Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Uspecifikke anprisninger stred mod anprisningsforordningen – forbud mod markedsføring

Resumé

En virksomhed markedsførte XX Energidrik med en række uspecifikke anprisninger af bl.a. drikkens gunstige indvirkning på sportslig præstationsevne og årvågenhed. De uspecifikke anprisninger var ikke ledsaget af beslægtede specifikke sundhedsanprisninger opført på artikel 13- eller artikel 14-listen, og anprisningerne var derfor i strid med anprisningsforordningen. XX Energidrik var desuden ikke særlig ernæring (sportsprodukt), og det var derfor i strid med særlig ernæringsreglerne, at virksomheden i markedsføringen indikerede, at produktet var egnet til et særligt ernæringsmæssigt formål (sportsprodukt).

Fødevare- og Veterinærklager fastholdt forbuddet mod markedsføring.

Public Affairs Group A/S
Att. Hans Arne E. Kristiansen
Nybrogade 10
1203 København K
Den 17. december 2010
Sagsnr.: 6036/875
Ref.: mora
Tlf. 33 95 14 30

Forbud mod visse anprisninger fastholdes

I har i brev af 11. juni 2010, på vegne af NN Fødevarevirksomhed A/S, klaget over forbud af 18. maj 2010 fra Fødevareregion Øst mod at anvende tre nærmere beskrevne anprisninger i markedsføringen af produktet XX Energidrik.

Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder forbuddet.

Det betyder, at NN Fødevarevirksomhed A/S senest tre måneder fra datoen for denne afgørelse skal dokumentere over for fødevareregionen, at virksomheden er ophørt med at anvende de omhandlede tre anprisninger i markedsføringen af XX Energidrik.

Sammendrag

NN Fødevarevirksomhed A/S markedsfører XX Energidrik med en række uspecifikke anprisninger af bl.a. drikkens gunstige indflydelse på sportslig præstationsevne og årvågenhed.

De benyttede uspecifikke sundhedsanprisninger ledsages ikke af beslægtede specifikke sundhedsanprisninger opført på artikel 13- eller 14-listen, og anprisningerne er derfor i strid med anprisningsforordningen.

XX Energidrik er ikke særlig ernæring (sportsprodukt), og det er derfor i strid med særlig ernæringsreglerne, at NN Fødevarevirksomhed A/S i markedsføringen indikerer, at produktet er egnet til et særligt ernæringsmæssigt formål (sportsprodukt).

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

I afgørelse af 18. maj 2010 forbød fødevareregionen NN Fødevarevirksomhed A/S at anvende følgende anprisninger i markedsføringen af drikken XX Energidrik:

1) »Til toppræstationen og det højtflyvende. Sportens verden er et naturligt græsningsareal for ZZ. Uanset hvor der er brug for vinger, er XX Energidrik med til: snow-boarding, B.A.S.E. jumping, free climbing, surfing, motocross og rally, i Formel 1 eller ved XX Energidrik Air Race World Championship. Til lands, til vands, i luften eller i sneen – XX Energidrik er med. Om man ender øverst på sejrspodiet eller lige ved siden af afgøres ofte kun af et vingeslag. Men også uden for den professionelle sportsverden er XX Energidrik med i mange køletasker og kop-holdere, og det gælder for begge køn i alle aldre.«

2) »For at kunne holde rytmen både dag og nat, har kroppen brug for energi, og sindet skal være fuldt til stede.«

3) »Det moderne menneske vil være i kropslig topform og åndelig lysvågen.«

For så vidt angår anprisningen under 1) begrundede fødevareregionen forbuddet med, at anprisningen var udtryk for en markedsføring af XX Energidrik som særlig ernæring til professionelle sportsfolk. Produktets tilsætning af næringsstoffer krævede derfor en forudgående accept fra Fødevarestyrelsen (særlig ernæringsbekendtgørelsen1), § 11), hvilket virksomheden ikke havde fået.

For så vidt angår anprisningerne under 2) og 3) begrundede fødevareregionen forbuddet med, at disse to anprisninger havde karakter af henvisninger til generelle, uspecifikke, gavnlige virkninger af produktet, og at anprisningerne derfor kun måtte anvendes, hvis de var ledsaget af en beslægtet specifik sundhedsanprisning opført på Kommissionens lister over tilladte anprisninger (artikel 13- og artikel 14-listerne) (anprisningsforordningens2) artikel 10, stk. 3).

