Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Fødevarer må ikke markedsføres med anprisninger om, at produktet kan lindre begyndende ondt i halsen samt fjerne et halsonde

Resumé

Fødevareregionen konstaterer på et tilsyn, at en fødevarevirksomhed markedsfører et produkt med bl.a. fire anprisninger, der giver indtryk af, at produktet kan lindre en begyndende ondt i halsen samt fjerne et halsonde. Fødevareregionen indskærper derfor, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne, og at det er forbudt ved mærkning at anvende angivelser om, at fødevarer ved indtagelse kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdom eller sygdomssymptomer.

Fødevareministeriets Klagecenter fastholdt den del af fødevareregionens indskærpelse, der angik reglen om forbud mod markedsføring, der relaterer sig til sygdom og sygdomssymptomer (mærkningsbekendtgørelsens § 76).

Af klagecenterets afgørelse fremgår endvidere, at der ikke skulle være henvist til vildledningsbestemmelsen og anprisningsforordningen, da reglerne ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor der er forbud mod markedsføringen i medfør af mærkningsbekendtgørelsens § 76.

NN
Den 13. september 2011
Sagsnr.: 8326/1035
Ref.: lkha
Tlf.: 33951414

Indskærpelse af mærkningsregel der relaterer sig til sygdom og sygdomssymptomer fastholdes

I har i brev af 6. december 2010 klaget over indskærpelse af 2. december 2010 fra Fødevareregion Vest. Fødevareregionen indskærpede, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne, og at det er forbudt ved mærkning at anvende angivelser om, at fødevarer ved indtagelse kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdom eller sygdomssymptomer. Indskærpelsen medførte gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og fastholder den del af fødevareregionens indskærpelse, der angår reglen om forbud mod markedsføring, der relaterer sig til sygdom og sygdomssymptomer.

Sammendrag

De fire omhandlede anprisninger indikerer, at formålet med indtagelse af produktet er at lindre en begyndende ondt i halsen samt fjerne et halsonde. Produktet markedsføres således med at have gavnlige virkninger på sygdom og/eller sygdomssymptomer. Denne markedsføring er i strid med forbuddet mod ved mærkning, reklame mv. at anvende angivelser om, at en fødevare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer.

Fødevareforordningens artikel 16, om at markedsføringen af fødevarer ikke må vildlede forbrugerne, finder ikke anvendelse, da dette vil forudsætte en mulig lovliggørelse, såfremt anprisningerne kan dokumenteres. Anprisninger omfattet af § 76 i mærkningsbekendtgørelsen kan pr. definition ikke lovliggøres, da der er et generelt forbud. Vi finder således ikke, at fødevareregionen skulle have henvist til denne bestemmelse i indskærpelsen.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Tilsyn og indskærpelse

Under et tilsyn hos jer den 2. december 2010 konstaterer fødevareregionen, at der på jeres hjemmeside samt på produktpakningen »[]« fremgår oplysninger, der kan vildlede forbrugerne. Det drejer sig om følgende oplysninger: »[]«, »[]«, »[]« og »[]«.

Fødevareregionen indskærper derfor under tilsynet, at I ikke må sælge fødevarer under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne (fødevareforordningens1) artikel 16), samt at det er forbudt ved blandt andet mærkning at anvende angivelser om, at den pågældende fødevare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomssymptomer (mærkningsbekendtgørelsens2) § 76).

Jeres klage

I brev af 6. december 2010 klager I over indskærpelse af 2. december 2010.

I gør gældende, at den anvendte mærkning tidligere er blevet godkendt af fødevaremyndighederne, og at mærkningen har været benyttet siden 2006 uden anmærkninger. I 2006 får I kendskab til ny lovgivning på området, hvorefter I gennemgår den daværende emballagetekst med fødevaremyndighedernes tilsynsførende, samt tilretter teksten i overensstemmelse med lovgivningen. Fødevaremyndighederne rejser efterfølgende tvivl om emballagetekstens ordlyd »[]«, hvorfor I i 2009 udleverer klinisk dokumentation til støtte for den tilsynsførendes videre undersøgelse.

