Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Kapitel 2 Formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde
Kapitel 3 Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre og andre producerende teatre mv. samt scenekunstkompagnier uden fast scene
Kapitel 4 Formidlingstilskud til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger
Kapitel 5 Bestemmelser om budget, regnskab og revision mv.
Kapitel 6 Udbetaling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

I medfør af § 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

§ 1. Staten kan yde tilskud til formidling af scenekunstforestillinger til teatre og scenekunstkompagnier og til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger.

§ 2. Formidlingstilskuddet har til formål at nedbringe billetpriser og understøtte rabatordninger. Tilskuddet anvendes primært til rabat på billetter til børn og unge under 25 år og til øvrige rabatter på billetter til scenekunstforestillinger.

Stk. 2. Kulturstyrelsen offentliggør en vejledning om mulige rabatformer.

Stk. 3. En del af formidlingstilskuddet kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

§ 3. Teatre, som i forvejen modtager statstilskud i henhold til lov om scenekunst, er umiddelbart berettiget til at modtage formidlingstilskud.

Stk. 2. For øvrige ansøgere er det en forudsætning, at tilskuddet søges til professionelle scenekunstforestillinger. Statens Kunstråd afgør, om en forestilling kan karakteriseres som professionel scenekunst. Dog er forestillinger, som er godkendt til refusion af Refusionsudvalget vedrørende børne- og opsøgende teater, umiddelbart berettiget til at modtage tilskud.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4. Formidlingstilskuddet ydes fra tre forskellige puljer, som omfatter:

1) Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde,

2) Øvrige stationære teatre og andre producerende teatre mv. samt scenekunstkompagnier uden fast scene og

3) Arrangører af turnerende scenekunstforestillinger (teaterforeninger, kulturhuse m.fl.).

En tilskudsmodtager kan kun modtage tilskud fra én af puljerne.

Stk. 2. Af den på de årlige finanslove fastsatte bevilling til formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser afsættes 73 % til formidlingstilskud til teatre og scenekunstinstitutioner under pulje 1 og 2, jf. stk. 1, nr. 1 og 2. Fordelingen mellem til de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte puljer beregnes på grundlag af teatrenes og scenekunstinstitutionernes regnskabstal for styksalget af billetter solgt med rabat i det senest afsluttede regnskabsår, jf. §§ 6 og 10.

Stk. 3. Af den på de årlige finanslove fastsatte bevilling til formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser afsættes 27 % til puljen til formidlingstilskud til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger, jf. stk. 1, nr. 3.

§ 5. Den enkelte modtager af formidlingstilskuddet, jf. § 4, stk. 1, tilrettelægger sin egen rabatordning, jf. § 2, eventuelt i samarbejde med andre modtagere.

Kapitel 2

Formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde

§ 6. Staten kan yde formidlingstilskud til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og til Det Københavnske Teatersamarbejde.

§ 7. Formidlingstilskuddet ydes uden forudgående ansøgning fra de modtagende teatre på grundlag af opgørelser af det samlede antal billetter, som det enkelte teater og de teatre, der indgår i Det Københavnske Teatersamarbejde, har solgt med rabat til børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat i den senest afsluttede teatersæson, sådan som disse fremgår af teatrenes godkendte årsregnskaber.

Stk. 2. På baggrund af de indkomne oplysninger fra Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde om teatrenes antal solgte billetter med rabat, jf. stk. 1, beregner Kulturstyrelsen senest 1. februar hvert år en tilskudssats i kroner for billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år, henholdsvis for billetter solgt med øvrige former for rabat. Tilskudssatsen i kroner danner grundlag for beregning af tilskud til hver enkelt tilskudsmodtager for den kommende teatersæson (1. juli til 30. juni).

Stk. 3. Tilskudssatsen i kroner for billetter solgt til børn og unge under 25 år fastsættes, så den er 30 % højere end den anvendte kronesats for billetter solgt under øvrige rabatformer.

