Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. oktober 2012 i sag 06.2012

A

v/forhandlingssekretær Jan Aage Hansen, 3F - Transportgruppen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Maglegaard Sørensen, DI, og forhandlingssekretær Kim Poder, 3F.

Mellem klageren, A, født den 7. marts 1975, og indklagede B, blev den 18. januar 2011 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som godschauffør med uddannelsesperiode fra den 14. februar 2011 til den 11. januar 2013.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, 3F - Transportgruppen, ved klageskrift modtaget den 10. februar 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale en godtgørelse på 40.000 kr. til A.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 15. oktober 2012.

Sagsfremstilling

Af brev af 13. oktober 2011 fra B til A fremgår bl.a.:

»Din ansættelse hos B.

Der er nu sket så mange ting den sidste tid, at jeg mener vi må have en snak om forløbet af din fortsatte ansættelse hos B.

1.

Skade på trailer og lift i Esbjerg, d. 19.08.11.

Skaden er endnu ikke opgjort hos X, men bliver imellem Dkk. 10.-15.000.- + moms.

2.

Bil kørt fast på din egen bopæl, fredag d. 16-09.11. Jeg kender ikke hele forløbet af denne sag, men blev ringet op fredag aften, da 2 af vore trækkere sidder fast på vejen ned til din ejendom. Den ene kom fri ved egen hjælp, den anden med hjælp fra Dansk Autohjælp A/S – pris dkk. 2.840,13 + alle de øvrige omkostninger til extra og unødig kørsel, diesel, ødelagte baglys, ca. dkk. 5.000.- + moms.

3.

Parkering af trailer nr. Y1 i Y2, d. 28.09.11.,

trailer sat midt på vej, hvor der er parkering forbudt.

Parkeringsafgift til Fredericia kommune, dkk, 510.-

4. Bil kørt fast i Skanderborg, mandag den 10.10.11 på vej til aflæsning af 1 læs træpiller.

Bil trukket fri af Dansk Autohjælp A/S, omkostninger pt. ubekendt.

Jeg føler at vi er nødt til at have en alvorlig samtale omkring ovennævnte og fremtiden. Vi har ikke råd til at fortsætte på denne måde og hvad bliver det næste ?????

Venligst meddel mig hvornår vi kan afholde et møde og venligst medbring en oversigt over dine timer i ansættelsesperioden.«

Under henvisning til dette brev blev uddannelsesaftalen den 26. oktober 2011 ophævet ensidigt af virksomheden.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at der ikke var grundlag for at rejse kritik mod hans arbejdsindsats, således som anført i brevet af 13. oktober 2011. Han påbegyndte uddannelsen med at gennemføre grundforløbet, hvilket han bestod med karakteren 10 B, og han erhvervede stort kørekort. Herefter blev han med det samme sat til at køre sættevogn alene. Den 18. august 2011 blev han sat på en tur med sættevogn til Fakta- og Nettobutikker i de små gader i Esbjerg. Da han kom tilbage til virksomheden sagde han, at han ikke havde kørselserfaring nok til denne type opgave, men han blev alligevel sat til den samme opgave dagen efter, hvor der skete en skade. Den 16. september 2011 skulle han køre meget tidligt om morgenen, og dagen før havde han hentet en trækker hos en anden chauffør, N1. Da han kørte ned ad grusvejen til sit eget hjem, kunne han mærke, at trækkeren var ved at sætte sig fast, hvorfor han ringede til N1, der kom kørende i en andens trækker for at hjælpe ham fri. N1 fik hurtigt trækkeren fri, men i mellemtiden havde den anden trækker sat sig fast. Da N1 kørte den fri, ødelagde N1 baglygten. Han havde ingen betænkeligheder ved at køre lastbilen ned ad grusvejen, hvor der jævnligt kører tung trafik i form f.eks. skraldebiler. Den 28. september 2011 parkerede han traileren tæt på et sving, men regnede med at den ville blive hentet om aftenen eller natten, inden den generede nogen. Han havde ikke fået at vide, at den skulle blive stående i 1 uge. Den 10. oktober 2011 skulle han køre på et hårdt grusunderlag rundt i et snævert sving. Han blev nødt til at køre 10 cm uden for grusvejen for at svinge rundt, men det viste sig, at der kort forinden havde været gravet fiberkabler ned i rabatten. Den var derfor meget blød, hvilket ikke kunne observeres fra lastbilen.

Forud for modtagelsen af brevet af 13. oktober 2011 havde han haft en konflikt med virksomheden om aflønning. Han arbejdede i gennemsnit 60-70 timer om ugen og krævede almindelig timeløn for arbejdstiden udover 37 timer om ugen. B blev vred over hans lønkrav, og umiddelbart herefter fik han at vide, at han ikke ville få sin egen trækker, men skulle arbejde som afløser på alle de andres biler. Der var ingen episoder, fra han modtog brevet, til uddannelsesaftalen blev ophævet. Det blev nævnt, at han kunne køre de små biler, hvilket han indvilgede i, men han sagde samtidig, at dette jo ikke bidrog til hans uddannelse som godschauffør.

