Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for nettoafregning for egetforbrug af elektricitet
Kapitel 3 Afgørelse om nettoafregning
Kapitel 4 Opgørelse og måling af elproduktion og forbrug, oplysningspligt m.v.
Kapitel 5 Klageadgang og straffebestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

I medfør af § 8 a, § 8 b, § 28, stk. 3, § 85 a, § 88, stk. 1, og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 92:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.

2) Egetforbrug af elektricitet: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer.

3) Elproduktionsanlæg: Teknisk enhed til elproduktion.

4) Nominel eleffekt: Anlæggets installerede eleffekt svarende til den eleffekt, som anlægget højst kan producere og levere.

5) Offentlige forpligtelser: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne som nævnt i elforsyningslovens § 8, stk. 1,