Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

(Nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, som ændret senest ved lov nr. 556 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. Efter § 118 indsættes:

»§ 118 a. For tilsagn efter § 115, stk. 1-5, der gives i perioden fra den 1. juli 2012 til og med den 31. december 2016, forhøjes de lån, der er nævnt i § 118, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., til 88 pct., samtidig med at den kommunale grundkapital, der er nævnt i § 118, stk. 1, 1. pkt., og den regionale grundkapital, der er nævnt i § 118, stk. 2, 1. pkt., nedsættes til 10 pct.«

§ 2

I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »Anskaffelsessummen efter tilsagn meddelt i 2008« til: »Anskaffelsessummen for tilsagn givet i perioden fra den 1. juli 2012 til og med den 31. december 2016«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. december 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. november 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Hansen