Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier, som ændret ved bekendtgørelse nr. 48 af 23. januar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Uanset stk. 1 kan en forening, institution eller komité to gange årligt meddeles tilladelse til afholdelse af flere almennyttige lotterier, når lotterierne er tilknyttet ét arrangement af højst 2 dages varighed. Den samlede salgssum for lotterierne må tilsammen ikke overstige 250.000 kr. Salg må kun ske i samme periode som arrangementet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. december 2012.

Skatteministeriet, den 4. december 2012

Holger K. Nielsen

/ Nina Uldal