Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0004
 
32010L0075
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering og tilsynsfrekvenser
Kapitel 3 Tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister
Kapitel 4 Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens indberetning til Miljøstyrelsen
Kapitel 5 Klage
Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Vægtede risikoscorer til fastsættelse af tilsynsfrekvens, jf. § 4, stk. 1
Bilag 2 Tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2
Bilag 3 Oversigt over kategorier, som indberetningen, jf. § 13, skal omfatte
Bilag 4 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøtilsyn1)

I medfør af § 73, stk. 1 og 3, § 79 b, § 79 c, § 80, stk. 1 og 2, og § 83, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011 og lov nr. 446 af 23. maj 2012, § 54, stk. 1 og 3, § 63, stk. 1 og 2, § 66, § 69 og § 69 a i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011 og lov nr. 446 af 23. maj 2012, og § 64 a og § 64 b i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet jord.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 gælder alene for tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse eller lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med

1) virksomheder, der er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,

2) husdyrbrug, der er godkendt i henhold til §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

3) husdyrbrug over 3 DE, der ikke er omfattet af nr. 2,

4) arealer, der er godkendt i henhold til § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

5) virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug,

6) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og

7) virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tilsyn: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning, forberedelse og gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning i form af afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre, at virksomheder og husdyrbrug m.v. overholder lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord, regler udstedt i medfør af disse love samt afgørelser truffet i medfør af disse. Ved tilsyn forstås desuden revurderinger af godkendelser, meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2) Virksomheder: Virksomheder, anlæg, indretninger og aktiviteter.

3) Miljøtilsynsplan: Tilsynsmyndighedens overordnede miljøtilsynsplan, jf. § 3.

4) Miljørisikovurdering: En vurdering, der foretages på baggrund af en risikoscore, som består af en række vægtede parametre, jf. bilag 1. Miljørisikovurderingen foretages med henblik på at fastsætte tilsynsfrekvensen for virksomheder og husdyrbrug.

5) Samlet tilsyn: En gennemgang af virksomheders og husdyrbrugs m.v. samlede miljøforhold. Et samlet tilsyn kan bestå af et eller flere fysiske tilsynsbesøg og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Der indgår som minimum et fysisk tilsyn i et samlet tilsyn, dog ikke ved tilsyn med arealer, der er godkendt efter til § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE.

6) Basistilsyn: Regelmæssige miljøtilsyn med de virksomheder og husdyrbrug m.v., som er omfattet af § 1, stk. 2. Virksomheder og husdyrbrug m.v. skal have basistilsyn i overensstemmelse med tilsynsfrekvensen i bilag 2. Et basistilsyn skal gennemføres som et samlet tilsyn, jf. nr. 5.

7) Prioriterede tilsyn: Et tilsyn udover basistilsyn målrettet virksomheder eller husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2, hvor tilsynsmyndigheden på baggrund af miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere tilsyn. Det prioriterede tilsyn kan være et deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, jf. § 6, regnes som et prioriteret tilsyn.

8) Tilsynskampagne: Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes.

Kapitel 2

Miljøtilsynsplan, miljørisikovurdering og tilsynsfrekvenser

§ 3. Tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er nævnt i § 1, stk. 2, og som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Miljøtilsynsplanen skal indeholde

1) en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,

2) en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,

3) en fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt,

4) en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og

5) en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør et udkast til miljøtilsynsplan digitalt og oplyser samtidig, at enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, sender styrelsen samtidig med offentliggørelsen udkastet til alle kommunalbestyrelser med anmodning om bemærkninger.

Stk. 3. Efter høringsfristens udløb foretager tilsynsmyndigheden de nødvendige ændringer og stiller miljøtilsynsplanen digitalt til rådighed for offentligheden.

Stk. 4. Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert 4. år.

Stk. 5. Ved mindre væsentlige ændringer eller opdateringer af miljøtilsynsplanen i den 4-årige periode finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse, og miljøtilsynsplanen kan stilles digitalt til rådighed for offentligheden umiddelbart efter ændringen eller opdateringen.

§ 4. Med udgangspunkt i miljøtilsynsplanen, jf. § 3, stk. 1, og på baggrund af resultaterne af det eller de seneste tilsyn foretager tilsynsmyndigheden en miljørisikovurdering af virksomheder og husdyrbrug, jf. dog stk. 2. Miljørisikovurderingen skal foretages som beskrevet i bilag 1.