I mener derfor, at I har overholdt al lovgivning på området, samt gjort jeres for, at mærkningen fortsat er lovlig. I har desuden aldrig hørt yderligere fra fødevaremyndighederne efter udleveringen af det kliniske materiale, hvorfor I stiller jer uforstående over for indskærpelsen, der blev givet ved kontroltilsynet den 2. december 2010.

I oplyser, at oplysningen »[]« kun var at finde på jeres hjemmeside, og at I nu har fjernet teksten fra jeres hjemmeside, da I ikke finder det formålstjenligt at ansøge EU om denne ordlyd. I finder endvidere, at jeres oplysninger om, at produktet indeholder antistoffer og lysozym mod bakterier og vira er en funktionel anprisning af indholdsstoffer. I oplyser videre, at det er dokumenteret, og at I har europæisk patent på det.

Jeres klage tillægges ikke opsættende virkning

I jeres klage af 6. december 2010, anmoder I fødevareregionen om, at jeres klage tillægges opsættende virkning.

Fødevareregionen afslår jeres anmodning i brev af 22. december 2010. I brev af 22. december 2010 fastholder vi fødevareregionens afslag på opsættende virkning.

Fødevareregionens kommentarer til jeres klage

I brev af 7. januar 2011 fremlægger fødevareregionen deres kommentarer til jeres klage.

Fødevareregionen oplyser, at om end der på pakningen »[]« ikke er knyttet en bestemt lidelse til lindringen, vurderer fødevareregionen, at der ikke kan være tvivl om, at forbrugeren vil forstå ordlyden som, at fødevaren har en lindrende effekt på sygdomssymptomer i hals og svælg. Fødevareregionen finder, at anprisningerne er i strid med mærkningsbekendtgørelsens § 76, stk. 1.

Fødevareregionen vurderer ligeledes, at mærkningen på produktpakningen og hjemmesiden er i strid med anprisningsforordningens3) artikel 10, stk. 3, idet henvisninger til generelle, uspecifikke gavnlige virkninger kun må anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning. I forklarer hverken, hvilke bakterier eller vira, der er tale om, eller hvilken effekt, der er konstateret.

Fødevareregionen bemærker endvidere, at det er jeres eget ansvar, at de produkter, som I markedsfører, samt markedsføringen i sig selv, overholder gældende lovgivning. Det er en misforståelse, når I antager fødevaremyndighedernes tavshed som et udtryk for stiltiende accept af mærkningen. Fødevareregionen finder derfor, at fødevareregionens tilkendegivelse af jeres mærkning i 2006 ikke fratager jer det overordnede ansvar for at overholde lovgivningen.

I partshøres om fødevareregionens kommentarer

Vi sendte den 10. januar 2011 ovennævnte kommentarer fra fødevareregionen i partshøring hos jer.

I jeres partshøringssvar i brev af 31. januar 2011, gør I gældende, at klagesagen ikke vedrører sundhedsanprisninger efter anprisningsforordningen, men udelukkende en indskærpelse givet på urigtigt grundlag. I fremhæver betydningen af, at jeres produktpakninger til »[]« har været kontrolleret løbende siden 1982, uden nogen anmærkninger – ej heller efter rettelserne i 2006. I anser fødevaremyndighedernes manglende reaktion på jeres mærkning som passivitet, hvorfor I er berettiget til, at klagen tillægges opsættende virkning, samt at modtage en erstatning for jeres driftstab.

I brevet sender I også kopi af den tekst, som fremgik af emballagen fra 1990 til 2006 samt teksten fra 2006 og frem. I oplyser, at I i 25 år har anvendt sætningen: »[]«. I forstår endvidere ikke, hvordan I kan få en indskærpelse for tekst, som aldrig har været brugt på pakningen.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Vi er enige med fødevareregionen i, at der foreligger en overtrædelse af § 76 i mærkningsbekendtgørelsen

De fire omhandlede anprisninger indikerer, at formålet med indtagelse af produktet er at lindre en begyndende ondt i halsen samt fjerne et halsonde. Produktet markedsføres således med at have gavnlige virkninger på sygdom og/eller sygdomssymptomer. Denne markedsføring er i strid med forbuddet mod ved mærkning, reklame mv., at anvende angivelser om, at en fødevare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer (mærkningsbekendtgørelsens4) § 76, nr. 1).

