Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag for »Pulje til supercykelstier i større byer«
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Pulje til supercykelstier i større byer«

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 til § 28.21.23.11 i finansloven for finansåret 2012 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Transportministeren kan inden for de afsatte rammer for pulje til supercykelstier i større byer give tilsagn om tilskud til projekter, der forbedrer infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse, gerne med tilknytning til kollektive trafikknudepunkter. Vejdirektoratet administrerer midlerne i overensstemmelse med de rammer, der er fastsat i administrationsgrundlaget for puljen til supercykelstier i større byer, der er vedlagt som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Kommuner kan ansøge om tilskud efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Ansøgning om tilskud

§ 2. Ansøgning om tilskud indsendes til Vejdirektoratet. Ansøgningsskema vil kunne findes på Vejdirektoratets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk.

Stk. 2. Procedurer for ansøgning, betingelser for tilskud, tilskuddets størrelse, projektsamarbejde og tilskudsberettigede omkostninger m.v. er fastsat i administrationsgrundlaget i bilag 1.

Betingelser for tilskud

§ 3. Det er en betingelse for, at en kommune kan søge tilskud, at projektet helt eller fortrinsvis ligger i et af Danmarks 5 største byområder, der fremgår af Danmarks Statistiks byopgørelse af 1. januar 2012 (Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg eller Esbjerg).

Stk. 2. Det er en betingelse for tildeling af tilskud, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse er afhængig af dette tilskud.

§ 4. Tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede omkostninger

Stk. 2. Vejdirektoratet kan stille vilkår eller betingelser for tilskud eller tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilskud, at der er midler til rådighed inden for de afsatte rammer, jf. § 1.

Stk. 4. Vejdirektoratet kan til enhver tid anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

§ 5. Tilskudsmodtagers egenfinansiering kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område.

Ændring af projekt

§ 6. Ændring af et projekt kan godkendes af Vejdirektoratet på betingelse af, at ændringen efter Vejdirektoratets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Vejdirektoratet, inden ændringen iværksættes.

Rapportering og regnskaber

§ 7. Løbende afrapportering om status, udbetaling og afregning m.v. skal ske i overensstemmelse med administrationsgrundlaget i bilag 1.

Tilsyn

§ 8. Vejdirektoratet fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren.

Stk. 2. I det omfang ansøgeren anvender samarbejdspartnere, er ansøgeren forpligtet til i nødvendigt omfang at fremskaffe de udbedte oplysninger fra den pågældende samarbejdspartner.

Underretningspligt

§ 9. Tilskudsmodtager skal straks underrette Vejdirektoratet, hvis

1) der foreligger forhold, som efter §§ 10 og 11 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud,

2) der foreligger forhold, som efter § 11 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, eller

3) tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden.

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 10. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger

2) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen,

3) projektet ikke kan gennemføres som forudsat i den godkendte ansøgning,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sin underretningspligt efter § 9, eller

5) betingelserne for tilskud ikke bliver opfyldt, herunder også de betingelser der er fastsat i administrationsgrundlaget (bilag 1) og revisionsinstruksen.

Stk. 2. Hvis projektet opnår besparelser i forhold til det oprindelige budget, reduceres tilskuddet, således at tilskudsandelen ikke overskrider den bevilligede tilskudsprocent.

§ 11. Vejdirektoratet kan beslutte, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 10, eller

2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra puljen til supercykelstier i større byer.

§ 12. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Revision

§ 13. Revision af projektregnskaber for projekttilskud efter denne bekendtgørelse skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende revisionsinstruks. Revisionsinstruksen kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside www. Vejdirektoratet.dk.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2013.

Vejdirektoratet, den 20. december 2012

Per Jacobsen

/ Helga Theil Thomsen


Bilag 1

Administrationsgrundlag for »Pulje til supercykelstier i større byer«

Baggrund

Kommuner, der opfylder ansøgningsbetingelserne, vil kunne søge om tilskud til etablering af pendlercykelstier af høj kvalitet over længere afstande (supercykelstier).