Virksomheden skulle efterkomme forbuddet inden for tre måneder.

Partshøring – anprisningen under 1)

Forud for forbuddet opfordrede fødevareregionen jer i brev af 26. marts 2010 til at komme med jeres eventuelle bemærkninger (partshøring – forvaltningslovens3) § 19, stk. 1), hvilket I gjorde i brev af 28. april 2010.

Med hensyn til forbuddet mod anprisningen gengivet ovenfor under punkt 1) skrev I, at markedsføringen ikke henvendte sig til professionelle sportsfolk, men at XX Energidrik alene blev præsenteret i relation til forskellige eksempler på aktive og udfordrende sports- og fritidsaktiviteter.

I anførte, at det var udbredt at lade sportsaktiviteter danne kontekst for markedsføring, og I henviste til, at sodavanden Faxe Kondi blev præsenteret med professionelle sportsfolks konsumering og lovprisning, samt at professionelle danske håndboldspillere blev brugt i markedsføringen af produktet Nutella.

I gjorde gældende, at markedsføringen af XX Energidrik ikke gik lige så langt i relation til sportsaktiviteter, da produktet alene blev præsenteret i relation til forskellige eksempler på udfordrende sports- og fritidsaktiviteter.

I fandt, at XX Energidrik lige så lidt som Faxe Kondi og Nutella kunne kræves godkendt som sportsprodukt efter reglerne om særlig ernæring eller tilsætninger.

Partshøring – anprisningerne under 1) og 2)

Hvad angår forbuddet mod anprisningerne ovenfor under 2) og 3), var I enige i, at udsagnene var af en uspecifik karakter, men I gjorde gældende, at udsagnet ikke indeholdt en påstand om nogen gavnlig virkning af XX Energidrik, og slet ikke en gavnlig virkning for et godt almenhelbred og velvære, jf. definitionen i anprisningsforordningen.

I fandt, at formuleringen alene gengav den almindeligt anerkendte kendsgerning, at det moderne menneske stræber efter god form fysisk og mentalt, og at udsagnene ikke kunne betragtes som sundhedsanprisninger.

Opsættende virkning og oversendelse af klagen til Fødevare- og Veterinærklager

I e-mail af 15. juni 2010 tillagde fødevareregionen jeres klage opsættende virkning, og den 21. juni 2010 oversendte fødevareregionen klagen med sagens akter til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager (nu: Fødevare- og Veterinærklager) for behandling.

I oversendelsesbrevet fastholdt fødevareregionen sin opfattelse af, at XX Energidrik i markedsføringen blev associeret med sport, herunder den professionelle sportsverden, og at produktet dermed blev markedsført som særlig ernæring (sportsprodukt).

Med hensyn til jeres synspunkt om, at anprisningerne under 2) og 3) ovenfor ikke kunne betragtes som sundhedsanprisninger, gjorde fødevareregionen gældende, at forbrugeren måtte have en forventning om, at udsagnene omhandlede virkningen af XX Energidrik, da de indgik i markedsføringsmaterialet vedrørende produktet.

Fødevareregionen anbefalede, at forbuddet blev fastholdt.

Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

XX Energidrik er ikke særlig ernæring (sportsprodukt)

Ved særlig ernæring forstås fødevarer, som på grund af deres særlige sammensætning eller den særlige måde, hvorpå de er fremstillet, klart adskiller sig fra almindelige fødevarer, er egnede til det angivne ernæringsmæssige formål og forhandles på en sådan måde, at det fremgår, at de er egnede til dette formål (særlig ernæringsbekendtgørelsens § 2, stk. 1).

I sin afgørelse når fødevareregionen frem til, at XX Energidrik på grund af anprisningen oven for under 1) får karakter af et sportsprodukt og dermed omfattes af reglerne om særlig ernæring. Produktets tilsætning af næringsstoffer krævede derfor accept fra Fødevarestyrelsen, hvilket NN Fødevarevirksomhed A/S ikke havde indhentet.

