Den fulde tekst
L 81
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven, lov om afgift af lystfartøjsforsikringer og forskellige andre love. (Forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)).
Fremsat skr 16/11 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 16/11 12 Tillæg A
1.beh 27/11 12 FF
Betænkning 12/12 12 Tillæg B
2.beh 17/12 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 17/12 12 Tillæg H
3.beh 19/12 12 FF
Lovf som vedt 19/12 12 Tillæg C
Lov nr 1394 af 23. december 2012
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Nadeem Farooq (RV), Jesper Petersen (SF), Frank Aaen (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Holger K. Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven sanerer erhvervsstøtten på følgende områder: 1. Lønsumsafgiftssatsen for lotterier, sundhedsydelser, fagforeninger, personbefordring, aviser m.v. forhøjes med 1,04 procentpoint. 2. Afskrivningssatsen for investeringer i vindmøller med en kapacitet over 1 MW nedsættes fra 25 pct. årligt til 15 pct. årligt, så afskrivningssatsen for disse møller kommer til at svare til afskrivningssatsen for andre driftsmidler med lang levetid.
Desuden medfører loven, at CO2-kvoter inddrages under CFC-beskatningen (controlled foreign companies). CO2-kvoter har den særlige egenskab, at de kan handles på børser eller gennem handelsselskaber ligesom almindelige værdipapirer, der indgår i CFC-beskatningsgrundlaget. Loven forhøjer endvidere den gældende afgift af kaskoforsikringer for lystfartøjer for at tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark.
Lovforslaget indeholdt også et forslag om at ophæve de gunstige regler for andelsbeskatningen. Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren ændringsforslag om, at dette element udgik af lovforslaget.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2013. Loven er en del af aftalen om finansloven for 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Sanering af erhvervsstøtten indgår også i regeringsgrundlaget.
Afstemning:
Vedtaget
57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
52 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget