Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Lodscertifikat
Kapitel 3 Lodsuddannelseskrav
Kapitel 4 Sidemandsoplæring
Kapitel 5 Krav til de enkelte lodsningsområder
Kapitel 6 Egnethedsprøve for erhvervelse af lodscertifikat
Kapitel 7 Egnethedsprøve for erhvervelse af lodsfritagelsesbevis
Kapitel 8 Diverse bestemmelser
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Udformning og indhold af certifikater, idkort og beviser
Bilag 2 Uddannelseskrav
Bilag 3 Krav til at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis
Bilag 4 Pensum til egnethedsprøver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis1)

I medfør af § 8, stk. 3, § 12, stk. 2 og 3, § 14, stk. 3, § 24, stk. 6, og § 34, stk. 4, i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, som ændret ved lov nr. 478 af 30. maj 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Højsøcertifikat: Et lodscertifikat til højsølodsning udstedt af en myndighed, der ifølge anbefaling af FN’s internationale søfartsorganisation (IMO) er kompetent hertil.

2) Højsølodsning: Lodsning uden for et lands søterritorium.

3) Lods: En person, der af Søfartsstyrelsen er certificeret til at lodse.

4) Lodscertifikat: Et af Søfartsstyrelsen udstedt bevis på, at indehaveren er legitimeret til at foretage nærmere angivne lodsninger.

5) Lodsfritagelsesbevis: Et bevis udstedt af Søfartsstyrelsen, der fritager et skib for lodspligt, hvis lodsfritagelsesbevisets indehaver fører skibet, og hvis lodsfritagelsesbeviset omfatter skibets type, konditioner samt det farvand, som skibet sejler i.

6) Lodsning: Rådgivning af skibets fører om navigering, sejlads og manøvrering, uanset om rådgivningen gives om bord på skibet eller ved kommunikation fra andet skib eller fra land.

7) Lodsningsområde: Det geografiske område, som en lods ifølge sit lodscertifikat er legitimeret til at lodse i.

8) Lodsaspirant: En person, der af Søfartsstyrelsen er anerkendt som værende under oplæring til lods.

9) Lodsaspirant-idkort: Et af Søfartsstyrelsen udstedt bevis på, at indehaveren er under oplæring til lods og har ret til at deltage i sidemandsoplæring.

Kapitel 2

Lodscertifikat

§ 2. Lodscertifikat udstedes efter ansøgning, hvis ansøgeren:

1) er uddannet på et niveau, så ansøgeren må føre skibe uanset disses størrelse,

2) har sønæringsbevis som skibsfører,

3) har minimum to års erfaring som skibsfører eller overstyrmand fra relevant sejlads,

4) kan dokumentere tilstrækkeligt kendskab til elektroniske søkort (ECDIS),

5) er i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis uden anmærkninger, jf. Søfartsstyrelsens bestemmelser,

6) har gennemført lodsuddannelse, jf. kapitel 3,

7) har gennemført sidemandsoplæring, jf. kapitel 4,

8) har særlig indsigt og erfaring i det ansøgte geografiske lodsningsområde, jf. kapitel 5,

9) har bestået en teoretisk og praktisk fastsat egnethedsprøve, jf. kapitel 6,

10) er tilknyttet et lodseri, der er registreret i medfør af lodsloven § 24, og

11) er uden betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan dispensere fra reglerne i stk. 1, nr. 1 og 2. Der kan dog aldrig udstedes lodscertifikat til lodsning af skibe, som lodsen ikke er uddannet til at føre.

Stk. 3. Lodscertifikatet kan være begrænset til forskellige skibsstørrelser, jf. opgraderingstrinene i bilag 3. Søfartsstyrelsen kan fastsætte nærmere krav om lodsers opgradering.

Stk. 4. Hvis et sundhedsbevis i henhold til stk. 1, nr. 4, er behæftet med anmærkninger, kan Søfartsstyrelsen anmode om yderligere oplysninger, for at der kan foretages en vurdering af, om ansøgeren er i stand til at bestride hvervet som lods.

§ 3. Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om udstedelse af lodscertifikat senest 14 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Søfartsstyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Ansøgeren må ikke udføre opgaver eller agere som lods, før Søfartsstyrelsen har udstedt lodscertifikat til vedkommende.

Stk. 4. Når Søfartsstyrelsen modtager en ansøgning om lodscertifikat, sendes en kvittering til ansøgeren med oplysninger om sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1, og om, at ansøgeren ikke kan betragte tilladelsen til at agere som lods som givet, før lodscertifikatet er udstedt, jf. stk. 3, og om klagemuligheder.

§ 4. Lodscertifikatet udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Lodscertifikatet udstedes for en femårs periode.

Stk. 3. Opfylder indehaveren af et lodscertifikat ikke længere betingelserne i denne bekendtgørelse, har den pågældende pligt til at indsende sit lodscertifikat til Søfartsstyrelsen.

