Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven, og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab

I medfør af § 7, stk. 1, i lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab (Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 8, § 2, nr. 1, nr. 3-30, nr. 32 og nr. 34, § 3, nr. 1-3, § 7, stk. 2, og § 8 i lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. § 16, stk. 2, 2. pkt., i lov om sikkerhed til søs, som affattet ved § 1, nr. 10, i lov nr. 493 af 12. maj 2010, træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 3. § 73 a og § 73 b i sømandsloven, som affattet ved § 2, nr. 35, i lov nr. 493 af 12. maj 2010, træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 4. § 74 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3 og 4, i sømandsloven, som affattet ved § 2, nr. 36, i lov nr. 493 af 12. maj 2010, træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 5. § 2, nr. 2, i lov nr. 493 af 12. maj 2010 om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab træder i kraft den 15. januar 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 9. januar 2013

Annette Vilhelmsen

/ Jørgen Løje