Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. november 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven

(Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.)

[af fødevareministeren (Mette Gjerskov)]:

1 Ændringsforslag

Fødevareministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. oktober 2012 og var til 1. behandling den 2. november 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og fødevareministeren sendte den 13. juli 2012 dette udkast til udvalget, jf. FLF alm. del – bilag 332, folketingsåret 2011-12. Den 11. oktober 2012 sendte fødevareministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 32 spørgsmål til lovforslaget, heraf 31 spørgsmål til fødevareministeren og 1 spørgsmål til ministeren for by, bolig og landdistrikter til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (V, DF, LA og KF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer for de stillede ændringsforslag.

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder det naturligt, at der foretages rationaliseringer og effektiviseringer på området som følge af liberaliseringen af landbrugslovgivningen.

Men partierne finder det problematisk og er imod at centralisere hele administrationen af landbrugslovgivningen i København. På et område, som vedrører landdistrikterne, er det netop oplagt at placere nogle aktiviteter og arbejdspladser uden for København.

Centraliseringen skaber i partiernes øjne problemer med tab af lokalkendskab og arbejdspladser i landdistrikterne.

Som det fremgår af bl.a. svar på spørgsmål nr. 24 og 25, flyttes der arbejdspladser til København fra resten af landet. Som følge heraf stemmer V, DF og KF imod lovforslaget.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af fødevareministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 2, stk. 3, ændres »§ 20, stk. 5« til: »§ 20, stk. 4«.«

[Konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 16]

2) Nr. 8 affattes således:

»8. § 10, stk. 5, ophæves.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

[Ved arealgrænsen på 2 ha skal der ikke ses bort fra fradragsarealer]

3) Nr. 33 affattes således:

»33. I § 50, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 10, stk. 6« til: »§ 10, stk. 5«, og »§ 20, stk. 9« ændres til: »§ 20, stk. 8«.«

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede ændring af § 2, stk. 3, er en konsekvens af ændringen i lovforslagets § 1, nr. 16.

Til nr. 2

Da arealgrænsen på de 200 ha foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 1, nr. 6 og 7, er der ikke behov for definitionen af fradragsarealer i lovens § 10, stk. 5, om oprettelse af bygningsløse landbrugsejendomme. Bestemmelsen om fradragsarealer blev indsat af hensyn til arealgrænsen på 200 ha ved lov nr. 243 af 22. marts 2010 om ændring af lov om landbrugsejendomme.

Arealgrænsen på 2 ha i § 10, stk. 1 og 3, har sammenhæng med arealgrænsen på 2 ha i lovens § 6 om ophævelse af landbrugspligt, hvor der ikke ses bort fra fradragsarealer. Der bør derfor heller ikke ses bort fra fradragsarealer ved arealgrænsen på 2 ha i lovens § 10.

Til nr. 3

Den foreslåede ændring er en konsekvens af forslaget om at ophæve § 10, stk. 5, jf. nr. 2.

Benny Engelbrecht (S) Bjarne Laustsen (S) Karin Gaardsted (S) Orla Hav (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Mette Reissmann (S) Simon Kollerup (S) Camilla Hersom (RV) Sofie Carsten Nielsen (RV) Lotte Rod (RV) Steen Gade (SF) Eigil Andersen (SF) Per Clausen (EL) nfmd. Henning Hyllested (EL) Stine Brix (EL) Erling Bonnesen (V) Thomas Danielsen (V) Henrik Høegh (V) Jacob Jensen (V) Hans Christian Schmidt (V) Jan E. Jørgensen (V) Esben Lunde Larsen (V) Tina Nedergaard (V) René Christensen (DF) fmd. Jørn Dohrmann (DF) Bent Bøgsted (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Bock (LA) Lene Espersen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 34

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra fødevareministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Kopi af fødevareministerens svar på ULØ alm. del – spm. 9 (om en overskuelig oversigt, som ganske kort beskriver alle de enkelte forslag i lovforslaget til nye, ændrede eller ophævede bestemmelser)
5
1. udkast til betænkning
6
Ændringsforslag fra fødevareministeren
7
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 34

