Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Bestemmelse af et anlægs samlede indfyrede termiske effekt
Kapitel 4 Grænseværdier
Kapitel 5 Anmeldelse
Kapitel 6 Kontrol og rapportering
Kapitel 7 Tilsyn
Kapitel 8 Straffebestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Emissionsgrænseværdier
Bilag 2 Krav til egenkontrol
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, § 7 a, stk. 1, § 80, stk. 1, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter emissionsgrænseværdier, krav til kontinuerte målinger for NOx m.v. for motorer og turbiner i faste installationer med en nominel indfyret termisk effekt på mindst 120 kW pr. motor eller turbine.

Stk. 2. Ved bestemmelse af den indfyrede effekt regnes med brændslets nedre brændværdi.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter motorer og turbiner til forbrænding af

1) naturgas,

2) LPG (Liquified Petroleum Gasses),

3) forgasningsgas,

4) biogas,

5) dieselolie,

6) gasolie,

7) fuelolie og

8) vegetabilsk olie.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på:

1) Motorer og turbiner på anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover, som er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

2) Motorer og turbiner til nødsituationer med færre end 500 driftstimer om året.

3) Motorer og turbiner på platforme på havet.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Motor: En forbrændingsmotor, der fungerer efter ottoprincippet, og som anvender elektrisk tænding eller, når der er tale om dual-fuel-motorer eller dieselmotorer, kompressionstænding til forbrænding af brændstof.

2) Turbine: En roterende maskine, der omdanner termisk energi til mekanisk arbejde, og som hovedsageligt består af en kompressor, en termisk anordning, hvori brændslet oxyderes med henblik på at opvarme arbejdsmediet, og en turbine.

3) Motorer og turbiner til nødsituationer: Motorer og turbiner, der alene sættes i drift i tilfælde af havarier på produktionsanlæg eller ved udfald på transmissionsnettet.

4) Driftstimer: Det tidsrum udtrykt i timer hvor fyringsanlægget er helt eller delvis i drift og udleder emissioner til luften bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder.

5) Ny motor eller turbine: Motor eller turbine der anmeldes eller godkendes og sættes i drift, efter denne bekendtgørelse er trådt i kraft.

6) Bestående motor eller turbine: Motor eller turbine der er anmeldt eller godkendt før den 7. januar 2013, og som er sat i drift senest 1 år efter dette tidspunkt.

7) AMS: Automatisk Målende System.

Kapitel 3

Bestemmelse af et anlægs samlede indfyrede termiske effekt

§ 3. Når røggasser fra to eller flere særskilte motor- eller turbineanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt motor- eller turbineanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Stk. 2. Hvis to eller flere særskilte motor- eller turbineanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelses- eller tilsynsmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under et i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt.

Stk. 3. I forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt fra en kombination af fyringsanlæg som omhandlet i stk. 1 og 2 medregnes ikke særskilte fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kW.

Kapitel 4

Grænseværdier

§ 4. Nye motorer og turbiner skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 1, for motorer og tabel 3 for turbiner.

Stk. 2. Bestående motorer og turbiner skal overholde emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 2, for motorer og tabel 4 for turbiner senest den 7. januar 2021.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at projekter til udvikling af ny teknologi fritages midlertidigt fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i bilag 1.

§ 5. Emissionsgrænseværdier for motorer og turbiner, der benytter to eller flere brændselstyper, beregnes som angivet i bilag 1.

Kapitel 5

Anmeldelse

§ 6. Den, der installerer en motor eller turbine, skal indgive anmeldelse til tilsynsmyndigheden, når den enkelte motor eller turbine har en indfyret termisk effekt over 120 kW, og anlæggets samlede indfyrede termiske effekt er mindre end 5 MW. Dog finder reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed anvendelse, hvis anlæggets samlede indfyrede termiske effekt er større end 1 MW, og motoren eller turbinen anvender biogas eller forgasningsgas fra forgasningsanlæg, der anvender biomasseaffald, som defineret i bekendtgørelse om biomasseaffald.

Stk. 2. Anmeldelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde, senest otte uger før anlægget tages i brug.

§ 7. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at emissionsgrænseværdierne i bilag 1, tabel 1, henholdsvis tabel 3, kan overholdes.

Stk. 2. Dokumentation skal foreligge i form af målinger, der er udført på en teknisk identisk motor eller turbine, samt eventuel rensningsteknologi.

Stk. 3. Målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 6

Kontrol og rapportering

§ 8. Nye motorer og turbiner, der hver især har en indfyret termisk effekt større end 10 MW, skal være forsynet med AMS til måling af NOx.

Stk. 2. Bestående motorer og turbiner, der hver især har en indfyret termisk effekt større end 10 MW, skal være forsynet med AMS til måling af NOx senest fra den 7. januar 2021.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på enkeltanlæg med en indfyret termisk effekt større end 10 MW, hvis det årlige antal driftstimer er under 500 som et rullende gennemsnit over 5 år.

Stk. 4. Til kontrol af grænseværdierne i bilag 1 skal der føres egenkontrol i overensstemmelse med bilag 2.

§ 9. Virksomheden skal hvert år inden den 1. februar indsende resultaterne af AMS-kontrollen for NOx-emissionen på enkeltanlæg, der er omfattet af § 8 til tilsynsmyndigheden. Opgørelsen skal ske for hver måned i det forudgående kalenderår. For anlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, kan godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår om en anden fremsendelsesfrist for måleresultater, hvis dette er mere hensigtsmæssigt for rapporteringen af den samlede egenkontrol på virksomheden.

Stk. 2. For enkeltanlæg med en indfyret termisk effekt større end 10 MW og med et årligt antal driftstimer under 500 som et rullende gennemsnit over 5 år skal virksomheden årligt rapportere driftstimeantallet til tilsynsmyndigheden.

§ 10. På motorer og turbiner med en samlet indfyret motor- eller turbineeffekt over 5 MW, dog 1 MW hvis motor- eller turbineanlægget anvender biogas eller forgasningsgas fra forgasningsanlæg, der anvender biomasseaffald, som defineret i bekendtgørelse om biomasseaffald, skal der foretages præstationsprøvninger, jf. bilag 2, med henblik på at dokumentere, at grænseværdierne for CO og NOx i bilag 1 er overholdt.

Stk. 2. For anlæg under 100 driftstimer skal der kun måles en gang efter anlægget er sat i drift. Målingen skal foreligge senest 6 måneder efter et nyt anlæg er taget i brug eller i forbindelse med revurdering af godkendelsen for et eksisterende anlæg. Alternativt kan dokumentationen foreligge i form af en måling, der er udført på en teknisk identisk motor eller turbine, samt eventuel rensningsteknologi. For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. For anlæg mellem 1500 og til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte målinger skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, jf. bilag 2, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 4. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest to måneder efter, at de er foretaget.

Kapitel 7

Tilsyn

§ 11. Kommunalbestyrelsen påser, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Miljøstyrelsen er dog tilsynsmyndighed for fyringsanlæg på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 4, stk. 1 og 2,

2) undlader at foretage anmeldelse efter § 6,

3) undlader at installere AMS-udstyr for NOx efter § 8, stk. 1 og 2,

4) undlader at gennemføre egenkontrol efter § 8, stk. 4,

5) undlader at indsende resultater af AMS-kontrollen efter § 9 eller § 10, stk. 4, eller

6) undlader at foretage målinger efter § 10, stk. 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. januar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhybrider og carbonmonooxid m.v. fra motorer og turbiner ophæves.

§ 14. Vilkår om overholdelse af emissionsgrænseværdier og måling af UHC og lugt fastsat i godkendelser udstedt før den 7. januar 2013 bortfalder.

Miljøministeriet, den 20. december 2012

Ida Auken

/ Michel Schilling


Bilag 1

Emissionsgrænseværdier

Alle emissionsgrænseværdierne i tabel 1 - 4 er angivet ved referencetilstanden (mg/normal m3), som er tør røggas omregnet til 15% O2, 0 ºC og 101,3 kPa. NOx er summen af NO og NO2 i røggassen. NO regnes vægtmæssigt som NO2.

Grænseværdier for motorer

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for nye motorer med en samlet indfyret termisk effekt fra 120 kW til 50 MW

Brændsel
Over 120 kW og til og med 5 MW termisk indfyret effekt
Over 5 og under 50 MW termisk indfyret effekt
 
NOx
CO
NOx
CO
Naturgas, LPG, biogas og forgasningsgas
190
190*
115
190*
Dieselolie, gasolie, fuelolie og vegetabilsk olie
190
190
115
190
* Dog er grænseværdien for biogas 450 og for forgasningsgas 1125.

Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for bestående motorer med en samlet indfyret termisk effekt fra 120 kW til 50 MW

Brændsel
Over 120 kW og til og med 5 MW termisk indfyret effekt
Over 5 og under 50 MW termisk indfyret effekt
Fra den 7. januar 2013
Indtil den 7. januar 2021
Fra den 7. januar 2021
NOx
CO
NOx
CO
NOx
CO
Naturgas og LPG
205
190
205
190
115
190
Biogas
375
450
375
450
190
450
Forgasningsgas
205
1125
205
1125
190
1125
Dieselolie, gasolie, fuelolie og vegetabilsk olie
205
190
205
190
115
190

Grænseværdier for turbiner

Tabel 3. Emissionsgrænseværdier for nye turbiner med en samlet indfyret termisk effekt fra 120 kW til 50 MW

Brændsel
Over 120 kW og til og med 50 MW termisk indfyret effekt
 
NOx
CO
Naturgas, LPG, biogas og forgasningsgas
75
100
Dieselolie, gasolie, fuelolie og vegetabilsk olie
75
100

Tabel 4. Emissionsgrænseværdier for bestående turbiner med en samlet indfyret termisk effekt fra 120 kW til 50 MW

Brændsel
Indtil den 7. januar 2021
Fra den 7. januar 2021
NOx
CO
NOx
CO
Naturgas og LPG
75
56
75
100
Biogas
110
80
75*
100
Forgasningsgas
110
80
75*
100
Dieselolie, gasolie, fuelolie og vegetabilsk olie
75
56
75
100
* For turbiner, der er anmeldt til tilsynsmyndigheden før den 6. juli 2005, eller som er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 før samme dato, og hvor turbinen ikke er i drift mere end 1500 timer som rullende gennemsnit over en femårs periode, er emissionsgrænseværdien 110 mg/normal m3.

Grænseværdier for motorer og turbiner, der benytter to eller flere brændselstyper samtidigt

For motorer og turbiner, der benytter to eller flere brændselstyper samtidig, beregnes emissionsgrænseværdien af virksomheden ved at benytte emissionsgrænseværdierne for hver brændselstype og hvert forurenende stof, som angivet i bilag 1, tabel 1 – 4, at de brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier bestemmes ved at gange hver af de relevante emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt fra hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den indfyrede termiske effekt fra samtlige brændselstyper, og at de brændselstypevægtede grænseværdier lægges sammen til en grænseværdi.


Bilag 2

Krav til egenkontrol

A. Måling af emissioner

1. Kontinuerte målinger

AMS-målere, der opfylder præstationskrav i DS/EN 15267-3 eller tilsvarende standarder, vil kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, hvis de med hensyn til kvalitet og nøjagtighed svarer til ovennævnte målere.

AMS-måling af NOx, der gennemføres i medfør af § 8, skal desuden omfatte måling af røggassens iltindhold, temperatur, vanddampindhold og tryk. Måling af vanddampindholdet i røggassen er ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres. Måling af vanddampindhold og tryk kan erstattes af beregnede eller konstante værdier, når det er dokumenteret, at de er repræsentative.

AMS skal overholde følgende kvalitetskrav udtrykt som den maksimale usikkerhed (95 % konfidensinterval): 20 % af grænseværdien for NOx.

Kvalitetssikring af AMS skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i EN14181. AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 omfattende 5 parallelle målinger udført over én dag).

Derefter underkastes AMS kontrol med parallelle målinger efter referencemetoder (AST omfattende 3 parallelle målinger) hvert 3. år. AMS skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden linearisering). AMS efterses og justeres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3).

Andre metoder (f.eks. PEMS) til kontinuert måling af NOx kan anvendes, hvis der er en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NOx, regnet som NO2, er som ved AMS-målingen. Den alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN14181, som beskrevet for AMS, i det omfang det er teknisk muligt.

2. Præstationskontrol for NOx og CO

Ved præstationskontrol foretages to enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne for NOx og CO er overholdt. Dette gælder dog ikke for NOx, hvis der er udført AMS-kontrol. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold. Præstationsmålingerne skal ikke udføres under opstart og nedlukning.

B. Prøvetagningsmetoder samt kvalitetssikring af AMS

Prøvetagning og analyse skal ske efter de metoder, der er nævnt i nedenstående tabel eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 5. Metoder for prøvetagning og analyse samt kvalitetssikring af AMS

Navn
Parameter
Metodeblad nr. *
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas
NOx
MEL-03
Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas
CO
MEL-06
Kvalitetssikring af Automatisk Målende Systemer (AMS)
QA af AMS
MEL-16
* Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.reflab.dk

C. Overholdelse af grænseværdier

1. Kontinuerte målinger

NOx emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned. Dog regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden.

Usikkerheden på et enkelt måleresultat udtrykt som værdien af 95 %-konfidensintervallet må ikke overskride 20% af emissionsgrænseværdien for NOx. Timegennemsnitsværdier bestemmes som de målte timegennemsnitsværdier efter fratrækning af værdien af konfidensintervallet.

2. Præstationskontrol for NOx og CO

Emissionsgrænseværdierne under normal drift, dvs. drift uden for opstart og nedlukning, anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.