Stk. 2. Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af arealer godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE samt af virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug.

Stk. 3. Miljørisikovurderingen skal opdateres i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn.

§ 5. Med udgangspunkt i miljørisikovurderingen, jf. § 4, fastsætter tilsynsmyndigheden en tilsynsfrekvens for hver virksomhed og hvert husdyrbrug ud fra de kriterier, der fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Tilsynsfrekvensen skal ændres, hvis miljørisikovurderingen giver anledning hertil.

§ 6. Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt en gang om året den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med tilsynskampagner, herunder mål og effekter.

§ 7. Udover de i §§ 5 og 6 fastsatte tilsyn skal tilsynsmyndigheden føre et aktivt tilsyn og skal herunder føre tilsyn med virksomheder eller husdyrbrug m.v.

1) hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld,

2) når det er relevant før, at en godkendelse meddeles eller revurderes, og

3) senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn.

Kapitel 3

Tilsynsrapport, herunder offentliggørelse og frister

§ 8. Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Baggrunden for tilsynet.

2) Navn, adresse og cvr-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.

3) En angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget m.v.

4) Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse.

5) Hvad der er ført tilsyn med.

6) Om der er konstateret jordforurening.

7) Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.

8) Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest 2 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 9. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt de oplysninger, der fremgår af § 8, stk. 1, nr. 1-8, med de begrænsninger, der følger af § 8, stk. 3, senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå digitalt.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden oplyser digitalt, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.

Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 8, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses digitalt, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 10. De oplysninger, der er nævnt i § 9, og som skal være offentligt tilgængelige, skal som minimum vedrøre de seneste to tilsynsbesøg.

Kapitel 4

Tilsyns- og godkendelsesmyndighedens indberetning til Miljøstyrelsen

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal som tilsyns- og godkendelsesmyndighed årligt indsende en beretning til Miljøstyrelsen om

1) det pågældende års miljøtilsyn udført efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og

2) miljøgodkendelser meddelt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse samt tilladelser og godkendelser meddelt efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. Beretningen afgives for et kalenderår ad gangen. Kommunalbestyrelsen skal indsende beretningen senest den 1. april det følgende år og offentliggøre beretningen samtidig hermed.

§ 12. Beretningen skal indeholde følgende oplysninger om det pågældende år:

1) Antal bestående virksomheder og husdyrbrug m.v., som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med fordelt på de kategorier, der fremgår af bilag 3.

2) Antal tilsyn, basistilsyn, prioriterede tilsyn, herunder en særskilt opgørelse af antal kampagnetilsyn, og antal besøgte virksomheder og husdyrbrug m.v.

3) Det samlede antal virksomheder og husdyrbrug m.v. pr. 1. januar for det år, som beretningen vedrører, og som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller som har en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

4) Antal godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt antal tilladelser meddelt efter § 10 og antal godkendelser meddelt efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

5) Antal henstillinger, påbud, forbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser fordelt på de forskellige kategorier, som fremgår af bilag 3.

6) Det samlede antal afgørelser vedrørende virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fordelt på

a) afgørelser om, at en udvidelse eller ændring af virksomheden eller husdyrbruget m.v. ikke er godkendelsespligtig,

b) påbud og forbud efter § 41 i lov om miljøbeskyttelse, eller § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og

c) revurderinger efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

7) For hver virksomhed optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunalbestyrelsen på virksomheds- eller husdyrbrugsniveau oplyse:

a) Det samlede antal fysiske tilsynsbesøg.

b) Dato for gældende godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, eller efter § 12, stk. 1, nr. 1- 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41 b i lov om miljøbeskyttelse, eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt weblink for den gældende godkendelse.

c) Om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner, jf. bestemmelserne om fastsættelse af lempeligere emissionsgrænseværdier end dem, der følger af BAT-konklusioner i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, eller bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

d) Om der er udarbejdet en basistilstandsrapport i årets løb, jf. bestemmelserne om udarbejdelse af basistilstandsrapport i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

8) En opdateret fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 3, stk. 1, nr. 3.

9) Brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn.

Stk. 2. For så vidt angår husdyrbrug skal beretningen desuden indeholde oplysninger om, hvorvidt der er konstateret markstakke og i givet fald antallet heraf.

Stk. 3. Beretningen efter stk. 1 og 2 skal indeholde kommunalbestyrelsens skriftlige vurdering af og bemærkninger til de meddelte oplysninger.