Der kan søges tilskud til projekter, som har til formål at forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse, gerne med tilknytning til kollektive trafikknudepunkter.

Procedure for ansøgning

Ansøgning om tilskud sendes til Vejdirektoratet. Ansøgningsfrister annonceres på www.vejdirektoratet.dk under vejsektor/samarbejde/puljer.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse for at en kommune kan søge om tilskud, at den højklassede cykelsti helt eller fortrinsvis ligger i et af Danmarks 5 største byområder, der fremgår af Danmarks Statistiks byopgørelse af 1. januar 2012 (Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg eller Esbjerg).

Cykelruterne skal være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige og skal derfor inden udførelsen gennemgå en trafiksikkerhedsrevision.

Der gives ikke tilskud til drift og vedligeholdelse.

Det er en betingelse for tildeling af tilskud, at der er tale om et projekt, hvis gennemførelse er afhængig af dette tilskud. Vejdirektoratet kan indhente den fornødne dokumentation herfor hos tilskudsmodtager.

Projektaktiviteter, der er omfattet af tilskuddet, må ikke være påbegyndt før tilsagnet er trådt i kraft. Omkostninger afholdt før tidspunktet for tilsagn er ikke tilskudsberettigede.

Det er en betingelse for tildelingen af tilskud, at ansøger har dækning for sin egenfinansiering ved afgivelsen af accept af tilsagn om tilskud.

Projektsamarbejde

I tilfælde af at flere parter ønsker at samarbejde om et projekt, kan tilskud enten søges i fællesskab eller opdelt i separate delprojekter.

Søger parterne tilskud i fællesskab, skal kun én part optræde som ansøger. Det er denne ansøger alene, der er ansvarlig for det samlede projekts gennemførelse og udgør den juridiske enhed, som skal opfylde alle krav i forbindelse med tildeling af tilskud. Søger parterne tilskud som separate delprojekter optræder hver part som selvstændig ansøger.

Ved projektsamarbejde skal kommunerne - som en betingelse for et tilsagns ikrafttræden - indgå en aftale om, hvordan anlæg og drift skal koordineres og herunder indsende en tiltrådt forpligtende aftale om gennemførelse af det samlede projekt til Vejdirektoratet.

Statsvej

Nogle højklassede cykelruter vil på delstrækninger kunne ligge på en statsvej.

Etableringen af højklasset cykelsti i forbindelse med statsvej kan indgå som en del af den kommunale ansøgning om tilskud, ved at kommunen forpligter sig til som en del af ansøgningen at etablere den højklassede cykelsti i forbindelse med statsvejen og herunder indhenter de nødvendige tilladelser til dette fra Vejdirektoratet og andre relevante parter. Det er således en betingelse for gennemførelsen, at der opnås enighed med Vejdirektoratet om den konkrete løsning i forbindelse med statsvejen.

Tilskuddets størrelse og projektets finansiering

Tilskuddets størrelse er anført i tilsagnsskrivelsen og kan maksimalt udgøre dette beløb uanset eventuelle projektændringer.

Fordyrelser af projektet hos tilskudsmodtager er tilskuddets absolutte størrelse uvedkommende. Hvis projektet opnår besparelser i forhold til det oprindelige budget, reduceres tilskuddet, således at tilskudsandelen ikke overskrider den bevilligede tilskudsprocent.

Ændringer i projektet

Ændringer af et projekt kan godkendes af Vejdirektoratet på betingelse af, at ændringen vurderes at være i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgningen om ændring skal godkendes af Vejdirektoratet, inden ændringen iværksættes.

Såfremt der sker forsinkelser i projektet i forhold til slutdato, skal der ansøges om godkendelse af revideret tidsplan med begrundelse for forsinkelsen.

Tilskudsberettigede omkostninger

Det godkendte budget udgør grundlaget for tilskuddet. Andre omkostninger end de godkendte kan ikke medtages i tilskudsgrundlaget, medmindre de på forhånd er skriftligt godkendt af Vejdirektoratet.

Moms er ikke en tilskudsberettiget omkostning.

Omkostninger til renter af gæld er ikke tilskudsberettigede.

Omkostninger til gratialer, provisioner og lignende er ikke tilskudsberettigede.

Opstår der indtægter i projektet, skal disse trækkes fra i tilskudsgrundlaget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger til egne medarbejdere er tilskudsberettigede. Der kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timesatsen for månedslønnede beregnes som den faste årsløn divideret med et nettoårsværk svarende til 1.500 timer. Til lønnen kan henregnes egentlig løn og pensionsbidrag. Personaleomkostninger skal være specificeret i det godkendte budget og fremgå som særskilt post i regnskabet.

Timesatserne til aflønning skal være i overensstemmelse med kravet om generelt at udvise sparsommelighed og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter. Det betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet.

Der ydes ikke dækning til løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med orlov (for eksempel barselsorlov), idet det forudsættes, at tilskudsmodtager afholder omkostningerne hertil.

Overhead

Overhead (indirekte omkostninger) til dækning af faste omkostninger som eksempelvis husleje, el, varme, telefon og kontorhold er tilskudsberettigede omkostninger.

Ved en overheadprocent i det indsendte budget på maksimalt 20 pct. af personaleomkostningerne, kræves ikke særskilt dokumentation.

Ved en højere overheadandel end 20 pct. af de samlede personaleomkostninger skal bidraget være specificeret i det godkendte budget og fremgå som særskilt post i regnskabet. Tilskudsmodtager skal kunne dokumentere tilskudsberettigede omkostninger til overhead.

Rejseomkostninger

For rejseomkostninger dækkes kun indenlandske rejser.

Transportomkostningerne skal holdes på et rimeligt niveau i omfang og omkostninger. Ved benyttelse af eget motorkøretøj ydes kilometergodtgørelse efter reglerne om tjenestemænds benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Diæter og lignende i forbindelse med rejser er ikke tilskudsberettigede omkostninger.

Tilskudsberettigede rejseomkostninger skal være specificeret i det godkendte budget og fremgå som særskilt post i regnskabet.

Inventar og udstyr

Omkostninger til indkøb af inventar og udstyr er tilskudsberettigede omkostninger. Omkostningerne skal være specificeret i budgettet og fremgå som særskilte poster i regnskabet.

Dokumentationskrav

Alle omkostninger, der indgår i projektregnskabet, skal kunne dokumenteres over for revisionen (dog med undtagelse af overheadomkostninger i særlige tilfælde jf. ovenstående). Det gælder også omkostninger fra samarbejdspartnere.

En omkostning kan tidligst medtages i projektregnskabet, når betaling har fundet sted. Alle regnskabsbilag og øvrigt dokumentationsmateriale skal opbevares i 5 år, efter den endelige afregning har fundet sted.

De faktiske lønomkostninger skal kunne dokumenteres for den enkelte medarbejder. Der skal endvidere foreligge et timeregnskab for hver enkelt medarbejder, hvoraf det fremgår, hvor mange timer vedkommende har været beskæftiget med projektet. Timeregnskabet skal være attesteret af hver medarbejders leder.

Rapportering og regnskaber

Der skal udarbejdes og fremsendes statusredegørelser mindst en gang om året fra projektets godkendte startdato, så længe projektet er i gang. Projekter, der varer et år eller mindre, er ikke forpligtede til at udarbejde statusredegørelser. Statusredegørelse skal fremsendes senest 3 måneder efter statusperiodens afslutning, som vil være 31. december i et år.

Såfremt en statusperiodes aktiviteter omfatter mindre end 3 måneder kan statusredegørelse undlades på betingelse af at aktiviteterne i stedet medtages i den kommende periodes statusrapport.

Statusredegørelsen skal redegøre for udviklingen generelt i projektet i den forløbne periode samt indeholde opdateret oversigt over resterende aktiviteter, herunder færdiggørelsestidspunkt.

Såfremt projektet opdeles i delprojekter skal statusredegørelserne redegøre for fremdriften i hvert enkelt delprojekt.

