Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner m.v.
Kapitel 3 Udtømning af affald udenfor særlige havområder
Kapitel 4 Udtømning af affald indenfor særlige havområder
Kapitel 5 Udtømning af affald fra platforme m.v.
Kapitel 6 Øvrige bestemmelser
Kapitel 7 Undtagelser
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme

I medfør af § 2, stk. 3, § 6, stk. 2, § 7, § 21, stk. 2, § 22, stk. 2 og 3, § 23, stk. 2, § 24, stk. 1, og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 423 af 10. maj 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for alle skibe uanset størrelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for platforme, jf. § 14.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse på orlogsskibe eller andre skibe, som ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikke-kommerciel statstjeneste, jf. lovens § 2, stk. 2.

Stk. 4. Bekendtgørelsen er udformet under hensyn til MARPOL-konventionens bilag V.

Kapitel 2

Definitioner m.v.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) MARPOL-konventionen: Den internationale konvention af 1973/78 om forebyggelse af forurening fra skibe, inklusiv protokoller og senere ændringer.

2) Affald: enhver form for levnedsmiddel-, husholdnings- og driftsaffald, plastik, lastrester, madolie, fiskeredskaber og dyrekadavere, som fremkommer ved skibets normale drift, og som bliver fortløbende eller periodisk bortskaffet. Affald omfatter ikke olie, kloakspildevand, flydende stoffer, der transporteres i bulk, luftemissioner, samt skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, som er defineret eller anført i MARPOL-konventionens øvrige bilag. Affald omfatter endvidere ikke frisk fisk eller dele heraf, som fremkommer ved fiskeri under sejladsen, når der sker udtømning på samme sejlads, som fiskeriet fandt sted. Affald omfatter endvidere ikke frisk fisk, som fremkommer ved akvakultur aktiviteter, som involverer transport af fisk, herunder skaldyr, til placering i akvakulturanlæg og transport af fangede fisk, herunder skaldyr, fra sådanne anlæg og til havne for bearbejdning, når der sker udtømning under samme sejlads.

3) Levnedsmiddelaffald: enhver form for fordærvede eller friske råvarer, såsom frugt, grøntsager, mælkeprodukter, fjerkræ, kødprodukter, samt andre madrester, der fremkommer om bord på skibe.

4) Husholdningsaffald: enhver form for affald, som fremkommer i opholdsområderne på skibet, men omfatter ikke gråt spildevand. Husholdningsaffald omfatter endvidere ikke olie, kloakspildevand, flydende stoffer, der transporteres i bulk, luftemissioner, samt skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, som er defineret eller anført i MARPOL-konventionens øvrige bilag.

5) Driftsaffald: enhver form for fast affald, inklusiv opslæmmet affald, som opstår om bord på et skib ved skibets normale vedligeholdelse eller drift, eller som bruges til opbevaring eller håndtering af last. Driftsaffald omfatter endvidere rengøringsmidler og tilsætningsstoffer i vaskevand, uanset om dette anvendes i lastrummet eller udvendige overflader. Driftsaffald omfatter ikke gråt spildevand, lænsevand eller andre lignende udtømninger, som er nødvendige for et skibs drift. Driftsaffald omfatter endvidere ikke olie, kloakspildevand, flydende stoffer, der transporteres i bulk, luftemissioner, samt skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, som er defineret eller anført i MARPOL-konventionens øvrige bilag.

6) Plastik: enhver form for fast stof, der som hovedbestanddel indeholder en eller flere højmolekylære polymerer. Stoffet skal være forarbejdet (formet) af varme eller under tryk ved enten fremstillingen af polymerer eller under fremstillingen til et færdigt produkt. Plastik kan have materialeegenskaber varierende fra hårdt og skørt til blødt og elastisk.

7) Lastrester: rester eller spild efter enhver last, som er tilbage på dæk eller i lastrum efter lastning eller losning uanset tilstand. Lastrester omfatter ikke tilbageblivende støv fra lasten på dækket efter fejning eller støv på udvendige overflader af skibet. Lastrester omfatter endvidere ikke olie, kloakspildevand, flydende stoffer, der transporteres i bulk, luftemissioner, samt skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, som er defineret eller anført i MARPOL-konventionens øvrige bilag.