Forbuddet gælder for al jeres markedsføring og ikke kun angivelser på emballagen

I har gjort gældende, at I ikke kan blive givet en indskærpelse for tekst, som aldrig har været på pakningen. I mener således, at angivelser på hjemmesiden ikke kan medtages.

Vi kan hertil oplyse, at mærkningsbekendtgørelsens § 76 omfatter al jeres markedsføring, herunder både angivelser på emballage og hjemmeside. Vi er således ikke enige i jeres synspunkt.

Fødevareregionen skulle ikke have anført, at markedsføringen ligeledes var i strid med forbuddet mod vildledning og anprisningsforordningen

Af mærkningsbekendtgørelsens § 76 gælder et generelt forbud mod at markedsføre fødevarer med angivelse af, at fødevarerne kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer.

De omhandlede angivelser vil ikke kunne lovliggøres. Såfremt et produkt ønskes markedsført som et lægemiddel, skal reglerne herfor overholdes.

Af denne grund er fødevareforordningens artikel 16, om at markedsføringen af fødevarer ikke må vildlede forbrugerne, ikke anvendelig, da dette vil forudsætte en mulig lovliggørelse, såfremt anprisningerne kan dokumenteres. Anprisninger omfattet af § 76 i mærkningsbekendtgørelsen kan pr. definition ikke lovliggøres, da der er et generelt forbud – også selvom virksomheden skulle kunne dokumentere anprisningens rigtighed.

Fødevareregionen har endvidere henvist til, at mærkningen på produktpakningen og hjemmesiden er i strid med anprisningsforordningens artikel 10, stk. 3, idet henvisninger til generelle, uspecifikke gavnlige virkninger kun må anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning. Fødevareregionen vurderer, at I hverken forklarer, hvilke bakterier eller vira, der er tale om, eller hvilken effekt, der er konstateret.

I nærværende sag finder vi ikke, at jeres uspecifikke anprisninger, ved ledsagelse af specifikke anprisninger, kan lovliggøres. Vi finder derfor, at fødevareregionen ikke skulle have henvist til anprisningsforordningens artikel 10, stk. 3.

Vi kan hertil bemærke, at anprisningsforordningen ikke tillader brug af alle former for sundhedsanprisninger. Af betydning for nærværende sag kan nævnes, at en anprisning af en reduceret risiko for sygdom efter omstændighederne kan være lovlig (anprisningsforordningen, artikel 14, stk. 1, litra a). Anprisningerne i nærværende sag er ikke omfattet heraf. Af anprisningsforordningen fremgår da også, at forordningen skal anvendes med forbehold for mærkningsdirektiv 2000/13 (anprisningsforordningens artikel 3, 2. pkt.). Mærkningsbekendtgørelsens § 76 er en implementering af mærkningsdirektiv 2000/13, artikel 2, stk. 1, litra b.

Det er jeres ansvar at overholde fødevarelovgivningen

I har oplyst, at jeres markedsføring er lovlig, da fødevareregionen har udvist passivitet ved ikke på et tidligere tidspunkt at have oplyst jer, at markedsføringen ikke er lovlig. Hertil kan vi bemærke, at det er jer, som fødevarevirksomhed, der har ansvaret for, at I opfylder kravene i fødevarelovgivningen (fødevareforordningens artikel 17, stk. 1).

***

I kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Line Kirketoft Justesen

Fuldmægtig, cand.jur.

Fødevareregion Vest modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (med senere ændringer)

2) Bekendtgørelse nr. 1333 af 3. december 2007 om mærkning mv. af fødevarer (med senere ændringer)

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (med senere ændringer)

4) Bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning mv. af fødevarer, med senere ændringer.