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om statsforvaltningernes udgifter på 11,7 mio. kr. vedrørende landbrugsloven, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. , om statsforvaltningernes første høringssvar var godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriets departement, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om redegørelse for de markante forskelle på opgørelsen af de forbrugte ressourcer m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvor mange ressourcer ministeren mener at skulle bruge på jordbrugsanalyseområdet m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om en evt. overførsel af opgaven fra statsforvaltningerne til NaturErhvervstyrelsen m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om en evt. overførsel af jordbrugsanalyseområdet fra statsforvaltningerne til NaturErhvervstyrelsen m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. , om centraliseringen skal gennemføres m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om ministerens kommentar til statsforvaltningerne høringssvar m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om statsforvaltningernes anslåede gevinst ved tilpasningerne m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om baggrunden for ministerens oplysning om, at statsforvaltningernes opgaver vedrørende jordbrugsanalyser primært er drift af en it-løsning m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om registre, der drives og opdateres af Fødevareministeriet m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. , om den opgjorte udgift i Fødevareministeriet indeholder udgifter til overhead og administration, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om opstilling af økonomien i de to modeller på samme måde, så modellerne bliver umiddelbart sammenlignelige, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. , om statsforvaltningerne er blevet spurgt, om de kan løse opgaverne inden for samme økonomiske ramme som NaturErhvervstyrelsen, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om, hvilke ressourcer ministeren har planlagt at afsætte til opgaverne vedrørende landbrugsloven, hvis opgaverne skal udføres i NaturErhvervstyrelsen, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om, hvor opgaverne vedrørende landbrugsloven og jordbrugsanalyser tænkes placeret i NaturErhvervstyrelsen, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om lovforslagets konsekvenser for vilkårene og udviklingen i landdistrikter og på øerne, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om lovforslagets konsekvenser for vilkårene for og udviklingen i landdistrikter og på øerne, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
19
Spm. om, hvor mange arbejdspladser der nedlægges og/eller flyttes som en konsekvens af lovforslaget m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. , om de foreslående regler vil have andre konsekvenser vedrørende fortrinsstilling, end at der ikke stilles krav om uddannelse, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. om sikring af, at lokalkendskab inddrages i nødvendigt omfang i de konkrete sager, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. om ændring af grænsen for at kunne gøre sin fortrinsstilling gældende fra 30 til 20 hektar, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. om, hvor mange medarbejdere der er blevet flyttet ind fra provinsen til NaturErhvervstyrelsen, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm. , om ministeren vil redegøre for lovforslagets beskæftigelsesmæssige konsekvenser for landdistrikterne, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm. om, hvor mange arbejdspladser der flyttes til København fra andre dele af landet, som følge af at jordbrugskommissionerne nedlægges og opgaverne flyttes til NaturErhvervstyrelsen, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm. om, hvor mange arbejdspladser der flyttes fra Nordjylland til København, som følge af at analysearbejdet af jordbrugserhvervene overføres til Fødevareministeriet, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. om, hvilke analyser der er foretaget, og hvilke overvejelser ministeren har gjort sig med henblik på at placere de aktiviteter og arbejdspladser, som er omfattet af L 34, andre steder i landet end i København, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. om uddybning af ministerens svar på spørgsmål 2 vedrørende høringssvar m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. om, hvilke akademiske refleksioner der ligger bag, at ministeren foreslår, at de ti medarbejdere i provinsen skal flytte sig til den halve medarbejder i København, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm. om, hvordan ministeren mener, at det er muligt at spare mere på området end der hidtil har været gjort i forbindelse med statsforvaltningernes varetagelse af opgaverne, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm. om, hvorfor stordriftsfordele opnås i højere grad ved en centralisering i København end i provinsen, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
32
Spm. om, hvor mange arbejdsplader der er blevet nedlagt og/eller flyttet fra provinsen til København for hele ministerområdet i perioden 2001 til i dag fordelt på regionsniveau, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå