Den fulde tekst
L 67
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)).
Fremsat skr 14/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/11 12 Tillæg A
1.beh 27/11 12 FF
Betænkning 12/12 12 Tillæg B
2.beh 14/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 12 Tillæg H
3.beh 17/12 12 FF
Lovf som vedt 17/12 12 Tillæg C
Lov nr 1354 af 21. december 2012
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Jensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Jonas Dahl (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Holger K. Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven foretages en række ændringer, der skal forenkle, harmonisere og effektivisere skatte- og afgiftslove. Desuden indgår en ny model for at beregne renter i skatte- og afgiftslovene.
Lovens væsentligste elementer er disse:
– Årsopgørelsesordningen udvides, så borgere med mindre erhvervsmæssig virksomhed, f.eks. forældreudlejning, modtager en årsopgørelse direkte uden at skulle udfylde en egentlig selvangivelse.
– Der indføres nye grundlag for beregning af rentesatser.
– Der skal i alle tilfælde ske indberetning om udbytter af aktier m.v. til SKAT senest i måneden efter vedtagelsen eller beslutningen om at foretage udlodningen, når der er tale om aktier m.v. i danske selskaber m.v.
– Man justerer de regler, der er indført med skattereformen, om konvertering af fradragsberettiget kapitalpension til ikkefradragsberettiget kapitalpension (aldersforsikring m.v.) mod en fremrykket afgift. De nævnte regler sikrer ikke i alle henseender, at der betales den afgift, som blev forudsat ved at indføre konverteringsmuligheden. Derfor foreslår man, at afgiftsgrundlaget udvides.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2013.
Afstemning:
Vedtaget
72 stemmer for (S, DF, RV, SF og EL)
38 stemmer imod (V, LA og KF)
0 stemmer hverken for eller imod