Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Ændring af afgørelse om nedsættelse af landbrugsstøtten pga. overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav

Resumé

NaturErhvervstyrelsen havde nedsat landbrugsstøtten for en landbruger, da et krydsoverensstemmelseskrav var overtrådt. En so var ankommet til slagteriet med et skuldersår.

Fødevareministeriets Klagecenter ændrede afgørelsen, da det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret eller begrundet, hvor alvorlig skaden var eller hvor længe den havde varet. Klagecentret ændrede derfor nedsættelsen af landbrugsstøtten fra 3 % til 1 %.

Advokatfirmaet Fink
Att.: Joan Vollertsen
Klinkbjerg 1
6200 Aabenraa
Den 7. november 2012
Sagsnr.: 17293
Ref.: NBAL
Tlf.: 22 50 18 41

Afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2008 ændres delvist

I har i brev af 14. september 2009 klaget på vegne af NN over NaturErhvervstyrelsens (tidligere: FødevareErhverv) afgørelse af 27. august 2009.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og ændrer afgørelsen delvist.

Sammendrag

På kontroltidspunktet den 5. maj 2008 overtrådte NN krydsoverensstemmelseskrav 3.2 Alle landbrugsdyr, tilsyn, fordi en so med skuldersår ikke havde fået en passende og tilstrækkelig behandling, og dens lidelse burde have været afhjulpet i besætningen på et langt tidligere tidspunkt. Fødevareministeriets Klagecenter ændrer dog størrelsen af nedsættelsen af landbrugsstøtten, som skal nedsættes med 1 % for ansøgningsåret 2008. Vi ændrer nedsættelsen fra 3 % til 1 %, da alvoren og varigheden af overtrædelsen ikke er tilstrækkelig dokumenteret/begrundet.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Kravet om beskyttelse af landbrugsdyr var overtrådt

Fødevarestyrelsen har ved veterinærkontrol den 5. maj 2008 på Danish Crown i Skærbæk konstateret en so med skuldersår, der blev leveret til slagtning fra NNs besætning. Ved levende syn blev det konstateret, at soen havde en stor fast hævelse over venstre skulderblad. Der var desuden et åbent sår midt på hævelsen. Fødevarestyrelsen konstaterede således forholdet før slagtning (ante mortem, og ikke først efter slagtning (post mortem).

I politianmeldelsen af 9. maj 2008 fremgår, at soen havde en ca. 8 cm i diameter stor, fast hævelse over venstre skulderblad. Der var desuden et åbent sår på ca. 2 cm i diameter midt på hævelsen. Efter slagtning kunne det konstateres, at skuldersåret havde en grad 4.

Fødevarestyrelsen har vurderet, at soen i nogen tid før kontrollen har været udsat for smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe samt, at den ikke er passet under hensyntagen til dens sundhedsmæssige behov. Fødevarestyrelsen mente derfor, at dyrets tilstand burde have været afhjulpet i besætningen på et langt tidligere tidspunkt.

Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som giver klagecentret anledning til at betvivle rigtigheden af vurderingerne fra de sagkyndige på området, lægges disse myndigheders vurderinger til grund for sagsbehandlingen. Klagecentret finder, at sådanne særlige omstændigheder ikke foreligger her.

I mener, at NN ikke havde overtrådt reglerne

I har i klagen anført, at det drejer sig om et skuldersår konstateret post mortem, og at anklagemyndigheden derfor formentlig har opgivet påtale med henvisning til Rigsadvokatens skrivelse af 2. juli 2008 og Vestre Landsrets domme af 6. juni 2008, hvor to landmænd blev frifundet i lignende sager. I har afslutningsvis anført, at der ikke var grundlag for at påstå, at NN havde overtrådt krydsoverensstemmelseskrav 3.2.

Det afgørende for, at der kan sanktioneres i henhold til krydsoverensstemmelsesreglerne er, at myndighederne har dokumenteret overtrædelsen.

Fødevareministeriets Klagecenter vurderer, at Fødevarestyrelsen ved eftersyn (og palpation) ved levende syn har godtgjort, at soen var syg og tilskadekommet, og at NN har handlet i strid med § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr ved ikke at give grisen en passende behandling. Fødevareministeriets Klagecenter har i den forbindelse lagt vægt på, at skuldersåret er tilstrækkelig beskrevet ante mortem. Vi har også lagt vægt på, at skuldersåret var visuelt erkendeligt. Endelig har vi lagt vægt på at landbrugeren ikke har oplyst om foretagne behandlinger eller konsultationer hos en dyrlæge. Vi finder derfor, at NN ikke har overholdt kravene til omgående behandling af syge eller tilskadekomne dyr. Vi er derfor enige i, at krydsoverensstemmelses krav 3.2. var overtrådt.

Syd- og Sønderjyllands Politis beslutning om at opgive sigtelsen kan ikke føre til et andet resultat

Anklagemyndighedens beslutning om at frafalde sigtelsen mod NN for at have overtrådt dyreværnsloven med den begrundelse, at NN ikke forventes at blive fundet skyldigt i straf, kan ikke føre til et andet resultat. Syd- og Sønderjyllands Politi har overfor Fødevarestyrelsen oplyst, at sigtelsen er opgivet, da der ikke i tide blev rekvireret en patologisk undersøgelse, og fordi man ikke ville gøre det nu.

Nedsættelsen af landbrugsstøtten er ikke en bøde eller strafferetlig sanktion, men en forvaltningsmæssig afgørelse, der fastsættes ud fra de specifikke regler om overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav. Vi finder, at det ikke har betydning i denne sag, at anklagemyndigheden har frafaldet sigtelsen.

Reglerne om beskyttelse af landbrugsdyr

Syge og tilskadekomne dyr skal omgående have en passende behandling. Hvis dyret ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret aflives straks, eller dyrlæge tilkaldes. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt1).

