Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (16. november 2012)

Social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere)

(Lovforslag nr. L 85)

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om finansloven for 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten.

Med lovforslaget foreslås det, at der indføres en ret til tilskud til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.

Det foreslås endvidere, at kommunerne får øget mulighed for at yde hjælp til dækning af huslejerestancer til personer, der er udsættelsestruede på grund af huslejerestancer.

Forslaget skønnes at medføre merudgifter på 180 mio. kr. årligt til tilskud til tandpleje. Forslaget vurderes at være udgiftsneutralt i forhold til hjælp til udsættelsestruede lejere.

Det bemærkes, at lovforslaget sendes i høring samtidig med denne fremsættelse, og at forslaget ønskes behandlet før jul med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.