Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 16. november 2012 i sag 91.2011

A

v/uddannelseskonsulent Johnny Frimann Storm, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 15. marts 1985, og indklagede B, blev den 7. september 2009 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som tømrer, med uddannelsesperiode fra den 1. september 2009 til den 28. september 2012.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund 3F, ved klageskrift modtaget den 23. december 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 45.861,55 kr.

Beløbet angives at vedrøre skyldig løn med 5.970,49 kr., feriegodtgørelse for 2009-2011 med 3.535,24 kr. pension for 2009-2011 med 27.045,33 kr. og køretidsbetaling med 9.309,70 kr. , hvilket giver i alt 45.860,76 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 5. november 2012, hvor virksomheden ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Uddannelsesaftalen blev gensidigt ophævet med virkning fra den 25. april 2011. Den 17. juni 2011 rejste 3F på elevens vegne krav om betaling af løn mv. og køretidsbetaling. Af brev af 21. september 2011 fra Træfagenes Byggeuddannelse fremgår bl.a., at virksomheden pr. telefon den 8. september 2011 havde oplyst, at de skyldige beløb hurtigst muligt ville blive betalt. Virksomheden betalte herefter pr. 6. oktober 2011 brutto 39.911 kr. Det i påstanden opgjorte krav udgør restkravet i forhold til den oprindelige opgørelse af 17. juni 2011.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han lavede timeregnskab over udført arbejde i virksomheden. I henhold hertil arbejdede han cirka 37 timer om ugen. Han har fået løn udbetalt i overensstemmelse med de udfærdigede lønsedler.

V1 har forklaret bl.a., at han er ansat i 3F-afdelingen og første gang blev kontaktet af virksomheden i forbindelse med, at man ønskede at ophæve uddannelsesforholdet. Han blev da opmærksom på, at der ikke var udleveret lønsedler til eleven, og han fik efterfølgende eftersendt disse. Det krav, der er fremsat i brevet af 17. juni 2011, er opgjort på baggrund af en sammenligning af lønsedlerne med elevens timesedler. Lønafregningerne bærer præg af, at man har samlet lønudbetaling op for en længere periode, og der var både fejl i lønsatser og ”huller” i udbetalingen. Det er trods flere forsøg ikke lykkedes at formå virksomheden til at betale, selvom de ikke er fremkommet med indsigelser over for kravets opgørelse. Pensionskravet er opgjort som 12 % af lønnen, hvilket svarer til overenskomstens satser for arbejdsgiverens og elevens pensionsbidrag. Der er gennem ansættelsen ikke blevet tilbageholdt eller indbetalt nogen del af pensionsbidraget til pensionsordning.

Procedure

Klager har til støtte for påstanden anført, at man på baggrund af de foretagne beregninger må lægge til grund, at virksomheden mangler at betale løn, feriepenge, kørselstid og pension som anført i påstanden. Virksomheden er da heller aldrig fremkommet med indsigelser over for opgørelsen af kravet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte det af klageren opgjorte krav på løn, kørselstid og feriepenge, hvorfor kravet herom tages til følge med 18.815,43 kr.

Vedrørende pension lægges det efter forklaringen fra V1 til grund, at virksomheden gennem ansættelsen ikke har indeholdt elevens pensionsbidrag.

Tre medlemmer udtaler herefter:

Efter Østre Landsrets dom af 6. juni 2012 i sag B-0287-11 finder vi i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets nye praksis, jf. TN 73.2011, at der i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, eller § 65 ikke er hjemmel til at yde elever erstatning for manglende indbetaling af deres andel af pensionsbidraget til en pensionsordning, hvorfor vi stemmer for at tage det opgjorte pensionskrav til følge med 18.030,22 kr., svarende til arbejdsgiverens pensionsbidrag på 8 % ifølge overenskomsten.

To medlemmer udtaler herefter:

Vi finder i overensstemmelse med nævnets tidligere praksis og med henvisning til Vestre Landsrets afgørelse af 4. januar 2012, der er optrykt i UfR 2012.12, at der bør tilkendes eleven et beløb, svarende til elevens andel af pensionsbeløbet, som i strid med overenskomstens regler ikke er indbetalt til en pensionsordning.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale 36.845,65 kr. i efterbetaling af løn mv.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 36.845,65 kr. til A.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.