § 6, stk. 1, overskriften til kapitel 3, §§ 7-12, § 19, stk. 3, § 20, § 21, stk. 1, og § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2010.

Stk. 2-3. (Udelades)

§ 7

Stk. 1. Center for Energibesparelser indtræder ved lovens ikrafttræden i Elsparefondens forpligtelser og rettigheder.

Stk. 2. Sager, som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af Elsparefonden, afgøres af Center for Energibesparelser efter reglerne i denne lov.


Lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, hvis § 28 angår fodnoten til lovens titel, § 2, stk. 2, kapitel 5, overskriften til kapitel 7, § 18 a, stk. 1, § 19, stk. 2 og 3, § 20, stk. 1 og 5, § 21, stk. 1, og § 22, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 26. Loven træder i kraft den 20. juni 2011.

Stk. 2. Loven får virkning fra den 20. juli 2011. Indtil den 20. juli 2011 finder de hidtil gældende regler i lov om fremme af besparelser i energiforbruget anvendelse.

Stk. 3-4. (Udelades)


Lov nr. 574 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven, hvis § 1 angår kapitel 3, § 17 a, stk. 3, § 19, stk. 1 og 2, § 20, stk. 2-6, § 21, stk. 1, og § 22, stk. 1, nr. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet overtager ved lovens ikrafttræden alle Center for Energibesparelsers aktiver og passiver og indtræder i alle centerets rettigheder og forpligtelser. Ministeren afbeskikker centerets hidtidige bestyrelse og forestår afviklingen af centerets aktiviteter.

Stk. 3. (Udelades)

Energistyrelsen, den 12. november 2012

Ib Larsen

/ Henrik Andersen

Officielle noter

1) Loven er bekendtgjort i Lovtidende A den 1. maj 2008 og trådt i kraft den 2. maj 2008.