§ 13. Indberetningen af de i § 11 nævnte oplysninger skal ske digitalt på et af Miljøstyrelsen udarbejdet skema, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

§ 14. Miljøstyrelsen udarbejder i overensstemmelse med §§ 11-13 en årlig beretning om sin indsats som tilsyns- og godkendelsesmyndighed, jf. §§ 40 og 66 i lov om miljøbeskyttelse. Beretningen indeholder tillige styrelsens vurdering af og bemærkninger til sin tilsyns- og godkendelsesindsats.

§ 15. Miljøstyrelsen informerer digitalt årligt om den landsdækkende tilsyns- og godkendelsesindsats, indeholdende en vurdering heraf for det foregående år.

Kapitel 5

Klage

§ 16. Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøstyrelsens offentliggørelse efter § 9 kan ikke påklages til miljøministeren.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2013, jf. dog stk. 2-3 og §§ 18-21.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Indberetning for perioden 1. januar til 23. maj 2013 skal udarbejdes og indsendes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.

§ 18. Miljøtilsynsplanen, jf. § 3, skal stilles digitalt til rådighed for offentligheden første gang den 31. juli 2013.

§ 19. Kapitel 3 finder først anvendelse fra den 7. januar 2014 for følgende virksomheder og husdyrbrug, der er i drift den 7. januar 2013, eller som har indsendt en fuldstændig ansøgning inden den 7. januar 2013, og er i drift senest den 7. januar 2014:

1) Virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012.

2) Husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. For andre virksomheder og husdyrbrug m.v. omfattet af § 1, stk. 2, end de i stk. 1 nævnte, finder kapitel 3 først anvendelse fra den 7. juli 2015.

§ 20. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug første gang senest den 30. juni 2013.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal have fastsat en tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, for virksomheder optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug første gang senest den 31. december 2013.

Stk. 3. For andre virksomheder og husdyrbrug end de i stk. 1 og 2 nævnte skal tilsynsmyndigheden have fastsat en tilsynsfrekvens på baggrund af de vægtede parametre i miljørisikovurderingen, jf. bilag 1, første gang senest den 1. november 2015.

Stk. 4. Indtil bestemmelserne om anvendelse af parametrene i miljørisikovurderingen finder anvendelse, skal tilsynsmyndigheden sikre, at basistilsyn og prioriterede tilsyn gennemføres i overensstemmelse med de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2.

§ 21. Tilsynskampagner, jf. § 6, skal gennemføres fra den 1. januar 2014.

Miljøministeriet, den 15. maj 2013

Pia Olsen Dyhr

/ Michel Schilling


Bilag 1

Vægtede risikoscorer til fastsættelse af tilsynsfrekvens, jf. § 4, stk. 1

Afsnit 1. Indledning

Tilsynsmyndigheden skal gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Sandsynligheden opgøres i parametre for henholdsvis

virksomhedens eller husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer, og

virksomhedens eller husdyrbrugets regelefterlevelse.

Konsekvensen opgøres i parametre for henholdsvis

håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning,

emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse, og

sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder.

Der skal gennemføres en miljørisikovurdering af alle virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af § 1, stk. 2, jf. dog § 4, stk. 2.

Miljørisikovurderingen skal gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndighedens eksisterende viden.

Miljørisikovurderingen skal gennemføres, så hver virksomhed og hvert husdyrbrug scores i forhold til nedenstående parametre. Det fremgår sidst i bilag 1, hvordan scorerne skal vægtes, og hvordan en samlet score for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug beregnes.

Afsnit 2. Parametre i miljørisikovurderingen og scoring af parametre

Miljørisikovurderingen skal gennemføres ved anvendelse af de parametre, der fremgår af skemaet nedenfor. Hver parameter består af tre delparametre, der er opdelt, så delparameteren med den laveste score (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. Parametrene scores med 1, 3 eller 5.

