Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (21. november 2012)

Erhvervs- og vækstministeren: (Annette Vilhelmsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.)

(Lovforslag nr. L 87)

Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke tilsynet med de finansielle virksomheder og sikre en effektiv håndhævelse, samt øge fokus på systemiske finansielle risici i Danmark.

Lovforslaget indeholder bl.a. en ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav. Finanstilsynet får mulighed for at være mere tålmodige over for institutter, der kommer i konflikt med solvensbehovet, således at det ikke i første omgang udgør grundlaget for en eventuel lukning af instituttet. Denne mere tålmodige tilgang sikrer, at institutterne får mulighed for at reetablere kapitalgrundlaget.

Endvidere foreslås etableret tilsyn med referencerenter, som spiller en væsentlig rolle i det samlede finansieringssystem. Til brug herfor får Finanstilsynet mulighed for at indsamle materiale, som vedrører forhold, der ligger tilbage i tiden.

Forslaget indeholder desuden en sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet. Dette sker med henblik på at sikre en forenkling og effektivisering af rådsarbejdet. De to råd bliver derefter Det Finansielle Råd, og skal varetage de samme typer sager, som de to råd gør efter de nugældende regler.

Herudover etableres Det Systemiske Risikoråd, som får en rådgivende funktion og vil skulle identificere og overvåge systemiske risici på det finansielle område, herunder på områder, som i dag kun i begrænset omfang eller slet ikke er underlagt regulering.

Lovforslaget indeholder endelig en række mindre ændringer og ændringer af teknisk karakter.

Af hensyn til overholdelse af internationale forpligtelser ønskes lovforslaget hastebehandlet således, at det kan vedtages den 19. december 2012 og nå at træde i kraft senest den 1. januar 2013. Det forudsætter dispensation fra reglerne i Folketingets forretningsorden.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.