§ 5. Såfremt en lods vurderer, at det ikke er muligt at opretholde den påkrævede lokalerfaring jf. bilag 3, kan lodsen opnå erfaringen ved deltagelse i sidemandsoplæring i det certificerede lodsningsområde inden udløb af perioden.

§ 6. Indehaveren af et højsøcertifikat, der er udstedt af en myndighed, der er berettiget hertil i medfør af og i overensstemmelse med IMO-anbefalingerne, kan få dette ombyttet til et dansk certifikat, hvis indehaveren er tilknyttet et dansk lodseri og afleverer sit udenlandske certifikat.

Stk. 2. Det danske certifikat udstedes med samme dækningsområde og med samme begrænsninger som det udenlandske certifikat, dog aldrig til andre landes territorialfarvand.

Kapitel 3

Lodsuddannelseskrav

§ 7. Den i § 2, stk. 1, nr. 5, nævnte uddannelse omfatter:

1) Bridge Resource Management og Emergency Training kursus for lodser,

2) Skibsmanøvrering for lodser,

3) Lodsjura kursus for lodser, og

4) Personligt sikkerhedskursus for lodser.

Stk. 2. Kravene til indholdet af ovennævnte kurser er beskrevet i bilag 2.

Stk. 3. De ovennævnte kurser i § 7, stk. 1, nr. 1 – 3, skal gennemføres minimum hvert femte år, mens kurset i personlig sikkerhed for lodser, jf. § 7, stk. 1, nr. 4, skal gennemføres minimum hvert tredje år.

§ 8. Et lodscertifikat er kun gyldigt til lodsning:

1) i forbindelse med Ship to Ship operationer (STS), hvis lodsen har gennemført STS kursus for lodser,

2) af slæbebåde, og skibe der benytter slæbebåde, i gravede render eller afmærkede sejlløb, der fører ind til havne og i havne, hvis lodsen har gennemført Tug handling kursus for lodser.

Stk. 2. Kravene til indholdet af ovennævnte kurser er beskrevet i bilag 2.

Stk. 3. De ovennævnte kurser skal gennemføres minimum hvert femte år.

§ 9. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer finder anvendelse i forbindelse med behandlingen af sager efter denne bekendtgørelse. En ansøger kan autoriseres eller godkendes, hvis den pågældende godtgør at have erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan anerkendes efter direktivets regler, og hvis den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne i lodsloven og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved behandlingen af sager om tjenesteydelser, jf. direktivets artikel 5, stk. 2, skal tjenesteyderen indgive anmeldelse efter direktivets artikel 7, stk. 1, og anmeldelsen skal ledsages af de dokumenter, som er nævnt i direktivets artikel 7, stk. 2. Søfartsstyrelsen kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer efter reglerne i direktivets artikel 7, stk. 4.

Stk. 3. Sager om etablering behandles efter reglerne i direktivets artikel 11- 13, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 15, stk. 3, og 50-52.

Kapitel 4

Sidemandsoplæring

§ 10. Søfartsstyrelsen udsteder efter ansøgning lodsaspirant-idkort, hvis lodsaspiranten opfylder betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Lodsaspirant-idkortet udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Lodsaspirant-idkortet udstedes for et år ad gangen.

§ 11. Lodsaspiranten skal gennemføre sidemandsoplæring det påkrævede antal gange for hvert ansøgt lodsningsområde, jf. bilag 3. Sidemandsoplæringen forestås af en certificeret lods.

Stk. 2. Lodsaspiranten eller lodsen kan henvende sig til et lodseri, der derefter anviser en lodsning i det lodsområde, hvori der ønskes sidemandsoplæring.

Stk. 3. Lodsaspiranten eller lodsen afholder selv eventuelle udgifter forbundet med sidemandsoplæringen, herunder dokumenterede udgifter fra skibet og lodseriet.

Kapitel 5

Krav til de enkelte lodsningsområder

§ 12. For de enkelte lodsningsområder gælder forskellige krav til sejladshyppighed og skibsstørrelse, jf. bilag 3.

Stk. 2. Ansøgere og indehavere af et lodscertifikat skal elektronisk fremsende dokumentation til Søfartsstyrelsen for, at kravene til sejladshyppighed for det enkelte lodsningsområde, jf. bilag 3, er opfyldt.

§ 13. Søfartsstyrelsen kan dispensere fra kravene i bilag 3, når helt særlige forhold gør sig gældende.

Kapitel 6

Egnethedsprøve for erhvervelse af lodscertifikat

§ 14. Den praktiske del af egnethedsprøven består af gennemførelse af en lodsning i et ansøgt lodsningsområde.

Stk. 2. Den teoretiske del af egnethedsprøven består af en ca. 4 timers prøve, hvor der eksamineres i lokalkendskab for hvert ansøgt lodsningsområde, jf. bilag 4.

