Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 15. november 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.

(Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)]:

1. Ændringsforslag

Erhvervs- og vækstministeren har stillet 9 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 3. oktober 2012 og var til 1. behandling den 9. oktober 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 29. juni 2012 dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2011-12) ERU alm. del – bilag 313. Den 3. oktober 2012 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3 af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at L 16 ligger i forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august 2011, som Venstre og Det Konservative Folkeparti lancerede sammen med kommunerne og regionerne, mens de sad i regering.

Den var et led i den daværende regerings og dens samarbejdspartneres store indsats for at digitalisere velfærden. Et arbejde, der med tiden har udmøntet sig i redskaber som borger.dk, NemID, virk.dk og elektronisk sags- og dokumenthåndtering – værktøjer, der har gjort det nemmere at være borger og effektiviseret arbejdet i den offentlige sektor.

Den nuværende regeringen har med andre ord fornuftigt nok valgt at følge den kurs, V og KF udstak i deres regeringstid. Derfor er V og KF også enige i, at dette lovforslag er et blandt de næste skridt på vejen. Vejen mod et samfund og en offentlig sektor, hvor vi udnytter det enorme potentiale, der ligger i at digitalisere velfærdsløsningerne.

Ved hjælp af teknologien skal vi gøre tingene smartere. Ikke for at være smarte, men for at spare ressourcer, der i stedet kan anvendes til at klare andre opgaver eller løse de mange nye udfordringer, vi står overfor.

Venstre og Det Konservative Folkeparti finder det helt afgørende, at der i implementeringen tages hensyn til virksomhederne. Digitaliseringen skal ikke trækkes ned over hovedet på dem.

Lovforslaget giver erhvervs- og vækstministeren hjemmel til ved bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler for obligatorisk digital kommunikation. Venstre og Det Konservative Folkeparti lægger meget stor vægt på, at disse bekendtgørelser sendes i høring i god tid, og at virksomhederne i videst mulig omfang inddrages, når systemerne og procedurerne udvikles. Derfor sætter vi stor pris på ministerens tilkendegivelse af både væsentligheden og behovet for dette i hendes svar til udvalget på de stillede spørgsmål.

Mange af høringsbidragsyderne efterlyser ensartede systemer og procedurer. Dette ønske og ønsket om en tilstrækkelig lang overgangsfase kan Venstre og Det Konservative Folkeparti fuldt ud tilslutte sig.

Venstre og Det Konservative Folkeparti kan tilslutte sig lovforslaget, men vil dog understrege, at man ikke skal digitalisere af hensyn til de offentlige myndigheder. Digitaliseringen skal forbedre den offentlige service til glæde for borgere og virksomheder. Bedre og mere intelligente systemer giver virksomhederne mere tid til det, de er bedst til: nemlig at producere og skabe arbejdspladser og værdier til vores samfund.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at DF i forbindelse med lovforslagets 1. behandling i Folketinget udtrykte bekymring over, at der i loven sikres ministeren en automatisk ny hjemmel til at fastsætte nærmere regler ved en ministeriel bekendtgørelse. DF er generelt imod, at der i stigende omfang opereres med denne form for elastik i lovgivningen, hvor den til enhver tid siddende minister på området vil kunne diktere nye regler og bestemmelser.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 5 indsættes som nye numre:

»01. I § 92, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 8 c«.

02. I § 367, stk. 4, ændres »§ 12, stk. 2,« til: »§ 12, stk. 1 og 2«.«

[Korrektion af henvisning]

Til § 2

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 55, stk. 1, ændres »§ 11, stk. 1, § 50 og § 60, stk. 2 og 3,« til: »§ 3 a, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, § 50 og § 60, stk. 1,«.«

[Korrektion af henvisning]

Til § 4

3) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 138, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 155, stk. 2« til: »§ 153 a, stk. 1«.«

[Korrektion af henvisning]

Til § 26

4) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 24, stk. 4,« til: »§ 24, stk. 6,«.«

[Korrektion af henvisning]

Til § 59

5) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. § 20 a affattes således:

»§ 20 a. Søfartsstyrelsen kan som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tillige føre tilsyn med overholdelsen af lov om røgfri miljøer på danske skibe og med overholdelsen af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om skibes besætning, lov om skibsmåling og §§ 153, 186, 197 og 198, § 403 a, stk. 1-3, § 403 b, stk. 1, og § 471 i søloven og regler udstedt i medfør heraf. Søfartsstyrelsen kan påbyde, at forhold, der strider mod de nævnte love eller regler, der er udstedt i medfør heraf, bringes i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.