Parametrene og scoringen af parametrene under Sandsynlighed er:

A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Score
Virksomheden eller husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.
Dokumentationen for certificering af miljøledelsessystemet er et certifikat fra et anerkendt certificeringsorgan. Miljøledelsessystemet kan være en integreret del af et kombineret certificeret kvalitets-, arbejdsmiljø- og energiledelsessystem, som repræsenterer de væsentligste miljøforhold på virksomheden eller husdyrbruget.
For et ikke certificeret ledelsessystem er det tilsynsmyndigheden, som afgør, om ledelsessystemet omhandler de væsentligste miljøforhold på virksomheden, og om systemet indeholder de nødvendige elementer. Som minimum skal der være formuleret en miljøpolitik, være fastsat miljømål, udarbejdet procedurer for vurdering og kontrol af de væsentlige emissioner og processer, der fører til udslip af forurenende stoffer, udarbejdet dokumentation for løbende miljøforbedringer, procedurer for intern vurdering og vedligeholdelse af miljøsystemet og procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip. Et miljøledelsessystem skal have gennemløbet en cyklus af mindst et år for at kunne vise en løbende forbedring af miljøpræstationen.
Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for, at virksomheden eller husdyrbruget kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
1
Virksomheden eller husdyrbruget har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftligt formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Virksomheden eller husdyrbruget arbejder systematisk med forbedring af miljøpræstationen.
Det væsentligste forhold for at opnå denne score er, at virksomheden eller husdyrbruget kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
Miljøforbedringerne kan for eksempel opnås som reduktioner af emissionen til omgivelserne, reduktion af affaldsmængden, flytning af affaldsproduktion fra deponi eller forbrænding til genbrug eller genanvendelse samt ved reduktion af forbruget af energi, vand og råvarer pr. produceret enhed eller udledningen af CO2 pr. produceret enhed.
Den opnåede miljøforbedring skal foreligge på en form, således at resultatet kan verificeres og forbedringen skal kunne konstateres med mindst 2 observationer. Dokumentation kan eksempelvis være grønne regnskaber eller indberetning af egenkontroldata.
Udarbejdelse af en beredskabsplan og formulering af en miljømålsætning er således ikke tilstrækkelig til at opnå en score 3.
Det er tilsynsmyndigheden, som afgør, om miljøforbedringen er tilstrækkeligt dokumenteret.
3
Virksomheden eller husdyrbruget har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.
Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag. Det er således ikke nok alene at overholde vilkår i miljøgodkendelsen eller påpege, at virksomhedens eller husdyrbrugets CO2-emission er reduceret, hvis det for eksempel skyldes en faldende emissionsfaktor for elforbruget.
5
B. Regelefterlevelse
 
Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.
Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud, samt at der ikke er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.
1
Miljømyndigheden har fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.
Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.
3
Miljømyndigheden har fundet 2 eller flere anledninger til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.
Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst to indskærpelser.
5

Parametrene og scoringen af parametrene under Konsekvens er:

C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
 
For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.
For husdyrbrug forekommer ingen af følgende forhold:
- Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
- Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
- Der er oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads.
- Der er oplag af kompost i markstak.
1
For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
For husdyrbrug forekommer 1 eller 2 af følgende forhold:
- Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
- Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
- Der er oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads.
- Der er oplag af kompost i markstak.
3
For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
For husdyrbrug forekommer 3 eller 4 af følgende forhold:
- Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn.
- Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning.
- Der er oplag af fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads.
- Der er oplag af kompost i markstak.
5
D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse
 
Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
Husdyrbrug med højst 75 DE.
1
Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
Husdyrbrug med mere end 75 DE, og højst 250 DE.
3
Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Husdyrbrug med mere end 250 DE.
5
E. Sårbarhed
 
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
1
     
Husdyrbrugets anlæg ligger, så de opfylder alle nedenstående afstandsgrænser:
 
> 200 m fra åbne vandløb.
 
> 1000 m fra kategori 1- eller 2-natur (udvalgte ammoniakfølsomme naturområder, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og bilag 3, punkt A, nr. 2, i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug).
 
Uden for nitratfølsomme indvindingsområder og områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand.
 
> 100 m fra nabobeboelser.
 
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
3
   
Husdyrbrugets anlæg ligger i mindst et af følgende områder:
 
100-200 m fra åbne vandløb.
 
300-1000 m fra kategori 1- eller 2-natur (udvalgte ammoniakfølsomme naturområder, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og bilag 3, punkt A, nr. 2, i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug).
 
50-100 m fra nabobeboelser.
 
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
5
   
Husdyrbrugets anlæg ligger i mindst et af følgende områder:
 
< 100 m fra åbne vandløb.
 
< 300 m fra kategori 1- eller 2-natur (udvalgte ammoniakfølsomme naturområder, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og bilag 3, punkt A, nr. 2, i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug).
 
