Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002L0046
 
32006R1925
 
32009L0039
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer
Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af tilsatte næringsstoffer
Kapitel 4 Administration, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Generelle tilladelser til tilsætning af vitaminer og/eller mineraler til fødevarer
Bilag 2 Oplysninger, der skal indsendes til Fødevarestyrelsen ved anmeldelse af tilsætning af næringsstof
Bilag 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed
Bilag 4 Oplysninger, der skal indsendes til Fødevarestyrelsen ved ansøgning om godkendelse af næringsstof
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

I medfør af § 8, § 9, § 37, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

1) kosttilskud,

2) modermælkserstatninger,

3) tilskudsblandinger,

4) forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn,

5) fødevarer til særlige medicinske formål, og

6) slankekostprodukter.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for krav til specifikationer for identitet og renhed af alle næringsstoffer, der er tilsat fødevarer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.

§ 3. Ved næringsstoffer forstås i denne bekendtgørelse:

1) vitaminer og mineraler, og

2) andre stoffer end vitaminer eller mineraler, som har og/eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.

Kapitel 2

Tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer

Kilder til vitaminer og mineraler

§ 4. Kun de næringsstoffer, der er anført i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 26. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer, må anvendes som kilder til vitaminer og mineraler, der tilsættes fødevarer.

Generelle tilladelser

§ 5. Tilsætninger kan anvendes på de i bilag 1 anførte betingelser.

§ 6. Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler, der er omfattet af en generel tilladelse, til en specifik fødevare skal anmeldes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde de i bilag 2 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Fødevarer, der er tilsat vitaminer og/eller mineraler, som er anmeldt i henhold til stk. 1, må markedsføres, når alle oplysninger, jf. stk. 2, og gebyr for anmeldelse i henhold til generel tilladelse, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er indsendt til Fødevarestyrelsen.

Individuelle tilladelser

§ 7. Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler, der ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. § 5, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen i henhold til § 8.

§ 8. Vitaminer og/eller mineraler må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til en specifik fødevare er anmeldt til Fødevarestyrelsen, jf. § 7.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde de i bilag 2 nævnte oplysninger. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende vitaminer og mineraler til den specifikke fødevare. En anmeldelse anses først for indgivet, når alle oplysninger, der er relevante for sagen, og gebyr for anmeldelse i henhold til individuel tilladelse, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er indsendt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er indsendt til Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forlænge den i stk. 3 nævnte periode til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor.

Stk. 5. Det er dog en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning efter stk. 1-4, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod tilsætningen.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af en anmeldt tilsætning, herunder at anvendelse kun tillades for en begrænset periode.

Stk. 7. Anmeldte tilsætninger af vitaminer og/eller mineraler må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen.

Stk. 8. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke i forbindelse med anmeldelsen har nedlagt forbud i henhold til stk. 5, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernærings- og sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt.

Kapitel 3

Krav til specifikationer for identitet og renhed af tilsatte næringsstoffer

§ 9. Hvis der i EU-lovgivningen, herunder om fødevaretilsætningsstoffer, er fastsat renhedskriterier for anvendelse af relevante stoffer, gælder disse uanset formålet med tilsætningen.

§ 10. For stoffer, for hvilke der endnu ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen, gælder de renhedskriterier, der fremgår af bilag 3, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Tilsætning af næringsstoffer, der er anført i bekendtgørelsens bilag 3, men som ikke opfylder renhedskriterierne i dette bilag, skal godkendes af Fødevarestyrelsen, jf. stk. 3-5.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal indeholde de i bilag 4 nævnte oplysninger. Ansøgningen anses først for indgivet, når alle oplysninger og gebyr for godkendelse af et næringsstof, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er indsendt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse i henhold til stk. 2 senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen, dog senest efter 3 måneder, hvis de indsendte data allerede er godkendt i et andet EU-land, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Hvis der er begrundet behov herfor, kan Fødevarestyrelsen forlænge den i stk. 4 nævnte periode til 6 måneder.

§ 11. Hvis der for et næringsstof ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bekendtgørelsens bilag 3, gælder de almindeligt accepterede renhedskriterier, som anbefales af internationale organer, indtil der er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bilag 3.

Kapitel 4

Administration, straf og ikrafttræden

§ 12. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen.

§ 13. Overtrædelse af § 5, § 6, stk. 1, § 7, § 8, stk. 1, stk. 5, stk. 7 eller stk. 8, § 9, § 10, stk. 1 eller 2, eller § 11, eller af vilkår fastsat i medfør af § 8, stk. 6, straffes med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Fødevarestyrelsen, den 26. november 2012

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Anette Flensborg


Bilag 1

Generelle tilladelser til tilsætning af vitaminer og/eller mineraler til fødevarer

Fødevare
Vitamin/mineral
Indhold pr. 100 g eller pr. 100 ml (som anført i næringsdeklarationen)
Margariner og blandingsprodukter (smørbare og flydende)
Vitamin A
Vitamin A svarende til 840 µg retinol. Indtil 1/14 heraf (svarende til 60 µg retinol) kan erstattes af den ækvivalente mængde betacaroten, idet 1 µg retinol regnes lig med 6 µg betacaroten.
Havregryn
Calcium
Phosphor
0,23 g
0,18 g
Grahamsmel
Thiamin
Riboflavin
Calcium
Jern
0,5 mg
0,5 mg
0,2 g
3,0 mg
Hvedemel
Thiamin
Riboflavin
Calcium
Jern
0,5 mg
0,5 mg
0,2 g
3,0 mg
Rugmel
Calcium
Jern
0,4 g
3,0 mg
Blandingsmel (hvedemel/rugmel)
Som anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet.
 
Morgenmadscerealier
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Jern
1 mg
1 mg
10 mg
7 mg
Frugtsaft og grøntsagssaft
Vitamin C
40 mg

I de generelle tilladelse angives de mængder af det enkelte vitamin og/eller mineral, der er tilladt i den pågældende fødevarekategori. Mængderne angives som summen af fødevarens naturlige indhold og den tilsatte mængde af det pågældende vitamin og/eller mineral, hvilket svarer til den mængde, der angives i næringsdeklarationen.


Bilag 2

Oplysninger, der skal indsendes til Fødevarestyrelsen ved anmeldelse af tilsætning af næringsstof

Anmeldelser i henhold til § 6 eller § 8 skal indeholde følgende oplysninger:

1) Anmelders navn (EU-producent, EU-importør, den, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

2) Produktets navn.

3) Navnet på de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes.

4) Tilsat mængde.

5) Den samlede mængde (eventuelt naturligt indhold og tilsat) i produktet af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes.

6) Fødevarens sammensætning i form af en ingrediensliste.

7) Produktets indhold af energi i kJ eller kcal.

8) Hvis anmelder er bekendt hermed: EU-medlemsstat, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF.


Bilag 3

Krav til specifikationer for identitet og renhed

Navn
Specifikation for
identitet og renhed 1)
Analysemetoder 2)
Vitaminkilder
   
Vitamin A
   
Retinol
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686 (DK 1)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686
Retinylacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684- 2686 (DK 2)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, 2684-2686
Retinylpalmitat
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686 (DK 3)
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686
Retinylpropionat
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686 (DK 4)
Ph. Eur., 5th edition, 2682, 2684-2686
Beta-caroten
E 160a
 
ß-Caroten, syntetisk
E 160a ii 1
CX02 p. 385
ß-Caroten fra Blakeslea trispora
E 160a ii 2
CX13 p. 21
Vitamin D
   
Cholecalciferol
Ph.Eur., 5th edition, 1272-1273, 1275 og 1277 (DK 17)
Ph.Eur., 5th edition, 1272-1273, 1275 og 1277
Ergocalciferol
Ph. Eur., 5th edition, p. 1512 (DK 18)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1512
Vitamin E
   
D-alpha-tocopherol
Ph. Eur., 5th edition, p. 2591 (DK 19)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2591
DL-alpha-tocopherol
E 307
CX10 p.121
D-alpha-tocopherylacetat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2595 (DK 20)
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2595
DL-alpha-tocopherylacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2594 (DK 21)
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2594
D-alpha-tocopherylsuccinat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2598 (DK 22)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2598
DL-alpha-tocopherylsuccinat
Ph. Eur., 5th edition,, p. 2597 (DK 23)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2597
Vitamin K
   
Phytomenadion
Ph. Eur., 5th edition, p. 2241 (DK 24)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2241
Thiamin (B 1 )
   
Thiaminhydrochlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 2559 (DK 5)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2559
Thiaminmononitrat
Ph. Eur., 5th edition, p. 2561 (DK 6)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2561
Riboflavin (B 2 )
   
Riboflavin
E 101 i
CX02 p. 1267
Riboflavin-5'-phosphat, natrium
E 101 ii
CX02 p. 1271
Niacin
   
Nikotinsyre
Ph. Eur., 5th edition, p. 2097 (DK 171)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2097
Nikotinamid
Ph. Eur., 5th edition, 2094 (DK 13)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2094
Pantothensyre
   
Calcium-D-pantothenat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1166 (DK 14)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1166
Dexpantothenol
Ph.Eur., 5th edition, p. 1407 (DK 15)
Ph.Eur., 5th edition, p. 1407
Vitamin B 6
   
Pyridoxinhydrochlorid
Ph.Eur., 5th edition, p. 2342 (DK 7)
Ph.Eur., 5th edition, p. 2342
Folat
   
Pteroylmonoglutaminsyre
Ph.Eur., 5th edition, p. 1630 (DK 12)
Ph.Eur., 5th edition, p. 1630
Vitamin B 12
   
Cyanocobalamin
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375 (DK 8)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375
Hydroxocobalamin
USP 2004 (DK 170)
 
Hydroxocobalaminacetat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1765 (DK 9)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1765
Hydroxocobalaminchlorid
Ph. Eur., 5th edition, p. 1766 (DK 10)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1766
Hydroxocobalaminsulfat
Ph. Eur., 5th edition, p. 1767 (DK 11)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1767
Biotin
   
D-biotin
Ph.Eur., 5th edition, p. 1100 (DK 16)
Ph. Eur., 5th edition, p. 1375
Vitamin C
   
L-ascorbinsyre
E 300
CX02 p. 155
Natrium-L-ascorbat
E 301
CX02 p. 1317
Calcium-L-ascorbat
E 302
CX02 p. 269
L-ascorbyl-6-palmitat
E 304 i
CX02 p. 157
Mineralkilder
   
Calciumacetat
E 263
CX02 p. 257
Calciumcarbonat
E 170 i
CX02 p. 273
Calciumchlorid
E 509
CX02 p. 277
Calciumcitratmalat
DK 25
 
Calciumsalte af citronsyre:
Monocalciumcitrat
Dicalciumcitrat
Tricalciumcitrat
E 333 i
E 333 ii
E 333 iii
CX02 p. 279
Calciumgluconat
E 578
CX08 p. 9
Calciumglycerophosphat
Ph.Eur., 5th edition, p. 1159 (DK 56)
Ph.Eur., 5th edition, p. 1159
Calciumhydroxid
E 526
CX02 p. 301
Calciumlactat
E 327
CX02 p. 311
Calciumsalte af orthophosphorsyre:
Monocalciumphosphat
Dicalciumphosphat
Tricalciumphosphat
E 341 i
E 341 ii
E 341 iii
CX06 p. 33
CX02 p. 315
CX02 p. 1525
Calcium-L-ascorbat
E 302
CX02 p. 269
Calciumoxid
E 529
CX02 p. 317
Magnesiumacetat
Ph.Eur., 5th edition, p. 1952 (DK 26)
Ph.Eur., 5th edition, p. 1952
Magnesiumcarbonat:
Magnesiumhydroxidcarbonat
E 504 ii
CX02 p. 875
Magnesiumchlorid
E 511
CX02 p. 869
Magnesiumsalte af citronsyre:
Dimagnesiumcitrat
Trimagnesiumcitrat
DK 57
DK 58
 
Magnesiumgluconat
CX09 p. 57 (DK 59)
CX09 p. 57
Magnesiumglycerophosphat
Ph.Eur., 5th edition, p. 1957 (DK 152)
Ph.Eur., 5th edition, p. 1957
Magnesiumsalte af orthophosphorsyre:
Dimagnesiumphosphat
Trimagnesiumphosphat
E 343 ii
CX02 p. 1545 (DK 154)
CX02 p. 879
CX02 p. 1545
Magnesiumsulfat
Ph.Eur., 5th edition, p. 1962 (DK 156)
Ph.Eur., 5th edition, p. 1962
Magnesiumlactat
CX02 p. 887 (DK 60)
CX02 p. 887
Magnesiumhydroxid
E 528
CX02 p. 881
Magnesiumoxid
E 530
CX02 p. 889
Ferrocitrat
FCC V p. 172 (DK 150)
FCC V p. 172
Ferriammoniumcitrat
FCC V p. 167 og 169 (DK 155)
FCC V p. 167 og 169
Ferrogluconat
E 579
CX08 p. 59
Ferrofumarat
FCC V p. 173 (DK 31)
FCC V p. 173
Natrium-ferridiphosphat
FCC V p. 412 (DK 62)
FCC V p. 412
Ferrolactat
E 585
CX02 p. 659
Ferrosulfat
CX09 p. 39 og 41 (DK 32)
CX09 p. 39 og 41
Ferridiphosphat (ferripyrophosphat)
FCC V p. 172 (DK 61)
FCC V p. 172
Jern:
Carbonyl
Elektrolytisk
Hydrogenreduceret
FCC V p. 229 (DK 28)
FCC V p. 230 (DK 29)
FCC V p. 231 (DK 30)
FCC V p. 229
FCC V p. 230
FCC V p. 231
Ferroglycinat (fremstillet
med citronsyre)
CX13 p. 31 (DK 153)
CX13 p. 31
Ferrophosphat
DK 151
 
Cuprigluconat
FCC V p. 121 (DK 36)
FCC V p. 121
Cuprisulfat
CX02 p. 463 (DK 39)
CX02 p. 463
 
DK 70
 
Kobbercarbonat:
Cuprihydroxidcarbonat
DK 37
 
Cuprioxid
DK 38
 
Natriumjodid
Ph.Eur., 5th edition, p. 2438 (DK 63)
Ph.Eur., 5th edition, p. 2438
Kaliumjodid
FCC V p. 364 (DK 41)
FCC V p. 364
Kaliumjodat
FCC V p. 363 (DK 40)
FCC V p. 363
Zinkacetat
E 650
Ph.Eur., 5th edition, p. 2728
Zinkchlorid
Ph.Eur., 5th edition, p. 2730 (DK 69)
Ph.Eur., 5th edition, p. 2730
Zinkgluconat
FCC V p. 511 (DK 33)
FCC V p. 511
Zinkoxid
FCC V p. 512 (DK 34)
FCC V p. 512
Zinksulfat
FCC V p. 513 (DK 35)
FCC V p. 513
Manganocarbonat
DK 42
 
Manganochlorid
FCC V p. 274 (DK 43)
FCC V p. 274
Manganogluconat
FCC V p. 275 (DK 44)
FCC V p. 275
Manganoglycerophosphat
FCC V p. 276 (DK 64)
FCC V p. 276
Manganosulfat
FCC V p. 277 (DK 45)
FCC V p. 277
Natriumcarbonat
E 500 i
CX02 p. 1323
Natriumlactat
E 325
CX02 p. 1363
Natriumhydroxid
E 524
CX02 p. 1361
Natriumsalte af orthophosphorsyre:
Mononatriumphosphat
Dinatriumphosphat
Trinatriumphosphat
E 339 i
E 339 ii
E 339 iii
CX02 p. 1341
CX02 p. 547
CX02 p. 1559
Natriumgluconat
E 576
CX08 p. 139
Natriumselenat
DK 50
 
Natriumhydrogenselenit
DK 49
 
Natriumselenit
DK 51
 
L-Selenmethionin
DK 52
 
Natriumfluorid
Ph.Eur., 5th edition, p. 2432 (DK 68)
Ph.Eur., 5th edition, p. 2432
Kaliumcarbonat
E 501 i
CX02 p. 1153
Kaliumchlorid
E 508
CX02 p. 1155
Kaliumcitrat:
Monokaliumcitrat
Trikaliumcitrat
E 332 i
E 332 ii
CX02 p. 1157
CX02 p. 1549
Kaliumgluconat
E 577
CX08 p. 111
Kaliumglycerophosphat
FCC V p. 361 (DK 67)
FCC V p. 361
Kaliumlactat
E 326
CX02 p. 1171
Kaliumhydroxid
E 525
CX02 p. 1167
Kaliumsalte af orthophosphorsyre:
Monokaliumphosphat
Dikaliumphosphat
Trikaliumphosphat
E 340 i
E 340 ii
E 340 iii
CX02 p. 1159
CX02 p. 531
CX02 p. 1553
Kaliumhydrogencarbonat
E 501 ii
CX02 p. 1165
Chrom(III)chlorid og hexahydrat heraf
USP 2004 (DK 46)
USP 2004
Chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf
DK 48
 
Chromdinicotinat
DK 65
 
Chromtrinicotinat
DK 66
 
Natriumcitrat:
Mononatriumcitrat
Dinatriumcitrat
Trinatriumcitrat
E 331 i
E 331 ii
E 331 iii
CX02 p. 339
CX02 p. 1555
Ammoniummolybdat (molybdæn VI)
DK 53
 
Natriummolybdat (molybdæn VI)
Ph.Eur., 5th edition, p. 2442 (DK 54)
Ph.Eur., 5th edition, p. 2442
Visse andre stoffer
   
L-Arginin
FCC V p. 34 (DK 100)
FCC V p. 34
L-Argininhydrochlorid
FCC V p. 35 (DK 101)
FCC V p. 35
L-Carnitin
FCC V p. 100 (DK 102)
FCC V p. 100
L-Carnitin-L-tartrat
DK 127
 
L-Cystein
E 920
FCC V p. 130
L-Cystin
FCC V p. 130 (DK 128)
FCC V p. 130
L-Histidin
FCC V p. 217 (DK 103)
FCC V p. 217
L-Histidinhydrochlorid
FCC V p. 217 (DK 104)
FCC V p. 217
L-Isoleucin
FCC V p. 234 (DK 105)
FCC V p. 234
L-Leucin
FCC V p. 252 (DK 106)
FCC V p. 252
L-Lysinhydrochlorid
FCC V p. 257 (DK 107)
FCC V p. 257
L-Methionin
FCC V p. 286 (DK 108)
FCC V p. 286
L-Phenylalanin
FCC V p. 330 (DK 109)
FCC V p. 330
Taurin
DK 110
 
L-Threonin
FCC V p. 474 (DK 111)
FCC V p. 474
L-Tryptophan
FCC V p. 490 (DK 112)
FCC V p. 490
L-Tyrosin
FCC V p. 490 (DK 113)
FCC V p. 490
L-Valin
FCC V p. 492 (DK 114)
FCC V p. 492
L-Alanin
FCC V p. 18 (DK 119)
FCC V p. 18
L-Asparaginsyre
FCC V p. 41 (DK 120)
FCC V p. 41
L-Glutamin
FCC V p. 197 (DK 121)
FCC V p. 197
Glycin
E 640
FCC V p. 208
L-Lysinaspartat
JSFA p. 419 (DK 123)
JSFA p. 419
L-Prolin
FCC V p. 373 (DK 124)
FCC V p. 373
L-Serin
FCC V p. 396 (DK 125)
FCC V p. 396
Glutaminsyre
E 620
CX02 p. 695
Cholinchlorid
FCC V p. 113 (DK 115)
FCC V p. 113
Cholincitrat
DK 116
 
Cholinhydrogentartrat
FCC V p. 112 (DK 117)
FCC V. 112
Inositol
FCC V p. 228 (DK 118)
FCC V p. 228
Creatin
DK 126
 
Ubidecarenon (coenzym Q10)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2657 (DK 201)
Ph. Eur., 5th edition, p. 2657
Lutein
E 161b
CX02, p. 963 og CX 11, p. 105
Lycopen
E 160d
 
Lecithin
E 322
CX02, p. 841 og CX04 p. 65
Arabisk gummi (akaciegummi)
E 414
CX09, p. 49

1) Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes.

2) Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes.

Anvendte forkortelser:

CX02
Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 1992.
CX06
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/4, Rome 1996.
CX08
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 6, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/6, Rome 1998.
CX09
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/7, Rome 1999.
CX10
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 8, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/8, Rome 2000.
CX13
Compendium of Food Additives Specifications/ add. 11, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/11, Rome 2003.
DK
Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af Fødevarestyrelsen.
FCC V
Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press, Washington D.C. 2003.
Ph.Eur.
European Pharmacopoeia, fifth edition, Council of Europe, Strasbourg 2003.
USP 2004
The United States Pharmacopoeia, 2004 Revision, The United States Pharmacopoeial Convention Inc., Rockville, Md 20852.
JSFA
The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food Additives Association, Tokyo, Japan 1994.


Bilag 4

Oplysninger, der skal indsendes til Fødevarestyrelsen ved ansøgning om godkendelse af næringsstof

Ansøgning om godkendelse i henhold til § 10, stk. 2-5, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Anmelders navn (EU-producent, EU-importør, den, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

2) Navnet på det stof, som ansøgningen vedrører.

3) Stoffets kemiske navn, strukturformel og molekylmasse.

4) Specifikation og analysemetode for stoffet.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer, EU-Tidende 2006, L 404, side 26, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud, EF-Tidende 2002, L 183, side 51, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring, EU-Tidende 2009, L 124, side 21.