Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for nettoafregning for egetforbrug af elektricitet
Kapitel 3 Afgørelse om nettoafregning
Kapitel 4 Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug, oplysningspligt m.v.
Kapitel 5 Klageadgang og straffebestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

I medfør af § 8 a, § 8 b, § 28, stk. 3, § 85 a, § 88, stk. 1, og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.

2) Egetforbrug af elektricitet: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer.

3) Elproduktionsanlæg: Teknisk enhed til elproduktion.

4) Nominel eleffekt: Anlæggets installerede eleffekt svarende til den eleffekt, som anlægget højst kan producere og levere.

5) Offentlige forpligtelser: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne som nævnt i elforsyningslovens § 8, stk. 1, herunder omkostninger til pristillæg til miljøvenlig elektricitet som nævnt i nr. 6.

6) Pristillæg til miljøvenlig elektricitet: De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse af pristillæg til miljøvenlig elektricitet ifølge § 58, § 58 a og § 58 b i lov om elforsyning og §§ 36-50 i lov om fremme af vedvarende energi.

7) Vedvarende energikilder: Energikilder omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Kapitel 2

Betingelser for nettoafregning for egetforbrug af elektricitet

§ 3. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan efter anmodning til Energinet.dk få nettoafregning, som opgøres på timebasis, hvorved producenten fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet.

Stk. 2. Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt over

1) 50 kW for solcelleanlæg,

2) 25 kW for vindmøller og

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproducerende anlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er

1) tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet og

2) 100 pct. ejet af forbrugeren.

Stk. 4. Nettoafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg eller en vindmølle er tillige betinget af, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation eller er beliggende på forbrugsstedet. For elektricitet produceret på et kraftvarmeanlæg eller på et elproducerende anlæg er nettoafregning betinget af, at det elproducerende anlæg er beliggende på forbrugsstedet.

Stk. 5. Hvis et kraftvarmeanlæg beliggende på forbrugsstedet ikke er 100 pct. ejet af elforbrugeren, gives der nettoafregning på betingelse af,

1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og

2) at elforbrugeren senest på denne dato har indgået en leasingaftale eller anden finansiel aftale om rådighed over anlægget og fortsat har en sådan aftale.

Stk. 6. Hvis et kraftvarmeanlæg leverer varme til flere erhvervsvirksomheder gennem direkte varmeforsyningsnet, gives der nettoafregning uanset anlæggets beliggenhed på betingelse af,

1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og

2) at anlægget ejes af en eller flere af de pågældende erhvervsvirksomheder.

§ 4. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan efter anmodning til Energinet.dk få nettoafregning, hvorved producenten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet. Hvis egenproducenten anmoder Energinet.dk herom, opgøres nettoafregningen på timebasis.

Stk. 2. Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt, som højst udgør

1) 50 kW for solcelleanlæg,

2) 25 kW for vindmøller og

3) 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproducerende anlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at pågældende elproduktionsanlæg opfylder betingelserne for nettoafregning i § 3, stk. 3-6. Endvidere skal et kraftvarmeanlæg og elproducerende anlæg være tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om nettoafregning efter stk. 1 på grundlag af oplysninger om elproduktionsanlæg i det register, som er nævnt i § 5, og underretter egenproducenten herom. Egenproducenter, som finder, at deres anlæg opfylder betingelserne for nettoafregning, kan endvidere anmode Energinet.dk om at træffe afgørelse herom.

§ 5. Nettoafregning efter §§ 3 og 4 er endvidere betinget af, at elproduktionsanlægget er anmeldt til det register, som er nævnt i § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning (Stamdataregistret).

Kapitel 3

Afgørelse om nettoafregning

§ 6. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at opnå nettoafregning efter §§ 3-5 er opfyldt, og om nettoafregningens størrelse.

Stk. 2. Egenproducenten skal indgive anmodning om nettoafregning for eksisterende anlæg til Energinet.dk inden den første dag i måneden med et forudgående varsel på mindst en måned. For nye anlæg indgives anmodningen samtidig med anmodning om nettilslutning.