8) Madolie: enhver type af spiselig olie eller animalsk fedt, som er blevet brugt eller har til formål at blive brugt ved forberedelse af madlavning eller ved selve tilberedningen af levnedsmidlerne. Madolie omfatter ikke selve levnedsmidlerne.

9) Fiskeredskaber: enhver fysisk anordning, dele heraf eller kombinationer af anordninger, som kan placeres på eller i havet eller på havbunden med det formål at fange saltvands- eller ferskvandsorganismer. Fiskeredskaber omfatter også anordninger til kontrol af senere fangst eller høstning af saltvands- eller ferskvandsorganismer.

10) Dyrekadaver: kroppen af ethvert dyr, der er om bord på skibet som fragt, når dyret afgik ved døden eller blev aflivet under sejladsen.

11) Undervejs: at skibet sejler på en kurs, der omfatter afvigelser fra den korteste direkte rute, og som medvirker til, at enhver udtømning spredes over det størst mulige havområde i den udstrækning, der er sejladsmæssigt muligt.

12) Skib: et søgående fartøj, uanset flag, af en hvilken som helst type, der opererer i havmiljøet, inklusive hydrofoilbåde, luftpudefartøjer, undervandsfartøjer og flydende materiel.

13) Faste eller flydende platforme: enhver fast eller flydende konstruktion beliggende på havet, som beskæftiger sig med udforskning, udnyttelse eller tilhørende offshore bearbejdning af havbundens mineralske ressourcer.

14) Gråt spildevand: Afløbsvand fra opvaskemaskiner, bad, vaskerum og håndvaske. Gråt spildevand omfatter ikke afløbsvand fra toiletter eller lastrum. Gråt spildevand omfatter endvidere ikke kloakspildevand, jf. lovens § 20.

15) Nærmeste kyst: Udtrykket »fra nærmeste kyst« betyder fra den basislinje, hvorfra det pågældende territoriums territorialfarvand er fastsat i overensstemmelse med international ret, i disse bestemmelser dog med den tilføjelse at »fra nærmeste kyst« ud for Australiens nordøstlige kyst betyder: fra en linje trukket ud fra den australske kyst

a) fra punktet 11° 00' sydlig bredde, 142° 08' østlig længde til punktet 10º 35' sydlig bredde, 141º 55' østlig længde,

b) derfra til punktet 10º 00' sydlig bredde, 142º 00' østlig længde,

c) derfra til punktet 09º 10' sydlig bredde, 143º 52' østlig længde,

d) derfra til punktet 09º 00' sydlig bredde, 144º 30' østlig længde,

e) derfra til punktet 10º 41' sydlig bredde, 145º 00' østlig længde,

f) derfra til punktet 13º 00' sydlig bredde, 145º 00' østlig længde,

g) derfra til punktet 15º 00' sydlig bredde, 146º 00' østlig længde,

h) derfra til punktet 17º 30' sydlig bredde, 147º 00' østlig længde,

i) derfra til punktet 21º 00' sydlig bredde, 152º 55' østlig længde,

j) derfra til punktet 24º 30' sydlig bredde, 154º 00' østlig længde, og

k) derfra til punktet 24º 42' sydlig bredde, 153º 15' østlig længde, på den australske kyst.

§ 3. Ved et »særligt havområde« forstås et havområde, hvor det af anerkendte tekniske årsager under hensyn til områdets oceanografiske og økologiske forhold og områdets særlige trafik er nødvendigt at indføre særlige obligatoriske regler for at undgå forurening af havet med affald.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse er de særlige havområder defineret som følger:

1) Middelhavsområdet: det egentlige Middelhav med de dertil hørende havbugter og have, således at grænsen mellem Middelhavet og Sortehavet udgøres af den 41° nordlige breddegrad og grænsen mod vest af Gibraltarstrædet ved meridianen 5° 36' vestlige længde.

2) Østersøområdet: den egentlige Østersø med Den Botniske Bugt, Den Finske Bugt og indsejlingen til Østersøen afgrænset i Skagerrak af Skagens breddegrad ved 57° 44,8' nordlig bredde.

3) Golfområdet: havområdet nordvest for kompaslinjen mellem Ras al Hadd (22° 30' nordlig bredde, 59° 48' østlig længde) og Ras al Fasteh (25° 04' nordlig bredde, 61° 25' østlig længde).

4) Nordsøområdet: havområderne:

a) Nordsøen, syd for 62° nordlig bredde og øst for 4° vestlig længde,

b) Skagerrak begrænset øst for Skagen mod syd ved 57° 44,8' nordlig bredde og

c) Den Engelske Kanal og adgangsvejene hertil øst for 5° vestlig længde og nord for 48° 30' nordlig bredde.

5) Det Antarktiske havområde: havområdet syd for 60° sydlig bredde.

6) Det Storcaribiske havområde: den Mexicanske Golf og det egentlige Caribiske Hav med bugter og have og den del af Atlanterhavet inden for grænsen 30° nordlig bredde fra Florida og mod øst til 77° 30' vestlig længde derfra en kompaslinje, som krydser 20° nordlig bredde og 59° vestlig længde derfra en kompaslinje, som krydser 7° 20' nordlig bredde og 50° vestlig længde derfra af en kompaslinje, som er trukket mod sydvest til den østlige grænse af Fransk Guyana.

Kapitel 3

Udtømning af affald udenfor særlige havområder

§ 4. Udtømning af affald udenfor særlige havområder er forbudt, dog med undtagelse af de typer af affald og under de betingelser, som er anført i §§ 5 - 8.

§ 5. Udtømning af levnedsmiddelaffald må kun finde sted mens skibet er undervejs og skibet befinder sig mindst 3 sømil fra nærmeste kyst og såfremt levnedsmiddelaffaldet har passeret gennem et findelings- eller formalingsanlæg, jf. dog stk. 3. Sådant findelt eller formalet levnedsmiddelaffald skal kunne passere gennem en sigte, hvis maskestørrelse er højst 25 mm.

Stk. 2. Såfremt levnedsmiddelaffaldet ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med stk. 1, må udtømning kun finde sted når skibet er undervejs og mindst 12 sømil fra nærmeste kyst, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Betingelsen om at skibet skal være undervejs finder dog ikke anvendelse, såfremt opbevaringen af levnedsmiddelaffaldet kan medføre en sundhedsrisiko for de ombordværende og udtømningen således findes nødvendig for at undgå en sådan risiko.

§ 6. Udtømning af lastrester, som ikke kan hentes op ved brug af almindelige tilgængelige metoder ved losning, må kun finde sted mens skibet er undervejs og mindst 12 sømil fra nærmeste kyst.

Stk. 2. Lastresterne må ikke indeholde nogen former for stoffer, som er skadelige for havmiljøet.

§ 7. Udtømning af dyrekadavere må kun finde sted mens skibet er undervejs og skal ske når skibet er så langt væk fra nærmeste kyst som muligt og såfremt muligt, mens skibet er mindst 100 sømil fra nærmeste kyst.

§ 8. Rengøringsmidler og tilsætningsstoffer, som er indeholdt i vaskevandet fra skibets lastrum, dæk eller udvendige overflader, må udtømmes såfremt disse stoffer ikke er skadelige for havmiljøet.

Kapitel 4

Udtømning af affald indenfor særlige havområder

§ 9. Udtømning af affald indenfor særlige havområder er forbudt, dog med undtagelse af de typer af affald og under de betingelser, som er anført i §§ 10 - 13.

§ 10. Udtømning af levnedsmiddelaffald må kun finde sted mens skibet er undervejs og mindst 12 sømil fra nærmeste kyst eller nærmeste iskant og såfremt levnedsmiddelaffaldet har passeret gennem et findelings- eller formalingsanlæg, jf. dog stk. 4. Sådant findelt eller formalet levnedsmiddelaffald skal kunne passere gennem en sigte, hvis maskestørrelse er højst 25 mm.

Stk. 2. I det Antarktiske havområde må udtømning af importerede fuglearter, herunder fjerkræ og dele heraf, foruden de i stk. 1 nævnte betingelser kun finde sted, såfremt levnedsmiddelaffaldet er steriliseret.

Stk. 3. Levnedsmiddelaffaldet må ikke være blandet med andet affald.

