Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne

I medfør af § 8 a, stk. 1 og 2, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter digital kommunikation mellem universiteter og indskrevne studerende, herunder ph.d.-studerende, og ansøgere til universitetets uddannelser.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for uddannelser og undervisningsforløb, som udbydes af universiteterne, på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved ansøgning om optagelse på uddannelser, der koordineres af Den Koordinerede Tilmelding.

§ 2. Et universitet kan beslutte, at al kommunikation mellem universitetet og studerende og mellem universitetet og ansøgere til universitetets uddannelser med den i § 1, stk. 3, nævnte undtagelse helt eller delvist for den enkelte uddannelse skal foregå digitalt (obligatorisk digital kommunikation).

Stk. 2. Beslutning om obligatorisk digital kommunikation mellem universitetet og indskrevne studerende, herunder ph.d.-studerende, træffes efter høring af det relevante studienævn og meddeles den enkelte studerende mindst 4 uger, inden beslutningen får virkning.

§ 3. Ved indførelse af obligatorisk digital kommunikation efter § 2 skal universitetet tilbyde de studerende adgang til nødvendigt it-udstyr på de dele af universitetets område, der er omfattet heraf. Udstyret og tilknyttede softwaresystemer skal i fornødent omfang kunne benyttes af personer med handicap, og universitetet skal sikre, at kommunikationen ikke kommer til uvedkommendes kendskab, og at oplysninger heri ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes.

Stk. 2. Ved indførelse af obligatorisk digital kommunikation efter § 2 skal universitetet sikre, at der ikke sker indskrænkning i ansøgerens eller den studerendes ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, jf. forvaltningslovens § 8.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1239 af 4. november 2010 om elektronisk kommunikation for universiteterne ophæves.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, den 26. november 2012

Jens Peter Jacobsen

/ Thomas Voigt Lund