Vi er ikke enige i denne konklusion og finder, at XX Energidrik ikke er omfattet af definitionen på særlig ernæring. Vi lægger i den forbindelse bl.a. vægt på, at drikken sælges i såvel dagligvarehandlen som fra udskænkningssteder, uden at produktet kan siges at være klart adskilt fra almindelige fødevarer eller forhandles på en sådan måde, at det fremgår, at produktet er egnet til et særligt ernæringsmæssigt formål. Produktet skal derfor i denne sammenhæng betragtes som en almindelig fødevare.

Endvidere bemærker vi, at fødevareregionen i sin afgørelse anfører, at tilsætning af næringsstoffer til særlig ernæring kræver accept fra Fødevarestyrelsen. Det er imidlertid alene et krav, at tilsætningen anmeldes over for Fødevarestyrelsen (særlig ernæringsbekendtgørelsens § 11).

Anprisningen under 1) var ulovlig markedsføring af XX Energidrik som særlig ernæring (sportsprodukt).

Særlig ernæringsreglerne forbyder enhver angivelse i forbindelse med markedsføringen af en almindelig fødevare, som kan give indtryk at, at fødevaren er bestemt til særlig ernæring (særlig ernæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, litra b).

Vi finder, at anprisningen ovenfor under 1) kan give forbrugeren det indtryk, at XX Energidrik har karakter af et sportsprodukt og dermed er bestemt til særlig ernæring.

Da dette ikke er tilfældet, jf. ovenfor, finder vi, at anprisningen er i strid med særlig ernæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, litra b.

Anprisningerne er ulovlige uspecifikke sundhedsanprisninger

Anprisningen ovenfor under 1) indikerer, at XX Energidrik har en indvirkning på menneskers præstationsevne i sportsmæssig sammenhæng.

Anprisningen ovenfor under 2) indikerer, at XX Energidrik har en indvirkning på menneskers energiniveau og mentale nærvær.

Anprisningen ovenfor under 3) indikerer, at XX Energidrik har en indvirkning på menneskers årvågenhed og fysiske form.

Vi finder, at anprisning af en fødevares gunstige indflydelse på sportslig præstationsevne, energiniveau, mentalt nærvær, årvågenhed eller fysisk form i alle tilfælde henviser til en gavnlig virkning for et godt almenhelbred og velvære i den forstand, disse begreber forstås i anprisningsforordningen (se nedenfor vedrørende uspecifikke sundhedsanprisninger).

Det betyder, at alle de tre anprisninger, denne sag vedrører, har karakter af uspecifikke sundhedsanprisninger.

En uspecifik sundhedsanprisning må kun benyttes, hvis den ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning, som er opført på en af de lister, som er udarbejdet i henhold til anprisningsforordningens artikel 13 og artikel 14 (anprisningsforordningens artikel 10, stk. 3).

Ingen af de tre anprisninger af XX Energidrik ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning opført på artikel 13- eller 14-listen, og anprisningerne er derfor i strid med anprisningsforordningens artikel 10, stk. 3.

Regler om sundhedsanprisninger

Ved en anprisning forstås ethvert budskab eller enhver fremstilling, uanset form, som angiver eller antyder, at en fødevare har særlige egenskaber (anprisningsforordningens artikel 2, stk. 2, nr. 1).

Ved en sundhedsanprisning forstås bl.a. en anprisning, som beskriver eller henviser til et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner (anprisningsforordningens artikel 13, stk.1, litra a) eller til psykologiske og adfærdsmæssige funktioner (anprisningsforordningens artikel 13, stk. 1, litra b).

Ved en uspecifik sundhedsanprisning forstås en sundhedsanprisning, som henviser til et næringsstofs eller en fødevares generelle uspecifikke, gavnlige virkning for et godt almenhelbred og velvære (anprisningsforordningens artikel 10, stk. 3). Det vil sige anprisninger, som ikke redegør for en målbar funktion.

En uspecifik sundhedsanprisning må kun anvendes, hvis den ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning opført på en af de lister, som er udarbejdet i henhold til anprisningsforordningens artikel 13 og artikel 14 (anprisningsforordningens artikel 10, stk 3).

***

I kan ikke klage over Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Øst modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 175 af 22. februar 2010 om fødevarer til særlig ernæring

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (med senere ændringer)

3) Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (med senere ændringer)