Stk. 4. Betingelsen om at skibet skal være undervejs finder dog ikke anvendelse, såfremt opbevaringen af levnedsmiddelaffaldet kan medføre en sundhedsrisiko for de ombordværende og udtømningen således findes nødvendig for at undgå en sådan risiko.

§ 11. Der må ske udtømning af lastrester, som ikke kan hentes op ved almindelige tilgængelige metoder ved losning, når lastresterne, herunder rengøringsmidler og tilsætningsstoffer, er indeholdt i vaskevandet fra skibets lastrum og når følgende betingelser er opfyldt:

1) skibet er undervejs og mindst 12 sømil fra nærmeste kyst eller nærmeste iskant,

2) lastrester, rengøringsmidler og tilsætningsstoffer i vaskevandet fra lastrummet må ikke indeholde stoffer, som er skadelige for havmiljøet,

3) både afgangshavn og næste ankomsthavn skal være indenfor det særlige havområde og skibet må ikke bevæge sig udenfor det særlige havområde under sejladsen mellem disse to havne, og

4) der er ikke tilstrækkelige modtageanlæg for de pågældende lastrester ved afgangs- eller ankomsthavn.

§ 12. Følgende bestemmelser gælder herudover særligt for det Antarktiske havområde:

1) Danske havne, hvorfra skibe sejler til eller fra det Antarktiske havområde, skal, så snart som praktisk muligt, have tilstrækkelige modtageanlæg til modtagelse af affald fra alle skibe, uden at skabe forsinkelse for skibene. Modtageanlæggene skal dimensioneres i overensstemmelse med de behov, som skibene må have.

2) Ethvert skib skal inden indsejlingen til det Antarktiske havområde have tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af al affald, mens det sejler i det Antarktiske havområde og skal have indgået aftale om, at affaldet kan afleveres til et modtageanlæg efter skibet har forladt det Antarktiske havområde.

§ 13. Rengøringsmidler og tilsætningsstoffer, som er indeholdt i vaskevandet fra skibets dæk eller udvendige overflader, må udtømmes, såfremt disse stoffer ikke er skadelige for havmiljøet.

Kapitel 5

Udtømning af affald fra platforme m.v.

§ 14. Udtømning af affald er forbudt fra faste eller flydende platforme, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Det samme gælder skibe, der er fortøjet til eller ligger inden for en afstand af 500 meter fra en sådan platform.

Stk. 3. Udtømning af levnedsmiddelaffald fra faste eller flydende platforme og fra skibe omfattet af stk. 2, kan dog ske, såfremt platformen befinder sig mindst 12 sømil fra nærmeste kyst, og affaldet har passeret gennem et findelings- eller formalingsanlæg. Sådant findelt eller formalet levnedsmiddelaffald skal kunne passere gennem en sigte, hvis maskestørrelse er højst 25 mm.

Kapitel 6

Øvrige bestemmelser

§ 15. Såfremt udtømning finder sted og affaldet er blandet med andre stoffer eller materialer omfattet af loven, for hvilke der gælder forskellige bestemmelser for udtømning, skal de strengeste bestemmelser følges.

Kapitel 7

Undtagelser

§ 16. Bekendtgørelsens forbud mod udtømning af affald finder ikke anvendelse ved:

1) hændeligt tab af fiskeredskaber under forudsætning af, at alle rimelige forholdsregler er blevet iagttaget for at undgår et sådant tabt,

2) dumping af fiskeredskaber, som sker af hensyn til beskyttelse af havmiljøet eller af hensyn til skibets eller besætningens sikkerhed, samt

3) undtagelserne nævnt i lovens § 58.

Kapitel 8

Straf

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) foretager udtømning af affald i strid med § 4, § 5, stk. 1 og 2, §§ 6-9, § 10, stk. 1, 2 og 3, § 11, §§ 13-14,

2) overtræder § 12, eller

3) overtræder § 15.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe, medmindre overtrædelsen er begået i indre territorialt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorialt farvand kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 18. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. februar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 269 af 18. april 2008 om udtømning af affald fra skibe og platforme ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 534 af 21. juni 1992 om udtømning af affald fra skibe m.v., der er sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1012 af 14. december 1994 om ikrafttræden for Grønland af lov om beskyttelse havmiljøet, forbliver i kraft for Grønland.

Miljøministeriet, den 21. januar 2013

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard