Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Sygdomme der anses for livstruende
Kapitel 3 Dokumentation for livstruende sygdom
Kapitel 4 Aftaler om udbetaling af en pensionsordning ved livstruende sygdom
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af visse pensionsordninger ved livstruende sygdom

I medfør af § 10, stk. 3, § 12, stk. 3, § 25, stk. 2, § 29 A, stk. 2, og § 51 i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 922 af 18. september 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Ved udbetaling af kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed eller supplerende éngangsydelse fra en pensionskasse betales i henhold til pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 4, eller § 29 A, stk. 1, 2. pkt., en afgift på 40 pct., hvis ejeren eller pensionskassemedlemmet i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse dokumenterer, at han eller hun lider af én af de livstruende sygdomme, der er anført i kapitel 2. Ved udbetaling i 2013 er afgiften 37,3 pct.

Stk. 2. Udbetaling af aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i henhold til pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 1, eller § 29 A, stk. 1, 3. pkt., jf. 5. pkt., er afgiftsfri.

Kapitel 2

Sygdomme der anses for livstruende

Kræft

§ 2. Ved kræft forstås ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastase), herunder malignt melanom (modermærkekræft). Endvidere omfattes alvorlige leukæmiformer, lymfoner (lymfeknudekræft) samt Hodgkins sygdom (stadium II-IV).

Stk. 2. Følgende kræftformer anses uanset stk. 1 som udgangspunkt ikke for livstruende:

1) hudkræft, herunder Kaposis sarkom (uden påvist HIV-infektion), og

2) svulster, der ved den mikroskopiske (histologiske) undersøgelse beskrives som præmaligne (forstadier til kræft), såsom

a) celleforandringer i livmoderhalsen (Cervical Intraepithelial Neoplasi (CIN), alle stadier),

b) »carcinoma in situ«,

c) godartede blærepapillomer,

d) Hodgkins sygdom (stadium I) og

e) kronisk lymfatisk leukæmi.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, såfremt en læge stiller en individuel diagnose, hvorefter den pågældende kræftform må anses for livstruende.

Stk. 4. Diagnose af en sygdom som omhandlet i stk. 1 eller stk. 3 skal kunne dokumenteres. Når der er tale om en svulst, skal diagnosen være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi).

Blodprop i hjertet

§ 3. Ved blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) forstås akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være baseret på mindst to af følgende tre kriterier:

1) sygehistorie med typiske, vedvarende brystsmerter,

2) samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen: akut myokardieinfarkt, og

3) samtidig signifikant forhøjelse af blodværdierne for mindst 2 af følgende 3 hjertespecifikke enzymer:

a) kreatinfosfokinase (CK),

b) aspartataminmotransferase (ASAT) og

c) mælkesyredehydrogenase (LHD).

Stk. 2. Diagnose af en sygdom som nævnt i stk. 1 skal være stillet på en kardiologisk eller internmedicinsk afdeling, af kardiologisk speciallæge eller af speciallæge i intern medicin.

Bypass-opererede tilfælde af koronarsklerose

§ 4. Ved bypass-opererede tilfælde af koronarsklerose forstås planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene- og/eller arterie-grafts, udført hos personer med medicinsk intraktabel angina pectoris.

Stk. 2. Med planlagt eller foretaget bypass-operation som nævnt i stk. 1 sidestilles planlagt eller foretaget ballonudvidelse.

Stk. 3. Ved planlagt operation som nævnt i stk. 1 og 2 kræves, at personen er accepteret på venteliste.

Hjerteklapkirurgi

§ 5. Ved hjerteklapkirurgi forstås planlagt eller foretaget åben hjertekirurgisk behandling af medfødte eller erhvervede hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstige mekaniske eller biologiske hjerteklapproteser.

Stk. 2. Ved planlagt behandling som nævnt i stk. 1 kræves, at personen er accepteret på venteliste.

Hjerneblødning

§ 6. Ved hjerneblødning (apopleksi) forstås en læsion af hjernen, som medfører objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed som følge af infarkt forårsaget af emboli eller trombose, af en subaraknoidalblødning eller af et intercerebralt hæmatom opstået spontant eller som følge af en vaskulær malformation.

Stk. 2. Diagnose af en sygdom som nævnt i stk. 1 skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling eller af speciallæge i neuromedicin. Der skal forefindes blivende neurologiske udfald, og der skal foreligge CT-scanning med fund svarende til de i stk. 1 nævnte karlidelser.

Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer

§ 7. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (intrakranialt sakkulat aneurisme) skal være fastslået på grundlag af en røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi). På grundlag heraf skal personen have fået udført operation eller behandling eller være på venteliste hertil, eller det skal være fastslået, at behandling af tekniske årsager ikke kan gennemføres.

Dissemineret sklerose

§ 8. Ved dissemineret sklerose forstås en kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne attakker med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Der skal have været mere end én veldefineret episode (attak) af symptomer, eller der skal være tale om et fremadskridende forløb. Diagnosen bør være understøttet af mindst ét af følgende tre kriterier:

1) forhøjet IgG indeks i hjernerygmarvsvæsken,

2) forlænget latens ved VEP; (det er ikke tilstrækkeligt, hvis der klinisk kun er affektion af nervus opticus), eller

3) typiske forandringer ved MR-scanning af hjernen, med multiple affektioner af den hvide substans.

