Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond

§ 1

I bekendtgørelse nr. 111 af 12. februar 2009 om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, ændres »Ledernes Hovedorganisation,« til: »Ledernes Hovedorganisation og«.

2. I § 10, stk. 2, ændres »1 repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening, og« til: »2 repræsentanter for Dansk Arbejdsgiverforening.«.

3. I § 10, stk. 2, udgår »1 repræsentant for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. november 2012

Mette Frederiksen

/ Jakob Jensen