Inden for nitratfølsomme indvindingsområder og områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand.
 
< 50 m fra nabobeboelser.
 

Afsnit 3. Vægtning af parametrene

Sandsynligheds- og konsekvensparametrene vægter hver med 50 %, jf. skemaet nedenfor.

Sandsynlighed er opdelt i to parametre; Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer, der vægter med 40 % og Regelefterlevelse, der vægter med 60 % i den samlede score.

Konsekvens er opdelt i tre parametre; Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning, der vægter med 33 %, Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse, der vægter med 33 % og Sårbarhed, der vægter med 34 % i den samlede score.

Miljørisikovurdering
Sandsynlighed
(50 %)
Konsekvens
(50 %)
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Regelefterlevelse
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt
forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse
Sårbarhed
(40 %)
(60 %)
(33 %)
(33 %)
(34 %)

Afsnit 4. Beregning af score for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug

Tilsynsmyndigheden beregner en score for den enkelte virksomhed og for det enkelte husdyrbrug for følgende parametre:

Alle:

1. Virksomhedens eller husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer.

2. Virksomhedens eller husdyrbrugets regelefterlevelse.

For industrivirksomheder:

3. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald.

4. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø.

For husdyrbrug:

3. Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

4. Emissioner indikeres på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Alle:

5. Sårbarhed, der opgøres som afstand til følsomme områder for henholdsvis virksomheder og husdyrbrug.

4.1 Beregning af vægtet score

Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel:

Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %

Hvor:

A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.

B er score for regelefterlevelse.

C1 er score for håndtering og opbevaring af kemikalier samt farligt affald.

D1 er score for emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø.

E er score for sårbarhed for virksomheder.

Den vægtede score for det enkelte husdyrbrug beregnes ud fra følgende formel:

Rhusdyrbrug = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C2 + 33 % x D2 + 34 % x E) x 50 %

Hvor:

A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.

B er score for regelefterlevelse.

C2 er score for forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

D2 er score for husdyrbrugets størrelse.

E er score for sårbarhed for husdyrbrug.

Af figuren nedenfor fremgår sammenhængen mellem vurderingsparametrene, vægtning af parametrene og scoringer.

Sandsynlighed - 50 %
Konsekvens - 50 %
           
                   
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
B. Regelefterlevelse
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse
E. Sårbarhed
40 %
Score 1,3,5
60 %
Score 1,3, 5
33 %
Score 1,3,5
33 %
Score 1,3,5
34 %
Score 1,3,5

Afsnit 5. Anvendelse af risikoscoringen til fastsættelse af tilsynsfrekvenser

Når tilsynsmyndigheden har gennemført en miljørisikovurdering af de omfattede virksomheder og husdyrbrug, skal myndigheden udarbejde tre prioriteringslister:

1a. En liste, der omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, samt husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

1b. En liste, der omfatter virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, samt husdyrbrug, der er godkendt i henhold til §§ 11 og 12, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2. En liste, der omfatter resten af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af § 1, stk. 2, jf. dog § 4, stk. 2.

Listerne udarbejdes, så de virksomheder og husdyrbrug, der scorer højst i miljørisikovurderingen placeres øverst på listen, og de virksomheder og husdyrbrug, der scorer lavest, placeres nederst på listen.

Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds eller det enkelte husdyrbrugs placering på listerne og med hensyntagen til frekvenserne for basistilsyn og de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2, i denne bekendtgørelse, fastlægger tilsynsmyndigheden tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug.

De virksomheder og husdyrbrug, der scorer lavest og dermed er placeret nederst på listerne, vil kunne nøjes med basistilsyn.

De virksomheder og husdyrbrug, der scorer højere og dermed er placeret højere på listerne, skal have hyppigere tilsyn. Tilsynsmyndigheden kan gennemføre disse tilsyn som samlede tilsyn eller som deltilsyn. Gennemfører tilsynsmyndigheden et deltilsyn, skal der som minimum føres tilsyn med de områder eller aktiviteter, hvor virksomheden eller husdyrbruget har scoret højt i miljørisikovurderingen, og som dermed er årsagen til den hyppigere tilsynsfrekvens. Et eksempel på dette kan være, hvis myndighederne har fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, to eller flere gange inden for en periode svarende til frekvensen for basistilsyn, skal myndigheden som minimum føre tilsyn med de vilkår eller lignende, der ikke er blevet efterlevet af virksomheden eller husdyrbruget. Et andet eksempel kan være, hvis en virksomhed har scoret højt på parameteren sårbarhed, fordi virksomheden er placeret i bymæssig bebyggelse og støjer, og virksomheden samtidig har en delaktivitet, hvor der anvendes farlige stoffer. I dette tilfælde føres der som minimum tilsyn med støj og virksomhedens delaktivitet.

