Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Inddragelse af andre aktører
Kapitel 3 Underretninger
Kapitel 4 Krav til sagsbehandlingen hos andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret
Kapitel 5 Rammeaftaler og kontrakter
Kapitel 6 Kommunens tilsyn med andre aktørers opgavevaretagelse
Kapitel 7 Klageadgang
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre aktører

I medfør af § 28, stk. 1, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, § 4 c, stk. 3 og 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012, § 19, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012, samt § 47 a, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for kommunens inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 2. Kapitlerne 2-4, 6 og 7 finder anvendelse, når kommunen overlader det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og § 46, § 47, stk. 1 og 2, og § 50 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Kapitel 5 finder anvendelse for rammeaftaler, delaftaler og andre kontrakter, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. Kapitel 5 finder ikke anvendelse for kontrakter om køb af vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 2

Inddragelse af andre aktører

§ 2. Når jobcenteret henviser en person til anden aktør, og jobcenteret skønner, at flere aktører er næsten lige effektive i forhold til at bringe personen i ordinær beskæftigelse, skal personen kunne vælge mellem disse aktører.

Stk. 2. Henvisningen til en anden aktør skal være skriftlig. Personen kan klage over henvisningen til anden aktør. Bestemmelserne i § 128, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Personen skal give anden aktør oplysninger om forhold af betydning for anden aktørs mulighed for at varetage indsatsen over for personen. Ledige skal herunder give anden aktør oplysninger som nævnt i § 11 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, gøre sit cv i Jobnet tilgængeligt for anden aktør samt oplyse om ferie og sygdom, jf. § 12 og § 31 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 4. Andre aktører, der af kommunen har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter, herunder deltage i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik.

Kapitel 3

Underretninger

Andre aktørers underretninger af arbejdsløshedskassen

§ 5. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, der er omfattet af målgruppen i § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal underrette pågældendes arbejdsløshedskasse, når personen henvises til arbejde, påbegynder tilbud, udebliver fra jobsamtale, tilbud eller andre aktiviteter m.v. Andre aktører skal underrette arbejdsløshedskassen i samme omfang, som jobcenteret skal underrette arbejdsløshedskassen efter kapitel 15 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 11 i bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Stk. 2. Andre aktører skal anvende den IT-understøtning, der stilles til rådighed af Arbejdsmarkedsstyrelsen til brug for deres underretninger af arbejdsløshedskasserne.

Stk. 3. Andre aktører skal på arbejdsløshedskassens anmodning stille den fornødne dokumentation til rådighed, der vedrører en underretning efter stk. 1.

Stk. 4. Når andre aktører underretter arbejdsløshedskassen, skal andre aktører samtidig sende kopi af underretningen til jobcenteret.

Andre aktørers underretninger af kommunen

§ 6. Andre aktører, der af kommunen har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, som er omfattet af målgruppen i § 2, nr. 2-10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal underrette kommunen, når personen henvises til arbejde, påbegynder tilbud, udebliver fra samtaler, tilbud eller andre aktiviteter m.v.

§ 7. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person under 25 år, der er omfattet af § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal underrette kommunen, hvis personen ikke søger ind på, ikke påbegynder eller ikke gennemfører en uddannelse.

§ 8. Andre aktører skal på kommunens anmodning stille den fornødne dokumentation til rådighed, der vedrører en underretning efter §§ 6 og 7.

Kapitel 4

Krav til sagsbehandlingen hos andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret

§ 9. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal på samme måde som jobcenteret iagttage de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder principperne om saglighed, lighed og proportionalitet.

Stk. 2. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, er omfattet af offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres.

Stk. 3. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal iagttage forvaltningsloven i forhold til den opgave, der udføres.

Stk. 4. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal på samme måde som jobcenteret iagttage god forvaltningsskik.

§ 10. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at udføre opgaver og træffe afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §§ 19 og 20 i lov om sygedagpenge og § 46, § 47, stk. 1 og 2, og § 50 i lov om aktiv socialpolitik, kan kun efter forudgående samtykke fra personen indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf, som er nødvendige for at varetage indsatsen.

Stk. 2. Hvis personen ikke samtykker til indhentelse af oplysninger efter stk. 1, skal anden aktør inddrage kommunen.

§ 11. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør ved henvisning til arbejde, ved indkaldelse af personen til samtale eller aktiviteter, samt ved afgivelse af tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, oplyse personen skriftligt om, at der ved udeblivelse, manglende medvirken eller afslag vil ske en underretning til arbejdsløshedskassen, og at det vil kunne få konsekvenser for personens ret til dagpenge.

Stk. 2. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., samt om, hvilke skridt personen, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Stk. 3. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør samtidig med afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere personen om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., samt om, hvilke skridt personen, der udebliver m.v., skal tage for igen at blive berettiget til ydelse.

Kapitel 5

Rammeaftaler og kontrakter

§ 12. For alle rammeaftaler, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik, gælder betingelserne i stk. 3.

Stk. 2. Ved rammeaftale forstås en aftale, som efter en udbudsproces eller en annoncering er indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode.

Stk. 3. De følgende betingelser skal indsættes i rammeaftalerne:

1) Rammeaftaler må højst gælde for en periode på 4 år.

2) Rammeaftaler kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned af begge parter.

3) Rammeaftaler omfatter en ret, men ikke en pligt til at bestille de af rammeaftalen omfattede ydelser hos anden aktør.

4) Rammeaftaler giver ikke anden aktør krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver.

5) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at afholde nye udbud af de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen.

6) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at anvende andre aktører end de aktører, der er omfattet af rammeaftalen, til de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen, hvis kommunen får pålæg fra beskæftigelsesministeren om at anvende andre aktører, jf. § 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

7) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at anvende andre aktører end de aktører, der er omfattet af rammeaftalen, til opgaver, der er omfattet af rammeaftalen, hvis kommunen skal anvende andre aktører omfattet af et statsligt rammeudbud, jf. § 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Når andre aktører skal omfattes af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., skal der indsættes følgende betingelser i rammeaftalerne:

1) Andre aktører forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., herunder at foretage tilmelding, iagttage aftalte betalingsfrister og overholde deres betalingsforpligtelser over for uddannelsesinstitutionerne.

2) Andre aktørers manglende betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. kan medføre delvis misligholdelse af rammeaftalen.

3) Kommunen vil kunne foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, hvis andre aktører ikke overholder deres betalingsforpligtelse over for uddannelsesinstitutionerne.

§ 13. For alle delaftaler, der indgås i henhold til en rammeaftale, skal gælde, at delaftalen kan opsiges af jobcenteret med 8 ugers varsel. Betingelsen skal indsættes i delaftalen.

Stk. 2. For delaftaler, der indgås i henhold til en rammeaftale, og som vedrører enkeltkøb, skal gælde, at delaftalen kan opsiges af jobcenteret med højst 8 ugers varsel.

§ 14. For andre kontrakter indgået mellem kommunen og andre aktører om beskæftigelsesindsatsen end de, der er nævnt i §§ 12 og 13, skal gælde, at kontrakten kan opsiges af kommunen med 8 ugers varsel. Betingelsen skal indsættes i kontrakten.

§ 15. Hvis kommunen skal anvende andre aktører omfattet af et statsligt rammeudbud, jf. § 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, end de aktører, der allerede er omfattet af en rammeaftale, skal delaftaler og andre kontrakter opsiges senest fra det tidspunkt, hvor det statslige rammeudbud træder i kraft. Forløb, der er begyndt før det statslige rammeudbud er trådt i kraft, kan fortsætte.

Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse, når jobcenteret er blevet fritaget for pligten til at anvende de andre aktører omfattet af det statslige rammeudbud, jf. § 12 a, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Fritagelsen skal dog senest være givet på det tidspunkt, hvor det statslige rammeudbud træder i kraft.

§ 16. Hvis kommunen får pålæg fra beskæftigelsesministeren om at anvende andre aktører, jf. § 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, end de aktører, der allerede er omfattet af en rammeaftale, skal delaftaler og andre kontrakter opsiges.

Stk. 2. Opsigelse i de i stk. 1 nævnte situationer skal ske fra tidspunktet for pålægget. Forløb, der er begyndt forud for pålægget, kan fortsætte.

Kapitel 6

Kommunens tilsyn med andre aktørers opgavevaretagelse

§ 17. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med anden aktørs varetagelse af opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. Kommunen skal i den forbindelse sikre, at anden aktør varetager opgaverne efter gældende regler.

Kapitel 7

Klageadgang

§ 18. Klage over en afgørelse fra anden aktør efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik kan inden 4 uger indbringes for jobcenteret af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal sendes til anden aktør, som genvurderer sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til jobcenteret med anden aktørs eventuelle bemærkninger.

Stk. 2. Ved klager over en afgørelse efter kapitel 9-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal jobcenteret modtage klagen med anden aktørs genvurdering af sagen senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget hos anden aktør, medmindre anden aktør ved genvurderingen har givet klageren fuldt ud medhold. Det samme gælder ved klager over afgørelser efter lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik om, at personen skal have et tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Når jobcenteret har truffet afgørelse i en sag om klage over en afgørelse fra anden aktør efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik, gælder reglerne om klageadgang over jobcenterets afgørelser, jf. § 128 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 77 i lov om sygedagpenge og § 98 i lov om aktiv socialpolitik.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. december 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 82 af 15. januar 2010 om andre aktører m.fl. ophæves.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 12, stk. 1 og 3, og §§ 13-16 finder ikke anvendelse for rammeaftaler, delaftaler og andre kontrakter, der er indgået før den 1. januar 2007.

Stk. 4. § 12, stk. 4, finder anvendelse for rammeaftaler, der er indgået efter den 30. juni 2007.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 4. december 2012

Marie Hansen

/ Karen Louise Riis