Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 16. november 2012 i sag 86.2011

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F

mod

B

v/advokat Peter Skjødt, Bonnesen Advokater

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A, og faglige sekretær Flemming Grønsund, 3F.

Mellem klageren, A, født den 26. august 1990, og indklagede B, blev den 1. oktober 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som landmand med husdyr, med uddannelsesperiode fra den 1. september 2009 til den 1. oktober 2012.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv. og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin organisation, Faglig Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 9. december 2011, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 37.769,25 kr.

Beløbet er opgjort som løndifference for perioden fra den 1. september 2010 til den 30. april 2011 med 24.683,78 kr., feriegodtgørelse med 3.085,47 kr. og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis med 10.000 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. november 2012, hvor indklagede ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalen pkt. 8 fremgår vedrørende kollektiv overenskomst: ”3F”.

Uddannelsesaftalen blev med virkning fra den 1. maj 2011 ensidigt ophævet af eleven.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun som elev har arbejdet med driften af kostalden, herunder morgenmalkning og fodring. Der var udover hende tillige ansat en driftsleder og en medarbejder med tilskud fra kommunen. Hun arbejdede mere end 37 timer om ugen. Morgenmalkningen begyndte kl. 4.30, og nogle gange malkede de også om natten i et forsøg på at få ydelsen op. Hun har aldrig modtaget betaling for overtid og forskudttid. Sommerferien skulle afholdes uden for almindelig ferieperiode. Der var ingen faste arbejdsplaner, idet man aftalte arbejdstiden fra uge til uge. De mødte altid to til morgenmalkning, men det var forskelligt, om man herefter fortsatte til frokost eller først mødte ind igen om eftermiddagen. Det var B, der udfyldte uddannelsesaftalen. De talte ikke om betydningen af, at der i pkt. 8 står ”3F”. Det var på tale at få en landbrugskonsulent til at hjælpe med at udfylde uddannelsesaftalen korrekt, men B ville ikke betale herfor, så det blev ikke til noget.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand gjort gældende, at hun ikke er blevet aflønnet korrekt og heller ikke reguleret i overensstemmelse med den for området gældende overenskomst. Det er ikke tilstrækkeligt at anføre ”3F” i punkt 8, da 3F har fire overenskomster på dette område, selvom der kun er én overenskomst for jordbrugsområdet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Opgørelsen af elevens krav er efter det oplyste sket efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst. Herefter, og da der ikke er grundlag for at tilsidesætte denne opgørelse, tages elevens efterbetalingskrav til følge.

Vedrørende godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Tre medlemmer udtaler:

Uddannelsesaftalen er ikke korrekt udfyldt, for så vidt angår punkt 8 vedrørende den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, idet det efter nævnets praksis ikke er tilstrækkelig præcist blot at anføre den ene overenskomstpart. Fejlen er efter elevens forklaring ikke undskyldelig og kan medføre risiko for tab af lønbeløb, men har på den anden side næppe haft konkret betydning for den opståede tvist i denne sag, hvor eleven som udgangspunkt har været aflønnet efter den korrekte overenskomst. Vi finder derfor, at godtgørelsen for mangelfuldt ansættelsesbevis passende kan fastsættes til 5.000 kr.

To medlemmer udtaler:

Vi er enige i, at uddannelsesaftalen ikke er korrekt udfyldt, men vi finder, at manglen har en sådan bagatelagtig karakter, at et eventuelt godtgørelsesbeløb ikke bør overstige 1.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale 32.769,25 kr. til A, hvoraf 5.000 kr. vedrører godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage til A betale 32.769,25 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.