Vi ændrer nedsættelsen af støtten fra 3 % til 1 %

Da krydsoverensstemmelseskrav 3.2 var overtrådt, var det korrekt, at NNs støtte for 2008 skulle nedsættes.

Den procentvise nedsættelse bliver beregnet på baggrund af kontrolmyndighedens samlede karakter for kriterierne »alvor«, »omfang«, »varighed« og »hyppighed« for den konstaterede manglende overholdelse2). Fødevareministeriets Klagecenter finder, at karaktererne for »alvor« og »varighed« ikke er tilstrækkelig begrundede, hvorfor vi nedsætter karaktererne for hvert af disse kriterier som anført nedenfor.

Med hensyn til karakteren 4 for »alvor« gives denne efter praksis3), når der foreligger uforsvarlig behandling, som ikke rettes straks, groft uforsvarlig behandling eller mishandling. Fødevareministeriets Klagecenter finder, at forholdet ikke er oplyst/begrundet tilstrækkeligt til, at karakteren for alvor kan opretholdes, og at karakteren for »alvor« derfor skal være 2, der gives, når forholdet betegnes som væsentlig ulempe samt uforsvarlig behandling, i stedet for 4. Vi mener, at forholdet ikke er dokumenteret til en højere »alvor« end minimumskarakteren. At skuldersåret efter slagtning viser sig at være en grad 4, kan ikke begrunde en højere karakter, da § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr omhandler landmandens pligt til at handle ved et sygt/tilskadekommet dyr, konstateret i levende live. Fødevareministeriets Klagecenter finder dog, at Fødevarestyrelsen har dokumenteret, at grisen havde et skuldersår, som var erkendeligt, og som NN skulle have taget hånd om i besætningen på et tidligere tidspunkt. Det må komme NN til gode, at forholdet ikke er yderligere oplyst.

Karakteren 3 for »omfang« gives, når dyrene ikke bliver tilset dagligt, og der er mindre skader på dyrene. Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte kontrolmyndighedens faglige vurdering af de faktiske forhold i forhold til karakteren 3 for »omfang«.

Karakteren 3 for »varighed« gives, når forholdet har varet mellem ca. 1 - 6 måneder. Fødevareministeriets Klagecenter finder, at varigheden af forholdet ikke er dokumenteret/begrundet tilstrækkeligt til, at karakteren kan opretholdes, og at karakteren for »varighed« derfor skal være 2, der gives, når forholdet har varet kortere end ca. 1 måned, i stedet for 3. Vi mener, at forholdet ikke er dokumenteret til en højere »varighed« end minimumskarakteren.

Den samlede karakter skal derfor være 7 i stedet for 10. Vi ændrer derfor nedsættelsesprocenten fra 3 % til 1 %. Nedsættelsen på 1 % gives efter praksis4), når den samlede karakter er mellem 6-7. Da den samlede karakterer således er 7 for overtrædelsen skal støtten nedsættes med 1 %.

Fastsættelsen af den procentvise nedsættelse eller udelukkelsen af støtten i det kalenderår, hvor den manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene har fundet sted, beregnes ud fra sagens omstændigheder på kontroltidspunktet5).

Det er en betingelse for udbetaling af den fulde støtte, at alle krydsoverensstemmelseskrav er overholdt på hele bedriften6).

Overtrædelsen var uagtsom

Nedsættelsen af støtten på 1 % afspejler, at overtrædelsen var uagtsom7). Overtrædelsen er således ikke begrundet med en bevidst handling. Bevidste (forsætlige) handlinger medfører som udgangspunkt nedsættelse af støtten på 20 %8).

Det er støttemodtagers ansvar at sætte sig ind i kravene for at modtage støtte og sikre sig, at disse krav på ethvert tidspunkt overholdes.

Begrundelsen for karaktererne er mangelfuld

En afgørelse, der meddeles skriftligt, skal ledsages af en begrundelse, hvis virksomheden ikke får fuldt ud medhold9). En begrundelse skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold10). NaturErhvervstyrelsen skulle have begrundet karaktererne for »alvor« og »varighed«. Den mangelfulde begrundelse medfører, at vi ændrer karaktererne og dermed nedsættelsesprocenten.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 27. august 2009 om krydsoverensstemmelse for 2008.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 14. september 2009.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 6. november 2009.

Jeres høringssvar af 22. august 2012, 27. september 2012 og 26. oktober 2012, hvor der henvises til anklagemyndighedens opgivelse af sigtelse i sagen mod NN.

NaturErhvervstyrelsens og Fødevarestyrelsens bemærkninger af 17. september 2012 til opgivelse af sigtelse.

***

Klagen er pr. 1. april 2011 overdraget fra Fødevareministeriets departement til Fødevareministeriets Klagecenter. Vi er en nyoprettet selvstændig myndighed, som fremover skal behandle Fødevareministeriets klagesager.

FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet er fra 1. oktober 2011 samlet i Natur-Erhvervstyrelsen.

I kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Neriman Balikci

Fuldmægtig, cand.jur.

NaturErhvervstyrelsen modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) § 5 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.

2) Artikel 24 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2010 med senere ændringer samt artikel 47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 med senere ændringer.

3) Krav 3.2 i Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008 (NaturErhvervstyrelsens hjemmeside).

4) Punkt 3.3 i Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2008 (NaturErhvervstyrelsens hjemmeside).

5) § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 21 af 21. januar 2008 om krydsoverensstemmelse.

6) § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 21 af 21. januar 2008 om krydsoverensstemmelse.

7) Artikel 66, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 med senere ændringer.

8) Artikel 67, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 med senere ændringer.

9) § 22 i forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012.

10) Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven, punkt 132.