Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. november 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler

(Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner og ændring af rentesatsen i visse formueretlige love)

[af justitsministeren (Morten Bødskov)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. Udvalgets medlemmer har stillet ændringsforslag nr. 1. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2-4.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 3. oktober 2012 og var til 1. behandling den 23. oktober 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1535 om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (2011/7/EU). Justitsministeren sendte den 24. august 2012 betænkningen til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 521, folketingsåret 2011-12. Betænkningen har været sendt i høring, og den 1. oktober og 11. oktober 2012 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra Dansk Industri og Dansk Erhverv og Håndværksrådet.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Dansk Transport og Logistik,

Danske Speditører og

Håndværksrådet.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 11 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Venstres medlemmer af udvalget er som udgangspunkt imod en lovregulering af aftaleforholdet mellem to erhvervsdrivende.

Venstre anerkender imidlertid, at mange leverandører under finanskrisen har oplevet, at større samhandelspartnere egenhændigt har trukket betalinger ud over de aftalte kredittider.  Lovforslaget – der er en implementering af et EU-direktiv – vil kunne have en adfærdsregulerende effekt til støtte for kreditors (leverandørens) retmæssige betaling til forfaldstid.

Venstre har samtidig noteret sig, at det fremsatte lovforslags kredittid (60 dage) for virksomheder kunne medføre en forlængelse af den kredittid, der de facto anvendes i erhvervsforhold.   Derfor kan Venste støtte den i ændringsforslaget fastsatte kredittid på 30 dage.

Lovforslaget beskytter således kreditor (både store og små leverandører) og vil således også beskytte den »store« leverandør, der eksempelvis leverer en maskine til en mindre virksomhed. Her vil man ikke fra den mindre virksomheds side gyldigt kunne aftale kredittider ud over 30 dage, med mindre aftalen er »udtrykkelig«.  Specielt af hensyn til mindre virksomheder, der ofte agerer uden særlig juridisk assistance, er det uheldigt, at ordet udtrykkelig ikke er præcist defineret i lovforslaget, idet også den mindre virksomhed som udgangspunkt bør kunne indgå sine aftaler i tillid til, at almindeligt aftalte vilkår mellem to erhvervsdrivende er gældende.

Lovforslaget ændrer ikke på leverandørens overvejelser og muligheder for at søge sit tilgodehavende inddrevet via retslig inkasso.

Venstre forventer, at loven indskærpes i alle led af den offentlige sektor, ligesom der imødeses en afrapportering fra ministeren om lovens implementering inden for eksempelvis 2 år.

Med disse bemærkninger kan Venstre stemme for lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil dog stemme for ændringsforslag nr. 1 stillet af udvalget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod ændringsforslag nr. 2-4.

Enhedslistens medlemmer af udvalget finder det stærkt betænkeligt, at morarenten med dette lovforslag hæves på hele rentelovens anvendelsesområde. Dette vil ramme forbrugere, som er forsinket med deres betalinger, og det er efter Enhedslistens mening både unødvendigt og uretfærdigt. Enhedslisten mener ikke, at det bør komme forbrugerne til skade, at man ønsker at forenkle reglerne for virksomheder, og kan derfor ikke støtte lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af udvalget:

1) I den under nr. 6 foreslåede § 3 a ændres i 1. pkt. »60 dage« til: »30 dage«.

[Indførelse af betalingsfrist for erhvervsdrivende på 30 dage]

Til § 2

Af justitsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

2) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 16, stk. 2, udgår ordene »skal af selskabet«.

[Præcisering]

Til § 3

3) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 24, stk. 2, udgår ordene »skal af selskabet«.

[Præcisering]

Til § 4

4) Stk. 2 og 3 affattes således:

»Stk. 2. Loven gælder for rente af pengekrav, som forfalder den 1. marts 2013 eller senere.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 8 og 9, gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter lovens ikrafttræden.«

[Præcisering vedrørende forfaldstidspunkt og retsstilling]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget opretholder status quo i forhold til den normale betalingsfrist på 30 dage, som den er i dag. Gennemføres regeringens forslag uændret, vil den normale betalingsfrist de facto blive 60 dage. Udvalget ønsker at beskytte de små og mellemstore virksomheder. Med ændringsforslaget vil det fortsat være muligt med fordringshaverens udtrykkelige godkendelse at udvide betalingsfristen, hvilket kan være nødvendigt. Sådan har Sverige valgt at implementere direktivet. Det er udvalgets indstilling, at en udvidelse ud over 60 dage skal være særligt begrundet.

Til nr. 2 og 3

Formålet med ændringsforslagene er at præcisere, at der ikke med bestemmelserne er tilsigtet en regulering af, hvem der kan kræves betaling fra.

