Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

I medfør af § 97, stk. 2, i arveloven, jf. lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes følgende:

§ 1. Efter arvelovens § 97, stk. 1, reguleres beløbsgrænserne i lovens § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningskvotienten (tilpasningsprocenten) for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2013 udgør -0,4, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 870 af 22. august 2012 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2013.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 udgør det i lovens § 5, stk. 2, nævnte beløb 1.150.000 kr.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 udgør det i lovens § 11, stk. 2, nævnte beløb 690.000 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Justitsministeriet, den 27. november 2012

Morten Bødskov

/ Cristina A. Gulisano