Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven

I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 251 af 30. marts 2011 om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Pligt til forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren m.v.) fastsættes, at lovens § 2, nr. 2, og § 3, nr. 1-3, træder i kraft den 20. august 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 9. januar 2013

Annette Vilhelmsen

/ Jørgen Løje