Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. oktober 2012 i sag 21.2012

A

v/forbundssekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

B

(nu under konkurs)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Ketelsen, TEKNIQ, og næstformand Henrik W. Petersen, Blik- og Rørarbejderforbundet.

Mellem klageren, A, født den 7. november 1992, og indklagede B, blev den 19. april 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som VVS- og energitekniker, med uddannelsesperiode fra den 19. april 2010 til den 18. oktober 2013.

Denne sag drejer sig om arbejdsgiverens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn.

A har ved sin organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 17. april 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 79.828,13 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Beløbet er opgjort som 30.000 kr. i godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, 44.998,13 kr. i manglende løn og lønandele fra den 1. januar 2010 til ophævelsen af uddannelsesaftalen i januar 2012 samt udlæg med 4.830 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 15. oktober 2012, hvor virksomheden ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Virksomheden skrev den 18. januar 2012 til eleven, at det på grund af virksomhedens økonomiske situation ikke ville være muligt at udbetale løn den 19. januar 2012. Den 23. januar 2012 skrev Rør- og Blikkenslageres Fagforening en mail til virksomheden om, at de ansatte forgæves var mødt op på virksomhedens adresse og uden held havde forsøgt at komme i kontakt med virksomhedens ejer, samt at ansættelsesforholdene for de ansatte på virksomhedens på grund af manglende lønudbetaling ansås for ophævet fra virksomhedens side. Den 26. januar 2012 fremsendte Rør- og Blikkenslagernes Fagforening en blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen til den tekniske skole.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han ikke ved, hvorfor der blev udbetalt for lidt i løn i januar 2010. Han blev den 18. januar 2012 kaldt ind på kontoret og fik at vide, at virksomheden ikke kunne betale løn, og at han ikke skulle komme på arbejde mere. Han mødte på arbejde to dage i træk herefter, men virksomheden var lukket.

Procedure

A har til støtte for påstanden gjort gældende, at virksomheden på grund af økonomiske forhold har ophævet uddannelsesaftalen, og at der derfor i overensstemmelse med nævnets praksis tilkommer ham en erstatning for mistet uddannelsesgode i henhold til erhvervsuddannelsesloven på 30.000 kr. Han har herudover krav på efterbetaling af løn mv. som følge af, at virksomheden ikke har rykket eleven op på et højere løntrin til tiden. Lønkravet er opgjort i overensstemmelse med VVS-overenskomstens lærlingebestemmelser, der er den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, og med udgangspunkt i det angivne timetal på lønsedler. Hertil kommer udlæg til bl.a. månedskort, som han er berettiget til at få refunderet af virksomheden.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Uddannelsesaftalen er ophævet på grund af virksomhedens økonomiske forhold, og eleven har i denne situation efter nævnets faste praksis krav på betaling af en godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven på 30.000 kr. Herefter, og idet vi ikke finder grundlag for at tilsidesætte elevens opgørelse af lønkravet mv., tages elevens påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B (nu under konkurs) skal inden 14 dage til A betale 79.828,13 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.