Formuleringen af § 2 afspejler, at selv om erstatningsansvaret påhviler skadevolder, vil erstatningen ofte blive udredt af et forsikringsselskab, ligesom skadelidte i en række tilfælde vil have et direkte krav mod ansvarsforsikringsselskabet. Der vil dog også være tilfælde, hvor erstatningskravet rejses direkte over for skadevolder, som ikke er et selskab. I disse tilfælde skal der også ske forrentning af erstatningskravet efter § 16, stk. 2, jf. stk. 1. Dette præciseres som anført med det foreslåede ændringsforslag. Ligeledes præciseres det med hensym til § 3, hvor formuleringen også afspejler, at krav på forsikringsydelsen rettes mod forsikringsselskabet, og at det afgørende med bestemmelsen i forsikringsaftalelovens § 24, stk. 2, ikke er, hvem beløbet kan kræves betalt eller forrentet af, men derimod med hvilken rente kravet kan kræves forrentet. Den foreslåede affattelse af § 3 er endvidere i overensstemmelse med den justering af bestemmelsen, der blev foretaget med lov nr. 523 af 6. juni 2007, hvorefter ordene skal af selskabet udgik som følge af en sproglig modernisering af bestemmelsen.

Til nr. 4

Formålet med ændringsforslaget er at tydeliggøre, at det er forfaldstidspunktet, der er afgørende for, om de foreslåede ændringer af morarentesatsen (jf. forslaget til rentelovens § 5, stk. 1 og 2, jf. herved lovforslagets § 1, nr. 7) skal finde anvendelse. Ændringsforslaget tager endvidere sigte på at undgå, at der opstår tvivl om retsstillingen i tilfælde, hvor det pågældende pengekrav ikke beror på en aftale.

Den foreslåede ændring af stk. 2 indebærer i relation til aftaler, at den nye morarentesats skal finde anvendelse på aftaler, selv om de er indgået før lovens ikrafttræden, når det pågældende betalingskrav forfalder den 1. marts 2013 eller senere. Det tydeliggøres dermed, at det afgørende ikke er tidspunktet for aftaleindgåelsen, men om forfaldstidspunktet ligger forud for eller efter lovens ikrafttræden.

I forhold til det faste kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger (jf. forslag til rentelovens § 9 a, stk. 3, jf. herved lovforslagets § 1, nr. 8) betyder den foreslåede ændring af stk. 3, at retten hertil vil gælde, når betalingskravet opstår efter lovens ikrafttræden. Det indebærer, at fordringshaver ikke har ret til det faste kompensationsbeløb, hvis retten til inddrivelsesomkostninger (efter rentelovens § 9 a, stk. 1) opstår før den 1. marts 2013, også selv om debitor stadig er i mora efter lovens ikrafttræden.

Jacob Bjerregaard (S) Julie Skovsby (S) Mogens Jensen (S) Mette Reissmann (S) Ole Hækkerup (S) Rasmus Prehn (S) Jeppe Mikkelsen (RV) Zenia Stampe (RV) Camilla Hersom (RV) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) fmd. Jonas Dahl (SF) Pernille Skipper (EL) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Henning Hyllested (EL) Doris Jakobsen (SIU) Kim Andersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Inger Støjberg (V) Karen Jespersen (V) Jan E. Jørgensen (V) Karsten Lauritzen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Pia Adelsteen (DF) Kim Christiansen (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Tom Behnke (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 14

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Supplerende høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
3
Henvendelse af 15/10-12 fra Håndværksrådet
4
Henvendelse af 23/10-12 fra Dansk Industri og Dansk Erhverv
5
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
1. udkast til betænkning
8
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
9
Materiale modtaget fra Håndværksrådet ved foretræde 15/11-12
10
Materiale modtaget fra Danske Speditører og Dansk Transport og Logistik ved foretræde 15/11-12
11
Ændringsforslag, fra justitsministeren
12
2. udkast til betænkning
13
Ændringsforslag, fra justitsministeren
14
3. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 14

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 15/10-12 fra Håndværksrådet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 23/10-12 fra Dansk Industri og Dansk Erhverv, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. , om det er muligt at fjerne beløbet på 40 euro som minimumsbeløb for inddrivelsesomkostninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, i hvilke situationer det bliver aktuelt, at justitsministeren får bemyndigelse til at forlænge fristen for visse offentlige myndigheder til maksimalt 60 dage, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvilke elementer i lovforslaget der er direktivbestemt, og hvilke der ikke er, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. , om det fremover vil være muligt for store virksomheder at rundsende en standardskrivelse, hvori leverandører dikteres en betalingsbetingelse, såfremt de fortsat ønsker at være leverandører, eller skal der laves individuelle aftaler, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. , om ministeren vil være indstillet på at vurdere, om lovforslaget har haft den rigtige effekt om 2, 3 eller 4 år, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om en redegørelse for, om det efter ministerens opfattelse er tilstrækkeligt for opfyldelse af kravet om »udtrykkelighed«, at kredittiden a) er indskrevet i den personlige (individuelle mail), b) skal være skrevet med fed skrift, med understreget skrift eller med anden farve skrift, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om kommentar til materiale modtaget af Håndværksrådet ved foretræde den 15/11-12, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentar til materiale modtaget af Danske Speditører og Dansk Transport og Logistik ved foretræde den 15/11-12, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om en redegørelse for, hvordan regeringen vil sikre, at kommuner, regioner og staten vil overholde den i lovforslaget foreslåede betalingsfrist i praksis, til justitsministeren, og ministerens svar herpå