Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v.

I medfør af § 12, stk. 6 og 7, og § 58, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 558 af 18. juni 2012, fastsættes:

Indplacering i sikringsgruppe 1 og 2

§ 1. En person skal vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2 ved bestilling af sundhedskort.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver eller værgen skal samtykke i valget for en person under 15 år.

Stk. 3. En person mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værgen.

§ 2. Vælger en person ikke sikringsgruppe, meddeler kommunen den sikrede, forældremyndighedens indehaver eller værgen, at den sikrede indplaceres i gruppe 1, medmindre der inden for 14 dage fremsættes anmodning om valg af gruppe 2.

§ 3. Når en person bestiller overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 sker overflytningen med virkning 14 dage efter, kommunen har registreret at have modtaget gebyr for nyt sundhedskort. Fornyet overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst finde sted 1 år efter.

§ 4. Kommunen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe, når der er ydet den sikrede sygehjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik eller helbredstillæg efter § 14 a i lov om social pension og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe det skønnes påkrævet af hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og behov for sygehjælp.

§ 5. Regionen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe i tilfælde, hvor den sikrede har fået så omfattende ydelser af lægehjælp, at der må anses at foreligge misbrug af retten til tilskud efter sundhedslovens §§ 60, stk. 2, og 64, stk. 2.

Stk. 2. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe regionen skønner det påkrævet.

Sundhedskort

§ 6. Alle personer, der er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) med bopæl eller fast opholdssted her i landet, forsynes med et sundhedskort. Nyfødte dog tidligst, når de er navngivet.

§ 7. Sundhedskortet skal indeholde oplysninger om:

1) personnummer, navn og adresse,

2) sikringsgruppe,

3) for gruppe 1-sikrede den valgte læge (eller lægekompagniskab) og

4) bopæls- eller opholdskommune, jf. dog § 16, stk. 3.

§ 8. Personer, der er registreret i CPR som værende uden fast bopæl (fx hjemløse), forsynes også med et sundhedskort.

§ 9. På grundlag af kommunens registrering af borgerens indplacering i sikringsgruppe og oplysninger om valg af læge udstedes sundhedskortet af kommunen efter nærmere aftale med regionen.

§ 10. Ved ændring i de i § 7 nævnte oplysninger udstedes et nyt sundhedskort.

Stk. 2. Ved udstedelse af et nyt sundhedskort eller ved ophør af retten til et sundhedskort, afleveres det tidligere udstedte kort til bopælskommunen eller tilintetgøres.

Særligt sundhedskort

§ 11. Personer, der er berettiget til lovens ydelser uden at være bopælsregistreret i CPR, kan ved henvendelse til kommunen vælge sikringsgruppe med virkning 14 dage efter, kommunen har modtaget skriftlig anmodning herom. Fornyet skift mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst ske 1 år herefter. Kommunen forsyner disse personer med et særligt sundhedskort, der kan udstedes med højst 2 års gyldighed.

Stk. 2. Kortindehaveren har pligt til at meddele kommunen, hvis der sker ændringer af den pågældendes persondata eller af forhold af betydning for retten til det særlige sundhedskort, herunder fx skift af bopæls- eller beskæftigelsesland.

Stk. 3. Ved udstedelse af et nyt særligt sundhedskort eller ved ophør af retten til et særligt sundhedskort, afleveres det tidligere udstedte kort, hvis det stadig fremtræder gyldigt, til den kommune, der har udstedt kortet, eller tilintetgøres

EU-sygesikringskort

§ 12. EU-sygesikringskort udstedes til personer, der med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af det blandede udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger, eller Det blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen har ret til et dansk EU-sygesikringskort. EU-sygesikringskort kan højst udstedes med 5 års gyldighed.

Stk. 2. Kortindehaveren har pligt til at meddele kommunen, hvis der sker ændringer af den pågældendes persondata eller af forhold af betydning for retten til et dansk EU-sygesikringskort, herunder fx skift af bopæls- eller beskæftigelsesland.

Stk. 3. Ved udstedelse af et nyt EU-sygesikringskort eller ved ophør af retten til et dansk EU-sygesikringskort, afleveres det tidligere udstedte kort, hvis det stadig fremtræder gyldigt, til den kommune, der har udstedt kortet, eller tilintetgøres.

Ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort

§ 13. Ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort skal indgives til kommunen ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed.

Stk. 2. Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunen, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. Hvis kommunen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at en person ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening. Særlige forhold kan for eksempel foreligge, hvor der er tale om borgere med særlige handikap, borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, hjemløse borgere, borgere med sprogvanskeligheder mv., hvor hjælp eller medbetjening fra kommunens side konkret vurderes ikke at være en egnet løsning.

Stk. 4. Kommunen kan helt ekstraordinært, udover de i stk. 3 nævnte tilfælde, undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for kommunen ved at behandle ansøgningen på anden vis end digitalt.

Stk. 5. Personer, som ikke umiddelbart opfylder betingelserne for at få et dansk EU-sygesikringskort, kan anmode om EU-sygesikringskortet ved henvendelse til kommunen uden anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning.

Stk. 6. Kommunen fastsætter, hvordan ansøgningen skal indgives i de i stk. 3-5, nævnte tilfælde, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Opkrævning af gebyr for sundhedskort og særligt sundhedskort

§ 14. Kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007 niveau) for hvert sundhedskort eller særligt sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne jf. § 7, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde. Dog opkræves ikke gebyr for kort, der udstedes:

1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, fx i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4) Ved ændring af personnummer.

5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Stk. 2. Grundbeløbet, jf. stk. 1, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

Stk. 3. Der kan ikke opkræves gebyr for udstedelse af EU-sygesikringskort.

Klageadgang

§ 15. Klage over afgørelser vedr. udstedelse af sundhedskort eller særlige sundhedskort efter denne bekendtgørelse kan inden 4 uger efter, at sikrede har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Patientombuddet, jf. § 5 i lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 582 af 10. juni 2009 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v.

Stk. 3. Sygesikringsbeviser, der er udstedt før den 1. januar 2007, vil gælde som dokumentation for retten til ydelser efter sundhedsloven, indtil bevisets oplysninger skal ændres som følge af andre årsager end kommunalreformen.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 14. november 2012

Astrid Krag

/ Birgitta Bladt Winkler