Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer1)

I medfør af § 29, stk. 1, § 72, § 87, stk. 7 og 8 og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011 og lov nr. 580 af 18. juni 2012, og efter anmodning fra og forhandling med Herning, Ikast-Brande, Skive, Viborg og Holstebro kommuner fastsættes:

Formål og afgrænsning

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at regulere den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer i Herning, Ikast-Brande, Skive, Viborg og Holstebro kommuner som vist på kortbilagene, med henblik på at bevare områdets nationale og internationale betydning som naturområde og at bevare områdets rekreative værdier.

Sejladsreguleringer

§ 2. Sejlads er ikke tilladt i siv- og rørbevoksede vandområder.

Stk. 2. Sejlads er ikke tilladt på følgende vandløbsstrækninger:

1) Stubber Å.

2) Hindså.

3) Trevadmølle Bæk.

4) Bjørnkær Bæk.

5) Røjbæk.

6) Gindeskov Bæk.

7) Barslund Bæk.

8) Feldborg Bæk.

9) Haderis Å.

10) Sejbæk.

11) Resen Bæk.

12) Rabis Bæk.

13) Hessellund Bæk.

14) Åresvad Å.

15) Haller Å.

16) Vallerbæk.

17) Skygge Å.

18) Bøllingsø Kanal.

19) Elbæk.

20) Bording Å.

21) Karup Å opstrøms Karup by.

Stk. 3. Sejlads er ikke tilladt på følgende vandflader:

1) Den sydlige del af Flyndersø, som vist på bekendtgørelsens kortbilag.

2) Nikkelborg Søerne.

3) Mørke Sø.

4) Skalle Sø.

5) Hellesø.

6) Ladegårdsø.

7) Den nordlige del af Stubbergård Sø, som vist på bekendtgørelsens kortbilag.

8) Bølling Sø, øst for højspændingsledningen.

Stk. 4. Sejlads er ikke tilladt i perioden fra 2. oktober til 15. juni samt efter kl. 18 og før kl. 9 på følgende vandløbsstrækninger og vandflader:

1) Karup Å nedstrøms Karup by.

2) Den nordlige del af Flyndersø, som vist på bekendtgørelsens kortbilag.

3) Den sydlige del af Stubbergård Sø, som vist på bekendtgørelsens kortbilag.

Undtagelser m.v.

§ 3. Kommunalbestyrelserne kan uanset bestemmelserne i § 2 meddele tilladelse til:

1) Sejlads i særlige tilfælde og til særlige arrangementer.

2) Sejlads med andre typer fartøjer end dem, der er registreret efter § 5.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 2, stk. 4, nr. 1, kan Skive Kommune meddele tilladelse til kano-, kajak- og roklubbers sejlads på Skive Å nedstrøms Koholm Å.

§ 4. Sejlads med følgende formål er ikke omfattet af forbuddene i § 2:

1) Offentlige myndigheders færdsel i forbindelse med varetagelsen af deres administrative opgaver.

2) Sejlads, herunder sejlads med motordrevet fartøj, i redningsøjemed i forbindelse med alvorlig person- eller tingsskade eller til afværgelse af nærliggende fare herfor.

3) Sejlads med videnskabelige formål. Sejladsen skal anmeldes til kommunen, der kan fastsætte nærmere vilkår for sejladsen.

Registreringsordning

§ 5. Kommunalbestyrelserne viderefører den bestående registreringsordning for alle hjemmehørende fartøjer og udlejningsfartøjer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens ændringer i registreringsordningen, herunder fastsættelse af det maksimale antal fartøjer, eventuelt for delområder, samt de tilladte fartøjsstørrelser og -typer, sker efter godkendelse af Naturstyrelsen.

Stk. 3. Sejlads på de af bekendtgørelsen omfattede vandløb og søer må kun finde sted med fartøjer, der er registreret af kommunalbestyrelserne.

Stk. 4. Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på de vandområder, der reguleres af bekendtgørelsen, skal føre en gæstenummerplade ved sejlads. Gæstenummerpladerne udstedes ved den relevante kommunes foranstaltning.

Stk. 5. Forskrifter vedrørende registreringsordningen og gæstenummerplader offentliggøres i henhold til § 9.

Anlæg

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan tillade etableringen af permanente anlæg og midlertidige anlæg til brug for ikke-erhvervsmæssig sejlads, hvor sådanne anlæg ikke kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne kan fastsætte nærmere vilkår for tilladelsen.

Udlejningsvirksomhed

§ 7. Kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er nævnt i § 1, kan etablere og administrere en tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed, der overholder krav fastsat i kap. III, om tilladelser i Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (Servicedirektivet). Forskrifter vedrørende tilladelsesordningen offentliggøres i henhold til § 9.

Stk. 2. Hvis der er etableret en tilladelsesordning, jf. stk. 1, må udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads kun drives med tilladelse fra de i stk. 1 nævnte kommunalbestyrelser, som i fællesskab fastsætter vilkårene for udlejning.

Stk. 3. Når kommunalbestyrelsen modtager en ansøgning om tilladelse til at drive udlejningsvirksomhed, sendes en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) fristen for meddelelse af afgørelse og

2) klagemuligheder.

Administration

§ 8. Kommunalbestyrelserne gennemfører den fornødne information om denne bekendtgørelse.

§ 9. Kommunalbestyrelserne offentliggør forskrifter efter § 5 og § 7, stk. 1, og afgørelser efter § 3, § 6 og § 7, stk. 2.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse efter kommunernes nærmere bestemmelse og kan ske udelukkende på kommunernes hjemmesider.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysninger om

1) hovedindholdet af forskriften eller afgørelsen,

2) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt og

3) klageadgangen.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1 kan udelades, hvis der sker offentliggørelse efter andre regler.

Stk. 5. Kommunalbestyrelserne skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter denne myndigheds bestemmelse. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunernes eller klagemyndighedens hjemmesider.

§ 10. Kommunalbestyrelserne kan opkræve gebyrer til dækning af omkostningerne ved administration af bekendtgørelsen.

§ 11. Kommunalbestyrelserne kan nedsætte et brugerråd med repræsentanter fra bl.a. bredejerne, kanoudlejerne, myndigheder og berørte interesseorganisationer til at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration.

Tilsyn

§ 12. Kommunalbestyrelserne fører tilsyn med denne bekendtgørelses overholdelse.

Klage

§ 13. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

Straf

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 2, § 3, § 5, stk. 3-4, § 6 og § 7, stk. 2,

2) tilsidesætter forskrifter udstedt af kommunalbestyrelserne i medfør af § 5, stk. 1 og 2, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i tilladelser meddelt efter § 3, § 4, stk. 1, nr. 3, § 6, stk. 2, og § 7, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 112 af 26. januar 2007 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer ophæves.

Stk. 3. Gældende forskrifter og afgørelser efter de i stk. 2 nævnte bekendtgørelser bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse fastsættes ændrede forskrifter eller træffes nye afgørelser.

Miljøministeriet, den 17. april 2013

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen


Bilag 1

bilag01 Size: (655 X 830)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), EF-Tidende 1979, nr. L 103, side 1, som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 122, side 36, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 284, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.