I forbindelse med statusredegørelserne skal tilskudsmodtager fremsende et regnskab til Vejdirektoratet. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med det godkendte budget, således at det opdaterede restbudget også fremgår. Såfremt projektet er opdelt i delprojekter, skal regnskabet opdeles tilsvarende. Regnskabet skal omfatte en redegørelse for de gennemførte aktiviteter sammenlignet med de budgetterede aktiviteter.

Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapportering for projektet. Slutrapporteringen skal indeholde en evaluering af projektets resultater og effekter. Omkostninger til evaluering skal være indeholdt i det oprindelige budget. Såfremt evalueringen ikke kan gennemføres inden for 3 måneder efter projektets afslutning, skal der aftales en særlig frist med Vejdirektoratet.

Med slutrapporteringen fremsendes et ledelsespåtegnet regnskab. Regnskabet skal være udformet i overensstemmelse med de enkelte poster i projektets budget. Sammen med regnskabet fremsendes en underskrevet revisorerklæring, der sikrer, at kun projektrelevante omkostninger er bogført på projektet. Tilskudsbeløb under 0,5 mio.kr. er dog undtaget kravet om revisorerklæring, og regnskabet skal i dette tilfælde alene være ledelsespåtegnet.

Tilskudsmodtager skal aflægge projektregnskabet således, at:

1) Tilskuddet er opført som særskilt indtægtspost.

2) Eventuelle tilskud fra anden side til samme projekt og eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter.

3) Afholdte omkostninger er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget i forhold til eksempelvis delposter og hovedaktiviteter. Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret.

4) Tilskudsmodtageren har i øvrigt ansvaret for, at alle relevante oplysninger om projektet og de afledte aktiviteter videreformidles til Vejdirektoratet.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales bagudrettet, det vil sige for udgifter, der er bogført på projektet. Der kan indsendes anmodning om udbetaling af tilskud i forbindelse med de årlige statusrapporteringer. Såfremt der indsendes statusredegørelser mere end en gang om året kan der også anmodes om udbetaling af tilskud flere gange om året, dog maksimalt hvert halve år, hvor halvårsperioderne løber fra den 1. januar til 30. juni og fra den1. juli til 31. december.

Vejdirektoratet anviser det bevilligede tilskud helt eller delvist i overensstemmelse med den fremsendte udbetalingsanmodning. De sidste 20 pct. tilbageholdes dog til udbetaling efter at slutrapporteringen er godkendt.

I tilfælde af projektfællesskab, hvor flere parter har søgt om tilskud i fællesskab, er det tilskudsmodtagers ansvar at videresende de dele af tilskuddet, som vedrører projektets samarbejdspartnere.

Der kan påregnes en sagsbehandlingstid fra Vejdirektoratet har materialet i hænde til den faktiske udbetaling finder sted. Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, som tilskudsmodtager har angivet i acceptskrivelsen.

Tilbagebetaling af tilskud

Udbetalte tilskud skal tilbagebetales til Vejdirektoratet, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

1) Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen,

3) projektet ikke kan gennemføres som forudsat i den godkendte ansøgning,

4) Tilsagnshaver tilsidesætter sin underretningspligt efter bekendtgørelsens § 9, eller

5) betingelserne for tilskud ikke bliver opfyldt, som de fremgår af denne bekendtgørelse, revisionsinstruks eller af tilsagnsskrivelsen.

Hvis projektet opnår besparelser i forhold til det oprindelige budget, reduceres tilskuddet, således at tilskudsandelen ikke overskrider den bevilligede tilskudsprocent.

Indberetning til SKAT

Vejdirektoratet indberetter alle tilskud til SKAT, uanset om det udbetalte tilskud er skattefrit eller ej. Derudover har tilskudsmodtageren pligt til at opgive skattepligtige beløb, som eksempelvis løn, til de lokale skattemyndigheder.

Skabeloner

På hjemmesiden www.vejdirektoratet.dk under vejsektor/samarbejde/puljer ligger skabeloner, der anvendes til aftaler om projektsamarbejde, statusredegørelser og slutrapportering samt ansøgninger om ændringer af projektbeskrivelse og tidsplan.