Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af på- og afmønstring af søfarende og om søfartsbøger

I medfør af § 64 a, stk. 1, § 64 b, stk. 2, § 70 og § 71 a i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle danske skibe, bortset fra følgende skibe:

1) Fiskeskibe med en længde på under 45 meter.

2) Andre skibe end fiskeskibe med en bruttotonnage under 20.

3) Passagerskibe, der ikke er søgående.

4) Pramme, lægtere, uddybningsmaskiner og flydekraner.

5) Fartøjer, der anses for bevaringsværdige.

6) Træfartøjer af primitiv konstruktion.

7) Fritidsfartøjer.

§ 2. Skibsføreren og skibets reder skal sikre, at der inden for 5 hverdage efter en på- eller afmønstring af skibsføreren og af personer omfattet af sømandslovens § 1 eller § 2 sker indberetning om på- eller afmønstringen til Søfartsstyrelsen. Indberetningen skal ske ved anvendelsen af et af Søfartsstyrelsen udviklet system til digital indberetning af besætningsoplysninger efter Søfartsstyrelsens nærmere anvisninger.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen opbevarer og behandler de oplysninger, der indberettes efter stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse for passagerskibe, der sejler i fast rutefart, eller for skibe til særlige formål, der i forbindelse med normal drift udelukkende sejler mellem danske havne.

§ 3. En dansk søfarende, der påmønstrer i en stilling omfattet af skibets besætningsfastsættelse, skal være i besiddelse af en søfartsbog.

Stk. 2. Er en dansk søfarende som nævnt i stk. 1, ikke i besiddelse af søfartsbog ved påmønstring, skal den pågældende snarest muligt sørge for at erhverve en søfartsbog, og de nødvendige påtegninger om tjenesteforholdet skal herefter af rederen eller skibsføreren indføres i søfartsbogen.

Stk. 3. Søfartsbøger udstedt af Færøernes Landsstyre kan benyttes i danske skibe.

§ 4. Skibets fører skal ved på- og af mønstring udfylde og underskrive de i § 3, stk. 1, nævnte søfarendes søfartsbøger.

Stk. 2. Udfyldelse af søfartsbog skal ske på tydelig måde. Navne på skibe og byer må ikke forkortes.

Stk. 3. Som stillingsbetegnelse må for stillinger omfattet af skibets besætningsfastsættelse kun benyttes de i besætningsfastsættelsen anførte.

Stk. 4. For søfarende, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, skal skibsføreren på anmodning bekræfte tjenesteforholdet ved påtegning i vedkommendes søfartsbog eller på anden måde.

Stk. 5. I tilfælde, hvor en søfarende ikke befinder sig om bord ved skibets afsejling, skal afmønstringsrubrikken i søfartsbogen, uanset udeblivelsesårsagen, forsynes med datoen for udeblivelsen som ved en normal afmønstring. Anden påtegning må ikke benyttes.

Stk. 6. Der må ikke anføres bemærkninger om den søfarendes udførelse af arbejdet i søfartsbogen.

§ 5. Søfartsbøger udstedes af Søfartsstyrelsen.

§ 6. Søfartsbøger må kun udstedes til personer, som

1) har dansk indfødsret, og

2) er fyldt 16 år.

Stk. 2. Søfartsbøger må kun udstedes til personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, når vedkommende foreviser skriftlig tilladelse fra forældremyndighedens indehaver til at tage beskæftigelse til søs.

§ 7. Anmodning om udstedelse af søfartsbog fremsættes enten ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til ansøgning om udstedelse af søfartsbog eller på en særlig formular, hvis form og indhold fastsættes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsbogen skal være forsynet med et vellignende foto af indehaveren.

Stk. 3. Ved ikke-elektronisk ansøgning skal ansøgeren godtgøre sin identitet ved forevisning eller indsendelse af pas, senest udskrevne søfartsbog eller kørekort.

Stk. 4. Hvis ansøgningen foretages elektronisk, skal ansøgningen vedhæftes en indscannet kopi af billedside i pas, kørekort eller senest udskrevne søfartsbog samt et vellignende billede.

§ 8. Prisen for erhvervelse af en søfartsbog er 155,00 kr. Skal søfartsbogen tilsendes opkræver Søfartsstyrelsen ud over bogens pris 55,00 kr. til dækning af omkostningerne ved forsendelsen.

§ 9. Overtrædelse af § 2, stk. 1, og § 4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. december 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1336 af 18. november 2010 om indberetning af på- og afmønstring af søfarende til Søfartsstyrelsen og om søfartsbøger ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 12. december 2012

Henriette Bytoft Flügge

/ Jan Gabrielsen