Stk. 4. Billetter solgt med rabat kan indgå i grundlaget for beregning af tilskudssatserne efter stk. 1, når følgende forhold er opfyldt:

1) Prisen for de solgte billetter (kundeandelen) skal være mindst 32 kr. eksklusive moms og eventuelt gebyr pr. billet, når rabatten er ydet.

2) Den rabat, som er ydet, skal udgøre mindst 30 kr. eksklusive moms pr. billet.

3) Antallet af billetter solgt med rabat, der kan udløse formidlingstilskud, må højst udgøre 70 % af det samlede billetsalg.

Stk. 5. Satserne for minimumspris og minimumsrabat, jf. stk. 4, nr. 1 og 2, reguleres årligt med forbrugerprisindekset offentliggjort af Danmarks Statistik og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Regulering sker første gang i januar 2014.

§ 8. For Det Københavnske Teatersamarbejde gælder, at tilskuddet udbetales samlet til Det Københavnske Teatersamarbejde, som fordeler tilskuddet videre til de teatre, der indgår i Det Københavnske Teatersamarbejde. Tilskuddet fordeles til teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde i forhold til teatrenes salg af billetter med rabat til børn og unge under 25 år og billetter solgt med øvrige former for rabat på det enkelte teater i den teatersæson, som danner grundlag for tilskudsberegningen.

§ 9. Tilskuddene til Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde kan integreres i en aftale med Kulturministeriet i form af en rammeaftale.

Kapitel 3

Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre og andre producerende teatre mv. samt scenekunstkompagnier uden fast scene

§ 10. Staten kan yde formidlingstilskud til egnsteatre, små storbyteatre og stationære teatre, som modtager tilskud fra Statens Kunstråd, samt andre teatre og scenekunstkompagnier uden fast scene, der producerer professionel scenekunst, jf. § 3, stk. 2 og 3.

§ 11. Formidlingstilskuddet ydes på grundlag af det samlede antal billetter, som det enkelte teater har solgt henholdsvis med rabat til børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat i den senest afsluttede teatersæson.

Stk. 2. For scenekunstkompagnier uden fast scene samt for teatre, der er nyetablerede eller af andre årsager ikke har solgt billetter med rabat den senest afsluttede teatersæson, baseres tilskuddet på det af scenekunstkompagniet/teatret budgetterede antal billetter, som forventes solgt med rabat til børn og unge under 25 år, og billetter, som forventes solgt med øvrige former for rabat. Kulturstyrelsen kan indhente dokumentation for forudsætningerne bag de budgetterede salgstal og rekvirere et revideret budget, hvis de budgetterede salgstal vurderes urealistisk høje i forhold til, hvor mange billetter der erfaringsmæssigt sælges med rabat til tilsvarende forestillinger. Såfremt et scenekunstkompagni eller teater fastholder sine budgetterede salgstal, baseres beregningen af tilskud til det pågældende scenekunstkompagni/teater på et skøn foretaget af Kulturstyrelsen.

Stk. 3. Et teater, som forventer at få en væsentlig aktivitetsopgang eller -nedgang i den kommende teatersæson, kan ansøge Kulturstyrelsen om at få tildelt formidlingstilskud i henhold til stk. 2. Ansøgning efter nærværende stykke for den kommende teatersæson indsendes senest den 4. januar.

Stk. 4. Billetter solgt med rabat kan indgå i grundlaget for beregning af tilskudssatserne, når følgende forhold er opfyldt:

1) Prisen for de solgte billetter (kundeandelen) skal være mindst 32 kr. eksklusive moms og eventuelt gebyr pr. billet, når rabatten er ydet.

2) Den rabat, som er ydet, skal udgøre mindst 30 kr. eksklusive moms pr. billet.

3) Antallet af billetter solgt med rabat, der kan udløse formidlingstilskud, må højst udgøre 70 % af det samlede billetsalg. Når der er tale om producenter, hvis samlede produktion af professionelle scenekunstforestillinger overvejende er rettet specielt mod børn og unge under 25 år, må antallet af billetter solgt med rabat, der kan udløse formidlingstilskud, højst udgøre 90 % af det samlede billetsalg. Statens Kunstråd afgør, hvornår producenter af professionelle scenekunstforestillinger har en samlet produktion, som kan kategoriseres som værende overvejende rettet mod børn og unge under 25 år.