Stk. 3. I egnethedsprøven deltager en lods, som har deltaget i sidemandsoplæring, samt en censor udpeget af Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Ansøgeren afholder eventuelle udgifter forbundet med afholdelse af egnethedsprøven, herunder forberedelse, timeløn og rejseomkostninger m.v.

Kapitel 7

Egnethedsprøve for erhvervelse af lodsfritagelsesbevis

§ 15. Lodsfritagelsesbeviset udstedes efter ansøgning, når ansøgeren:

1) kan dokumentere at have opfyldt kravet til sejladshyppighed i det ansøgte lodsningsområde, jf. bilag 3, og

2) har bestået en teoretisk egnethedsprøve.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan i forbindelse med erhvervelse af lodsfritagelsesbevis fastsætte, at der ikke skal anvendes lods i forbindelse med opfyldelse af sejladshyppighedskravet i stk. 1, nr. 1, jf. bilag 3.

Stk. 3. Egnethedsprøven består af en ca. 1 times prøve, hvor ansøgeren eksamineres i lokalkendskab for hvert ansøgt lodsningsområde, jf. bilag 4.

Stk. 4. I egnethedsprøven deltager to personer udpeget af Søfartsstyrelsen. De udpeges som henholdsvis eksaminator og censor.

Stk. 5. Ansøgeren afholder eventuelle udgifter forbundet med afholdelse af egnethedsprøven, herunder forberedelse, timeløn og rejseomkostninger m.v.

§ 16. Lodsfritagelsesbeviset udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Lodsfritagelsesbeviset udstedes for en femårs periode.

Stk. 3. Opfylder indehaveren af et lodsfritagelsesbevis ikke længere betingelserne i denne bekendtgørelse, har den pågældende pligt til at indsende sit lodsfritagelsesbevis til Søfartsstyrelsen.

§ 17. Ansøgere og indehavere af et lodsfritagelsesbevis skal elektronisk fremsende dokumentation til Søfartsstyrelsen for, at kravene til sejladshyppighed for det enkelte lodsningsområde, jf. bilag 3, er opfyldt.

§ 18. Indehaveren af et lodsfritagelsesbevis har pligt til at underrette den pågældende havn om, at vedkommende er i besiddelse af et gyldigt lodsfritagelsesbevis.

Kapitel 8

Diverse bestemmelser

§ 19. Rapporteringer til Søfartsstyrelsen efter denne bekendtgørelse skal ske elektronisk via Søfartsstyrelsens rapporteringssystem.

Kapitel 9

Straf

§ 20. Med bøde straffes den, der ikke afleverer sit lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis, hvor dette er påkrævet efter bestemmelserne i § 4, stk. 3, og § 16, stk. 3.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis.

Stk. 3. Kravet i § 8, stk. 3, om minimum hvert femte år at gennemføre kurserne i § 8, stk. 1, træder i kraft den 1. juni 2013.

Søfartsstyrelsen, den 21. november 2012

Frank Adler Gottlieb

/ Kasper Jespersen


Bilag 1

Udformning og indhold af certifikater, idkort og beviser

Lodscertifikatets og højsøcertifikatets udformning og indhold

I. Lodscertifikatets udformning:

Lodscertifikatet udformes som afbilledet her:

BP320_5_1.png Size: (337 X 104)

II. Lodscertifikatets indhold:

Lodscertifikatet er skrevet på engelsk.

På certifikatets forside anføres:

- nationalitetsflag

- certifikatbetegnelse

- certifikatets løbenummer

- billede af certifikatindehaveren

- udstedelsesdato

- udløbsdato

- lodsens navn

- lodsens fødselsdag

- lodsens underskrift

- lodsningsområde(r)

- begrænsninger, f.eks. skibslængde og dybgang.

På certifikatets bagside anføres:

- henvisning til lodsloven

- udstedelsesmyndighedens underskrift

- »hotstamp«

- Søfartsstyrelsens logo

- udstedelsesmyndighedens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

III. Højsøcertifikat:

Højsøcertifikatet udfærdiges i overensstemmelse med IMO’s vejledninger

Lodsaspirant-idkortets udformning og indhold

I. Lodsaspirant-idkortets udformning:

Lodsaspirant-idkortet udformes som afbilledet her:

BP320_5_2.jpg Size: (337 X 111)

II. Lodsaspirant-idkortets indhold:

Lodsaspirant-idkortet er skrevet på engelsk

På kortets forside anføres:

- nationalietsflag

- kortbetegnelse

- løbenummer

- billede af kortindehaveren

- udstedelsesdato

- udløbsdato

- lodsaspirantens navn

- lodsaspirantens fødselsdag

- lodsaspirantens underskrift

- lodsningsområde(r).