Stk. 3. Egenproducenten skal indgive meddelelse om, at nettoafregningen skal ophøre, til Energinet.dk inden den første dag i måneden forud for ophøret.

Stk. 4. Egenproducenten kan kun én gang i hvert kalenderår indgive anmodning om nettoafregning efter §§ 3 og 4 eller meddelelse om ophør af nettoafregning. Anmodning om modtagelse og meddelelse om ophør er bindende for resten af kalenderåret.

Stk. 5. Hvis betingelserne for nettoafregning ikke er opfyldt på grund af indtrufne forhold, ophører nettoafregningen fra den dato, hvor forholdet anses for indtruffet.

Kapitel 4

Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug, oplysningspligt m.v.

§ 7. Energinet.dk opgør nettoafregning på grundlag af målt produktion af elektricitet og målt levering af elektricitet til og fra elforsyningsnettet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Når flere forbrugere er tilsluttet til et elproduktionsanlæg som nævnt i § 3, stk. 6, opgøres nettoafregningen for de pågældende elforbrugere under ét.

Stk. 3. Hvis der i samme forbrugsinstallation er tilsluttet flere anlæg, som anvender forskellige vedvarende energikilder og ikke hver er forsynet med produktionsmåler, opgøres elproduktionen for de enkelte anlæg forholdsmæssigt på grundlag af anlæggenes størrelse og den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg, jf. retningslinjer fastsat i henhold til § 10, stk. 1.

§ 8. Målinger, der er nødvendige for nettoafregning, skal udføres af netvirksomheden ved hjælp af netvirksomhedens egne målere i overensstemmelse med måleforskrifter fra Energinet.dk som nævnt i bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

Stk. 2. Nødvendige udgifter til målinger som nævnt i stk.1, herunder til opsætning af målere og udførelsen af målinger samt administrationen forbundet hermed, skal afholdes af egenproducenten.

§ 9. En egenproducent skal underrette Energinet.dk om alle forhold af betydning for berettigelsen til at få nettoafregning og opgørelsen af afregningen, jf. §§ 3-5. Underretningen skal ske, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor elproducenten er blevet bekendt med, at forholdet vil indtræffe.

§ 10. Energinet.dk fastsætter retningslinjer for anmodning om nettoafregning, beregning af nettoafregning, opgørelse af egenproducentens køb og salg af elektricitet på elmarkedet, udførelse af målinger til brug for nettoafregning og størrelsen af den gennemsnitlige elproduktion for nærmere angivne anlæg. Retningslinjerne godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 2. Retningslinjerne og Energinet.dk’s formular til brug for anmodning om nettoafregning og ophør af nettoafregning med ledsagende vejledning offentliggøres på hjemmesiden www.energinet.dk.

Kapitel 5

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 11. Energinet.dk’s afgørelser om, hvorvidt betingelserne for nettoafregning er opfyldt og om nettoafregningens størrelse, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage efter stk. 1 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Øvrige afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger ifølge § 9, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. november 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

§ 14. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet inden den 20. november 2012, kan dog fortsat efter § 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet få nettoafregning på årsbasis frem til og med den 19. november 2032, hvorved elproducenten alt efter anlæggets nominelle effekt enten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet eller fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet, jf. henholdsvis § 4, stk. 2, og § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. Dette er betinget af, at elproducenten opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for en lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, når elproduktionsanlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010. Dette er betinget af, at den pågældende opfylder betingelserne i § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010.

§ 15. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter § 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af

1) at ejeren opfylder betingelserne efter § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget Energinet.dk’s stamdatablanket i udfyldt stand fra installatøren med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og

4) at anlægget er nettilsluttet senest den 20. maj 2013.

Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november 2012.

Stk. 3. En lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kan indtræde i ejerens ret til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1, hvis anlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1637 af 15. december 2010.

Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt.

Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. § 11.

Energistyrelsen, den 16. november 2012

Ib Larsen

/ Flemming G. Nielsen