Stk. 5. Satserne for minimumspris og minimumsrabat, jf. stk. 4, nr. 1 og 2, reguleres årligt med forbrugerprisindekset offentliggjort af Danmarks Statistik og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Regulering sker første gang pr. 1. januar 2014.

§ 12. Ansøgning om formidlingstilskud for den kommende teatersæson indsendes senest den 4. januar til Kulturstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om tilskudsmodtagerens samlede billetsalg og antallet af billetter solgt med rabat, jf. § 11, stk. 1, som de fremgår af det reviderede regnskab for den senest afsluttede teatersæson eller oplysninger om det budgetterede samlede billetsalg og budgetterede salg af billetter med rabat, jf. § 11, stk. 2. Ansøgere skal ved ansøgning om formidlingstilskud i henhold til § 11, stk. 2, i ansøgningen sandsynliggøre, at det budgetterede billetsalg kan opnås.

Stk. 2. Ansøgere kan indsende deres ansøgninger via en koordinerende institution eller organisation. I opgørelsen skal den enkelte tilskudsmodtagers billetsalg kunne identificeres.

Stk. 3. Ansøgningen sker elektronisk og skal indeholde de i stk. 1 fastsatte oplysninger. Kulturstyrelsen offentliggør elektronisk skema til brug for ansøgningen.

§ 13. På baggrund af de indkomne oplysninger fra alle ansøgere, jf. § 11, stk. 1 og 2, og § 12, fastsætter Kulturstyrelsen hvert år en tilskudssats i kroner pr. billet solgt med rabat. Tilskudssatsen i kroner danner grundlag for beregning af tilskud til hver enkelt tilskudsmodtager for den kommende teatersæson.

Stk. 2. Tilskudssatsen i kroner for billetter solgt til børn og unge under 25 år fastsættes, så den er 30 % højere end den anvendte kronesats for billetter solgt under øvrige rabatformer.

Stk. 3. Tilskud til den enkelte tilskudsmodtager efter § 10 beregnes ved at gange det antal billetter, tilskudsmodtageren solgte med rabat til henholdsvis børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat i den senest afsluttede teatersæson, med de fastsatte kronesatser, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Tilskud til scenekunstkompagnier uden fast scene samt for teatre, der er nyetablerede eller af andre årsager ikke har solgt billetter med rabat den senest afsluttede teatersæson, beregnes ved at gange det antal billetter, ansøgeren har budgetteret at sælge i den kommende teatersæson med rabat til henholdsvis børn og unge under 25 år og med øvrige former for rabat, med de fastsatte kronesatser, jf. § 11, stk. 3. Dog kan formidlingstilskuddet til modtagere i denne gruppe fastsættes efter skøn foretaget af Kulturstyrelsen, hvis de budgetterede salgstal har været urealistisk høje, jf. § 11, stk. 2, 3. pkt.

Kapitel 4

Formidlingstilskud til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger

§ 14. Staten kan yde formidlingstilskud til teaterforeninger, kulturhuse og andre, der udbyder billetter til turnerende scenekunstforestillinger, og som minimum arrangerer 3 forskellige årlige professionelle scenekunstforestillinger (produktioner), hvortil der sælges billetter med rabat.

§ 15. Fordelingen af formidlingstilskud i pulje 3 sker i en ordinær og i en ekstraordinær tilskudsrunde.

§ 16. Ansøgninger til den ordinære ansøgningsrunde sendes til Kulturstyrelsen med ansøgningsfrist 1. marts for teatersæsonen, der begynder 1. juli i ansøgningsåret.

Stk. 2. I ansøgningen skal den enkelte arrangør af turnerende scenekunstforestillinger oplyse planlagte forestillinger, planlagte antal opførelser og indkøbsprisen eksklusive moms pr. opførelse af de enkelte forestillinger.

Stk. 3. Ansøgere kan indsende deres ansøgning via en koordinerende institution eller organisation, som fremsender én samlet opgørelse af tilskudsmodtagernes planlagte forestillinger. I opgørelsen skal den enkelte tilskudsmodtagers udbud af forestillinger mv. kunne identificeres.

Stk. 4. På baggrund af oplysninger fra de enkelte arrangører fastlægger Kulturstyrelsen et formidlingstilskud pr. opførelse i den ordinære tilskudsrunde. Formidlingstilskuddet til den enkelte opførelse kan maksimalt udgøre 90 % af indkøbsprisen eksklusive moms for den enkelte opførelse.

§ 17. Ansøgninger til forestillinger, som er opstået på et senere tidspunkt end fristen for ansøgninger den 1. marts før teatersæsonens begyndelse, jf. § 16, stk. 1, sendes til Kulturstyrelsen til den ekstraordinære tilskudsrunde med ansøgningsfrist den 1. november i ansøgningsåret.

Stk. 2. De oplysninger, der skal afgives i forbindelse med ansøgning til den ekstraordinære tilskudsrunde, svarer til de oplysninger, der fastsættes til den ordinære ansøgningsrunde, jf. § 16, stk. 2. Bestemmelserne om koordineret ansøgning til den ekstraordinære tilskudsrunde svarer til det i § 16, stk. 3, fastsatte.

Stk. 3. På baggrund af oplysninger fra de lokale arrangører i den ekstraordinære tilskudsrunde fastlægger Kulturstyrelsen et formidlingstilskud pr. opførelse. Formidlingstilskuddet til den enkelte opførelse kan maksimalt udgøre 90 % af indkøbsprisen eksklusive moms for den enkelte opførelse. Tilskuddet kan ikke overstige tilskuddet fastlagt i den ordinære tilskudsrunde for den pågældende teatersæson, jf. § 16, stk. 4. Hvis det samlede antal forestillinger, som der søges tilskud til i den ekstraordinære tilskudsrunde, er meget stort, kan tilskuddet være mindre end tilskuddet fastsat i den ordinære tilskudsrunde, jf. § 16, stk. 4.

Kapitel 5

Bestemmelser om budget, regnskab og revision mv.

§ 18. Ansøgere til pulje 2, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, skal, hvis de er scenekunstkompagnier uden fast scene eller teatre, der er nyetablerede eller af andre årsager ikke har solgt billetter med rabat den senest afsluttede teatersæson, jf. § 11, stk. 2, indsende budget i forbindelse med ansøgningen. Dette gælder også ansøgere til pulje 2, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, der forventer en væsentlig aktivitetsopgang eller -nedgang i den kommende teatersæson, jf. § 11, stk. 3. Øvrige ansøgere skal ikke indsende budget til Kulturstyrelsen som led i ansøgning om formidlingstilskud.

§ 19. Regnskabsåret for formidlingstilskuddet følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli i ansøgningsåret til 30. juni i det efterfølgende år.

Stk. 2. Modtageren af formidlingstilskud skal senest den 1. december fremsende revideret regnskab eller et afrapporteringsskema vedlagt en revisorerklæring for den senest afsluttede teatersæson til Kulturstyrelsen. Afrapporteringsskema og bilag skal fremsendes elektronisk og i øvrigt følge den vejledning, som Kulturstyrelsen offentliggør, jf. stk. 8.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte revisorerklæring skal være udformet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis tilskudsmodtageren er en forening, og formidlingstilskuddet udgør mindre end 200.000 kr., kan revisorerklæringen være udformet af en på foreningens generalforsamling valgt revisor.

Stk. 4. Modtagere af tilskud fra pulje 1 og 2, jf. § 4, stk. 1, kan aflægge regnskab for formidlingstilskuddet som en integreret del af deres ordinære reviderede årsregnskab/årsrapport.

Stk. 5. Afrapporteringen eller regnskabet fra modtagere af tilskud i pulje 1 og 2, jf. § 4, stk. 1, skal indeholde en opgørelse af det samlede antal solgte billetter, antallet af billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år og billetter solgt med øvrige former for rabat, som opfylder kravene i § 7, stk. 4, henholdsvis § 11, stk. 4.

