Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og formål
Kapitel 2 Beholderkontrolordningens bestyrelse og sekretariat
Kapitel 3 Tildeling og tilbagekaldelse af autorisation
Kapitel 4 Pligt til beholderkontrol
Kapitel 5 Beholderkontrollens indhold og omfang m.v.
Kapitel 6 Den autoriserede kontrollants oplysningspligt
Kapitel 7 Gebyrer
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Kapitel 9 Straffebestemmelser
Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft1)

I medfør af § 7 a, § 7 b, § 19, stk. 5, § 73, stk. 1, § 79 b, stk. 1, nr. 7, § 80, stk. 1 og 2, § 89 b, § 90, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og formål

§ 1. Bekendtgørelsen etablerer en ordning til kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, herefter beholderkontrolordningen, samt en autorisationsordning for kontrollanter.

§ 2. Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Kapitel 2

Beholderkontrolordningens bestyrelse og sekretariat

§ 3. Miljøstyrelsen nedsætter en bestyrelse for beholderkontrolordningen. Bestyrelsen består af en formand og op til 4 medlemmer.

Stk. 2. Miljøstyrelsen er formand for bestyrelsen. Formanden kan tegne bestyrelsen udadtil.

Stk. 3. Hver af følgende organisationer indstiller ét medlem til bestyrelsen:

1) Landbrug & Fødevarer.

2) KL.

3) Betonelement-Foreningen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen udpeger en repræsentant for de autoriserede kontrollanter.

Stk. 5. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer kan give en repræsentant fuldmagt til i deres sted at deltage i bestyrelsens møder og afgive stemme på mødet. Sekretariatet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Herudover kan repræsentanter for Miljøministeriet deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 6. Bestyrelsen har til opgave at

1) træffe afgørelse om tildeling af autorisation inden for en offentliggjort frist, jf. §§ 6 og 8, eller tilbagekaldelse af autorisation, jf. § 7,

2) fastsætte indholdet af autorisationsordningens introduktionskursus, jf. § 6, stk. 1, nr. 3,

3) fastsætte og offentliggøre vejledende honorar for gennemførelsen af normaleftersyn efter § 9 på beholderkontrolordningens hjemmeside www.beholderkontrol.dk,

4) afgive indstilling om retningslinjer, der skal lægges til grund af den autoriserede kontrollant ved gennemførelsen af kontrol efter kapitel 5, jf. § 14,

5) afgive indstilling om størrelsen af gebyrer, jf. § 19,

6) træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af gebyr, jf. § 21,

7) afgive udtalelse, jf. § 25, og

8) foretage stikprøver vedrørende kontrollens kvalitet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan endvidere afholde kurser med henblik på efteruddannelse af de autoriserede kontrollanter og løse andre opgaver i naturlige tilknytning til beholderkontrolordningen.

§ 4. Bestyrelsen nedsætter et sekretariat.

Stk. 2. Sekretariatet har til opgave at

1) bistå bestyrelsen i forbindelse med administrationen af beholderkontrolordningen og autorisationsordningen, herunder at stå for den praktiske gennemførelse af introduktionskurser, efteruddannelseskurser og stikprøvekontrollen, og

2) stå for opkrævning og administration af gebyrer fastsat i § 19.

§ 5. Miljøstyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsen og sekretariatet, der nærmere tilrettelægger arbejdsfordeling, procedure m.v.

Stk. 2. Sekretariatet skal offentliggøre forretningsordenen på beholderkontrolordningens hjemmeside www.beholderkontrol.dk.

Kapitel 3

Tildeling og tilbagekaldelse af autorisation

§ 6. Ret til at opnå autorisation har enhver, der

1) har en byggeteknisk grunduddannelse eller tilsvarende kundskaber baseret på erfaringer fra produktion, montage og reparation af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning m.v.,

2) har erhvervsmæssig erfaring inden for relevante områder, herunder byggeopgaver med relation til landbrug eller beslægtede brancher,

3) har gennemført autorisationsordningens introduktionskursus,

4) er momsregistreret, og

5) kan dokumentere at være dækket af en erhvervsansvarsforsikring.

Stk. 2. Ret til at opnå autorisation har enhver EU- og EØS-statsborger samt statsborgere i et land, som EU har indgået aftale med om udveksling af tjenesteydelser, der opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. Adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret kontrollant i Danmark har enhver EU- og EØS-statsborger samt statsborger i et land, som EU har indgået aftale med om udveksling af tjenesteydelser, der har opnået tilsvarende udenlandske kvalifikationer, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, og kan dokumentere dette samt gennemfører autorisationsordningens introduktionskursus, jf. stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Kontrollanter, der ønsker midlertidigt at udføre beholderkontrol i Danmark, skal være i besiddelse af de samme erhvervsmæssige kvalifikationer som autoriserede kontrollanter, der er etableret i Danmark, jf. stk. 3.

§ 7. Autorisationen kan tilbagekaldes, såfremt

1) den autoriserede kontrollant ikke længere opfylder betingelserne i § 6, eller

2) den autoriserede kontrollant gør sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelighed ved udøvelsen af kontrollen.

Stk. 2. Afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation skal indeholde oplysning om adgangen til at begære afgørelsen indbragt for domstolene og fristen herfor, jf. § 101 i lov om miljøbeskyttelse.

§ 8. Bestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre sine frister for behandling af ansøgninger om autorisation. Fristerne for behandling af ansøgninger om autorisation regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler denne at indsende til bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Bestyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og 2 må ansøgeren ikke påbegynde kontrolvirksomheden, før bestyrelsen har truffet afgørelse om tildeling af autorisation.

Stk. 4. Bestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om autorisation. Kvitteringen skal indeholde følgende:

1) Oplysning om den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. stk. 1 og 2.

2) Oplysning om, at ansøgeren ikke må påbegynde kontrolvirksomheden, før bestyrelsen har truffet sin afgørelse, uanset om den offentliggjorte frist eller en efterfølgende meddelt frist er overholdt.

3) Oplysning om, at bestyrelsens afgørelse om afslag på tildeling af autorisation kan indbringes for Miljøstyrelsen, jf. § 23.

Kapitel 4

Pligt til beholderkontrol

§ 9. Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 5, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beholdere, som er omfattet af stk. 1, og som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning.

Stk. 3. Brugeren skal indgive anmodning om kontrol af beholdere efter stk. 1 og stk. 2 til en autoriseret kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 eller stk. 2 nævnte frist.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at anmodningen skal ske på et særligt skema.

Stk. 5. Den autoriserede kontrollant sender kopi af anmodningen til kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter modtagelsen.

§ 10. Såfremt der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden er forløbet mere end 4 år og 6 måneder fra det tidspunkt, hvor der sidst er gennemført kontrol af en beholder omfattet af § 9, stk. 2, efter de hidtil gældende regler, jf. bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, skal anmodning efter § 9, stk. 3, indgives inden den 1. juli 2013.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at brugeren af en åben eller lukket beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning eller ensilagesaft, som har en kapacitet på under 100 m³, skal lade beholderen kontrollere som foreskrevet i kapitel 5, hvis der er begrundet tvivl om beholderens styrke eller tæthed.

Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte situation meddeler kommunalbestyrelsen påbud om, at brugeren skal indgive en anmodning om kontrol til en autoriseret kontrollant inden for en nærmere fastsat frist.

Stk. 3. Den autoriserede kontrollant sender kopi af anmodningen til kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter modtagelsen.

§ 12. Brugeren af en beholder kan undlade at indgive anmodning om kontrol til en autoriseret kontrollant, jf. §§ 9 og 11, eller lade gennemføre supplerende eftersyn, jf. § 15, såfremt beholderen tages ud af drift. Beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunalbestyrelsen meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift.

Stk. 2. Såfremt beholderen tages ud af drift, skal meddelelsen herom til kommunalbestyrelsen efter stk. 1 senest gives på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet, jf. § 9, stk. 3, § 10 og § 11, stk. 2, eller på det tidspunkt, hvor brugeren skulle give meddelelse til den autoriserede kontrollant efter § 16.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at meddelelse efter stk. 2 skal ske på et særligt skema.

Stk. 4. Brugeren skal skriftligt give kommunalbestyrelsen meddelelse herom, inden en beholder, der er taget ud af drift, tages i brug igen.

Stk. 5. Såfremt der på tidspunktet for brugerens meddelelse til kommunalbestyrelsen efter stk. 4 er forløbet mere end 10 år henholdsvis 5 år for så vidt angår beholdere, der er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², fra seneste beholderkontrol, kan beholderen ikke tages i brug, før beholderen er kontrolleret i overensstemmelse med reglerne i kapitel 5.

Kapitel 5

Beholderkontrollens indhold og omfang m.v.

§ 13. Kontrollen består af et normaleftersyn foretaget af en autoriseret kontrollant og eventuelt et supplerende eftersyn, jf. § 15.

§ 14. Den autoriserede kontrollant skal udføre kontrollen efter retningslinjer, som fastsættes af Miljøstyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen for beholderkontrolordningen.

§ 15. Den autoriserede kontrollant kan indstille til kommunalbestyrelsen, at der for brugerens egen regning skal udføres et supplerende eftersyn baseret på specialviden eller brug af specialværktøj, såfremt der ved normaleftersynet konstateres forhold vedrørende beholderens styrke eller tæthed, som ikke umiddelbart kan afklares.

Stk. 2. Den autoriserede kontrollant giver brugeren meddelelse om sin indstilling efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde oplysning om de forventede omkostninger forbundet med det supplerende eftersyn.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af den autoriserede kontrollants indstilling beslutning om, hvorvidt der skal meddeles påbud til brugeren af beholderen om udførelse af supplerende eftersyn. Kommunalbestyrelsen sender kopi af påbuddet eller af sin beslutning om, at der ikke skal meddeles påbud om supplerende eftersyn, til den autoriserede kontrollant.

Stk. 4. Brugeren beslutter, hvem der skal udføre det supplerende eftersyn.

Stk. 5. Brugeren skal sikre, at det supplerende eftersyn er gennemført, og at den autoriserede kontrollant har fået meddelelse om resultatet heraf hurtigst muligt og senest 3 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt brugeren et påbud efter stk. 3, jf. dog 2. pkt. Hvis det supplerende eftersyn kræver tømning af beholderen, skal eftersynet gennemføres og resultat heraf meddeles kontrollanten hurtigst muligt og senest den 1. juli det følgende år.

§ 16. Senest 4 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt påbud efter § 15, stk. 3, skal brugeren meddele den autoriserede kontrollant, om der ønskes supplerende eftersyn, eller om beholderen tages ud af drift, jf. § 12.

§ 17. På baggrund af den foretagne kontrol og det eventuelle supplerende eftersyn skal den autoriserede kontrollant udarbejde en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten indgår i kommunalbestyrelsens vurdering af, om beholderen overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Stk. 2. Den autoriserede kontrollant sender tilstandsrapporten til kommunalbestyrelsen inden 10 dage. Når kontrollen forløber med et normaleftersyn, regnes fristen fra kontrollens afslutning. Forløber kontrollen med normaleftersyn og supplerende eftersyn, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor den autoriserede kontrollant har modtaget meddelelse om resultaterne af det supplerende eftersyn, eller fra udløbet af den i § 15, stk. 5, nævnte frist.

Stk. 3. Den autoriserede kontrollant sender inden for samme frist kopi af rapporten til brugeren og beholderkontrolordningens sekretariat.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at kontrollanten ved indsendelse af rapporten skal anvende et nærmere bestemt digitalt it-system, eller at indsendelsen skal ske i et særligt digitalt format. Bestyrelsen kan stille krav om, at kontrollanten ved indsendelse af kopien af rapporten til sekretariat skal anvende et nærmere bestemt digitalt it-system, eller at indsendelsen skal ske i et særligt digitalt format.

Stk. 5. Har brugeren meddelt, at beholderen tages ud af drift, jf. § 12, regnes de i stk. 2 nævnte frister fra tidspunktet for brugerens meddelelse.

Kapitel 6

Den autoriserede kontrollants oplysningspligt

§ 18. Den autoriserede kontrollant skal oplyse brugeren af beholderen om

1) kontaktoplysninger til bestyrelsen eller til den myndighed, som kontrollanten har fået sin autorisation af,

2) eventuelle brancheorganisationer, som kontrollanten er medlem af,

3) kontrollantens erhvervsmæssige titel og hvilket EU/EØS-land der har udstedt titlen, og

4) erhvervsansvarsforsikringer og garantier, som kontrollanten har tegnet eller fået stillet med navn, adresse og andre kontaktoplysninger på forsikringsselskabet eller den, som har stillet garanti, og oplysning om forsikringens eller garantiens geografiske dækning.

Stk. 2. Hvis brugeren anmoder om det, skal den autoriserede kontrollant oplyse om de faglige regler, der gælder for erhvervet, og hvordan brugeren får adgang til disse.

Stk. 3. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af kontrollen, hvis der ikke indgås en skriftlig aftale.

Kapitel 7

Gebyrer

§ 19. De autoriserede kontrollanter indbetaler ved foretagelse af normaleftersyn et gebyr pr. beholder på kr. 300 til dækning af omkostningerne ved bestyrelsens og sekretariatets arbejde.

Stk. 2. Ansøgere indbetaler forinden deltagelse i introduktionskursus, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, et gebyr på kr. 6.000 til dækning af omkostningerne ved kurset.

Stk. 3. Brugeren indbetaler i forbindelse med anmodning om en udtalelse efter § 25 et gebyr på kr. 5.000 til dækning af bestyrelsens omkostninger ved afgivelse af udtalelse, herunder omkostninger til eventuel sagkyndig bistand til bestyrelsen.

Stk. 4. Gebyrerne reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb. De aktuelle gebyrsatser offentliggøres på beholderkontrolordningens hjemmeside www.beholderkontrol.dk.

§ 20. Gebyrer efter § 19, stk. 1-3, opkræves af og indbetales til beholderkontrolordningens sekretariat.

Stk. 2. Der betales renter efter reglerne i § 88, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, såfremt gebyrer ikke betales rettidigt.

§ 21. Bestyrelsen tilbagebetaler helt eller delvist gebyr indbetalt i medfør af § 19, stk. 3, hvis bestyrelsens udtalelse helt eller delvist underkender tilstandsrapporten.

Stk. 2. Den autoriserede kontrollant betaler et beløb til bestyrelsen svarende til det beløb, som bestyrelsen har tilbagebetalt til brugeren efter stk. 1.

§ 22. Miljøstyrelsen kan efter indstilling fra bestyrelsen ændre gebyrerne. Bestyrelsens indstilling tillægges betydelig vægt ved beslutning om ændring.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 23. Bestyrelsens afgørelser efter §§ 6, 7 og 21, stk. 1, kan indbringes for Miljøstyrelsen. Klagesagen behandles efter reglerne i kapitel 11 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 24. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 11 og 15, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 25. Brugeren kan indbringe den autoriserede kontrollants tilstandsrapport for bestyrelsen. Brugeren indbringer tilstandsrapporten via kommunalbestyrelsen. Fristen for indbringelse er 4 uger fra den dag, hvor brugeren har modtaget rapporten. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver en udtalelse, som skal tillægges betydelig vægt ved kommunalbestyrelsens vurdering af, om en beholder overholder kravene til styrke og tæthed, jf. § 2.

§ 26. Bestyrelsens udtalelse efter § 25 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bestemmelserne i § 9, stk. 1-3, og § 10,

2) overtræder bestemmelserne i § 12,

3) overtræder bestemmelserne i § 16, eller

4) undlader at efterkomme påbud efter § 11, stk. 2, eller § 15, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade eller fremkaldt risiko for skade på miljøet, eller

2) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 17, stk. 4, træder i kraft den 7. januar 2013.

§ 29. Bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand ophæves, jf. dog §§ 30-31.

§ 30. Den bestyrelse, der er nedsat i henhold til § 16 i bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997, fungerer, indtil Miljøstyrelsen har nedsat en ny bestyrelse efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 31. Bestyrelsen færdigbehandler verserende sager om autoriserede kontrollanters meddelelse om, at der er behov for supplerende eftersyn, jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997.

Miljøministeriet, den 14. december 2012

Ida Auken

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255, side 22.