Risikoscoringen og den efterfølgende fastsættelse af tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug gælder for alle planlagte tilsyn. Tilsyn, der gennemføres som opfølgning på naboklager, indgår ikke, da de ikke er planlagte tilsyn.

5.1 Nærmere afgrænsning af, hvordan risikoscoringen anvendes til at fastsætte tilsynsfrekvenser for virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1 nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

For virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

Den tilsynsfrekvens, der fremkommer som resultat af risikoscoringen, kan ikke afviges for de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og de husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.


Bilag 2

Tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2

Virksomhedstype
Tilsynsfrekvensen fastsættes i følgende interval
Basistilsyn
Prioriterede tilsyn
Årlige mål for tilsynsaktiviteten
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
1-3 år
Alle virksomheder og husdyrbrug skal have et ba-
sistilsyn i løbet af en 3-årig periode.
Udover basistilsynet skal virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndigheden på baggrund af den fremkomne risikoscore vurderer, har behov for det, have 1 eller flere planlagte tilsyn mere i den 3-årige periode.
Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug får et fysisk tilsyn hvert år1).
Husdyrbrug, der er godkendt i henhold til §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE.
1-6 år
Alle virksomheder og husdyrbrug skal have et ba-
sistilsyn i løbet af en 6-årig periode.
Udover basistilsynet skal virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndigheden på baggrund af den fremkomne risikoscore vurderer, har behov for det, have flere planlagte tilsyn i den 6-årige periode.
Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug får et fysisk tilsyn hvert år.
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.
Arealer, der er godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
1-6 år
Alle arealer, der er godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal have et basistilsyn i løbet af en 6-årig periode.
Der skal ikke foretages miljørisikovurdering af arealer godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, på landbrug uden et dyrehold på mere end 3 DE
Ingen minimumskrav for fysiske tilsyn.
1) For virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1 nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug gælder dog, at den tilsynsfrekvens, som fremkommer som resultat af risikoscoringen, ikke kan fraviges.


Bilag 3

Oversigt over kategorier, som indberetningen, jf. § 13, skal omfatte

Industrivirksomheder
Kategorier vedrørende oplysninger om godkendelser:
Kategorier vedrørende tilsyn og håndhævelsesreaktioner og samlet antal virksomheder i den pågældende kategori:
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Virksomheder, der er optaget på bilag 2,
punkt I 201-I 205 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Virksomheder, der er optaget på bilag 2,
punkt I 201-I 205 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
 
Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug
 
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
 
Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
 
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i lov om miljøbeskyttelse, samt vindmøller

Landbrug
Kategorier vedrørende oplysninger om anmeldelser, tilladelser og godkendelser:
Kategorier vedrørende tilsyn og håndhævelsesreaktioner og samlet antal landbrug i den pågældende kategori:
Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, fordelt på henholdsvis svinebrug og fjerkræbrug
Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fordelt på henholdsvis svinebrug og fjerkræbrug
Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, fordelt på henholdsvis svinebrug og fjerkræbrug
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 12, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 11, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Godkendelse efter § 11, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
Husdyrbrug, som har en tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Tillægsgodkendelse efter § 11, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Arealer, som er godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Husdyrbrug, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 3 DE og højst 25 DE
Godkendelse efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Husdyrbrug, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 25 DE og højst 250 DE
Anmeldelse efter § 15 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Øvrige husdyrbrug, som har mere end 3 DE
Anmeldelse efter kapitel 7 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
Øvrige landbrug


Bilag 4

Indholdsfortegnelse

Bilag 1: Vægtede risikoscorer til fastsættelse af tilsynsfrekvens, jf. § 4, stk. 1

Bilag 2: Tilsynsfrekvenser for virksomheder og husdyrbrug m.v., jf. § 1, stk. 2

Bilag 3: Oversigt over kategorier, som indberetningen, jf. § 13, skal omfatte

Bilag 4: Indholdsfortegnelse

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EU-Tidende 2003, nr. L 41, side 26.