Stk. 6. Afrapporteringen fra modtagere af tilskud i pulje 3, jf. § 4, stk. 1, skal indeholde en opgørelse af forestillingstitler og antallet af gennemførte opførelser af forestillinger.

Stk. 7. Modtagere af tilskud fra pulje 2 og 3, jf. § 4, stk. 1, kan vælge at indsende deres afrapportering samt andre administrative indberetninger mv., jf. stk. 2, 5 og 6, via en koordinerende institution eller organisation, som fremsender én samlet opgørelse af tilskudsmodtagernes billetsalg med og uden rabat mv. I opgørelsen skal den enkelte tilskudsmodtagers aktiviteter og billetsalg mv. kunne identificeres.

Stk. 8. Kulturstyrelsen offentliggør en vejledning om udformning af de i stk. 7 nævnte afrapporteringer, administrative indberetninger og samlede opgørelser mv. Kulturstyrelsen kan endvidere stikprøvevis indhente reviderede regnskaber eller afrapporteringer fra de enkelte modtagere af tilskud.

Kapitel 6

Udbetaling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 20. Udbetaling af tilskud efter kapitel 2 og 3 kan ske kvartalsvis forud.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud til tilskudsmodtagere efter kapitel 4, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, kan ske halvårligt forud den 1. juli og 15. januar.

Stk. 3. Tilskud til modtagere af tilskud efter § 11, stk. 2 og 3, der alene har tidsbegrænsede scenekunstaktiviteter, kan dog efter aftale med Kulturstyrelsen udbetales i andre rater.

§ 21. I det omfang, den enkelte tilskudsmodtager ikke kan dokumentere, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, skal tilskuddet tilbagebetales helt eller delvist.

Stk. 2. Tilskud til nyetablerede teatre m.fl. efter § 11, stk. 2 og 3, udbetales a conto. I det omfang, tilskudsmodtageren sælger færre billetter med rabat, end tilskudsmodtageren har modtaget formidlingstilskud til for teatersæsonen, skal formidlingstilskuddet tilbagebetales forholdsmæssigt. Hvis antallet af solgte billetter med rabat overstiger det budgetterede, sker der ingen tilpasning af tilskuddet.

Stk. 3. Modtagere af tilskud i pulje 3, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, skal tilbagebetale tilskuddet, hvis en opførelse ikke gennemføres og ikke erstattes af en anden tilsvarende forestilling.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, således at formidlingstilskud i henhold til bekendtgørelsen uddeles første gang for teatersæson 1. juli 2013 – 30. juni 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2006 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.

§ 23. Udbetaling af formidlingstilskud og efterfølgende aflæggelse af regnskab herfor dækkende teatersæsonen 2012/2013 sker i henhold til bestemmelser gældende ved teatersæsonens og regnskabsårets begyndelse.

Stk. 2. Scenekunstinstitutioner, der ikke tidligere har fastlagt grænsen for rabatter til børn og unge ved 25 år, men har ydet særlig rabat til børn og unge, kan i opgørelsen af billetter solgt med rabat til børn og unge i teatersæsonerne 2011/2012 og 2012/2013 medregne disse billetter uanset den af teatret anvendte aldersgrænse for unge. Fra teatersæsonen 2013/2014 kan kun billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år medregnes i grundlaget for beregning af forhøjet formidlingstilskud til billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år i teatersæsonen 2015/2016, jf. § 7, stk. 2, og § 13, stk. 2.

Stk. 3. Prisen for billetter solgt med rabat (kundeandelen), som kan medregnes ved beregning af formidlingstilskud til teatersæsonerne 2013/2014 og 2014/2015, skal være mindst 20 kr. eksklusiv moms og gebyr pr. billet, når rabatten er ydet. Fra teatersæsonen 2015/2016 vil bestemmelserne i § 7, stk. 4, nr. 1, og § 11, stk. 4, nr. 1, være gældende.

Kulturministeriet, den 13. december 2012

Marianne Jelved

/ Ane Kathrine Lærkesen