Stk. 2. Diagnose af en sygdom som nævnt i stk. 1 skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling.

Amyotrofisk lateralsklerose

§ 9. Ved amyotrofisk lateralsklerose (ALS) forstås en fremadskridende sygdom af ukendt årsag med degeneration af det centrale perifere nervesystem.

Stk. 2. Diagnose af den i stk. 1 nævnte sygdom skal være stillet på en neuromedicinsk afdeling og være bekræftet ved elektromyografi.

Muskelsvind og neuromuskulære sygdomme

§ 10. Ved muskelsvind og neuromuskulære sygdomme forstås én af følgende sygdomme:

1) Limb-Girdle Muskeldystrofi.

2) Myastenia Gravis.

3) Distal Muskelatrofi (Charcot-Marie-Tooth).

4) Duchenne Muskeldystrofi.

Stk. 2. Diagnose af en sygdom som nævnt i stk. 1 skal være stillet på en neurologisk afdeling.

HIV-infektion

§ 11. Ved HIV-infektion forstås infektion med HIV-1.

Stk. 2. HIV-infektion dokumenteres ved positiv HIV-test udført i lægeligt regi.

Nyresvigt

§ 12. Nyresvigt anses for livstruende i sidste fase, der viser sig på den måde, at begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritoneal- eller hæmodialyse iværksættes, eller at der planlægges eller gennemføres nyretransplantation.

Stk. 2. Ved planlagt nyretransplantation som nævnt i stk. 1 kræves, at personen er accepteret på venteliste.

Større organtransplantationer

§ 13. Ved større organtransplantationer forstås planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, hjerte-lunge, lunge eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt.

Stk. 2. Ved planlagt organtransplantation som nævnt i stk. 1 kræves, at personen er accepteret på venteliste.

Andre livstruende sygdomme

§ 14. SKAT kan efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen tillade, at der betales afgift efter § 1, stk. 1, ved udbetaling fra en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed eller supplerende éngangsydelse fra en pensionskasse og ingen afgift efter § 1, stk. 2, ved udbetaling fra en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum fra en pensionskasse, hvis ejeren lider af en livstruende sygdom, der ikke er omfattet af §§ 2-13. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en individuel diagnose stillet af en læge. Ved afgørelsen tages der hensyn til, om sygdommen i henseende til forkortelse af personens forventede restlevetid må anses for ligestillet med én eller flere af de sygdomme, der fremgår af §§ 2-13. Sundhedsstyrelsen kan til brug for den i 1. og 2. pkt. nævnte udtalelse indhente sådanne yderligere oplysninger, som skønnes nødvendige, herunder oplysninger hos den læge, der har stillet diagnosen.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indgives til SKAT. Lægeerklæring og eventuelle medfølgende lægelige oplysninger kan indeholdes i lukket kuvert stilet til Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 3

Dokumentation for livstruende sygdom

§ 15. En person, der vil ophæve eller kræve udbetaling fra en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed, supplerende engangsydelse fra en pensionskasse eller fra en aldersforsikring, aldersopsparing, supplerende engangssum fra en pensionskasse på grund af livstruende sygdom som nævnt i §§ 2-13, skal til brug for afgiftsberegningen henholdsvis afgiftsfriheden give vedkommende livsforsikringsselskab, pengeinstitut eller pensionskasse dokumentation for, at den livstruende sygdom foreligger. Dokumentationen sker i form af en erklæring underskrevet af en læge. Erklæringen kan afgives på en blanket, der udarbejdes af SKAT.

Stk. 2. En person, der vil ophæve eller kræve udbetaling fra en pensionsordning som nævnt i § 1 på grund af livstruende sygdom som nævnt i § 14, skal fremlægge dokumentation for, at udbetaling er tilladt af SKAT.

Kapitel 4

Aftaler om udbetaling af en pensionsordning ved livstruende sygdom

§ 16. Ved indgåelse af aftaler om kapitalforsikring, aldersforsikring, opsparing i pensionsøjemed, aldersopsparing og pensionsordninger i pensionskasser, hvortil der er knyttet supplerende engangsydelse eller engangssum, kan det aftales, at udbetaling kan ske, hvis ejeren dokumenterer, at han eller hun er ramt af en sygdom som nævnt i §§ 2-14. Aftalen kan helt eller delvist undtage én eller flere af de sygdomme, der er nævnt i §§ 2-14. Undtagelse kan gøres afhængig af andre omstændigheder, herunder den pågældendes erhvervsmæssige situation og de omstændigheder, hvorunder den pågældende har pådraget sig sygdommen. Det kan endvidere aftales, at sygdommen skal dokumenteres på anden måde end den, der er fastsat i § 15, stk. 1.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1031 af 24. oktober 2005 om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom.

Skatteministeriet, den 13. december 2012

Holger K. Nielsen

/ Carsten Vesterø