Efter ophævelsen af uddannelsesaftalen er han fortsat sin uddannelse i en anden virksomhed og skal om 4 uger til svendeprøve.

B har forklaret bl.a., at A tidligere havde kørt små biler under 3500 kg. for virksomheden, men efter skoleforløbet sagde A, at han søgte udfordringer og ikke længere ville køre de små biler. Det var næsten dagligt, at han ikke magtede kørselsopgaverne. Turen den 19. august 2011 var en almindelig tur til dagligvarebutikker, og A brugte to dage på at køre denne tur, som andre kunne gøre på én dag. Med hensyn til episoden den 16. september 2011 var det uforståeligt, at A kunne komme på den tanke at køre lastbilen ned ad den lille grusvej, som fører til hans bopæl. Der var plads i nærheden til at parkere sættevogne. Vedrørende parkeringsbøden var der masser af parkeringspladser i nærheden. Vedrørende episoden den 10. oktober 2011 havde han adskillige gange fortalt A, at han måtte spørge sig for hos personer med lokalkendskab, inden han kørte uden for private grusveje. Efter den seneste episode turde han ikke længere lade A køre sættevogne, og han tilbød ham derfor kørselsopgaver i de små biler samt arbejde på lageret, hvilket A ikke var interesseret i. Efter den 13. oktober 2011 afspadserede A en del timer. Der blev afholdt flere møder efter den 13. oktober 2011, men der kunne ikke opnås enighed om noget. En repræsentant fra skolen var med A ude at køre, men det ebbede hurtigt ud.

V1 har forklaret bl.a., at han kan bekræfte, at der har været de episoder, som er nævnt i brevet den 13. oktober 2011. Der var ikke tale om særligt vanskelige kørselsopgaver, og han har i sin tid som speditør i virksomheden aldrig oplevet andre chauffører lave skader i samme omfang som A. A var i begyndelsen med andre chauffører ude at køre containerkørsel.

Procedure

A har til støtte for påstanden anført, at de skader, der er nævnt af virksomheden, beror på manglende erfaring og er ikke udtryk for en grov misligholdelse af uddannelsesaftalen fra hans side. Skolen har således ikke haft indsigelser vedrørende kørekort og skoleforløb, og han har videreført sin uddannelse i en anden virksomhed. Det kan have været uoverensstemmelser mellem ham og virksomheden om løn, der var den egentlige grund til ophævelsen. Virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen var således ikke berettiget. Der tilkommer ham derfor en godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven, som under hensyn til, at han var voksenelev, og at ophævelsen var helt uberettiget, bør fastsættes til ikke under 40.000 kr.

B har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at hvis man skal forvente så mange skader fra en elev som i dette tilfælde, vil det være helt umuligt at uddanne elever inden for transportbranchen. Ophævelsen af uddannelsesaftalen var på baggrund af de mange skader fuldt ud berettiget, og der tilkommer derfor ikke A nogen godtgørelse som påstået.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder ikke, at de episoder, der er omtalt i virksomhedens brev af 13. oktober 2011, udgør en grov misligholdelse af uddannelsesaftalen fra elevens side. Vi har herved lagt vægt på, at eleven umiddelbart efter erhvervelsen af stort kørekort blev sat til at køre sættevogne og på tidspunktet for de omhandlede episoder må karakteriseres som urutineret. Vi har endvidere lagt vægt på skadernes karakter og omfang og på elevens forklaring om baggrunden herfor. Hertil kommer, at virksomheden ikke forud for ophævelsen havde meddelt eleven en advarsel, som kunne have skærpet hans opmærksomhed omkring de situationer, hvor han ifølge virksomheden udviste manglende dømmekraft, eller havde iværksat en plan for den videre uddannelse til imødegåelse af lignende episoder i fremtiden.

Som følge heraf var virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen ikke berettiget, og der tilkommer herefter eleven en godtgørelse som påstået i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65, jf. § 61.

To medlemmer udtaler:

Når henses til de implicerede værdier og de risici ikke mindst for medtrafikanter, der er forbundet med kørsel med sættevogne, finder vi, at virksomheden på baggrund af de hændelser, der er beskrevet i brevet af 13. oktober 2011, var berettiget til uden forudgående advarsel at ophæve uddannelsesaftalen. Vi stemmer derfor for at frifinde virksomheden for det rejste krav om godtgørelse i medfør af erhvervsuddannelsesloven.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der gives A medhold i sit krav på betaling af 40.000 kr. i anledning af virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage til A betale 40.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.