På kortets bagside anføres:

- henvisning til lodsloven

- udstedelsesmyndighedens underskrift

- »hotstamp«

- Søfartsstyrelsens logo

- udstedelsesmyndighedens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Lodsfritagelsesbevisets udformning og indhold

I. Lodsfritagelsesbevisets udformning:

Lodsfritagelsesbeviset udformes som afbilledet her:

BP320_5_3.jpg Size: (337 X 108)

II. Lodsfritagelsesbevisets indhold:

Lodsfritagelsesbeviset er skrevet på engelsk.

På bevisets forside anføres:

- nationalitetsflag

- bevisbetegnelse

- bevisets løbenummer

- et billede af bevisindehaveren

- udstedelsesdato

- udløbsdato

- bevisindehaverens navn

- bevisindehaverens fødselsdag

- bevisindehaverens underskrift

- område(r)

- IMO-nummer.

På bevisets bagside anføres:

- en henvisning til lodsloven

- udstedelsesmyndighedens underskrift

- »hotstamp«

- Søfartsstyrelsens logo

- Udstedelsesmyndighedens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.


Bilag 2

Uddannelseskrav

Bridge Ressource Management og Emergency Training kursus for lodser

Kursets formål er:

At træne lodsen i en korrekt udveksling af informationer mellem lods og skibsfører inden lodsningen påbegyndes og under lodsningen, herunder:

- Pilot Card

- planlægning af sejladsen, herunder nødprocedurer

- informationer om fortøjning, slæbebådstyper, brug af slæbebåde

- udveksling af særlige informationer, strøm, tidevand og trafikale forhold

- særlige manøvreegenskaber ved skibet, besætningens begrænsninger, tekniske fejl og mangler

- bekræftelse af hvilke sprog der benyttes til intern og ekstern kommunikation

- sikker og korrekt kommunikation med skibsfører og broens vagthavende besætning

- sikker og effektiv arbejdsfordeling på broen såvel under lodsningen som i en nødsituation

- at sikre en effektiv udveksling af informationer

At give lodsen viden om og forståelse af:

- betydningen af menneskets mentale styrker og begrænsninger

- betydningen af sproglige barrierer

- betydningen af kulturelle barrierer

- teknikker til at håndtere ovennævnte problemer.

Kurset omfatter følgende emner:

Kommunikation

- regler for god kommunikation

- begrænsninger og styrker i verbal kommunikation

- kontekst og sammenhæng.

Briefing

- Fælles situationsopfattelse.

Menneskets fysiske og psykiske begrænsninger og styrker, herunder

- perception

- fortolkning og situationsopfattelse

- hukommelse

- træthed, stress og arbejdsbelastning.

Forholdet mellem besætning og lods

- kulturelle forskelle

- forventninger

- ledelsen, gruppen og individet.

Case studies

Simulatortræning i full mission simulator, herunder planlægning, briefing, kommunikation og samarbejde

Træning af nød- og krisestyring ved hjælp af simulatorøvelser, herunder:

- svigt af styring

- svigt af hovedmaskineri m.m.

- radarfejl

- svigt af vitale systemer som f.eks. Gyro og ECDIS – blackout

- kollisioner, grundstødning, oliespild og eftersøgning og redning

- håndtering af andre kriser og ulykker under lodsning.

Gennemførelse

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter og skal minimum gennemføres hvert femte år jf. § 7, stk. 3.

Der udstedes ved bestået prøve skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Referencer:

IMO Resolution A. 960(23), afsnit 5.3, 5.4 og 5.5.

Søfartsstyrelsens vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau.

Skibsmanøvrering for lodser

Kursets formål er:

At træne lodsen i basale/elementære skibsmanøvreringsteknikker ved hjælp af lodsning i et relevant sejladsområde, samt give lodsen kendskab til og forståelse for, hvordan et POD fremdrivningssystem virker.

Kurset omfatter følgende emner:

Teoretisk gennemgang af:

- Manøvremuligheder og strategier

- Stoppedistance

- Willamson Turn

- Konstant drejehastighedsteknikker

- Anvendelse af thrustere

- Skibe med azimuth fremdrivning

- Ror, typer og virkning

- Skrue(r), typer, virkning, bakeffekt, dobbeltskruede skibe

- Havnemanøvrering med skruer og flere ror

- Banking effect

- Overhaling

- Møde med andre skibe, herunder skib-skib interaktionseffekt

- Sejlads under forskellige vejrforhold, herunder vind, strøm og bølgeeffekt

- Generel ankring samt 2-ankring ved hækanløb

- Instrumentnavigering i usigtbart vejr og under natsejlads

- Anvendelse af slæbebåd og eskortbugsering

- Squat effect

- Under Keel Clearance

- Pivot punkt

- Hydrodynamik

- Anvendelse af POD og Joystick/DP systemer

- Manøvrering af store krydstogtskibe.

Sejladsøvelser der underbygger og illustrerer de ovennævnte teorielementer, herunder:

- Havnemanøvrering med forskellige relevante skibstyper og udstyr

- Havnemanøvrer under forhold hvor manøvregrænser for POD/Azimuth fremdrift afprøves

- Sejlads og anløb af relevante havne med forskellige POD/Azimuth propellerfremdrevne skibe

- Havnemanøvrering med dobbeltskruer og ror

- Havnemanøvrering med brug af bugserbåde

- Sejlads og anduvning under forskellige vejrforhold (vind, strøm og bølger)

- Sejlads under påvirkning af hydrodynamiske effekter såsom banking effect

- Sejlads og anduvning med anvendelse af eskortbugsering

- Opankring

- Squat effect og passage af andre skibe

- Skibsmanøvrering med såvel fixed pitch som variable pitchpropeller.

Gennemførelse

Ovenstående sejladsøvelser og skibsmanøvreringsteknikker skal foretages i et for lodsen relevant lodsningsområde.

Ved certificering til et kategori A lodsningsområde, jf. bilag 3, skal undervisningen gennemføres i manned models

Ved certificering til et kategori A*, B, B* eller C lodsningsområde, jf. bilag 3, kan undervisningen gennemføres i en full mission simulator.

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter, og skal minimum gennemføres hvert femte år, jf. § 7, stk. 3.

Der udstedes ved kursets afslutning skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Referencer:

IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.6.

Lodsjura kursus for lodser

Kursets formål er:

At give lodser kendskab til relevante internationale og nationale love, regler og bestemmelser.

Kurset omfatter følgende emner:

- Lovgivningens og myndighedernes opbygning

- Lodsloven og dertil gældende bekendtgørelser mv.

- Lodsbetaling

- Lodsens pligter

- Lodspligt

- Erhvervelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

- Lodsens ansvar – herunder sanktioner

- Søforklaring/vidneforklaring

- Søloven

- Højsølodsning.

Gennemførelse

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter, og skal minimum gennemføres hvert femte år, jf. § 7, stk. 3.

Der udstedes ved kursets afslutning skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Referencer:

IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.8 og 6.3.

Søfartsstyrelsens vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau.

Personligt sikkerhedskursus for lodser

Kursets formål er:

At uddanne lodser i personlig sikkerhed, teknikker i personlig overlevelse til søs, nød- og førstehjælpsprocedurer herunder hjertemassage, genoplivning samt hypotermiske afværgeforanstaltninger.

Endvidere skal lodser have kendskab til risici og forholdsregler i forbindelse med personoverførsel samt kunne handle hensigtsmæssigt i forbindelse med mand-over-bord situationer og evakuering.

Kurset omfatter følgende emner:

Førstehjælp:

- Førstehjælpens 4 hovedpunkter

- Livreddende førstehjælp, herunder brug af hjertestarter

- Hjertekarsygdomme

- Hjerteinfarkt/hjertekrampe

- Drukning og hypotermi

- Klem- og faldskader

- Standsning af blødning

- Kommunikation med tilskadekomne.

Søsikkerhed:

- Personligt redningsudstyr herunder nødsendere

- Risici og forholdsregler ved personoverførsel

- Forholdsregler i tilfælde af at lodsen falder overbord, herunder de muligheder og begrænsninger fartøjet har i forhold til bjærgning

- Vandtilvænning/dragttilvænning iført personligt udstyr

- Overlevelsesteknikker i vand

- Helikopterhoist

- Kæntringsøvelser

- Redningsflådens muligheder og begrænsninger

- Evakueringsmetoder fra større skibe, herunder evakueringsstrømpe

- Opsummerende evakueringsøvelse.

Gennemførelse

For at sikre, at lodsen bliver bekendt med eget udstyrs muligheder og begrænsninger, skal den praktiske del af kurset udføres i samme type udstyr, som lodsen selv benytter. Derfor medbringer lodsen personlig dragt og vest på kurset.

Kurset er gennemført, når deltageren i en praktisk øvelse har demonstreret kendskab til:

- Den tilegnede teoretiske viden gennem skriftlig test. Mindst 80 % af de afgivne svar skal være korrekte

- Korrekt færdsel på lodslejder

- Korrekt adfærd i forbindelse med kæntring i åbne fartøjer

- Individuelle og kollektive overlevelsesteknikker i vand

- Flådeentring, og ophold og vending, hvor flådestørrelse tilsvarende den, der anvendes af lodseriet, benyttes

- Korrekt adfærd i forbindelse med bjærgning af person fra vand både som den bjærgede og bjærgende part, hvor flådestørrelse tilsvarende den, der anvendes af lodseriet, benyttes. Øvelsen foretages med typisk benyttede bjærgningsredskaber eksempelvis cradle og kejs

- Korrekt individuel og kollektiv adfærd i forbindelse med den opsummerende evakueringsøvelse. Evakueringsøvelsen skal opsummere de praktiske elementer i forbindelse med evakuering fra skib til vand, vand til flåde og flåde til helikopter.

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter, og skal minimum gennemføres hvert tredje år, jf. § 7, stk. 3.

Der udstedes ved beståede prøver skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

I tilfælde af, at kursusdeltageren ikke består de nævnte prøver, fastlægger kursusudbyder og kursusdeltager i fællesskab en plan for det videre forløb med henblik på senere tilfredsstillende gennemførelse af kurset indenfor 6 måneder.

Referencer

IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.9, 5.5.10 og 5.5.11.

Søfartsstyrelsens vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau.

Ship to Ship Operationer (STS)

Kursets formål er:

At træne lodsen i mere avancerede skibsmanøvreringsteknikker og samtidig træne god kommunikation mellem skibsfører og lods i de konkrete manøvreringsøvelser.

Kurset er opdelt i 3 undervisningstrin:

- Trin 1. STS del I (Tug handling kursus for lodser),

- Trin 2. STS del II (Skibe op til 65.000 BT)

- Trin 3. STS del III (Skibe større end 65.000 BT)

Kurset omfatter følgende emner:

- STS operationer

- Manøvrering i forbindelse med ship to ship operationer

- Sammenhæng mellem virkning af ror og maskine/skrue

- Brug af bovpropel

- Brug af forskellige typer slæbebåde og hvordan disse anvendes

- STS operationer uden brug af slæbebåd

- Navigation og manøvrering i snævert farvand og i havn

- Manøvrering under forskellige vind- og strømforhold

- Lavvande-effekt

- Banking effect

- Ankring af skibe

- Emergency response

- Sejlads med fendere

- Fendere, deres placering, effekt, styrke og begrænsninger, og fortøjning af samme

- Fortøjningsprocedurer efter varierende forhold

- Fortøjninger og kraftpåvirkninger

- Fortøjningsarrangement, kontakt og aftale med andet skib

- Briefing og erfaringsudveksling mellem kaptajn, lods og mooring master

- Debriefing efter STS operation

Undervisningstrin 2 (STS del II) omfatter undervisning i:

- Manøvrering under forskellige vind- og strømforhold

- Opankring af moderskib

- Fendere, deres placering, effekt, styrke og begrænsninger, og fortøjning af samme

- Sammenhæng mellem virkning af ror og maskine/skrue

- Fortøjningsprocedurer efter varierende forhold, samt i kraftpåvirkninger på fortøjninger og fendere, herunder rækkefølgen af fortøjninger ved henholdsvis ankomst og afgang

- Brug af forskellige typer slæbebåde herunder fordele og ulemper ved slæbebådes placering og anvendelsessted

- Brug af bovpropel

- Emergency response

- Gennemgang af gældende nationale regler samt internationale guidelines.

- Sejladsøvelser i en full mission simulator, der stiger i sværhedsgrad og gennemgår:

a. ankring i forbindelse med STS operation

b. STS operation under gang (sug/tryk effekter)

c. manøvrering med stor dybgang for at opnå ’lavvande effekt’, herunder effekten ved forskel i dybgangen mellem skibene ved ship to ship operationer.

Deltagelse i STS del II, kræver gennemført STS del I kursus eller Tug Handling kursus for lodser.

Undervisningstrin 3 (STS del III) omfatter undervisning i:

- Repetition af undervisningen fra STS del I med hensyn til teori, principper mv.

- Intensiv og omfattende simulatorundervisning i alle former for STS operationer inklusive emergency response

- Briefing før og debriefing efter alle simulatorøvelser.

Deltagelse i STS del III kræver gennemført STS del II kursus, og mindst 10 STS lodsninger indenfor de seneste 5 år.

Gennemførelse

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter, og skal minimum gennemføres hvert femte år jf. § 8, stk. 3.

Der udstedes ved kursets afslutning skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Referencer:

IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.6.

OCIMF Ship to Ship Transfer Guide

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 734 af 25. juni 2007 om overførsel af olielast mellem skibe på danske søterritorium.

Tug handling kursus for lodser

Kursets formål er:

At øge lodsens forståelse for slæbebådsoperationer, deres muligheder og begrænsninger samt at sikre en god kommunikation mellem slæbebådsfører og lods i de konkrete manøvreringsøvelser.

Kurset omfatter følgende emner:

- Teoretisk gennemgang af:

- Hydrodynamiske elementer

- Pivotpunktets indflydelse ved bugsering

- Farlige situationer ved bugsering

-Slæbetrosser

- Direkte og indirekte bugsering – Transverse Arrest

- Eskortbugsering

- Brug af forskellige typer bugserbåde, herunder konventionel, Azimuth Stern Drive, Voith Schneider, Rotor Tug og eskort

- Nødsituationer med slæbebåde

- Menneskelige faktorer, herunder kommunikation og ordrer til slæbebåd

- Praktiske sejladsøvelser der underbygger og illustrerer de ovennævnte teorielementer, herunder:

a. Anvendelse af forskellige typer slæbebåde, herunder Azimuth Stern Drive bugserbåd(e)

b. Eskortbugsering

c. Håndtering af nødsituationer.

Gennemførelse

Kurset er kun for lodser og lodsaspiranter, og skal minimum gennemføres hvert femte år jf. § 8, stk. 3.

Der udstedes ved kursets afslutning skriftligt bevis på, at kursusdeltageren teoretisk og praktisk har bestået kurset tilfredsstillende.

Tug handling kursus for lodser sidestilles med gennemførelse af Ship to Ship Operationer, del I.

Referencer:

IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.6.


Bilag 3

Krav til at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis

Indledning:

Dette bilag (se Lodstilsynets hjemmeside, www.lodstilsynet.dk) har til formål at sikre, at ansøgeren opnår et tilstrækkeligt lokalkendskab til de enkelte lodsningsområder, havne, fjorde, render og broer, således at ansøgeren kan vurdere de risici, der er forbundet med sejlads i disse lodsningsområder.

For at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis skal indehaveren opfylde de gældende krav til sejladshyppighed. Sejladshyppigheden er defineret som et antal lodsninger/sejladser, der er inddelt i følgende kategorier:

- Kategori A - Mindst 20 lodsninger/sejladser pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Højrisikohavne og – lodsningsområder evt. med tilhørende opgraderingskrav)

- Kategori A* - Hvis indehaveren af et certifikat med et A område har opfyldt kravene til sejladshyppighed kontinuerligt i mere end 5 år, halveres kravet til mindst 10 lodsninger/sejladser pr. løbende år

- Kategori B - Mindst 10 lodsninger/sejladser pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Middelrisikohavne og – lodsningsområder evt. med tilhørende opgraderingskrav)

- Kategori B* - Hvis indehaveren af et certifikat med et B område har opfyldt kravene til sejladshyppighed kontinuerligt i mere end 5 år, halveres kravet til mindst 5 lodsninger/sejladser pr. løbende år.

- Kategori C - 5 lodsninger/sejladser og derunder pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Lavrisikohavne og få lodsninger).

Hvis indehaveren i mere end 5 år ikke har haft mindst en lodsning/sejlads i et kategori C område, mistes certificeringen i det pågældende lodsningsområde.

Hvis indehaveren af et lodscertifikat eller et lodsfritagelsesbevis ikke længere opfylder de gældende krav til sejladshyppighed, skal lodscertifikatet eller lodsfritagelsesbeviset indsendes til Søfartsstyrelsen.

Hvis indehaveren af et lodscertifikat eller et lodsfritagelsesbevis har andre gyldige lodsningsområder, skal lodscertifikatet eller lodsfritagelsesbeviset indsendes, efter at et nyt gyldigt certifikat er modtaget.

Særligt for lodscertifikater:

Lodscertifikatet kan være begrænset til forskellige skibsstørrelser jf. § 2, stk. 3.

En lods skal, som udgangspunkt, have foretaget mindst tre lodsninger på et certificeret opgraderingstrin for at blive certificeret til det næste opgraderingstrin. Søfartsstyrelsen kan dog udarbejde individuelle opgraderingsplaner for den enkelte lods under hensyntagen til dennes erfaring som lods mv.

Særligt for lodsfritagelsesbeviser:

Der skal anvendes lods ved opfyldelse af krav til lokalkendskab for erhvervelse af lodsfritagelsesbevis til havne-, fjord-, rende- og brolodsningsområder jf. § 15, stk. 1, nr. 1.

Der skal ikke anvendes lods ved opfyldelse af krav til lokalkendskab for erhvervelse af lodsfritagelsesbevis til andre lodsningsområder, hvis ansøgeren under sejladsen ledsages og oplæres af en navigatør, der er i besiddelse af et gyldigt lodsfritagelsesbevis til det pågældende lodsningsområde jf. § 15, stk. 2.

Forklaring til skemaer:

I den venstre side (lysegrøn) ses kategoriinddelingen af lodsningsområder, havne, fjorde, render og broer, hvoraf det fremgår, hvilke krav der skal opfyldes for at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis.

I den højre side (lyseblå) ses opgraderingskravene for lodser, der ønsker certifikat til større skibe.

Opgraderingskravene (lyseblå) er ikke relevante for at få udstedt eller opretholdt et lodsfritagelsesbevis, idet et lodsfritagelsesbevis er udstedt på baggrund af den enkelte person og fartøjstype.

Havne, som ikke er nævnt specifikt i skemaerne, tilhører kategori C.

Referencer:

IMO Resolution A.960(23), afsnit 6.

BP320_5_4.jpg Size: (365 X 256) BP320_5_5.jpg Size: (365 X 243) BP320_5_6.jpg Size: (362 X 246) BP320_5_7.jpg Size: (365 X 219)


Bilag 4

Pensum til egnethedsprøver

Egnethedsprøve vedrørende lodscertifikat

Krav til pensum for at opnå lodscertifikat i et givent lodsningsområde

1) afgrænsninger af lodsningsområdet

2) de internationale søvejsregler (COLREG),

a) bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande,

b) relevante bekendtgørelser og regulativer om sejlads,

c) lodsloven med tilhørende bekendtgørelser,

d) lov om sikkerhed til søs, og havmiljøloven

3) farvandsafmærkning

4) fyrkarakteristik, fyrvinkler, tågesignaler, racons, radio beacons og andre elektroniske hjælpemidler, herunder virtuel farvandsafmærkning/AIS

5) navn, position og karakteristika for bøjer, beacons, faste afmærkninger og anden afmærkning

6) navne og karakteristika for sejlrender, grunde, næs, og andre kendemærker

7) begrænsninger i form af broer og lignende forhindringer, herunder skibets air draught

8) vanddybder, tidevand og andre lignende faktorer

9) generelt om tidevand, brug af tidevandstabeller og real-time data samt gældende datasystemer, hvis sådanne er til rådighed

10) ruter, kurser og distancer

11) ankringsområder, ankring

12) skibsmanøvrering ved lodsning, ankring, til og fra kaj, manøvrering med og uden slæbebåd, og i nødsituationer

13) kommunikation og anden mulighed for tilgængelig navigationsinformation

14) navigationsadvarsler og anden relevant information

15) trafikseparationssystemer, VTS og sejladsforskrifter

16) broudstyr og navigationsudstyr

17) brug af radar og andet elektronisk udstyr, deres begrænsninger og muligheder ved navigation og forhindring af kollisioner

18) manøvreringsegenskaber for de typer skibe, der forventes lodset, og begrænsninger som følge af bestemte fremdrifts- og styresystemer

19) faktorer der påvirker skibets ydeevne som f.eks. vind, strøm, tidevand, lastkondition, vanddybde, bund, bred og skibsinteraktion inkl. squat effekt og under keel clearance

20) brug af og begrænsning ved brug af forskellige typer slæbebåde

21) engelskkundskaber på et niveau, der gør lodsen i stand til at kommunikere klart

22) IMO´s Maritime Standardudtryk

23) IMO-koden for undersøgelse af søulykker og -hændelser

24) Bridge Team  Management, herunde4r Master-pilot relation, arbejdsprocedurer samt Pilot Card

25) forureningsforebyggelse

26) nød- og beredskabsplaner

27) sikker påsætnings- og aftagningsprocedure

28) anden relevant viden, der anses for nødvendig

Ovenstående nummerering refererer til IMO Resolution A.960(23), afsnit 7.

Referencer:

IMO Resolution A.960(23), afsnit 7.

Egnethedsprøve vedrørende lodsfritagelsesbevis

Krav til pensum for at opnå lodsfritagelsesbevis i et givent lodsningsområde

1) afgrænsninger af lodsningsområdet

2) de internationale søvejsregler (COLREG),

a) bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande,

b) relevante bekendtgørelser og regulativer om sejlads,

c) lodsloven med tilhørende bekendtgørelser,

d) lov om sikkerhed til søs, og

e) havmiljøloven

3) farvandsafmærkning

4) fyrkarakteristik, fyrvinkler, tågesignaler, racons, radio beacons og andre elektroniske hjælpemidler, herunder virtuel farvandsafmærkning/AIS

5) navn, position og karakteristika for bøjer, beacons, faste afmærkninger og anden afmærkning

6) navne og karakteristika for sejlrender, grunde, næs, og andre kendemærker

7) begrænsninger i form af broer og lignende forhindringer, herunder skibets air draught

8) vanddybder, tidevand og andre lignende faktorer

9) generelt om tidevand, brug af tidevandstabeller og real-time data samt gældende datasystemer, hvis sådanne er til rådighed

10) ruter, kurser og distancer

11) ankringsområder, ankring

12) skibsmanøvrering ved lodsning, ankring, til og fra kaj, manøvrering med og uden slæbebåd, og i nødsituationer

15) trafikseparationssystemer, VTS og sejladsforskrifter

16) forureningsforebyggelse

17) nød- og beredskabsplaner

28) anden relevant viden, der anses for nødvendig, herunder

a) squat effect

b) under keel clearance

29) indberetningspligt

Ovenstående nummerering refererer til IMO Resolution A.960(23), afsnit 7.

Referencer:

IMO Resolution A.960(23), afsnit 7.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Anerkendelsesdirektivet), EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, og dele af direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (Servicedirektivet), EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.