Stk. 2. § 16, stk. 2, § 17, stk. 7 og 8, og §§ 19, 22 og 24 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, og § 25 finder tilsvarende anvendelse på tilsynsvirksomheden efter stk. 1.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om det tilsyn, som udføres efter denne lov, og om behandling af klager fra søfarende m.fl., herunder at det ikke må oplyses, at tilsynsbesøg foretages som følge af en klage. Regler om tilsynet med overholdelsen af lov om røgfri miljøer på danske skibe fastsættes efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse.««

[Konsekvensrettelse]

Til § 61

6) I nr. 1 ændres paragrafbetegnelsen »§ 503« til: »§ 505 a«.

[Konsekvensrettelse]

7) I nr. 1 ændres paragrafbetegnelsen »§ 504« til: »§ 505 b«.

[Konsekvensrettelse]

Til § 68

8) Nr. 1 affattes således:

»1. § 3, stk. 2, 3.-6. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.«

[Lovteknisk korrektion]

9) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. Efter § 3 a indsættes:

»§ 3 b. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med styrelsen i ethvert tilfælde, hvor det er relevant, fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Danmarks Statistik om de oplysninger, som er nævnt i § 3 a og §§ 8-12, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med styrelsen fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 3 c. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med styrelsen fastsætte regler om, at Danmarks Statistik kan udstede visse typer af dokumenter i forbindelse med oplysninger, som indberettes digitalt, jf. § 3 b, uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med styrelsen fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Danmarks Statistik som afsender.

§ 3 d. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med styrelsen fastsætte regler om, at Danmarks Statistik kan undtage virksomheden fra digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med styrelsen fastsætte regler om, at Danmarks Statistiks afslag på ansøgninger om fritagelse for digital kommunikation ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.««

[Lovteknisk korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1-4

Der er tale om korrektion af henvisninger.

Til nr. 5

Der er tale om en konsekvens af, at § 17, stk. 7 og 8, i lov om sikkerhed til søs ophæves, og at lovens § 17, stk. 9 og 10, derefter bliver § 17, stk. 7 og 8.

Til nr. 6 og 7

Der er tale om konsekvenser af, at der ved § 1, nr. 40, i lov nr. 599 af 24. juni 2005, om ændring af søloven (Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkerolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer), der ikke er trådt i kraft, indsættes en § 503 i søloven.

Til nr. 8 og 9

Der er tale om en lovteknisk korrektion, idet det rettelig er stk. 3 og ikke stk. 4, der ønskes ophævet. Samtidig indsættes en rykningsklausul, og indsættelsen af § 3 b-§ 3 d udskilles til et selvstændigt ændringsnummer.

Benny Engelbrecht (S) Julie Skovsby (S) Jan Johansen (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Trine Bramsen (S) Simon Kollerup (S) Andreas Steenberg (RV) Nadeem Farooq (RV) Camilla Hersom (RV) Hans Vestager (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Steen Gade (SF) Frank Aaen (EL) Henning Hyllested (EL) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Rørvig (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 16

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Ændringsforslag, fra erhvervs- og vækstministeren
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 16

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, i hvilket omfang ministeren agter at følge høringsbidragenes opfordring til at inddrage erhvervslivet i udviklingen af de systemer og procedurer, der skal danne grundlag for den obligatoriske digitale kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, i hvilket omfang ministeren vil følge høringsbidragenes opfordring til at sikre virksomhederne en tilstrækkelig lang overgangsfase ved implementering af den obligatoriske digitale kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. , om ministeren vil undersøge muligheden for, at de offentlige myndigheders systemer som standard automatisk sender en kvittering ved modtagelse af digitale forsendelser fra virksomheder m.fl., til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. , om ministeren vil følge Håndværksrådets opfordring om at offentliggøre de offentlige myndigheders systemers reelle oppe- og nedetider, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, i hvilket omfang de offentlige myndigheder vil stille support til rådighed for virksomhederne i forbindelse med virksomhedernes brug af de nye systemer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvor stor en økonomisk udgift implementeringen af lovforslaget vil indebære for de offentlige myndigheder, og hvorledes denne udgift skal finansieres, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til bl.a. Landbrug & Fødevares kritik af, at lovforslaget er sendt i høring hen over sommerferien, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

3 af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålene og svarene er optrykt efter ønske fra V og KF.

Spørgsmål 1:

I hvilket omfang agter ministeren at følge høringsbidragenes opfordring til at inddrage erhvervslivet i udviklingen af de systemer og procedurer, der skal danne grundlag for den obligatoriske digitale kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder?

Svar:

Lovforslaget indeholder en række overordnede bemyndigelsesbestemmelser, der efterfølgende skal udmøntes i en række konkrete bekendtgørelser om hvordan den digitale kommunikation skal foregå på de forskellige myndighedsområder.

Brancheorganisationer og andre relevante parter vil blive inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af bekendtgørelserne i forbindelse med høring af disse og i øvrigt i relevant omfang.

Det bemærkes, at det er de enkelte myndigheder, som har ansvaret for at udvikle de systemer og procedurer, som skal danne grundlag for den obligatoriske digitale kommunikation.

Det vil være op til de enkelte myndigheder at vurdere, i hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt at inddrage erhvervslivet i forbindelse med udviklingen af myndighedens systemer og procedurer.

Mange myndigheder involverer allerede i dag på forskellig vis brugerne og dermed erhvervslivet i udviklingen af forskellige systemer og procedurer. Det gøres ved at inddrage brugerne fra start i udviklingen af nye systemer eller via brugertest inden nye systemer sættes i drift.

Herudover indgår relevante organisationer i en følgegruppe til styregruppen for Virk.dk, som netop er nedsat. Her vil den generelle status for myndighedernes digitale løsninger på Virk.dk løbende blive drøftet.

Spørgsmål 2:

I hvilket omfang vil ministeren følge høringsbidragenes opfordring til at sikre virksomhederne en tilstrækkelig lang overgangsfase ved implementering af den obligatoriske digitale kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder?

Svar:

De nærmere regler om digital kommunikation vil blive fastlagt i bekendtgørelser, som dækker de forskellige forvaltningsområder.

I bekendtgørelserne vil det bl.a. blive fastsat, hvordan der skal kommunikeres digitalt. Dette vil variere fra område til område. Der vil typisk blive tale om kommunikation via e-mail og digitale selvbetjeningsløsninger. Allerede i dag kommunikerer virksomhederne og deres rådgivere i vidt omfang frivilligt digitalt med myndighederne og er derfor godt rustede til at overgå til obligatorisk digital kommunikation med myndighederne.

I bekendtgørelserne vil det desuden blive fastsat, hvornår det bliver obligatorisk for virksomhederne at kommunikere digitalt med myndighederne. I den forbindelse vil der blive taget højde for, at virksomhederne skal have tid til at omstille sig til, at kommunikationen med myndighederne skal foregå digitalt på de enkelte områder.

Nøgleinteressenterne, herunder brancheorganisationer m.fl., vil blive hørt i forbindelse med udarbejdelse af de enkelte bekendtgørelser, der fastsætter de nærmere regler om obligatorisk digital kommunikation på de enkelte områder. Der vil i den forbindelse være lejlighed til at gøre opmærksom på eventuelle særlige behov for en længere overgangsperiode.

Spørgsmål 4:

Vil ministeren følge Håndværksrådets opfordring om at offentliggøre de offentlige myndigheders systemers reelle »oppe« og »nede« tider?

Svar:

Oppetider og stabile løsninger prioriteres allerede højt, og dette vil i endnu højere grad gøre sig gældende, når en digital løsning er obligatorisk at anvende.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der på Virk.dk allerede offentliggøres oppetider for de mest anvendte løsninger. Der arbejdes løbende med at sikre bedre oppetider på de forskellige løsninger samt på muligheden for at offentliggøre oppetider fra flere relevante løsninger fra myndighederne på Virk.dk.

Jeg skal gøre opmærksom på, at hvis der opstår tvivl om, hvornår en myndighed har modtaget en digital meddelelse for eksempel på grund af problemer med myndighedens IT-system, vil en digital meddelelse anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er afsendt.

Endvidere vil det ikke komme afsenderen til skade, at en indberetning eksempelvis modtages efter en indberetningsfrists udløb, hvis fristoverskridelsen skyldes, at en indberetningsløsning har været nede som følge af systemnedbrud hos myndigheden.